دانلود رایگان کتاب icdl درجه ۱ فنی و حرفه ای

دانلود رایگان کتاب icdl درجه ۱ فنی و حرفه ای

دانلود رایگان کتاب icdl درجه 1 فنی و حرفه ای

 

چند مورد از سوالات کتاب icdl درجه ۱ فنی و حرفه ای :

برای ادغام خانه های جدول از ……………….. برای تقسیم آنها از گزینه ………………….. استفاده میکنیم؟
Merge – Delete
Insert – splite
Merge – Splite
Splite – Merge

جهت اختصاص یک کلید میانبر به علامت ویژه Symbol از کدام کلید در پنجره Symbol استفاده میشود؟

هیچکدام
Shortcut Symbol
Shortcut Key
Auto Correct

کدامیک از حالتهای نمایش زیر حاشیه های کاغذ، سرصفحه ها، پا صفحه ها و پاورقیها را نشان میدهد؟
ب و ج
Out Line
print Layout
Normal

کدام قسمت از پنجره Page setupجهت کاغذ را تعیین میکند؟
Layout
Paper
Margins
Orientation

دانلود کامل سوالات icdl درجه ۱
 

برای ادغام خانه های جدول از ……………….. برای تقسیم آنها از گزینه ………………….. استفاده میکنیم؟
Merge – Delete
Insert – splite
Merge – Splite
Splite – Merge

برای انتخاب کدام بخش از سند باید داخل آن تریبل کلیک ) سه بار کلیک (کرد؟
الف( یک کلمه ب( یک جمله *ج( یک پاراگراف د( کل سند

ابزار Format Painter برای ………………. به کار میرود؟
الف( کپی کردن یک پاراگراف از محلی به محل دیگر
*ب( کپی کردن قالب بندی یک پاراگراف به پاراگراف دیگر
ج( جا به جا کردن یک پاراگراف از محلی به محل دیگر
د( همه موارد

پیغام #/ div در اکسل به چه معناست؟
الف( تابع div اشتباه به کار برده شده است * ب( فرمول سعی میکند عددی را بر صفر تقسیم کند
ج( یک آدرس اشتباه غیرمجاز وارد شده است د( یک عملگر غیر مجاز استفاده شده است

برای ایجاد یک لیست سفارشی برای Auto fill شدن در اکسل از کدام بخش پنجره Excel Option استفاده میشود؟
general
Edit
Custom list
Transition

چه چیزی باعث میشود متن نوشته شده در سلول در صورت طولانی شدن در چند سطر قرار گیرد؟
Wrap text
Shrink to fit
Merge cells
strike

نام توضیحات متنی که برای بعضی از سلولها قرار داده می شود؟
hyper link
Guide
Comment
Content

در صورتی که در نمودار بخواهیم نشان دهیم که هر داده چند درصد از فضای کل را در بر می گیرد از کدام نمودار استفاده میشود؟
Area
Pie
Currency
General

کدام نوع سلول برای ذخیره اعداد به صورت کسری) عدد مخلوط ( مورد استفاده قرار میگیرد؟
Fraction
Scientific
Currency
General

گزینه پیشفرض برای قالب اعداد در Excelکدام مورد است؟
Text
Currency
General
Number

در رسم نمودار برای اینکه مقادیر در بالای میله های ستونی دیده شود از کدام گزینه استفاده میشود؟
Data table
Data Label
Legend
Title

در صورت زیاد بودن اطلاعات متنی فیلد موردنظر را از چه نوعی باید تعریف کنیم؟
Lookup Wizard
Ole object
Memo
Text

کدامیک از اجزای بانک اطلاعاتی برای ورود سادهتر داده میشود؟
Macro
From
Query
Report

جهت قرار دادن مقدار پیشفرض در یک فیلد از کدام گزینه زیر استفاده میشود؟
Input Mask
Defult Value
Index
Caption

در صورتی که در هنگام ایجاد فایل کلید در خود برنامه ایجاد کند آن را از چه نوعی قرار میدهیم ؟
Auto number
number
memo
text

از کدام یک از گزینه های زیر برای مشخص کردن جدول یا پرسوجوی منبع برای فرم استفاده میشود؟
Control source
Recocord source
Source
data source

برای گزینش رکوردها بر اساس معیار مشخص موردنظر را وارد میکنید؟
Criteria
Sort
table
Field

کدام یک از انواع عملگرهای زیر در فرمهای پرس وجو استفاده میشود؟
الف( عملگرهای ریاضی ب( عملگرهای رابطه ای
ج( عملگرهای باینری *د( موارد الف و ب

برای چاپ اطلاعات موجود ر بانک اطلاعاتی از …………… استفاده می شود؟
الف( جدولها ب( فرمها *ج( گزارشها د( فرم های پرسوجو

کلید اولیه برای مشخص سازی منحصر به فرد رکوردها توسط ……………… مورد استفاده قرار میگیرد؟
*الف( یک فیلد ب( دو فیلد ج( سه فیلد د( یک یا چند فیلد

توسط کدام گزینه میتوان یک تصویر گرافیکی، متن یا هر موضوعی را در تمام اسلایدهای نمایش داد؟
New Slide
Slide View
Slide Master
Background

به فایلهای تولیدی توسط پاورپوینت چه میگویند؟
Presentation
book
plaint
document

از کدام گزینه برای اعمال یک حرکت نمایشی به یک شی استفاده میشود؟
Custom animation
Slide transition
Background
Slide Layout

برای ساخت یک نمایش اختصاصی از اسلایدها از کدام گزینه استفاده میشود ؟
Options
Setuo show
Custom Show
Customize

اصطلاح ……………. به اشکال آماده گفته میشود؟
Arrow Style
Shapes
Line
Drawing

 

 

دانلود رایگان کتاب icdl درجه ۱ فنی و حرفه ای از سایت ۲۰ بگیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *