نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۱

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۱ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات آیین دادرسی مدنی ۱ :

۱) کدام یک از مراجع قضایی زیر دادگاه کیفری «عمومی» به شمار رفته و اصل بر صلاحیت «عام» آن می باشد؟

۱) دادگاه کیفری  دو  ☑

۲) دادگاه کیفری یک

۳) دادگاه های کیفری یک و کیفری دو

۴) دادگاه های  کیفری یک و کیفری دو دادگاه انقلاب

۲) نظارت قضایی بر آراء قطعی صادره از کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بر عهده کدام مرجع قضایی است؟

۱) دادگاه عمومی حقوقی

۲) شعب بدوی دیوان عدالت اداری ☑

۳) دادگاه انقلاب

۴) دادستانی کل کشور

۳) کدام دسته از قواعد زیر در مرزه قواعد مخیر و تکمیلی هستند و طرفین می توانند بر خلاف آن با یکدیگر توافق کنند؟

۱) قواعد راجع به صلاحیت ذاتی

۲) قواعد راجع به آیین دادرسی مدنی به مفهوم اخص

۳) قواعد راجع به صلاحیت محلّی ☑

۴) قواعد راجع به سازمان قضایی

۴) قائم مقام عام چه شخصی است؟

۱) دادستان یا همان مدعی العموم

۲) شخصی است که با قرار داد قائم مقام عموم مردم می گردد

۳) شخصی است که در خصوص مال یا امری خاص جانشین دیگری می گردد

۴) شخصی است که در تمام امور مالی جانشین دیگری می گردد ☑

۵) کدام نوع خواسته صرفاً ناظر بر ایجاد وضعیت حقوقی است مثل صدور حکم ورشکستی؟

۱) اجرایی

۲) تأسیسی ☑

۳) اعلامی

۴) هیچ کدام

۶) منظور از توجه دعوا به خوانده چیست؟

۱) نفع مثبت غیر مستقیم شخص خوانده در دعوا

۲) نفع مثبت مستقیم شخص خوانده در دعوا

۳) نفع منفی مستقیم شخص خوانده در دعوا ☑

۴) ذکر نام شخص خوانده در ستون خوانده دادخواست

۷) مرجع اولیه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه نسبت به دعوایی که در آن دادگاه مطرح شده با کدام مرجع است؟

۱) همان دادگاه ☑

۲) دادگاه تجدید نظر استان

۳) رئیس دادگستری

۴) دیوان عالی کشور

۸) مساله صلاحیت محلی در خصوص کدام مرجع منتفی است؟

۱) صرفاً دیوان عالی کشور

۲) دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ☑

۳) صرفاً دیوان عدالت اداری

۴) دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدید نظر استان

۹) دعاوی راجع به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت و دعاوی تصرف عدوانی در کدام دادگاه اقامه می شوند؟

۱) دعاوی مالکیت و تصرف عدوانی نسبت به مال غیر منقول در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح می شوند ☑

۲) دعاوی مالکیت و تصرف عدوانی نسبت به مال غیر منقول در محل اقامت خوانده مطرح می شوند

۳) دعوای  مالکیت در محل  وقوع مال غیر منقول و دعوای تصرف عدوانی در محل اقامت خوانده مطرح می شوند

۴) دعوای مالکیت در محل اقامت خوانده و دعوای تصرف عدوانی در محل وقوع مال غیر منقول اقامه می شوند

۱۰) دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱) دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ☑

۲) در صورتی که ترکه منقول باشد در محل اقامت خوانده در صورتی که ترکه غیر منقول باشد در محل وقوع مال غیر منقول

۳) در محل وقوع ترکه

۴) در صورتی که ترکه منقول باشد در محل آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در صورتی که ترکه غیر منقول باشد در محل وقوع ترکه

۱۱)اختلاف مثبت در صلاحیت قضایی چه زمانی محقق می گردد؟

۱) وقتی که دیوان عدالت اداری هم زمان حداقل دو مرجع قضایی را واجد صلاحیت رسیدگی به یک دعوا بدانند

۲) وقتی که حداقل دو مرجع قضایی هم زمان دادگاه دیگری را صالح در رسیدگی به یک دعوا بدانند

۳) وقتی که حداقل دو مرجع قضایی هم زمان خود را صالح در رسیدگی به یک دعوا بدانند ☑

۴) وقتی که دیوان عالی کشور هم زمان حداقل دو مرجع قضایی را واجد صلاحیت رسیدگی به یک دعوا بدانند

۱۲) در صورت وقوع اختلاف راجع به صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی دادگستر اختلاف از طریق کدام مرجع حل و فصل می گردد؟

۱) نظر دیوان عدالت اداری برای دادگاه عمومی حقوقی لازم الاتباع خواهد بود

۲) دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود ☑

۳) اختلاف از طریق دادگاه تجدید نظر استان مربوط حل و فصل خواهد شد

۴) اختلاف از طریق رئیس قوه قضائیه حل و فصل خواهد شد

۱۳) تصمیم مستقیم مرجع قضایی در چه صورتی تکلیف دعوای بالقوه را برای همیشه مشخص خواهد کرد؟

۱) تصمیم مستقیم مرجع قضایی فقط تکلیف دعوای بالفعل را مشخص کرده و نمی تواند تکلیف دعوای بالقوه را مشخص سازد

۲)فقط در صورتی که قرار باشد

۳) در صورتی که حکم یا هر گونه قرار باشد

۴) فقط در صورتی که حکم باشد ☑

۱۴) اجرای حکم صادره در کدام دعاوی منوط ب قطعیت حکم نبوده و بلافاصله و فوری اجرا می شود

۱) دعوای مالکیت

۲) دعاوی تصرف ☑

۳) دعاوی مالکیت ودعاوی تصرف

۴) کلیه دعاوی راجع به اموال غیر منقول

۱۵) رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و آیین نامه های دولتی و تقاضای ابطال آنها در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱) هئیت عمومی دیوان عالی کشور

۲) هئیت عمومی دیوان عدالت اداری ☑

۳) شعب حقوقی دیوان عالی کشور

۴) شعب بدوی دیوان عدالت ادرای

۱۶) کدام یک از مصاف آیین دادرسی مدنی است؟

۱) شکلی بودن

۲) در زمره حقوق عمومی بودن

۳) عطف به ماسبق شدن

۴) همه موارد ☑

۱۷) کدام یک از اصول مربوط به پایان دادرسی مدنی است؟

۱) اصل برائت خوانده

۲) اصل حق گزاری و فصل خصوصیت ☑

۳) اصل تناظر

۴) اصل استقلال و بی طرفی

۱۸) آیا اصل دادخواهی و اصل ابتکار عمل ذی نفع (اصحاب دعوا) به ترتیب از اصول مربوط به آغاز دادرسی محسوب می شوند؟

۱) بله – بله ☑

۲) خیر – بله

۳) بله – خیر

۴) خیر- خیر

۱۹) در خصوص ارکان دعوای تصرف عدوانی گزینه نادرست کدام است؟

۱) سبق تصرف خواهان

۲) تصرف فعلی خوانده

۳) سبق تصرف خوانده ☑

۴) عدوانی بودن تصرف خوانده

۲۰) کدام یک از انواع نمایندگی است؟

۱) نمایندگی قانونی

۲) نمایندگی قضایی

۳) نمایندگی قرار دادی

۴) همه موارد ☑

۲۱) وارث و منتقل الیه به ترتیب جزو کدام دسته از انواع قائم مقام محسوب می شوند؟

۱)هر دو قائم مقام عام

۲) هر دو قائم مقام خاص

۳) قائم مقام عام – قائم مقام خاص ☑

۴) قائم مقام خاص – قائم مقام عام

۲۲) کدام یک از انواع دعاوی تصرف است؟

۱) دعوای تصرف عدوانی

۲) دعوای ممانعت از حق

۳) دعوای مزاحمت

۴) همه موارد ☑

۲۳) خواهان حق دارد ……….. داد خواست تقدیمی خود را مسترد کند در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید:

۱) تا زمانی که دادرسی تمام نشده است

۲) تا زمان صدور حکم

۳) تا زمان ختم مذاکرات طرفین

۴) تا اولینن جلسه دادرسی ☑

۲۴) ایا خواهان و موضوع دعوا به ترتیب از عناصر دعوای بالفعل محسوب می شوند؟

۱) خیر – خیر

۲) بله -خیر

۳) بله – بله ☑

۴) خیر – بله

۲۵) در بین مراجع قضایی عمومی و مراجع قضایی اختصاصی اصل بر صلاحیت کدام یک است؟

۱) مراجع قضایی عمومی ☑

۲) مراجع قضایی اجتماعی

۳) هر دو

۴)  هیچ کدام

۲۶) مهم ترین مرجع قضایی غیر دادگستری و تنها مرجع قضایی اداری کشور کدام است؟

۱) دیوان عدالت اداری ☑

۲) دیوان محاسبات عمومی

۳) دیوان عالی کشور

۴) دادگاه تجدید نظر استان

۲۷) قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ………… می تواند با مشورت با اعضای شورا اقدام ب رسیدگی و صدور رأی نماید:

۱) ده میلیون ریال

۲) سی میلیون ریال

۳) پنجاه میلیون ریال

۴) دویست میلیون ریال ☑

۲۸) جلسات هئیت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور دست کم …………… قضاوت دیوان رسمیت می یابد:

۱) یک سوم

۲) دوسوم ☑

۳) نصف

۴) سه چهارم

۲۹) هر شورای  حل اختلاف از چند عضو تشکیل می شود؟

۱) یک رئیس دو عضو اصلی و یک نفر علی البدل ☑

۲) یک رئیس یک عضو اصلی و یک نفر علی البدل

۳) یک رئیس یک نائب رئیس دو عضو اصلی

۴) یک رئیس و سه عضو اصلی

۳۰) کدام یک از مرجع قضایی اختصاصی حقوقی است؟

۱) دادگاه عمومی حقوقی

۲) دادگاه خانواده ☑

۳) کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها

۴) دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *