نمونه سوالات آناتومی و آزمایشگاهی

دانلود رایگان نمونه سوالات آناتومی و آزمایشگاهی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات آناتومی و آزمایشگاهی :

۱) کدام جز بخشهای استخوان جناغ سینه نیست؟

۱)  دسته

۲) تنه

۳) زایده خنجری

۴) قوس مهرهای ☑

۲) کدامیک جز استخوانهای کمربند شانه است؟

۱) ترقوه ☑

۲) رادیوس

۳) اولنا

۴) استخوان بازو

۳) بزرگترین و دراز ترین استخوان اندام فوقانی چیست؟

۱) استخوان کتف

۲) استخوان ترقوه

۳) استخوان هومروس ☑

۴) استخوان اسکاپولا

۴) کدامیک جزو استخوانهای سر نیست؟

۱) استخوان پرویزونی

۲) استخوان شب پره یا پروانه ای

۳) استخوان آهیانه

۴) استخوان اشکی ☑

۵) زائد ماستوئید مربوط به کدام استخوان است؟

۱) ماگزیلا

۲) تمپورال ☑

۳) پالاتین

۴) مندیبل

۶) مجرای نازولاکریمال(اشکی – بینی) به کدام ناحیه تخلیه می شود؟

۱) مئانوس تحتانی ☑

۲) مئاتوس فوقانی

۳) مئاتوس میانی

۴) خلف حرفه بینی

۷) طویلترین و قوی ترین استخوان بدن چیست؟

۱) لگن استخوانی

۲) استخوان خاصره

۳)  استخوان بازو

۴) استخوان ران ☑

۸) کدام عضله زیر در تشکیل تاندون آشیل شرکت نمی کند؟

۱) دو بطنی 

۲) تیبیالیس قدامی ☑

۳) نعلی

۴) پلانتاریس

۹) عمل کدوم گروه از عضلات زیر خم کردن فلکشن زانو است؟

۱) گلوتئال

۲) همسترینگ ☑

۳) تنار

۴) چهار سر رانی

۱۰) در برش کرونا موقعیت اندام ها نسبت به هم چگونه است؟

۱) فوقانی و تحتانی

۲) چپ و راست

۳) جلو و عقبی ☑

۴) داخلی و خارجی

۱۱) شریان تغذیه کننده جداری قلب چه نام دارد؟

۱) کرونر ☑

۲) ورید قلبی بزرگ

۳) ورید قلبی میانی

۴) ورید قلبی کوچک

۱۲) گروه پیشتاهنگ سیوسی دهیلزی در کدام قسمت قرار دارد؟

۱) دهیلز راست ☑

۲) دهیلز چپ

۳) بطن راست

۴) بطن چپ

۱۳) کدامیک جزو غضروفهای فرد حنجره می باشد؟

۱) غضروف میخی

۲) غضروف شاخی

۳) غضروف تیروئید ☑

۴) غضروف آرتینوئید

۱۴) ابتدا روده کوچک کدام است؟

۱) ژژنوم

۲) دیودنوم ☑

۳) شکوم

۴) ایلیوم

۱۵) بزرگترین غده بدن چه نامیده می شود؟

۱) لوزالمعده

۲) کبد ☑

۳) غدد بزاقی

۴) غدد بناگوشی

۱۶) کدامیک در ابتدای ناحیه بینی قرار دارد؟

۱) دهلیز ☑

۲) ناحیه بویایی

۳) ناحیه تنفسی

۴) نرون بویایی

۱۷) کدام قسمت از چشم فاقد عروق لنفاوی و خونی است؟

۱) صلیبه

۲) عنبیه

۳) شبکیه

۴) قرینه ☑

۱۸) پاراتورمون از ترشحات کدام غده است؟

۱) پاراتیروئید ☑

۲) تیروئید

۳) هیپوفیز

۴) فوق کلیه

۱۹) نزدیکترین عضو به کیسه صفرا کدام است؟

۱) کبد ☑

۲) معده

۳) لوزمعده

۴) اثنی عشر

۲۰) عصب در کدام قسمت دندان است؟

۱) پولپ ☑

۲) عاج

۳) مینا

۴) سیمان

۲۱) کدام جمله در مورد زاویه دنده صحیح می باشد؟

۱) در تنه دنده واقع است ☑

۲) در گردن دنده واقع است

۳) در محل تنه و گردن واقع است

۴) هیچکدام

۲۲) گانگلیون عقد عصبی عبارتست از :

۱) گروهی از جسم های سلول عصبی که در مغز و نخاع دارند

۲) گروهی از جسم های سلول عصبی که در خارج از مغز و نخاع قرار دارند ☑

۳) گروهی از جسم های سلول عصبی که فقط در مغز می باشند

۴) گروهی از جسم های سلول عصبی که فقط در نخاع می باشند

۲۳) هسته آمبیگوس AMbigus در کجا قرار دارد؟

۱) مغز قدامی

۲) پل مغزی

۳) بصل النخاع ☑

۴) مغز میانی

۲۴) مرکز بینایی در کدام بخش از مغز قرار دارد؟

۱) لب فرونتال

۲) لب پاریتال

۳) لب تمپورال

۴) لب اکسی پیتال ☑

۲۵) کدام عبارت غلط است؟

۱) ریشه قدامی عصب نخاعی حرکتی است

۲) عقده شوکی عصب نخاعی در مسیر ریشه خلفی عصب است

۳) طناب خلقی نخاع محل عبور راههای حسی است

۴) شاخ طرفی نخاعی از ترونهای حسی تشکیل می شود ☑

۲۶) کدامیک از قسمتهای زیر جزء ساقه مغز نیست؟

۱) بصل النخاع

۲) پل مغزی

۳) مغز میانی

۴) مخچه ☑

۲۷) انتهای تحتانی استخوان تیبیا با کدامیک از استخوانهای مچ پا مفصل می شود؟

۱) تالوس ☑

۲) کالکانئوس

۳) ناویکولار

۴) گزینه ۱ و ۲

۲۸) در کدامیک از حرکات زیر کف پا به سمت داخل قرار می گیرد؟

۱) پروناسیون

۲) سوپیناسیون

۳) اورشن

۴) اینورشن ☑

۲۹) کدامیک از مفصل های زیر دارای سه محور حرکتی است؟

۱) شانه ☑

۲) آرنج

۳) زانو

۴) بین انگشتی

۳۰) کدام مورد جز مفصل سینو ویال است؟

۱) کپسول مفصلی

۲) غشا مفصلی

۳) حفره مفصلی

۴) همه موارد ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *