نمونه سوالات اقتصاد مالی

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد مالی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد مالی :

۱) برخی از روشها که در آن پس اندازها در سطح خرده فوشی تجمیع می شوند کدام کار کرد نظام مالی می باشد؟

۱) تجمیع منابع ☑

۲) مدیرت منابع

۳) تهاتر

۴) تولید اطلاعات

۲)  «دارنده را مجاز می کند تا به تعداد ثابتی ازسهام عادی شرکت در قیمت های ثابت تبدیل میشود» تعریف می باشد؟

۱) اوراق بهادار

۲)سهام ممتاز

۳) گواهی سپرده

۴) اوراق قره قابل تبدیل ☑

۳) مکان مبادله اوراق قرضه کجاست؟

۱) بازارهای مالی

۲) بنگاه های تجاری

۳) بزار بورس ☑

۴) بانک های دولتی

۴) مقدار سرمایه مالی لازم برای جبران مقدار پرداخت آتی را چه می نامند؟

۱) پس انداز

۲) ارزش فعلی ☑

۳) سرمایه گذاری

۴) هزینه

۵) سرمایه گذار در واقع مبادله کالاهای مصرفی ………..برای افزایش در مقدار کالاهای مصرفی…………… است

۱) فعلی – آتی ☑

۲) آتی – فعلی

۳) قبلی – آتی

۴) آتی – قبلی

۶) کدام خطر در سرمایه گذاری اوراق قرضه مربوط به اقتصاد کلان می باشد؟

۱) خطر شرکتی

۲) سیستماتیک ☑

۳) خطر تورم

۴) خطر رکود

۷) با توجه به تئوری سبد سهام کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱) یک پرتومجموعه ای از اوراق فرضه است ☑

۲)نرخ بازده در یک پرتفوی متغیر ناتصادفی است

۳) نرخ بازده پرتفوی مجموعه ای از توزیع های حتمی است

۴) تئوری پرتفوی تجزیه و تحلیل رابطه بین نرخ بازده در پروژه های اوراق قرضه با شرایط یکسان است

۸) کدام یک از خطر های شرکتی زیر در اوراق قرضه از جمله خطر های سیستماتیک نیست؟

۱) تغییر در مالیات شرکت ها

۲) تغییرات در سیاست مالی برای تحریک و محدود کردن فعالیت اقتصادی کلان

۳) ناتوانی شرکت و تغییر سیاست های هئیت رئیسه ارزیفذرال رزور ☑

۴) تغییر در سیاست واحد دادگستری مبتنی بر تقویت قانونی ضد تراست

۹) در تحلیل خط بازار سرمایه برای افراد که ریسک دوست هستند به ازای افزایش Q p و دور شدن از مبدا مختصات کدام موارد درست است؟

۱) قیمت بازاری ریسک مثبت و خط بازار سرمایشیب منفی خواهد داشت

۲) قمت بازاری خطر مثبت و خط بازار سرمایه شیب مثبت خواهد داشت ☑

۳) قیمت بازاری خطر مثبت شده و خط بازار سرمایه شیب منفی خواهد داشت

۴) قیمت بازاری خطر مثبت و خط بازار سرمایه شیب منفی خواهد داشت

۱۰) تعادل چه زمانی از نظر اقتصاد کارا می باشد؟

۱) هیچ فروشنده ای حاضر به فروش بیشتر نباشند

۲) هیچ خریداری حاضر به خرید بیشتر نباشد ☑

۳) خریداران و فروشندگان در جهت مبادله های سودمند متقابل توانمند شوند

۴) ترکیب تعادلی از قیمت ها و مقادیر بازار به وجود بیاید

۱۱) کدام گزینه بخشهای بازده سرمایه گذاری رانشان می دهد؟

۱) پاداش انتظاری وپاداش سرمایه گذاری

۲) پاداش انتظاری وپاداش ریسک پذیری ☑

۳) پاداش انتظاری ونرخ بازده اوراق قرضه دولتی

۴) پاداش انتظار مالیات بر ارزش افزوده

۱۲) بر اساس سبد تئوری سهام جدید هر اوراق قرضه بر چه اساسی قیمت گذاری می شود؟

۱) نرخ ماکسیمو پاداش انتظاری و خطر گریزی مجزایی داشته باشد

۲) نرخ متوسط بازده پاداش های انتظاری و خطر گریزی مجزایی داشته باشد ☑

۳) نرخ مینیموم بازده پاداش های انتظاری و خطر گریزی مجزایی داشته باشد

۴) نرخ بازده پاداش های انتظاری و خطر گریزی برابری داشته باشد

۱) آینده قابل پیش بینی است

۲) آینده نا مطمئن است ☑

۳) آینده مطمئن است

۴) آینده را مشخص است

۱۴) کدام ذیل صحیح می باشد؟

۱) ریسک سیستماتیک شامل تمام سهام می شود

۲) ریسک سیستماتیک فقط به سهام یک یا چند شرکت محدود می شود

۳) ریسک سیستماتیک شامل اثر تورم نااطمینانی رشداقتصاد در بلند مدت تغییرات سرمایه گذاران نسبت به ریسک و تغییرات نرخ بهره میشود

۴) تمام موارد ☑

۱۵) ریسک سیستماتیک را چه می گویند؟

۱) ریسک قاب تنوع سازی

۲) ریسک غیر قابل تنوع سازی ☑

۳) ریسک افزایش

۴) ریسک کاهشی

۱۶) قیمت گذاری یک دارایی مالی مانند سهام به صورت ذیل می باشد:

۱) تنزیل تمامی سود تقسیمی آینده آن در نرخ مناسب بازده مورد نظر در خواستی سرمایه گذاران ☑

۲) حاصل ضرب تمامی سود تقسیمی آینده آن در نرخ مناسب بازده در مورد نظر در خواستی سرمایه گذاران

۳) تقسیم تمامی سود تقسیمی اینده آن در نرخ مناسب بازده مورد نظر در خواستی سرمایه گذاران

۴) همه موارد

۱۷) خطی که ارتباط بازده انتظاری یک سبد دارایی را با انحراف معیار بازده آن پرتفوی نشان می دهد کدام مورد است؟

۱) خط بازار سرمایه ☑

۲) خط بازار هندسی

۳) خط بازار پرتفوی

۴) خط بازار انتظاری

۱۸) بازده انتظاری برابر است:

۱) با نرخ بازده ریسک به علاوه صرف ریسک ☑

۲) با نرخ بازده ریسک به علاوه صرف ریسک

۳) با نرخ بازده بدون ریسک منهای صرف ریسک

۴) با نرخ بازده بدون ریسک تقسیم بر صرف ریسک

۱۹) کدام مورد ذیل صحیح می باشد؟

۱) هر افزایش درجه یک ریسک سام موجب کاهش قیمت جاری سهام می شود

۲) هر افزایش در نرخ بهره موجب کاهش قیمت جاری سهام می شود

۳) هر افزایش در سود تقسیمی انتظاری آتی و یا قیمت بازاری انتظاری آتی یکسره موجب افزایش قیمت جاری آن سهم می شود

۴) همه موارد ☑

۲۰) کدام گزینه زیر صحیح می باشد

۱) بتای یک پرتفوی سهام میانگین موزون بتاهای سهام آن پرتفوی مبی باشد ☑

۲) بتای یک پرتفوی سهام میانگین حسابی بتاهای سهام آن پرتفوی می باشد

۳) بتای یک پرتفوی سهام همان بتای سهام آن پرتفوی می باشد

۴) بتای یک پرتفوی سهام می تواند بتای سهام آن پرتفوی باشد

۲۱) نسبتی که ارزش قیمت جاری سهام یک شرکت را با سود سالیانه مقایسه می کند مفهوم ……….. می باشد

۱) نسبت قیمت به سود ☑

۲) نسبت قیمت به زیان

۳) نسبت قیمت به هزینه

۴) نسبت قیمت به در آمد

۲۲) کدام گزینه زیر صحیح می باشد

۱) برای به دست آوردن بازده کل سرمایه گذاری باید در آمد جاری و سود یا زیان سرمایه را با یکدیگر جمع کنیم.

۲) بازده یکی از متغیرهای کلیدی در فرایند تصمیم گیری است

۳) بازده به ما امکان می دهد تا عایدی واقعی وانتظاری سرمایه گذاری های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید

۴) همه موارد ☑

۲۳) ساختار سرمایه کدام است؟

۱) بدهی – حقوقی – حقوق صاحبان جدید

۲) بدهی -۰ حقوق انباشته- حقوق

۳) در آمد حقوق صاحبان جدید حقوق صاحبان قدیم

۴) بدهی – حقوق انباشته – حقوق صاحبان جدید ☑

۲۴) کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱) ارزش بازاری دارایی کل ارزش اسمی بدهی- نسبت بدهی دارای

۲) نسبت بدهی به دارای نشان دهنده سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت است

۳) ارزش بازاری حقوق صاحبان ارزش اسمی بدهی- نسبت به بدهی

۴) همه موارد ☑

۲۵) سپره مالیاتی بهره( intcrcst tax shicld) به کدام مورد اشاره دارد؟

۱) منافع حاصل از معافیت مالیاتی هزینه بهره به سپر مالیاتی بهره شاره دارد ☑

۲) منافع حاصل از سهام بورسی به سپر مالیاتی بهره اشاره دارد

۳) مافع حاصل از هزینه بهره به سپر مالیاتی بهره اشاره دارد

۴) منافع حاصل از معافیت مالیاتی به سپر مالیاتی بهره اشاره دارد

۲۶) مخاطر مربوط به جریان های نقدی عملیاتی که ترکیب خاص هزینه های عملیاتی متغیر وثابت ناشی می شود که به آن ……… می گویند

۱) مخاطره فروش

۲) مخاطره عملیاتی ☑

۳) مخاطره ریسکی

۴) مخاطره تنزیلی

۲۷) معیار مناسب برای تصمیمالت پذیرش یا عدم پذیرش طرح کدام می باشد؟

۱) خالص ارزش فعلی بنگاه – نرخ بازدهی داخلی ☑

۲) ارزش بنگاه در آینده – NPV

۳) نرخ بازدهی داخلی – ارزش بنگاه در آینده

۴) در آمد آتی بنگاه – نرخ باز دهی خارجی

۲۸) نرخ تنزیلی است که مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی خالص را صفر می کند؟

۱) نرخ بازدهی داخلی  ☑

۲)  ارزش خالص فعلی بنگاه

۳) NPV

۴) همه موارد

۲۹) کدام مورد سرمایه نا مشهود شرکت می باشد؟

۱) ساختمان

۲) حسابهای دریافتی ☑

۳) ماشین آلات

۴) تجهیزات

۳۰) اقدام به تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای با چه هدفی صورت می گیرد؟

۱) ایجاد افزایش دارای بیشتر صاحبان سهام ☑

۲) ایجاد افزایش دارایی

۳) ایجاد افزایش بدهی

۴) ایجاد افزایش صاحبان سهام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *