نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۲

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۲ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات آیین دادرسی مدنی ۲ :

۱) کدام یک از شرایطی که برای داد خواست پیشبینی شده در قانون ضمانت اجرای ندارد؟

۱) تنظیم بر روی برگ های چاپی مخصوص

۲) تنظیم به زبان فارسی

۳) امضای دادخواست

۴)همه موارد ☑

۲) قرار عدم صلاحیت جزو چه قرارهای است؟

۱) قرار شبیه قاطع  ☑

۲) قرارهای قاطع

۳) قرارهای قاطع

۴) قرارهای مقدماتی

۳) احکام غیابی صادره از دادگاه تجدید نظر ظرف ………… از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه قابل اعتراض و رسیدگی ………….است

۱) بیست روز- همان دادگاه تجدید نظر  ☑

۲) بیست روز- دیوان عالی کشور

۳) بیست روز – دادگاه بدوی

۴) یک ماه – همان دادگاه تدید نظر

۴) در مورد آن دسته از شرایط دادخواست که ضمانت اجرای آنها توقیف داد خواست است مهلت رفع نقص چند روز از تاریخ ابلاغ است؟

۱)؟یک هفته

۲) ده روز ☑

۳) بیست روز

۴) یک ماه

۵) ترتیباتی که در مرحله دادرسی نخستین مقرر شده است جز در مواردی که خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد در کدام یک از مراحل دادرسی باید رعایت شود؟

۱) فقط مرحله تجدید نظر

۲) فقط اعتراض ثالث

۳) فقط اعاده دادرسی

۴) مرحله تجدید نظر اعتراض ثالث و اعاده دادرسی ☑

۶) کدام گزینه از « قرار های قاطع دعوا» به شمار می آید؟

۱)قرار سقوط دعوا

۲) قرار استماع دعوا

۳) قرار ردّ دعوا

۴) همه موارد فوق ☑

۷) در حقوق ایران نوشتن چه جهاتی در دادخواست نمی باشد؟

۱) جهات حکمی یا قانونی  ☑

۲) جهات موضوعی

۳) جهات حکمی و موضوعی

۴) ذکر جهات موضوعی و حکمی لازم است

۸) طرق شکایتی که اکنون با عنوان تجدید نظر شناخته می شود در قانون اصول محاکمیت حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری چه نامیده می شد؟

۱) پژوهش

۲) استیناف ☑

۳) تمیز

۴) فرجام

۹) کدام گزینه در مورد مهلت پذیرش اعتراض شخص ثالث صحیح است؟

۱) ده روز از تاریخ اطلاع شخص ثالث از مفاد رأی است

۲) ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بهشخص ثالث است

۳) بریا طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی در قانون تعیین نشده است ☑

۴) ده روز از تاریخ استناد به حکم علیه شخص ثالث است

۱۰) تمام مواعد قانونی که کمتر از دو ماه باشد چناچه شخصی که باید اقدام کند مقیم خارج از کشور باشد به چند ماه افزایش می یابد؟

۱) یک ماه

۲) دوماه ☑

۳) سه ماه

۴) شش ماه

۱۱) حسین علیه رضا سعید و مینا اقامه دعوا نموده است «نسخ دادخواست» باید به چه تعدادا تهیه گردد؟

۱) به تعداد خواندگان افزود بر یک نسخه یعنی ۴ نسخه  ☑

۲) فقط به تعداد خواندگان یعنی ۳ نسخه

۳) به تعداد خواندگان افزود بر دو نسخه یعنی ۵ نسخه

۴) فقط دو نسخه

۱۲) در دیوان عالی کشور رسیدگی باید به نوبت انجام شود……………..

۱) مگر در مواردی که به موجب قانون رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد

۲) مگر در مواردی که به موجب قانون با تشخیص رئیس دیوان عالی کشور رسیدگی خارج از نوبت ضروری است☑

۳) مگی در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد

۴) مگر در مواردی که به موجب قانون یا تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا تشخیص رئس رسیدگی کننده رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد

۱۳) اشخاصی که حکم اعسار می گیرند از پرداخت کدام گزینه معاف می باشند؟

۱) صرفاً از پرداخت هزینه دادخواست معاف می شوند

۲) صرفاً هزینه دادرسی به مفهوم اخصّ

۳) هزینه دادرسی به مفهوم اعمّ و به غیر از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه

۴) هزینه دادرسی به مفهوم اعمّ و همچنین پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه ☑

۱۴) کدام گزینه جزو موارد و تجدید نظر مهلت قانونی طرق شکایت از آراء نمی باشد؟

۱) مرضی که مانع حرکت است

۲) فوت یکی از والدین همسر یا اولاد

۳) توقیف یا حبس بودن به گونه ای که نتوان در مهلت مقرر اعتراض نمود

۴) فوت دائی یا عمو یا دوستان نزدیک ☑

۱۵) مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می گردد ( مواعد قضایی) تنها بریا …….. مجاز است

۱) یک بار ☑

۲) دو بار

۳)  س بار

۴) محدودیتی ندارد

۱۶) کدام گزینه از آثار حکم است؟

۱) توان اثباتی

۲) فراغ دادرس

۳) اعتبار قضاوت شده

۴) همه موارد فوق ☑

۱۷) پس از اعلام ختم دادرسی ناچه دادگاه بخواهد می تواند انشای رأی را یک هفته به تاخیر اندازد در این مدت :

۱) طرح ادعای جدید و استناد به دلیل جدید مجاز است

۲) طرح ادعای جدید و استناد به دلیل جدید ممنوع است ☑

۳) طرح ادعای جدید ممنوع است ولی استناد به دلیل جدید مجاز است

۴) استناد به دلیل جدید ممنوع است ولی طرح ادعای جدید مجاز است

۱۸) اصطلاح« وقت فوق العاده» در دادرسی به چه معناست؟

۱) جلسه ای که برای رسیدگی به دعوای خواهان با تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوا و وکلای آنان تشکیل می شود

۲) جلسه ای که بدون توجه به دفترل اوقات دادگاه تعیین می شود و دادگاه اصولاً با حضور طرفین رسیدگی می کند

۳) دادگا خارج از اوقاتی که در دفتر مخصوص چه به صورت عادی یا خارج از نوبت تعیین می شود علی الاصول بدون حضور طرفین به پرونده رسیدگی و رأی صادر می نماید ☑

۴) وقت فوق العاده که به دادخواست خوانده تشکیل شده و حضور طرفین در آن الزامی است باحضور طرفین دادگاه نسبت به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید

۱۹) تغییر نحوه و استرداد داد خواست به ترتیب تا چه مقطی از دادرسی امکان پذیر است؟

۱) تا پایان اولین جلسه دادرسی – تا قبل از ختم مذاکرات

۲) تا قبل از ختم دادرسی – تا قبل از ختم دادرسی

۳) تا پایان اولین جلسه دادرسی – تا اولین جلسه دادرسی ☑

۴) تا اولین جلسه دادرسی – تا اولین جلسه دادرسی

۲۰) به ترتیب پاسخ دهید آیا اظهار نامه از راه های رسمی مطالبه حق است؟ و آیا اظهار نامه آثار دادخواست را نسبت به داگاه دارد

۱)  بله – بله

۲) خیر – خیر

۳)  بله – خیر ☑

۴) خیر – بله

۲۱) به ترتیب پاسخ دهید آیا طبق قانون اصحاب دعوا مکلفند دادگا را از وجود دعاوی مرتبط آگاه سازند؟ وکلای اصحاب دعوا چطور؟

۱) بله – بله  ☑

۲)  خیر- خیر

۳) بله – خیر

۴) خیر – بله

۲۲) حکم رفع تصرف عدوانی و حکم الزامی بهانجام تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال به ترتیب چهنوع حکمی هستند؟

۱) تأسیسی – تأسیسی

۲) اعلامی – اعلامی ☑

۳) اعلامی – تأسیسی

۴) تأسیسی – اعلامی

۲۳) اعاده دارسی طاری، در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

۱) دیوان عالی کشور

۲) صرفاً دادگاه تجدید نظر استان

۳) صرفاً نزد رئیس حوزه قضایی

۴) دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است ☑

۲۴) در مواردی که وقت جلسه از طریق آگهی ابلاغ می شود فاصله انتشار آگهی تا روز جلسه نباید کمتر از ……………. باشد ( ماده ۷۳ ق. ج):

۱)یک هفته

۲) ده روز

۳)یک ماه ☑

۴) سه ماه

۲۵) هرگاه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع تشخیص دهد چه اقدامی انجام می دهد؟

۱) قرار امتناع از رسیدگی جهت ارجاع پرونده به شعبه دیگر صادر می نماید ☑

۲) قرار عدم صلاحیت جهت ارجاع  پرونده به شعبه دیگر صادر می نماید

۳) بر اساس  نظر اجتهادی خود اقدام به صدور رأی می نمابد

۴)صرفاً قرار ابطال دادخواست را بر اساس نظر اجتهادی خود صادر می نماید

۲۶) مرجع تجدید نظر «آری دادگاه عمومی و انقلاب » هر حوزه ای کدام است؟

۱) دیوان عالی کشور

۲) شورای حل اختلاف

۳) دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان  ☑

۴) دادگاه عمومی همان استان

۲۷) مطابق آیین دادرسی مدنی بخش اخر ماده ۴۹ چه تاریخی ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود؟

۱) تاریخ تنظیم دادخواست توسط خواهان

۲) تاریخ رسید دادخواست به دفتر ☑

۳) تاریخ اولین جلسه دادرسی

۴) تاریخ ابلاغ اوراق قضایی به خوانده

۲۸) محکوم علبه غایب حق دارد به حکم  غیاب ی اعتراض نماید به این اعتراض چه می گویند؟

۱) فرجام خواهی

۲) اعاده دادرسی

۳) واخواهی ☑

۴) اعتراض ثالث

۲۹) به ترتیب پاسخ دهید آیا تقویم خواسته در مواردی که دعوا ذاتً غیر مالی بوده ( مانند تمکین ) منتفی است؟ در دعاوی که قانون آن را در از دعاوی غیر مالی شمرده است ( مانند تخلیه ید از عین مستأجر یا مرهونه* چطوره؟

۱) خیر – خیر

۲) بله – بله ☑

۳) خیر – بله

۴) بله – خیر

۳۰) فرجام و اعاده دادرسی به ترتیب جزو کدام یک از طریق شکایت از آراء محسوب می شوند؟

۱) طرق عادی شکایت از آراء – طرق فوق العاده شکایت از آراء

۲) طرق فوق العاد شکایت از آراء – طرق فوق العاده شکایت از آراء ☑

۳) طرق عادی شکایت از آراء – طرق عادی شکایت از آراء

۴)طرق فوق العاده شکایت از آراء – طرق عادی شکایت از آراء

۳) امضای دادخواست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *