نمونه سوالات اقتصاد ایران ۳

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد ایران ۳ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد ایران ۳ :

  1. در ایران کدام اوراق در نظام بانکداری بدون ربا موضوعیتی ندارد؟

۱) اوراق مشارکت

۲) اوراق سهام

۳) اوراق بهادار

۴) اوراق قرضه ☑

۲) موانع جذب وجوه و صندوقها توسط بورس چیست؟

۱) افزایش و کاهش قیمت ناگهانی سهام

۲) نرخ بالای سود سپرده های بانکی ☑

۳) نااصمینانی در بازار بورس سهام

۴) اطلاعات نامتوان و نامناسب بازار سهام

۳) به طور در بورس های موقع جهان کدامیک از موارد زیر در جریان است؟

۱) کم شدن حجم و ارزش هر معامله – کاهش تعداد معاملات – حضور افراد کمتر در معاملات بورس

۲) افزایش حجم و ارزش هر معامله – افزیایش تعدادمعاملات- حضور افراد کمتر در معاملات بورس

۳) کم شدن حجم و ارزش هر معامله – افزایش تعداد معاملات – حضور افراد بیشتر در معاملات بورس ☑

۴) افزایش حجم و ارزش هر معامله – کاهش تعداد معاملات – حضور افراد بیشتر در معاملات بورس

۴) بازدهی هر بنگه باید بر چه اساسی باشد؟

۱) رانت و بهره مالکانه

۲) کارکرد انعکاس و سود و زیان واقعی

۳) رانت مواد اولیه بهره مالکانه

۴) کارکرد حقیقی و سود زیان واقعی ☑

۵) محدود کردن علل و عوامل فساد حکومتی جز کدام یک از محورهای مبانی نظری و فلسفی می باشد؟

۱) آموزشی

۲) نهادی ☑

۳) ارزیابی

۴) اجرایی

۶) بودجه باید بازتاب کدام انتخاب های جامعه باشد؟

۱) اقتصادی فرهنگی

۲) فرهنگی اجتماعی

۳) اقتصادی اجتماعی ☑

۴) فرهنگی توسعه ای

۷) در اقتصاد ایران چند قلمرو وسیع بودجه ای وجود دارد؟

۱) بودجه ثابت ۲- بودج عمرانی – ۳ بودجه شرکت های خصوصی

۲) بوجه ثابت۲- بودجه عمرانی ۳- بودجه شرکت های خصوصی ۴- بودجه رفاهی

۳) بودجه ثابت ۲- بودجه عمرانی ۳- بودجه شرکت های دولتی

۴) بودجه ثابت ۲- بودجه عمرانی ۳- بودجه شرکت های دولتی ۴- بودجه رقاهی  ☑

۸) اولین قدم برای بهبود کارکرده بودجه چیست؟

۱) تخصیص منابع کمیاب برای قلمروی های بودجه ای

۲) ترسیم مرزهای دقیق قلمروهای بودجه ☑

۳) تخصیص منابع کمیاب برای قلمروهای سرمایه گذاری

۴) ترسیم مرزهای دقیق قلمروهای سرمایه گذاری

۹) بودجه ریزی بر مبنای عملکرد نسبت به روش های دیگر چه مزیت هایی دارد؟

۱) فساد دستگاه های اجرایی را کاهش می دهد ☑

۲) شفافیترا کنترل می کند

۳) ظرفیت بودجه را کاهش می دهد

۴) نظارت پذیری راکاهش می دهد

۱۰) از بین عوارض دریافتی دولت اقلام مهم در آمدی دولت کدام است؟

۱) عوارض حوادث

۲) عوارض بین المللی

۳) عوارض داخلی

۴) عوارض گمرکی ☑

۱۱) در بحث بازار سهام قضیه مودیگلیاتی میلر بیانگر چیست؟

۱) این است که بنگاه علاوه بر سرمایه یا سود توزیع نشده خود باید ترکیب بهینه ای از بدهی و سهام را انتخاب کند ☑

۲) این است که سهام ریسک بنگاه را میان همه سهامداران توزیع می کند

۳) این است که سهام بنگاه را از هزینه بهره خلاص م یکند

۴) این است که بنگاها از سرمایه بدهی و سهام برای تامین مالی خود استفاده می کنند

۱۲) یکی از مشکلات عمده بازار سهام این است که سهم اشخاص حقیقی و حقوقی در سهامداران نامتوازن و نامتناسب است و در نتیجه:

۱) عوامل ذره ای حقوقی موجب می شوند عوامل ذره ای حقیقی متضرر شوند

۲) عوامل غیر ذره ای حقوقی موجب می شوند عوامل ذره ای حقیقی متضرر شوند ☑

۳) عوامل ذره ای حقوقی موجب می شوند عوامل غیر ذره ای حقیقی متضرر شوند

۴) عوامل غیر ذره ای  حقوقی موجب می شوند  عوامل غیر ذره ای حقیقی متضرر شوند

۱۳) یکی از شاخص های توسعه مالی است عمق مالی چگونه محاسبه می شود؟

۱) از تقسیم بده های مالی به تولید ناخالص ملی

۲) از تقسیم تولید  ناخالص ملی به بده های مالی

۳) از تقسیم دارای های مالی به تولید ناخالص داخلی ☑

۴) از تقسیم تولید ناخالص داخلی به دارایهای مالی

۱۴) بر اساس مطالعات فدراسیون بورس های جهانی در سال ۲۰۰۹ در ایران چقدر طول می کشد تا کل سهام پذیرفته شده دربورس یک بار معامله شود؟

۱) حدود دو سال

۲) حدود یک سال

۳) حدود شش ماه

۴) حدود سه سال ☑

۱۵) در بحث شاخص در چه صورتی شاخص قیمت و شاخص قیمت و بازده نقدی یکسان خواهد شد؟

۱) در صورتی که بازدهی کمی به سهامداران پرداخت شود

۲) هرگاه سودی میان سهامداران توزیع شود

۳) اگر بازدهی نقدی به سهامداران پرداخت شود

۴) در صورت که هیچ بازدهی به سهامداران پرداخت نشود ☑

۱۶) کدام گزینه ضرورت برنامه ریزی را توجیه می کند؟

۱) گستره های نامحدود جامع بدون هسته های خط دهنده

۲) برنامه های جامع تعدیل ساختار

۳) گستره های محدود غیر جامع و شامل هسته های خط دهنده ☑

۴) جامعیت گستره برنامه

۱۷) در مبحث گستره برنامه ریزی کدام گزینه در خصوص برنامه های جامع صادق است؟

۱) این برنامه ها برای مردو و جامعه تعین تکلیف نمیکنند

۲) این برنامه هانوعاً غیر مشارکتی اند ☑

۳) این برنامه  مشارکت علمی و تخصصی بها می دهند

۴) این برنامه ها به مشارکت های وسیع مردمی بها می دهند

۱۸) برنامه های سوم و چهارم توسعه قبل از انقلاب در ایران به کدام یک از اهداف زیر دست نیافت؟

۱) اهداف توسعه ای ☑

۲) رشد

۳) ثبات

۴) ایجاد زیر ساخت

۱۹) مهم ترین چالش برنامه ریزی در ایران چیست؟

۱) چالش توسه

۲) چالش مشارکت ☑

۳) چالش معرفت شناختی

۴) چالش نبود اجماع

۲۰) ابجاد معرفت فهم مشترک و توافق مسئولین کشور و حکومت در مورد مفهوم توسعه چه ماهیتی دارد؟

۱) ماهیت نهادی

۲) ماهیت اقتصادی

۳) ماهیت نهادی و اقتصادی سیاسی ☑

۴) ماهیت سیاسی

۲۱) کدام گزینه در خصوص بودجه و مجاری فوق بودجه ای درست است؟

۱) اولین گام اصلاحات اقتصادی ایجاد مجاری فوری بودجه ای است

۲) بودجه سند دخل و خرج تنها دولت است

۳) اولین گام اصلاحات اقتصادی تقویت مجاری فوق بودجه ای است

۴) بودجه سند دخل کل حاکمیت است نه دولت تنها ☑

۲۲) در کدام یک از شیوه های بودجه ریزی در ایران چارچوب فعالیت و عملیات دولت ثابت فرض می شود؟

۱) بودجه ریزی بر مبنای صفر

۲) بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

۳) بودجه ریزی برنامه ای

۴) بودجه ریزی افزایش  ☑

۲۳) جمله مالیات ستانی ما مثل تور ماهیگیری است که دهانه آن تنگ است و ماهی های بزرگ وارد آن نمی شود از کیست؟

۱) فرزیب

۲) عظیمی ☑

۳) زمانی

۴) بندیک

۲۴) نسبت مالیات به GDP در کشور ایران طی سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۸۴ چند درصد بوده است

۱) بین ۶ تا ۸ در صد ☑

۲) بین ۳ تا ۴ در صد

۳) بین ۱۰ تا ۱۲ در صد

۴) بین ۱۵ تا ۲۰ در صد

۲۵) طبق نظریه ریکاردو رانت به چه معنی است؟

۱) وجوهی است که اگر از عوامل اقتصاد گرفته شود رفتار وتصمیم اقتصادی وی تغییر نکند ☑

۲) همان مالیات بر عایدات سرمایه ای می باشد

۳) بهترین کمینگاه برای مالیات ستانی است

۴) رانت همان بهره مالکانه است

۲۶) اگر مالیات دریافت دولت ۱۰ برابر و قیمت کالا و خدمات ۵ برابر شود حقیقی چند برابر است؟

۱) پانزده برابر

۲) دو برابر ☑

۳) پنج برابر

۴) پنجاه برابر

۲۷) در اقتصاد ایران خرده فروئشی ها محدود چند در صد از مالیات بر ارزش افزوده را به دولت پرداخت نمی کنند؟

۱) ۱۰ الی ۳۰ در صد

۲) ۵۰ الی ۷۰ درصد

۳) ۳۰ الی ۵۰ درصد ☑

۴) ۷۰ الی ۹۰ درصد

۲۸) در اقتصاد ایران کدام گزینه در مورد بخش کشاورزی درسا است؟

۱) دولت نه از این بخش مالیات می گیرد نه به این بخش یارانه می دهد

۲) دولت هم از این بخش مالیات می گیرد هم به این بخش یارانه ها می دهد

۳) دولت از این بخش مالیات ولی به این بخش یارانه نمی دهد

۴) دولت نه تنها از این بخش مالیات نمی گیرد بلکه همچنین به این بخش یارانه می دهد ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *