دانلود رایگان نمونه سوالات تعمیرات موبایل فنی حرفه ای با جواب

(Last Updated On: دسامبر 23, 2022)

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون تعمیرات موبایل فنی حرفه ای با جواب pdf

دانلود رایگان نمونه سوالات تعمیرات موبایل فنی حرفه ای با جواب
دانلود رایگان نمونه سوالات تعمیرات موبایل فنی حرفه ای با جواب

برای دانلود سوالات اینجا کلیک کنید

 

چند مورد از نمونه سوالات :

فیلتر SAW حذف کننده کدام یک ازموارد زیر می باشد؟
الف-فرکانس های مزاحم کانال همسایه ☑️
ب-فرکانس های خروجی
ج-فرکانس های صوتی
د-فرکانس های نوسان ساز


کریستال
OSC درطبقه ی RF تلفن همراه چه نقشی ایفا می کند؟
الف-تولید امواج صوتی
ب-تولید امواج رادیویی ☑️
ج-تولید امواج رمپ
د-تولید امواج مربعی


خرابی
VCO باعث اختلال در عملکرد کدام قسمت می شود؟
TX
RX-TX ☑️

CPU
EE P ROM


برای تعویض کانکتور باطری ازکدام نوع هویه استفاده می شود؟
الف-هویه قلمی
ب-هویه اطویی
ج-هیتر ☑️
د-هویه صنعتی


مادون قرمزاتصال کدام یک ازدستگاه های زیریکدیگربرقرارمی کند؟
الف-گوشی با گوشی
ب-گوشی با کامپیوتر
ج-گوشی با گوشی وکامپیوتر ☑️

د-گوشی با شارژر


مناسب ترین روش برای برداشتن جوی استیک وجاگذاری آن به ترتیب استفاده ازکدام ابزارتعمیراتی است؟
الف-هویه- هویه معمولی
ب-هویه
هیترمعمولی
ج-هیتر-هویه
SMD ☑️
د-هیتر لیزری- هویه معمولی


پایه های سیم کارت دارای چندپایه تغذیه مثبت می باشد؟
الف-یک پایه
ب-دوپایه ☑️
ج-چهار پایه
د-شش پایه


علی رغم وصل نبودن هندزفری به گوشی روی صفحه نمایشگرگوشی علامت هندزفری ظاهرشده است.عیب ازکدام قسمت نمی تواند باشد؟
الف-کانکتور های اتصال هندزفری
ب-فیلتر محافظ هندزفری
ج-اسپیکریابلندگو ☑️
د-ای سی
UI


برروی بردموبایل جهت اتصال دونقطه به هم بدون استفاده ازهیچ گونه المان الکتریکی ازکدام یک ازمواردزیراستفاده می شود؟
الف-دیودنورانی
ب-مقاومت پراهم
ج-جمپرد ☑️
د-ودزینر

 

اثر خازن درجریان متناوب AC مانند یک کلید …………. و اثر آن در جریان مستقیم DC مانند یک کلید …….. است.
الف-قطع- وصل

ب-قطع-قطع
ج-وصل- قطع ☑️
د-قطع-وصل


ظرفیت (اندوکتانس) یک سلف به کدام عامل بستگی دارد؟
الف=طول
ب-قطر
ج-تعداد دور
د-طول.قطر.تعداددور ☑️


آی سی
Pfبه لحاظ پایه از کدام نوع است ؟
BGA
BGY
 ☑️
SMD
MICRO BGA


کدام نوع باتری به لحاظ کارکرد و مدت زمان نگه داشتن شارژ بهتر است ؟
الف-نیکل – کادمیم
ب-لیتیوم – یون ☑️
ج-کربن – آلیاژ
د-نیکل – متال هیدرات


نام دیگر کپسول دهنی چیست ؟
BUZZER
SPEAKER
MICROPHONE ☑️
HEADSET


پایه های آی سی
SMDچگونه شمارش می شود ؟
الف-باعدد-درخلاف جهت عقربه های ساعت ☑️
ب-باعددوحرف
درجهتعقربه های ساعت
ج-باعدد در جهت عقربه های ساعت
د-باعددو حرف در خلاف عقربه های ساعت


اگر تعدادی از کلید های صفحه کلید با هم از کار بیفتد ، عیب از کجاست؟
الف-قطعی یک ردیف یاستون
CPU
ب-خرابی ززخذف
ج-سوختگی یک دیود ومحافظ صفحه کلید
د-قطعی یک ردیف یا ستون
CPUیا سوختگی دیود محافظ صفحه کلید ☑️


در مدار شارژ مقاومت
NTCبه کدام آی سی متصل می شود ؟
الف-ای سی شارژ

ب-ای سی تغذیه ☑️
ج-ای سی
CPU
د-ای سی حافظه


کاربرد دستگاه اسیلوسکوپ چیست ؟
الف-تولیدسیگنال
ب-آزمایش سیگنال ☑️
ج-شوک دادن به باطری
د-روشن کردن گوشی بدون باطری


دستگاهی که برای شستشوی برد های کثیف یا آب خورده به کار می رود ، چیست ؟
الف-سیگنال ژنراتور
ب-اولتراسونیک ☑️
ج-اسیلوسکوپ
د-هیتر


کدام دستگاه توانایی اندازه گیری ولتاژ را ندارد ؟
الف-امپرمتر ☑️
ب-ولت متر
ج-اسیلوسکوپ
د-مولتی متر


مقاومت ، سلف و خازن های موجود در مدارات موبایل از چه نوعی می باشند ؟
BGY
BGA

SMD ☑️
BGH


کدام گزینه نادرست است ؟
الف-مقاومت
PTCبر اثر حرارت افزایش می یابد
ب-مقاومت
NTCبر اثر حرارت کاهش می یابد
ج-مقاومت
VDRبر اثر حرارت افزایش می یابد ☑️
د-مقاومت ترمیستور بر اثر حرارت کاهش می یابد


کدام فرمت برای داده های تصویری(فیلم)می تواندمورد استفاده قرارگیرد؟
Jpg
MP4 ☑️

GIF
MP3


برای انتقال داده های صوتی ازکدام فرمت نمی توان استفاده کرد؟

MP3
MAVE

MP4 ☑️
AAC


منظورازتم
THEMEدرگوشی تلفن همراه چیست؟
الف-تصویر محافظ صفحه است
ب-به عنوان یک قالب کلی یاپوسته جهت تنظیمات شکل ظاهری صفحات ومنوهامورداستفاده قرارمی گیرد. ☑️
ج-تصویر مخاطبین است
د-اهنگهای ذخیره شده در گالری است


روی نقشه های تعمیراتی دوربین باکدام نام اختصاری مشخص می شود؟
D
CCD ☑️

RTC
CAM


منظوراز
MMCروی نقشه های تعمیراتی چیست؟
الف-مموری کارت ☑️
ب-مموری داخل
ج-حافظه فلش
د-حافظه دائمی


روی نقشه های تعمیراتی
OSCبیانگرکدام یک ازقطعات الکتریکی است؟
الف-اسیلاتوریا نوسان ساز ☑️
ب-قویت کننده ولتاژ
ج-سوئیچ انتن
د-فیلتر


قطب مثبت باطری درنقشه تلفن همراه چگونه نمایش داده می شود؟
V BAT ☑️
V OUT
V IN
V GND


درتست دیودمعمولی توسط اهم مترازهردوسمت اهم مترکاملاهدایت کرده ومقداری یکسان نشان می دهددراین صورت دیودمذکور……..
الف-سالم است
ب-معیوب است ☑️
ج-بعنوان یکسوساز عمل میکند

د-اتصال باز است


نقش ترازیستوردرمدار
SMPSکدام یک ازگزینه های زیراست؟
الف-تقویت
ب-سوئیچینگ ☑️
ج-یکسوسازی
د-کویلاژ


آی سی راه اندازنمایشگرچه وظیفه ای برعهده دارد؟
الف-ایجاد رنگ روی صفحه ی نمایشگر
ب-فقط ایجادنور پس زمبنه برای نمایشگر
ج-راه اندازی کل نمایشگر ☑️
د-افزایش کیفیت نمایش در نمایشگر


اگرکربن زیردکمه های شماره گیرتلفن همراه یاپولک های آن معیوب شده باید…
الف-برای شماره گیری دکمه هارامحکم ترفشاردهیم ☑️
ب-
Cpuراتعویض کنیم
ج-کریستال محافظ شیشه ای صفحه کلیدراتعویض کنیم
د-دکمه های روی قاب صفحه کلید راتعویض کنیم


وظیفه آی سی های شیشه ای
ESDدرتلفن همراه کدام یک ازگزینه های زیرمی باشد؟
الف-جلوگیری از الکتریسته ساکن بدن ☑️
ب-راه اندازی مدارات جانبی
ج-جلوگیری ازپارازیت ها
د-یکسو سازی سیگنال های خروجی


در طبقه رادیویی
RF کدام یک از آی سی های زیرمیتواندتاثیرزیادی درتخلیه ی غیر نرمال باطری داشته باشد؟
ANTENNA
HAGER
PFO ☑️
VCO


درمدار
RFبه جای کدام یک ازقطعات زیرمی توان سیم کشی کرد؟
الف-
PFOآی سی
ب-آی سی آنتن سوئیج ☑️
ج-
RFآی سی
VCO


تقویت نهایی سیگنال ارسالی درکدام قسمت
RFگوشی توسط کدام قسمت انجام می شود؟
RF IC
PF ☑️
LNA

SAW


کدام گزینه درمورد
VCOصحیح نمی باشد؟
الف-وظیفه هماهنگ کردن فرکانس گوشی بافرکانس های
BTSرابرعهده دارد.
ب-یک نوع نوسان سازکنترل شده باولتاژاست.
ج-قطعه ای درطبقه ی
RFاست.
د-یکنوع دوپلسکراست. ☑️


درصورتی که آنتن نرمال است ولی صداقطع ووصل می شوداشکال مربوط است به؟
IC PF
COBBA ☑️
TXفیلترهای مدار
TXخازن تانتانیوم

 

برای دانلود سوالات اینجا کلیک کنید

 

 

کدام یک از عناصر زیر نیمه هادی هستند؟

الف- تیتانیوم

ب- منیزیم

ج- فسفر

د- سیلیسیوم

 

در جریان تناوب ac حرکت الکترون ها …………….

الف- ثابت است

ب- نسبت به زمان تغییر میکند

ج- نسبت به زمان تغییر نمی کند

د- یکسو است

 

برای یکسو کردن ولتاژ ac از کدام نوع دیود در درون شارژر ها استفاده می شود؟

الف- دیود زنر

ب- دیود معمولی

ج- دیود نوری

د- دیود خازنی

 

برای شوک دادن باطری موبایل منبع تغذیه روی چه محدوده ای باید قرار گیرد؟

الف- برابر ولتاژ باطری

ب- دو برابر ولتاژ باطری

ج- سه برابر ولتاژ باطری

د- چهار برابر ولتاژ باطری

 

جهت کنترل دمای باطری تلفن همراه از کدام المان استفاده می شود؟

الف- خازن

ب- مقاومت معمولی

ج- مقاومت حرارتی منفی ntc

د- سلف

 

در تعویض قطعات روی برد تلفن همراه از کدام ماده جهت جلوگیری از تشکیل شدن سطح اکسید هنگام در قطعه برداری استفاده می شود؟

الف- روغن لحیم معمولی

ب- روغن فلکس

ج- سیم لحیم

د- سیم قطع کش

 

برای در آوردن قطعات مجتمع برد تلفن همراه از کدام دستگاه استفاده می شود؟

الف- هویه قلمی

ب- هیتر بلوور

ج-روغن لحیم

د- مایع فلکس

 

قسمت میکسر در کدام طبقه تلفن همراه قرار دارد؟

الف- مدار آنتن

ب- مدار rf

ج- مدار صوتی

د- مدار دیجیتالی

 

کاربرد پایه bsi در باطری تلفن همراه کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف- تشخیص وجود یا عدم وجود باطری روی گوشی

ب- تامین ولتاژ مثبت باطری

ج- تامین زمین یا شاسی برای باطری

د- اندازه گیری دمای باطری

 

کدام نوع از آنتن های زیر در گوشی های تلفن همراه کاربرد دارد؟

الف- آنتن مخفی

ب- آنتن کشویی

ج- آنتن bts

د- گزینه ۱ و ۲

 

کدام یک از ولتاژ های زیر مناسب برای شوک دادن باطری می باشد؟

الف- حدود ۳٫۷ ولت

ب- حدود ۷٫۲ ولت

ج- حدود ۱۲ ولت

د- حدود ۱۵ ولت

 

برای تحریک پیکسل های روی صفحه نمایش تلفن همره کدام عامل باید تزریق شود؟

الف- ولتاژ

ب- جریان

ج- نور

د- حرارت

 

به چه دلیل در خروجی مدار صوتی از مقاومت استفاده می شود؟

الف- برای اهمی کردن

ب- برای حفاظت در مقابل ولتاژهای اضافی

ج- برای فیلتر کردن

د- برای کم کردن صدا

 

اگر نور پس زمینه در گوشی تلفن همراه نداشته باشیم و از سالم بودن نمایشگر مطمئن باشیم عیب از کدام قسمت می تواند باشد؟

الف- آی سی پردازشگر

ب- آی سی شارژر

ج- آی سی راه انداز نور نمایشگر

د- آی سی محافظ کی پد

 

جهت خواندن اطلاعات مموری کارت از کدام ابزار زیر می توان بدون دخالت گوشی استفاده کرد؟

الف- مادون قرمز

ب- کارت خوان

ج- کابل دیتا

د- بلوتوث

 

ویروس بر روی کدام یک از موارد زیر تاثیر زیاد دارد؟

الف- بلوتوث

ب- اینفرارد

ج- مموری کارت

د- کابل دیتا

 

برای دانلود سوالات اینجا کلیک کنید

2 دیدگاه

  1. علی رضا ملایی

    سلام ایا این سوالات مثل همین چند سوالی که گذاشتین جوابشون داخل خود سوال علامت زده هس یا پاسخنامش اخرشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *