رایگان سوالات سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

دانلود رایگان سوالات سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری با جواب:

۱-علاقه اصلی بنتام که مدام به آن رجوع می کند کدام است؟
الف.اقتصاد
ب.منطق
ج.روانشناسی
د.حقوق


۲-افلاطون در ایام جوانی خود تحت تاثیر عمیق کدامیک از گزینه های زیر بود؟
الف.هاتف دلف
ب.سقراط
ج.ارسطو
د.لاک


۳-در مدینه فاضله افلاطون خویشتن داری و انظباط مخصوص کدام گروه می باشد؟
الف.فرمانروایان
ب.یاوران
ج.توده مردم
د.سپاهیان


۴-از نظر لویاتان هابز هرگاه کسانی از حکومت دموکراسی ناخشنود باشند آنرا چه نام گذاری خواهند کرد؟
الف.ستمگرانه
ب.بی حکومتی
ج.توانگران
د.تروتمندان


۵-از نظر منتسیکیو محیط مناسب برای حکومت سلطنتی کدامیک از مناطق زیر است
الف.سردسیر
ب.گرمسیر
ج.معتدل
د.بیابانی و خشک


۶-بر اساس نظریه ی آکویناس کدام قانون عبارت است از عقل موجود در ذهن خدا؟
الف.قانون ازلی
ب.قانون ابدی
ج.قانون طبیعی
د.قانون یزدانی


۷-فرقه مذهبی اتابپ تیسم ابتدا در کدام کشور به وجود آمد؟
الف.سوئیس
ب.هلند
ج.المان
د.آمریکا


۸-کدامیک از موارد زیر از خصوصیات بخت از نظر ماکیاول نمی باشد؟
الف.نیروی بالهوس
ب.نیروی پیش بینی نشدنی
ج.مقاومت ناپذیر
د.از درون بر سرنوشت انسان ها تاثیر می بخشد


۹-بعد از ماکیاول معروف ترین نویسنده قرن شانزدهم میلادی کدامیک از گزینه های زیر است ؟
الف.ژان بدن
ب.توماس مور
ج.توماس هایز
د.جان لاک


۱۰-این نظر که همگان باید به فرمان شهریاران نهند زیرا هیچ قدرتی نیست که از خدا آغاز نشود » از اظهارات کدام دانشمندان است ؟
الف.اپیکور
ب.بولس قدیس
ج.زنون
د.سیرون


۱۱-اساسی ترین قانون جزیره «یوتوپیا » چه بود؟
الف.الغای مالکیت خصوصی
ب.تفاوت میان لباس مرد وزن
ج.مدها هرگز تغییر نمی یافت
د.همه یک جور لباس می پوشیدند.


۱۲-بدن کدام نوع نظم در خانواده را رد کرد ؟
الف.نظم شوهر وزن
ب.نظم پدر بر فرزند
ج.نظم مخدوم بر خادمان
د.نظم ارباب بر بندگان


۱۳-مهمترین و معروفترین اثر روسو چه نام دارد ؟
الف.اعترافاتش
ب.قرارداد اجتماعی
ج.فلسفه تاریخ
د.یافته هایش


۱۴-بر اساس نظریه افلاطون کدام یک از گزینه های زیر جزء سه نیروی که در نهاد هر کسی است. نمی باشد ؟
الف.عقل
ب.نیکی
ج.شهوت
د.غضب


۱۵-کتاب فلسفی سنکا که خطاب به ترون است چه نام دارد؟
الف.مراحم
ب.مروت
ج.انتی گون
د.کرتون


۱۶-این جمله که انسان گرگ انسان است» از چه کسی است ؟
الف.توماس مور
ب.زان بدن
ج.توماس هایز
د.جان لاک


۱۷-از نظر کدام دانشمند مذهب تاجی است که بر فرق سازمان اجتماعی قرار گرفته است؟
الف.آکویناس
ب.ارسطو
ج.افلاطون
د.آگوستین


۱۸-اندیشه ای که آکویناس به گنجینه افکار غرب افزود به چه صورتی بود؟
الف.تز
ب.سنتز
ج.آنتی تز
د.فتوتز


۱۹-کتاب اعترافات اثر چه کسی است؟
الف.آگوستین
ب.گیبون
ج.سنکا
د.اپیکور


۲۰-از نظر ماکیاول کدامیک از موارد زیر شبیه جسم ارگانیک است ؟
الف.فضیلت
ب.بخت
ج.دولت
د.قانون


۲۱-ماکیاول شرط موفقیت زمامدار را در تمام عملیات کدامیک از موارد زیر دانسته است ؟
الف.دانستن فنون جنگی
ب.داشتن سپاهیان مجهز
ج.داشتن سربازان وفادار به دولت
د.وحدت


۲۲-ماکیاول این گفته معروف خویش را در کدام گفتار ابراز میکند؟ صدای خلق صدای خداست؟
الف.برتری دولت های آزاد
ب.حکومت ها
ج.آزادی دولت
د.فضیلت و بخت


۲۳-شکل منحرف حکومت پادشاهی کدامیک از موارد زیر است ؟
الف.تورانی
ب.الیگارشی
ج.دموکراسی
د.آریستوکراسی


۲۴-دیوژن از پیشوایان برجسته کدام فرقه بود ؟
الف.مشانی
ب.شکاکین
ج.کلبیون
د.رواقیون


۲۵-تعلیمات شکاکین بیشتر خطاب به کدام طبقه بود ؟
الف.طبقه فقرا
ب.طبقه ثروتمندان
ج.طبقه پیشه وران
د.طبقه نظامیان


۲۶-مدینه خدا اثر چه کسی است ؟
الف.مونتسکیو
ب.توماس مور
ج.سن آگوستین
د.توماس هابز


۲۷-سخت ترین حمله ها بر فلسفه سیاسی لویاتان هابز از جانب چه کسانی وارد شده است ؟
الف.موافقان سطنتی
ب.موافقان دموکراسی
ج.موافقان اشرافی
د.موافقان الیگارشی


۲۸-از نظر لویاتان ها بز هر گاه انجمن مرکب از گروهی از مرم باشد آنگاه کشور دارای چه نوع حکومتی است ؟
الف.سلطنتی
ب.دموکراسی
ج.اشرافی
د.الیگارشی


۲۹-از نظر مونتسکیو در کشورهایی که رویه ی افتخار یعنی عشق به امتیازات اجتماعی و در طبقات بالا وجدان وظیفه شناسی نسبت به دولت وجود دارد کدام مورد طرفدار پیدا می کند؟
الف.جمهوری
ب.پادشاهی
ج.استبدادی
د.سلطنتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *