دانلود رایگان سوالات استخدامی بهداشت محیط ۹۵ – ۹۶ – ۹۷ – ۹۸ – ۹۹

دانلود رایگان سوالات استخدامی بهداشت محیط ۹۵ – ۹۶ – ۹۷ – ۹۸ – ۹۹ با جواب

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی بهداشت محیط 95 - 96 - 97 - 98 - 99

 

 

بعضی سوالات در هنگام انتقال به سایت بهم ریخته شده فایل اصلی خریداری شده کامل و مرتب هستند :

 

کدام مورد آلاینده ثانویه محسوب نمی شود؟
۳) بان ۳) پاران اسیدی
۴) هیدروکربورهای معطر چند حلقهای

 

…………. عبارتست از انتشار ذرات معلق جامد و مایع در هوا ۱) آئروسل ۲) دود ۳) فیوم ۴) میست

 

کدام مورد به هنگام استفاده از وسایل حرارتی نفت سوز در محیط بسته بیشتر تولید می شود؟ ۱ اکسپدهای ازت ۲) دی اکسید کربن ۳ ذرات معلق ۴) منواکسید کربن 

 

ذرات آلاینده هوا از چه طریق مانع عمل فتوسنتز در گیاهان می شوند؟ ۱) اختلال در گردش شیره گیاه ۲) وشاندن سطح برگها ۳) جذب توسط ریشه گیاه
۴ نفوذ از طریق روزنه های سطح زیرین برگ

 

عوامل اصلی در تشکیل دود- مه فتوشیمیایی کدامند؟
۱) اکسیدهای ازت، هیدروکربورها، نور خورشید، بخار آب ۲) دود. اکسیدهای ازت، هیدروکربورها، اکسیتان ها | ۳) نور خورشید، همدا دی اکسید گوگرد، دود
۴) هیدروکربورها، اکیدهای ازت، خورشید، اکسیدان ها 

 

کدام مکانیسم، اساس روش فیلتراسیون ذرات معلق را تشکیل می دهد؟ ۱) انحلال در محلول جاذب
۲) جذب سطحی ۳) چسبندگی در اثر فشار هوا
۴ فرونشینی در اثر نیروی ثقل

 

افزایش مزان ازن در ،،، و کاهش آن در هر دو زیان بار است. ۱) استراتوسفره بیوسفر
۲) تروپوسفر، استراتوسفر ۳ استراتوسفره تروپوسفر ۴) تروپوسفر، پپوسفر 

 

کدام مورد از ویژگی های PAN نمی باشد؟
) نقرهای با براق شدن سطح زیرین برگ ها در تماس با آنها ۲) یکی از اکسیدان های مهم در دو – به فتوشیمیایی ۳) حاصل احتراق ترکیبات آلی سنگین در دمای بالا | ۴) سوزش چشم ها و آبریزش از غشاء مخاطی در تماسی با آن

 

-کدام یک از ارگانیسم ها از طریق تنفس هوای آلوده به ذرات آب حاوی آن وارد بدن می شوند؟ ۴۱ الزبونه ؟ فلاریا ؟ أنیروهای ۳ اشرتا ۲۷، برای تعیین تغییر سریع در مقدار مواد معدنی محلول و قابل پونیزه موجود در آب خام و
یا تصفیه شده، انجام کدام آزمون قویه توصیه می گردد؟ | ) جلسات معلق
۲) جامیات قلیل ته نشینی ؟ کدورت
۲) هدایت الکتریکی 

 

برای اندازه گیری کدام عامل در آب از روش هدایت الکثریتی استفاده می شود؟ ۱) شوری ۲) سولت ۳ سختی ) نیترات

 

کدام کاتیون با سولفور سیانور پتاسیچ، تولید محلول قرمز خونی پچ کند؟ ۱) آهن ۲ آمونیوم ۳) کلسیم و منیزیم

 

مهمترین کاربرد کلروفریک در تصفیه آب و فاضلاب کدام است؟
) بوزدایی ۲) رنگ زدایی ۳ کدورتزدایی ) گندزدایی اله

 

-ارگانیسم هایی که از مواد معدنی برای تأمین نیازهای خود استفاده می کنند به چه ناسی خوانده می شوند؟ (۱) هتروتروف ۲ شیمیوتروف ۳ لیتوترون ؟ اور تانوشروف 

 

کدامین روش های تجزیه ای، بر اساس اندازه گیری خاصیت فیزیکی نشر تابش استوار است؟ ۱) رنگ سنجی ۲ کروماتوگرافی ۲) کدورت سنجی ۲) نورسنج شعله آبی 

 

شیوه اثر کدام ماده گندزدا، الکلبله نمودن گروههای آدین، سولفندیربل پروتئین ها و انم های ازت در حلقه باز های پور بون بوده، موجب رسوب پرو نشین و تبدیل سم و آناتوکسین می باشد؟ ۱) دتول ۲) ساولون ۳ فرم آلدئید ) لیزول 

 

رنگ شده کدام میکروب را به دلیل مقاومت در برابر بی رنگ کننده هایی چون اسید و الکل، أسید قاست می نامند؟ ۱} أوروباکتریوم ۲ مایکوالاکتریوم ۳ کلستریدیوم ۲ سر آنیوم دک

 

کدام دسته از جلبکها امروزه به نام سیانوباکتر معروف است؟
ا) سپر – قوبای ۲) میز – زرد ۳ میل به قرمز ) سبز – آبی 

 

استرپتوکوک بعد از رنگ آمیزی در زیر میکروسکوپ به کدام سورت دیده می شود؟
Chains()
Clusters (
Bundels
Doubles

 

 میتوز سلول گیاهی و جانوری در کدام مورد اختلاف دارند؟ ۱ مدت زمان تقسیه
۳) نحوه تقسیم سوبلاسم ؟ نحوه تقسیم هسته
۲) نحوه مضاعف، متن کروموزوم 

 

کدام اندامک محل انجام فعالیت تنفسی سلول است؟ ۱) پلاست ۲) کلروپلاست ۳) میتوکندری ۴ واکوئل

 

تک یاخته هایی که قادر به عبور از صافی های شنی قند می باشند، کدامند؟ ۱ آنتامباهیستولیتیکا و ژیاردیا لامبلیا ۲ بالانشهد یوم کلی و کاننامها | ۳) پلاسمودیوم و پارامیسیوم
۴) تگر باقاو لری و کر پیشو سیوریده بوم یاروومر
– مهمترین عارضه ناشی از ازدیاد تور» کدام است؟ | ۱) آب مروارید ؟) بلفاریت ۳) خیرگی ۲ کدر شدن قرنیه 

 

سانورنیسم مسمومیت ناشی از کدام است؟ ۱) کادمیوم ۳ مرتبه
۳ بود
) پنزول 

 

در ارتفاعات به علت آزاد شدن کدام گاز در خون ممکن است اشخاص دچار ناراحتی شوند؟ ۲) اکسیژن ۳) دی اکسید کربن ۴) منواکسید کربن

 

کدام جزء مواد خفگی آور ساده می باشد؟ ۱) منواکسید کربت ۲ هیدروژن سولفوره ۲) آنیلین ۴) استیلن

 

کدام واژه به معنی «آنتی دوتاست؟ ۱) تامپون ۲) تریاق ۲) سینرژیست – بایلوسید

 

در مبارزه با کدام انگل در ایران کاربرد دارد؟ ۱) التخیلوستومادشودوال
۲) شیستوزوماهاتوبیوم ۳) همیشمولییی نانا
۴) نکانجور امریکانوس عورت

 

هدف از انجام لیشمانیازسیون کدام است؟ ۱) درمان کمکی در موقع بروز خطر ۲) درمان مبتلایان ۳) تشخیص بیماری
) جلوگیری از ابتلا به بیماری 

 

شپشک عالمه متعلق به کدام خانواده است؟ | ۴۱ پولیسیده ۲) پدیکوالیده ۳) فتبریده

 

سلامتی در یک جامعه چه نقشی دارد؟
) تکنیک
* ک اتره

استاندارد «کدورت و ارنگه آب آشامیدنی به ترتیب چند واحد NTU و TCL است؟ ۱) صفر و سفر ۲
۵ و ۱۵
۳ ۷۵ و صفر ۱۰۰۴ و ۱۰۰ | 

 

شاخص انتخابی برای تعیین کیفیت باکتریولوژیکی آب آشامیدنی کدام است؟
۱) تعداد کل میکروبها السالمونلا تبقی مور بوم ۳) باکتری های گروه کلیفرم
۴) تعداد کل باکتری های بیماری زا 

 

بررسی میزان (۱۰ (اکسیژن محلول آب رودخانه از چه نظر مهم است؟
۱) دفع فاضلاب ۴) املاح فلزی ۳) برداشت آب ۴) میزان جریان أبی

 

حضور نماندها در منابع آب سبب می شود،
۱) السطح کیفیت ۲) کاهش کیفیت آب ۳) ایجاد طعم و بو ۴) حفاظت از باکتری ها در قابل ضد عفونی کننده ها 

 

PH آب در حوضچه آهک زنی برای کاهش سختی آب، حدودا چقدر است؟ ۷۵۱
۲) ۱۰ /
۳) ۱۱
/ ۵
و ۱۲ / ۵ 

 

یکی از روش های جلوگیری از ورود آلودگی ها به منابع آب کدام است؟ ۱) کابتاز بلبع آب
۲) ز شی اطراف منابع آب ۳) ضدعفونی کردن منابع آب
* استان سیستم جمع آوری فاضلاب

 

چرا مواد کلوئیدی در حوضچه های ته نشینی به راحتی رویه می کند؟ ۱) زمان ماند کم است
۲) فرات کلوئیدی دارای باز هستند ۳) ذرات کلوئیدی سبک می باشندہ
۴) فرات کلوئیدی دارای بار یکسان هستند 

 

چنانجه آبی دارای هدایت الکتریکی ۱۵۰۰ میکروموس أباشد، ۸-TD آن تقریبا چند
میلی گرم در لیتر است؟ (۱) ۵۰۰
۳ ۰ ۰
۳ ۱۳۵۰ و ۱۰۰ و فرآیند انعقاد شیمیایی به چه منظور در تصیفه آب به کار می رود؟
(۱) گندزدایی ۲) زلال ساری ۲) حذف ہو ا کاهش بختی

 

علت آب بند نبودن شیر فلکه ها در شبکه توزیع آب شهرها چیست؟
۱) کنبقیت ناسر غیب شیرها ۲) افزایش فشار در شبکه توزیع آب ۳) دم ن شویه لولدها بعد از تعمیرات ! رسوب کردن نفرات بر شهار جای در چند قطع و وصل

 

به طور متوسط ارزش حرارتی زباله های شهری به صورت مخلوط چند کیلوکالری برای هر کیلوگرم برآورد شده است؟
۱۴۰۰ – ۲۰۰۹
۲ ۳۶۰۰ده ۱۷۰
۳ ۳۰۰۰-۲۴۰۰
۴ ۴۰۰۰
۳۹۰۰۰

 

– ارزشمند ترین ماده بازیافت شده از زباله بر حسب در آمد کدام است؟
شیشه جات ۲) پارچه کهنه ۲) کاغذ و کارتن ۴) انواع فنزلت د

 

در هشتمین روز کودسازی، چند درصد لارو مگس از بین می رود؟ ۵۹ درصد ۲ ۳۵ در حد ۲۳ فقد رصد ۴ دا درد ۶۶ درجه حرارت لازم برای نابودی کیست آنتامباهیستولبنیکا در توده کمبوست چند درجه
سانتی گراد است ۴۹ – ۲
۲۵ – ۲۵
۲ ۵ ۴ ع وین ۴۷=

 

تأثیرات احتمالی بالا آمدن آب در اثر سیلاب برای اماکن دفن زباله، در یک دوره چند ساله برآورد می شود؟
۴۸ در صورت وجود آزمایشگاه مجهز وسایل پیشرفته آزمایشگاهی، روزانه چند کیلو گرم
تریا که باید مورد آزمایش قرار بگیرد

 

 کدام گروه از مواد زائد جامد شد بدأ تجزیه پذیر بوده و تجزیه پذیری آنها با بوی تعفن و تعدد المراه است؟ | ۱ arbage مواد باد پل پر
sh3 شاگستر ۳ ishح أشقا
* refuse زباله دک- کدامیک از مواد زائد زبر، جزء مواد زائد خطرناک منازل مسکونی محسوب نمی گردد ۴۹ متکش ۲) سفال
۳ أسید باطری ۴ رنگ های روغنی

 

در لوله های سری بدون برداشت آب کدام ی از فاکتورهای زیر ثابت می اید؟ ۱ لتر لوله ۲ افت فشار ۴) مسرعت جریان ۴) دی جریان

 

چنانچه سرعت جریان آب در لوله ای دو برابر شود افت فشار چند برابر می شود؟
: دو برابر ۲) سه برابر ۳ جهار برابر ۲ شش برابر 

 

ارتفاع معادل ۷۶۰ میلی متر جیوه برابر با چند سانتی متر ستون آب می باشد؟
۱۳۴۳
۱۰۰۰ ۳
۱۳ – ۲

 

 چنانچه ۵ لیتر در ثانیه از روزنه لبه گرد به قطر ۲۰ میلی متر عبور داده شود ارتفاع
خروج آب از این روزنه چقدر خواهد بود؟
۱۰ (۱
۱۳/۵ ۲
۲۰ ۳
| ۲۳۵۴

 

در کانال به شکل ذوذنقه با قاعده ۲ متر و زاویه شیب طرفین ۴۵ درجه، آب با عمق ۱ متر جریان دارد. شعاع هیدرولیکی جریان در این کانال چقدر است؟ | ۱) ۰ / ۸ متر ۲
۵
۰ / ۲۳ متر ۲) ۴۲
/ ۵ سانتیختر ۴
۹۶ سانتی متر 

 

چنانچه ارتفاع آب در سرریز مثلثی شکل دو برابر شود دبی جریان عبور کرده از سرریز چند برابر خواهد شد؟ ۱) ۱ / ۵ پرایر ۲ ۲ برابر ۳) ۴ / ۵ برابر ۵۵۴ برابر

 

آزمایش اختصاصی تعیین فیکال کلیفرم کدام است؟ ) EC براوات ۲} PA کلیفرم ۳
EMD أکار MPNتاییدی ۵۸- کدام معرف در تست VP کاربرد دارد؟ ۱) کواکس ۲ میثل رد ) برم گرو سل ۴) الفتفتل و بناس ۴۰ ۵۹ اکسیداسیون آمونیاک و تبدیل آن به نیتریت به عهده کدام ارگانیسم است ۱) بڑیانوا ۲ نیوتریک ۳) تیتر و یا کثر ۴

 

نینوز موناس هر کدام ارگانیسم نمی تواند باعث خوردگی لوله های فولادی شود؟
به ناویکولا ۲) کلادوقورا ۳) اوسیلاتوریا ۲) دابنوبریون

 

محیط کشت مورد استفاده در تست تکمیلی کدام است؟ ۱) EMI3 آثار ۲) نوترینت آگار ۲) لاکتوز برایت ۲) تریپتون برایوت

 

در آزمایش اندازه گیری قلیائیت آب در صورتی که نمونه دارای کلر باشد چه محلولی جهت حذف کلر به نمونه اضافه می گردد؟ ۱) سولفات ۲) تپوسولقات اسید سولفوریک ۴ قتل قتالین و أسیل ۶۳- در آزمایش قلیائیت تغییرات رنگ قتال قتالتین در چه ph مشاهده می شود؟
۲) حدود ۵ /
۳ – Pin | ۳) حدود کا = Ph
*) حدود Plu

 

۶۴ برای تشکیل کربنات کلسیم، چند کلم کرسیم در ترکیب با ۹۰ گرم کرینات لازم است؟
Ph-Fibar (1

 

هر کدامیک از ترکیبات ذیل در فاضلاب خام یافت نمی شود؟ ۹) نیترات
۲۹ فسفر الى ۳) مواد معلق فرار
) مواد معلق قابل ته نشینی

 

غلظت بالای کدام نمک در آب سبب تخلی آن می گردد؟ ۱) نمکهای کلسیم ۲) نمک های مسدیم ۲ آهن و منگتن ۴ نمک های مالیزیوم

 

مقدار کلر مورد نیاز برای تهیه یک لیتر محلول ۲ درصد استوک کلر از پودر سفید کننده ۲۵ درصد، چقدر است؟ ۲۵۱ گرم ۲) ۴۰ گرم ۳
۵۰ گرم ۴
۸۰ گرم 

 

اثرات آلودگی حرارتی عبارتند از
۱) افزایش درجه حرارت آب و افزایش اکسیژن محلول ۲) کاهش اکسیژن محلول و افزایش فعالیت بیولوژیکی ۳) افزایش اکسیژن محلول و افزایش فعالیت بیولوژیکی
۴) افزایش اکسیژن محلول و کاهش فعالیت بیولوژیکی

 

بیماری سیانوزیس ناشی از خوردن آب آلوده در اثر کدام عنصر ایجاد می شود؟ ۱) تینرات ۳ مسویه ۳) فلوتور ۴) کادمیم

 

کدام ماده شیمیای به عنوان ماده منعقد کننده در تصفیه خانه های آب به کار نمی رود؟ ۱) ألوم ۲) مولفات قرینه ۳) سولفات کلسیم ۴) کلرور شریک – کدام صافی

 

نیاز به زمین زیاد و راندمان حذف باکتری بالایی دارد؟ أ) ماسهای کند
او ۲ مامای تند ۳) ماسهای تحت فشار و نشد
۲ ماه های تحت فشار و کند 

 

کدام روش برای سختی گیری کل سختی آب به کار می رود؟
۲) تبادل یون حرارت دادن ۳ آهک و کربنات سد بم – حرارت دادن ۴ آهنک و کربنات سدیم – تبادل یونٹ 

 

علت عمده عدم کارایی کنتورهای مشترکین چیست؟
۱) خرایی فیلتر کنتور، دستکاری کنتور توسط افراد سودجو ۲) دستکاری کتتر توسط عدهای سودجو ۳) فرسودگی، فشار آب، توسیع مواد محلول آب
۴) تربیه مواد محلول آمپ روی قطعات کنتور |

 

و شناسایی یک شبکه توزیع بدون وجود نقشه از کدام طریق ممکن است؟ ۴۱ اتصالات ) انشعابات ۳) شیرالات ۱۲ انشعابات و شیرآلات

 

کدام آزمایش در زمان بهره برداری، تعیین کننده مقدار لازم مواد منعقد کننده در تصفیه خانه ها می باشد؟
۲) کدورت ۳) جارتست ۴) قلیانیت
| Pha1

 

 اثرات رفاهی آلودگی هوا، کدامیک از مقوله یا زیر را در بر نمی گیرد؟ |
، انسان ۲ گیاهان ۲) شباه ۲) حیوانات

 

به منظور کاهش بو در دریاچه های تصفیه بی هوازی فاضلاب کدام یک از مواد زیر توصیه
می شود؟ ) محیط دریاچه قلیایی باشد ۲) محیط دریاچه خشی باشد. ۳) محیط دریاچه اسیدی باشد
۴)Ph محیط دریاچه تأثیری در کاهش بو ندارد 

 

روش دفع فاضلاب به کمک چاه جاذب برای چه مناطقی قابل اجراست ۱) زمین های سنگی
۲) زمین های ماسهای
، بالا بودن سطح سفره های زیرزمینی

 

میزان مناسب سرعت افقی در حوضچه های دانه گیر چقدر است؟ ) ۶ / ۳ متر در ثانیه
۲) ۰ /
۵ متر در ثانیه ۳، ۲ / ۴ متر در ثانیه
) یک متر در ثانیه

 

آزمایش (COD در فاضلاب نشان دهنده کدامیک از موارد زیر است؟ ۱) مواد آلی پایدار
۲) مواد معدنی تا پایتان ۳) موالتانی ناقابل تجزیه بیولوژیکی
۴) مواد آلی قابل تجزیه در واکنش شیمیایی 

 

در ایهاف تانگ کدام یک از عوامل زیر انجام می گیرد؟
۱ قنط عمل هضم بی هوازی ۲) عمل ته نشینی در قسمت تحتانی و عمل هشو موازی در قسمت فوقانی ۳) عمل ته نشینی در قسمت تحتانی و عمل هه می هوازی در قسمت فوقانی
۴) عمل ته نشینی در قسمت فوقانی و عمل هضم بی هوازی در قسمت تنانی

 

میانگین دبی فاضلاب منطقه ای ۶ مترمکعب در شبانه روز می باشد در صورتی که بخواهیم
از سپتیک تالک برای تصفیه استفاده کنیم حداقل حجم تانک چند مترمکعب خواهد بود؟
۳۱

 

مقدار تقریبی در مورد نیاز برای گندزدایی فاضلابی که تنها تصفیه مقدماتی اته نشینی)
شده است. چند میلی گرم در لیتر می باشد؟ ۳۱ تا ۴ ۳۲ تا ۳
۸) ۵ تا ۱۰ | ۱۰۴ تا ۳۰

 

  • کتاب نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
  • جزوه استخدامی بهداشت محیط
  • نمونه سوالات کلیات بهداشت محیط
  • بهترین کتاب استخدامی بهداشت محیط
  • منابع آزمون استخدامی بهداشت محیط
  • دانلود رایگان استخدامی بهداشت محیط
  • دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت
  • نمونه سوالات بهداشت محیط

سوالات بهداشت محیط استخدامی ۹۵
سوالات تستی بهداشت محیط ۹۶
سوالات تخصصی استخدامی بهداشت محیط ۹۷
سوالات آزمون استخدامی بهداشت محیط ۹۸
سوالات اختصاصی استخدامی بهداشت محیط
سوالات مصاحبه استخدامی بهداشت محیط
سوالات استخدامی کارشناس بهداشت محیط
نمونه سوالات تستی بهداشت محیط
سوالات تخصصی استخدام بهداشت محیط ۹۸
دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی بهداشت محیط ۹۷
سوالات تخصصی استخدامی بهداشت محیط وزارت بهداشت
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی بهداشت محیط ۹۸
دانلود سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط ۹۷
دانلود سوالات اختصاصی استخدامی بهداشت محیط ۹۸
نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط ۹۶
دانلود سوالات تخصصی استخدامی بهداشت محیط ۹۵
نمونه سوالات اختصاصی استخدامی بهداشت محیط
کتاب نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
جزوه استخدامی بهداشت محیط
نمونه سوالات کلیات بهداشت محیط
بهترین کتاب استخدامی بهداشت محیط
منابع آزمون استخدامی بهداشت محیط
دانلود رایگان استخدامی بهداشت محیط
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت
نمونه سوالات بهداشت محیط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *