نمونه سوالات اقتصاد سنجی ۱

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد سنجی ۱ با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد سنجی ۱ :

۱) کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟

۱) اقتصاد سنجی وجود یا عدم وجود رابط بین متغیرها را نشان می دهد

۲) اقتصاد سنجی به کمک علم آماری تئوری اقتصادی را ارزیابب می کند ☑

۳) اقتصاد سنجی تئوری اقتصاد را نشان می دهد

۴) اقتصاد سنجی روابط متغیرها را به صورت کمی نشان می دهد

۲) کدام یک داه های زیر مقادیر یک متغیر را در یک معین و روی واحدهای متعدد مورد بررسی اندازه گیری می کند؟

۱) داده های ترکیبی

۲) داده های مکانی

۳) داده های سری زمانی

۴) داده های مقطعی ☑

۳) پایه های اصلی مطالعات سنجی بر کدام یک از موارد زیر استوار است؟

۱) داده های مشاهدات ☑

۲) تحلیل ریاضی

۳) تحلیل رگرسیونی

۴) تحلیل همبستگی

۴) در یک رگرسیون دو متغییر توضیح دهنده کدام یک از موارد زیر است؟

۱) نشان دهنده رابطه بین متغیرهای وابسته و متغیر مستقل

۲) توضیح دهنده نقش متغیر مستقل در پدید آمدن واریانس متغیر وابسته

۳) نشان دهنده ضریب تعیین  ☑

۴) نشان دهنده مجذور همبستگی

۵) اگر واریانس بزرگ تر از  باشد این صورت مدل برآورد شده به روش OLS دارای کدام مشکل زیر است؟          

۱) توزیع غیر نرمال جمله اختلال

۲) خودهمبستگی

۳) ناهمسانی واریانس

۴) هیچ کدام

۶) اگر= ۰٫۹۵۰۵ و n=15 و تعداد پارامترها برابر سه باشند، مقدار f برابر است با :

۱) ۸۵

۲)  95/115 ☑

۳) ۱۵/۴۶

۴) ۴۶/۱۱۲

۷) در رگرسیون چند متغیره ، عبارت در= A به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟

۱) تعداد مدل ها

۲) تعداد متغیرها

۳) تعداد پرامترها ☑

۴) تعداد متغیرها منهای یک

۸) روش GLS به منظور ….. در مدلها استفاده می شود؟

۱) شناسایی خود همبستگی

۲) رفع ناهمسانی واریانس ☑

۳) رفع خود همبستگی

۴) شناسایی ناهمسانی واریانس

۹) آزمون Breusch-pagan برای چیست؟

۱) آزمون ناهمسانی واریانس ☑

۲) آزمون خطی

۳) آزمون خطای تصریح

۴) آزمون خود همبستگی

۱۰) در کدام یک از روش های زیر برای شناسایی ناهمسانی واریانس ابتدا مشاهدات میانی را حذف کرده و سپس مشاهدات باقی مانده به دوگروه تقسیم می شوندوبرای هر گروه مدال را بر آورد کرده و با استفاده از آزمون f واریانس جزء خطا آزمون می شود؟

۱) پارک

۲) رمزی

۳) بریوش – پاگان

۴) گلدفلد وکوانت ☑

۱۱) کدام یک از عبارت زیر صحیح است؟

۱) با وجود هم خطی بین متغیرها مستقل خطای استاندارد تخمین زن های OLS بزرگ تر از مقادیر واقعی می شود

۲) با وجود ناهمسانی واریانس در مدل تخمین زن های OLS کماکان نااریب هستند ☑

۳) با وجود ناهمسانی واریانس در مدل تخمین زن های OLS اریب هستند

۴) با وجود ناهمسانی واریانس در مدل واریانس تخمین زن ها نااریب است

۱۲) کاربرد روش گلدفلد – کوانت برای تشخیص کدام مورد است؟

۱) ناهمسانی واریانس با فرض    به طور مثبت با یکی از متغیرهای توضیحی در مدل همبستگی داشته باشد ☑

۲) ناهمسانی واریانس با فرض   به طور منفی با یکی از متغیرهای توضیحی در مدل همبستگی داشته باشد

۳) خود همبستگی در مدل

۴) خطای تصریح در مدل با فرض وجود خود همبستگی در مدل

۱۳) اگر d از روش دوربین واتسون بزرگ تر از و کوچکتر از باشد می توان گفت:

۱) ناهمسانی واریانس در مدل وجود ندارد

۲) خود همبستگی منفی در مدل وجود دارد

۳) خود یا عدم وجود خود همبستگی قابل تعیین نیست ☑

۴) خود همبستگی مثبت در مدل وجود دارد

۱۴) کدام یک از موارد زیر از پیامدهای هم خطی است؟

۱) واریانس تخمین زن ها نمونه کاهش می یابد

۲) مقدار پارامترها نسبت به حذف و اضافه کردن یک مشاهده حساس می شود ☑

۳) برآوردگرها اریب می شوند و MSE آن ها افزایش می یابد

۴)همبستگی مثبت بین متغیرهای مستقل به صورت همبستگی مثبت بین پارامترها بروز می کند

۱۵) حذف یک متغیر مربوط از مدل ممکن است موجب ایجاد کدام مشکل زیر شود؟

۱) هم خطی

۲) خطای تصریح

۳) ناهمسانی واریانس و  خود همبستگی

۴) همه موارد ☑

۱۶) چگونه می توان تاثیر متغیرهای کیفی را در مدل اقتصاد سنجی لحاظ کرد؟

۱) با استفاده از متغیرهای مجازی ☑

۲) با استفاده از متغیرهای تفاضلی مرتبه اول

۳) با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل واریانس

۴) با استفاده از آزمون f

۱۷) اگر ، با هم هم بسته باشند بدین مفهوم است که    یک متغیر…………… است

۱) ابزاری

۲) درون زا ☑

۳) مستقل

۴) برون زا

۱۸) بر اساس کدام آزمون می توانتشخیص داد که آیا بر آوردگرهای حداقل مربعات معمولی و متغیر ابزاری از هم تفاوت هستند یا خیر؟

۱) آزمون پارک

۲) آزمون درون زایی هاسمن ☑

۳) آزمون وایت

۴) آزمون رمزی

۱۹) در روش حداقل مربعات دو مرحله ای از کدام یک از گزینه های زیر برای تشخیص مناسب و مرتط بودن یک متغیر ابزاری استفاده می شود؟

۱) بالا بودن آمارt

۲) پایین بودن آمار f

۳) بالا بودن آمار f ☑

۴) پایین بودن آمارt

۲۰) قاعده سرانگشتی استاک و واتسون برای تشخیص کدامیک از موارد زیر به کار می رود؟

۱) مرتبط بودن متغیر ابزاری ☑

۲) مرتبط بودن متغیر توضیحی

۳) مرتبط بودن متغیر مجازی

۴) مرتبط بودنجزء اخلال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *