سوالات قانون اساسی مهدی نظرپور (کامل)

سوالات قانون اساسی مهدی نظرپور (کامل) پیام نور با پاسخنامه:

چند مورد از سوالات قانون اساسی مهدی نظرپور:

۱) در مورد حقوق شهروند در مکاتب مادی کدام درست نمی باشد؟
۱) تنها منافع مادی دنیوی و آزادی زا مینای ایجاد حقوق می دانند
۲) انسان را مکلف به چیزی نمی دانند
۳) حقوق در آن ها به خودی خود ارزش محسوب می شود
۴)اقتصاد برای آنها هدف نیست ☑️

۲) عنوان محور آسیاب در کلام امیر المومنین علی علیه السلام به کدام گزینه بر می گردد؟
۱) قانون
۲) اعتقاد به خدا
۳) رهبر جامعه ☑️
۴) عدالت

۳) در مورد تابعیت کدام مورد است؟
۱) قابل سلب نیست
۲) فقط در صورت اخذ تابعیت کشور دیگر قابل سلب است
۳) به در خواست فرد با حکم دادگاه صایح قابل سلب است
۴) به در خواست فرد با در صورت اخذ تابعیت کشور دیگر قابل سلب است ☑️

۴) دومین ویژه جمهوریت چیست؟
۱) نظام مند بودن انتخاب رئیس جمهور
۲) محدود بودن مدت ریاست حکومت ☑️
۳) انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم
۴) مشارکت مردم در انتخاب مسئولان

۵) خط قرمز آزادی بیان مطبوعات چیست؟
۱) مبنای اسلام و حقوق اسلامی
۲) حقوق عمومی و خصوصی
۳) مبنای اسلام و حقوق عمومی ☑️
۴) کاهش گسترش نظارت عمومی

۶) سه شرط ازادی اشتغال عدم تعارض با کدام موارد است؟
۱) منافع ملی مصالح عمومی و اسلام
۲) اقتصاد عموم مالکیت خصوصی و اسلام
۳) منافع ملی مصالح عمومی و حقوق دیگرن
۴) اسلام مصالح عمومی و حقوق دیگران ☑️

۷)بهترین مهم ترین شیوه قانون گذاری چیست؟
۱) از سوی مردم به صورت مستقیم
۲) از سوی دولت
۳) از سوی بنیانگذار سه قوه
۴) وضع قانون از سوی نمایندگان از سوی مردم ☑️

۸) وظیفه تشخیص صلاحیت علمی داوطلبانه نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری با کیست؟
۱) همه اعضای شورای نگهبان
۲) فقط شورای نگهبان ☑️
۳) خود اعضای شورای خبرگان رهبری
۴) بر عهده فقهای مجمع تشخیص مصبحت نظام

۹)مهم ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی چیست؟
۱) انتشار قانون و نظارت
۲) استیضاح دولت و انتخاب نمایندگان در وزارتخانه
۳) نظارت و قانون گذاری ☑️
۴) رای به هیات دولت و تصویب بودجه

۱۰) ویژگی کلی بودن قانون قاعده حقوقی به چه معناست؟
۱) برای همه کسانی که مشمول می گردند باید اجرا شود
۲) برای استقرار عدالت در جامعه ایجاد میگردد
۳) برای استقرار نظم در جامعه می باشد
۴) با یکبار اجرای منفی نمی شود ☑️

۱۱) رکن سوم قوه مقننه در قانون اساسی مشروط چه بود؟
۱) مجلس سنا
۲) هیاتی مرکب از فقهای طراز اول
۳) پادشاه ☑️
۴) مجلس شورای ملی

۱۲) قانون گذار تأمین شرایط کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل را در چه شکلی تعریف کرده است؟
۱) عمومی
۲) دولتی
۳) تعاونی ☑️
۴) خصوصی

۱۳) با پیروزی انقلاب اسلامی دو دستاورد مهم نصب ملت شد آن ها کدامند؟
۱) استقرار حکومت دینی و تشکیل مجلس موسسات قانون اساسی
۲) رهبری بر خاسته از سوی مردم از بین رفتن نظام ظالم پهلوی
۳) رهبر مورد خواست مردم و قانون اساسی مردمی دینی
۴) استقرار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی دین محور مردم سالار ☑️

۱۴) کام نهاد به طور مستقیم می تواند پیشنهاد قانون به مجلس شورای اسلامی بدهد؟
۱) مجلس خبرگان رهبری
۲) شورای عالی انقلاب فرهنگی
۳) شورای عالی استان ها ☑️
۴) شورای نگهبان

۱۵) بالا بردن سطح آگاهی های عمومی برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا زیر مجموعه کدام سیاست قرار می گیرد؟
۱) اقتصادی
۲) قضایی
۳) اجتماعی ☑️
۴) سیاسی

۱۶) وجه تمایز اساسی نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام های دموکراتیک چیست؟
۱) منبع قانون گذاری از طریق انتخاب تعریف می شود
۲) نقش بنیادین وحی در بیان قوانین ☑️
۳) انتخاب مسئولا از طریق مشارکت آزاد صورت می گیرد
۴) انتخاب مسئولان از طریق مشارکت مستقیم صورت می گیرد

۱۷) کدام فرد به لحاظ سیاسی در برابر ملت و رهبر و مجلس باید پاسخگو باشد؟
۱) رئیس تشخیص مصلحت نظام
۲) رئیس قوه قضاییه
۳) رئیس جمهور ☑️
۴) رئیس قوه مقننه

۱۸) در بررسی قوا از تمرکز قدرت به چه نتیجه ای یاد می شود؟
۱) عدالت قوا
۲) فساد آور بودن ☑️
۳) همکاری قوا
۴) همراهی قوا

۱۹) رکن اساسی تشکیل نظام نوین جمهوری اسالامی در کشور چیست؟
۱) نظارت همگانی بر یکدیگر
۲) رهبری فرزانه امام خمینی (ره)
۳) برگزاری انتخابات متعدد به عنوان نماد مردم سالاری دینی
۴) حضور مردم در صحنه و رأی آنان به نظام ☑️

۲۰) از وظایف کدام گسترش آزادی های متنوع تعریف شده است؟
۱) قوه مقننه
۲) کمیسیون حقوق بشر
۳) قوه مجریه
۴) قوه قضاییه ☑️

۱۲) نظارت دوگانه که شورای نگهبان بر مصوبات مجلس دارد در کدام گزینه ها ذکر شده است؟
۱) شرعی – قانونی ☑️
۲) اداری – شرعی
۳) قانونی – داری
۴) شرعی – استصوایی

۲۲) نظارت بر مصوبات دولت که بر خلاف قوانین و مقررات عمومی کشور نباشد بر عهده کدام گزینه است؟
۱) شورای نگهبان
۲) رئیس مجلس ☑️
۳) رئوس دولت
۴) رئوس قوه قضایه

۲۳) مراد سخن از شکل حکومت چیست؟
۱) پیشگیری از تمکز قدرت در دست یک نقر
۲) همکاری قوای سه گانه با یکدیگر
۳) اعمال قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه
۴) نحوه چینش و قرار گرفتن قوای تشکیل دهنده حکومت ☑️

۲۴) در مورد شورای بازنگری قانون اساسی کدام گزینه درست می باشد؟
۱) زیر مجموعه قوه مقننه است
۲) زیر مجموعه قوه قضائیه است
۳) وابسته به هیچ قوه ای نیست ☑️
۴) زیر مجموعه قوه مجریه است

۲۵)هدف اصلی کدام گزینه در قانون اساسی یک دانشگاه عمومی برای ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان یاد شده است؟
۱)دانشگاه آزداد اسلامی
۲) وزارت آموزش و پرورش
۳) صداو سیما ☑️
۴) وزارت ارشاد اسلامی

۲۶)اعلام موارد تخلف و نارسایی های اداری و مالی وزارتخانه ها با کدام گزینهاست؟
۱) سازمان بازرسی کشور ☑️
۲) مجلس شورای اسلامی
۳) دیوان محاسبات
۴) وزارت اطلاعات

۲۷)هر گاه پیشنهاد قانون به مجلس از سوی دولت باشد به آن چه می گوینتد
۱) آیین نامه
۲) طرح
۳) مصوبه
۴) لایحه ☑️

۲۸) قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی چند شیوه برای اعمال قانون قوه مقننه پیش بینی کرده است؟
۱) سه
۲) چهار
۳) دو ☑️
۴) یک

۲۹) تشخیص انعزال رهبری با کیست؟
۱) فقهای شورای نگهبان
۲) فقهای مجمع تشخیص مصلحت
۳) خبرگان رهبری ☑️
۴) اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳۰) به ترتیب عالی ترین مقام قوه قضاییه و عالی ترین مقام قضایی چه کسانی هستند؟
۱) قاضی دادگاه – دیوان عدالت ادرای
۲) رئیس قوه قضائیه – رئیس دیوان عالی کشور ☑️
۳) رئیس قوه قضائیه – رئیس دیوان عدالت اداری
۴) قاضی دادگاه – رئیس دیوان عالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *