نمونه سوالات آشنایی با فقه اسلامی

دانلود رایگان نمونه سوالات آشنایی با فقه اسلامی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات آشنایی با فقه اسلامی:

۱) تعمیم حکم به موارد مشابه بر اساس کدام منابع فقهی قابل استناد است؟

۱) قرآن

۲) سنت

۳) اجماع

۴) عقل

۲)  سنت در اصطلاح شیعه شامل کدام مورد نیست؟

۱) خبر

۲) قول

۳) فعل

۴) تقریر

۳)  اگر درباره در سابق یقین داشته ایم و سپس شک کردیم که آن حکم باقی استیا از میان زفته است به حکم عقل و شروع بر اساس کدام اصل یقین سابقه را ابقا نموده و وجوب آن را می پذیریم؟

۱) اصل برائت

۲) اصل احتیاط

۳) اصل استصحاب

۴) اصل تخیر

۴) کدام دوره شاهد رکود قاوعد فقهی بوده است

۱) متقدمان

۲) متاخران

۳) متاخر متاخران

۴) معاصر

۵) هر گاه شخصی مال یا منافع مال شخصی را بدون اجازه از روی عمد یا غیر عمد تلف کند بر اساس کدام قاعده فقهی مکلف است مثل یا قیمت آن مال را به صاحبش بپردازد؟

۱) قاعده لاضرر

۲) قاعده اتلاف

۳) قاعده تسلط

۴) قاعده لارج

۶) اگر مال مورد امانت نزد امین ناقص یا معیوب شود بدون آن که امین تعدی یا تفریط نموده باشد بر اساس کدام قاعده هیچ مسئولیتی متوجه امین نیست؟

۱) قلاعده اتلاف

۲) قاعده ضمان ید

۳) قاعده استیمان

۴) قاعده لاحرج

۷) اگر مصاحب مال به دیگری دستور دهد کالای متعلق به او را به دریا بیندازند تاجان او سالم بماند در خصوص فرد مجری چه  حکمی صحیح است؟

۱) طبق قاعده اقدام ضامن مال تلف شده است

۲) طبق قاعده اقدام ضامن مال تلف شده نخواهد بود

۳) طبق قاعده اقدام ضامن مال تلف شده است

۴) طبق قاعده اتلاف ضمان مال تلف شده نخواهد بود

۸) اگر زن و مرد با هم ازدواج کنند و زن شرط کند که مهر را من می پردازم ودر عوض حق طلاق با من باشد چه حکمی در این خصوص درست است؟

۱)شرط باطل و ازدواج باطل است

۲) شرط باطل است اما مانع ازدواج نمی شود

۳) شرط درست بوده و ازدواج مانعی ندارد

۴) شرط درست بوده اما مانع ازدواج است

۹) فروشنده ای می داند که یک صد تن برنج سهم اوست و او از سهم خود پنجاه تن برنج صدری می فروشد در حالی که نمی داند برنج های او صدری است یا نوع دیگر بر اساس کدام قاعده باید در این خصوص حکم نمود؟

۱) قاعده غرر

۲) قاعده غرور

۳) قاعده ضمان ید

۴) قاعد قرعه

۱۰) کدام یک از کاربردهای قاعده غرور است؟

۱) درباره غصب

۲) درباره فضولی

۳) درباره شهادت

۴) هر سه مورد

۱۱) هر کسی مالی را در اختیار داشته باشد و در آن تصرف مالکانه نماید مالک شناخته می شود تا خلاف آن ثابت شود این موضوع دال بر کدام قاعده فقهی است؟

۱) قاعده میسور

۲) قاعده نفی سبیل

۳) قاعده تسلط

۴) قاعده ید

۱۲) هر گاه کسی به قصد اطفاء حریق خانه مسلمانی دیوار او را خراب کند ………..

۱) ضامن خراب شدن دیوار است بر اساس قاعده اتلاف

۲) ضامن خراب شدن دیوار نیست بر اساس قاعده احسان

۳) ضامن خراب شدن دیوار نیست بر اساس قاعده احترام

۴) ضامن خراب شدن دیوار نیست بر اساس قاعده لاضرر

۱۳) مال قیمی چیست؟

۱) مالی است که نمونه های جیگزین و مشابه زیادی دارد

۲) مالی است که در عرف خود آن مد نظر است و نمی توان مال دیگری را به جای آن قرار داد

۳) مالی است که مستقیما قابل لمس است

۴) مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن است

۱۴) مالکیت مفروز در مقابل کدام نوع مالکیت قرار دارد؟

۱) فردی

۲) گروهی

۳) مشاع

۴) اعتباری

۱۵) کدام یک جزء انفال است؟

۱) مراتع طبیعی

۲) معادنی که در زیر زمین قرار دارند

۳) جنگل ها

۴) هر سه مورد

۱۶) تبدیل کردن زمین موات به زمین آبادجزء کدام اسباب قانونی تحصیل مالکیت است؟

۱) احیاء

۲) حیازت

۳) تحجیر

۴) ارث

۱۷) سنگ چین کردن زمین به عنوان علامت گذاری برای شروع کار در موقع مناسب کدام است؟

۱) احیاء

۲) تحجیر

۳) حیازت

۴) هیچکدام

۱۸) فرد در خصوص چه مقدار از اموالش می تواند وصیت کند؟

۱) نصف اموال

۲) ثلث اموال

۳) یک چهارم اموال

۴) همه اموال

۱۹) کدام یک جزء طبقه اول ارث نیست؟

۱) پدر

۲) مادر

۳) فرزند

۴) برادر

۲۰) اگر زن بمیرد و فرزند نداشته باشد چه بخشی از اموال او به شوهر می رسد؟

۱) نصف

۲) یک چهارم

۳) یک هشتم

۴) همه موارد

۲۱) کدام یک از اسباب قهری انتقال مالکیت است؟

۱) ارث

۲) ارتداد

۳) رسیدن اموال به حدنصاب خمس و زکات

۴) هر سه مورد

۲۲) به کدام یک از زکات تعلق نمی گیرد؟

۱) کشمش

۲) گاو

۳) گنج

۴) طلا

۲۳) کدام یک جزء اسباب اعتقادی انتقال مالکیت نیست؟

۱)وقف

۲) رزث

۳) نذر

۴)هبه

۲۴) کدام یک جزء احکام امضایی است؟

۱) نماز

۲) روزه

۳) طهارت

۴) قرض

۲۵) اگر کسی کالایی راخریداری نماید سپس معلوم گردد پولی گه پرداخت کرده تفاوت قابل توجهی با قیمت بازار دارد مشمول کدام نوع خیار است؟

۱) خیار غبن

۲) خیار عیب

۳) خیار شرط

۴) خیار تخلف شرط

۲۶) خریدار و فروشنده تا زمانی که از یکدگر جدا نشده اند حق اعلام انصراف دارند به این حق ………… می گویند؟

۱)  خیار تاخیر

۲) خیار مجلس

۳) خیار شرط

۴) خیارغبن

۲۷) کدام نوع معامله باطل است؟

۱) نقد

۲) نسیه

۳) سلف

۴) کالی به کالی

۲۸) فریب دادن و ارائه بر خلاف انچه که هست به گونه ای که با دقت و تفحص معمولی باز هم واقعیت مخفی می ماند و مشتری از آن اگاهی پیدا می کند چه نوع معامله ای است و چه حکمی دارد؟

۱) تلقی رکبان – مباح

۲) تلقی رکبان – حرام

۳) غش – مباح

۴) غش – حرام

۲۹) متعهد شدن شخص ب پرداخت دستمزد معلوم در برابر انجام عمل معین چه نوع قرار دادی است؟

۱) اجاره

۲) جعاله

۳) مضاربه

۴) رهن

۳۰) قرار دای است میان دوشخص که موجب آن یک از آنها سرمایه ای را برای تجارت در اختیار شخص دیگر قرار می دهد و او با سرمایه تجارت نموده و سوده حاصل بین آنها تقسیم  می شود؟

۱) اجاره

۲) مضاربه

۳) مزارعه

۴) مناقصه

۳۱) شرکت ………… عبارت از این است که دو نفر یا بیشتر قرار داد کنند که هر یک مستقلاً کار در اقتصاد انجام دهند و سود و در آمد با یکدیگر شریک باشند این نوع از شرکت…………است

۱) ابدان – باطل

۲) ابدان – صحیح

۳) عنان – باطل

۴) عنان – صحیح

۳۲) کدام یک عقد امانی است؟

۱) بیع

۲) اجاره

۳) ودیعه

۴) هر سه مورد

۳۳) اگر شخص جنسی را با مقدار بیشتر از همان جنس معامله کند چه نوع معامله ای را انجام داده است؟

۱) رهنی

۲)) قرضی

۳) ربوی

۴) ضمانی

۳۴) در عقد مزارعه اگر بذر به نفر سوم تعلق داشته باشد محصول به چه کسی تعلق دارد؟

۱)نفر سوم

۲) صاحب زمین

۳) کشاور

۴) هر سه مورد

۳۵) دو رکن اساس قرار داد مساقات کدامند؟

۱) زمین و کار

۲) باغ و کار

۳) زمین و باغ

۴) بذز و کار

۳۶) از دیدگاه اسلام وظیفه تامین مخارج خانواده بر عهده چه کسی است؟

۱) مرد

۲) زن

۳) مرد و زن

۴) فرزندان ذکور

۳۷) کدام یک از مصارف زکات نیست؟

۱) فقر و مسکینان

۲) سهم امام

۳) بدهکاران

۴) در راه ماندگان

۳۸) ………………..مالیان سرانه ای است که از اهل کتاب ساکن سرزمین های اسلامی و از کفاری که در پناه دولت اس

لامی زندگی می کنند اخذ گردد:

  1. جزیه
  2. خراج
  3. خمس
  4. عشور

۳۹) کدام یک جزء در آمد های غیر مالیاتی در اسلام است؟

۱) وقف

۲) عشور

۳ ) خراج

۴) زکات

۴۰) در نظام نقش دولت در حد حداقل ممکن است؟

۱) نظام اسلامی

۲) نظام سرمایه داری

۳) نظام سوسیالیسی

۴) نظام کمونیستس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *