نمونه سوالات اکسل مجتمع فنی تهران

نمونه سوالات اکسل مجتمع فنی تهران

نمونه سوالات اکسل مجتمع فنی تهران

 

چند مورد از نمونه سوالات اکسل مجتمع فنی تهران :

کدام یک از گزینه های زیر برای ایجاد نمودار به کار می رود؟

Insert / Chart

Insert / Graph

Insert / Column Graph

الف و ب

 

در پنجره Chart wizard کدام تب مشخص می کند که خطوط شبکه ظاهر شوند یا نشوند ؟

Axes

Gridlines

legend

titles

 

عنوان نمودار در سربرگ ….. و محل قرارگیری راهنمای نمودار در سربرگ …….. از پنجره Chart Wizard تنظیم می گردد ؟

Legend – Title

Gridlines – Title

Axes – Legend

Data Series – Header

 

برای اضافه کردن محدوده های مجزای دیگر به محدوده انتخاب با صفحه کلید کدام گزینه است ؟

پائین نگه داشتن کلید Shift
فشردن کلیدهای Shift + F8

اجرای Edit / Add
پائین نگه داشتن کلید Alt

 

کدامیک از نرم افزارهای زیر جزء نرم افزار صفحه گسترده نمی باشد؟
الف) اکسل ب) لوتوس ج) کواتروپرو د)Wor

 

از کدام کلیدهای زیر برای فعال کردن صفحه کاری با صفحه کلید استفاده می شود ؟
Ctrl + Page Up
Alt + Enter
Ctrl + Enter
Alt + Page Up

 

در پنجره Chart Wizard از سربرگ Data Labels کدام گزینه موجب می شود تا مقادیر نمودار روی هر میله نمودار نوشته شود ؟

Value
Series Name
Show Label
Show Value

 

کدامیک از گزینه های زیر در صفحه Number از کادر محاوره Format Cells تعداد ارقام اعشار را تعیین می کند ؟
Decimal Places
Scientific
Precentage
Fraction

 

برای تعیین اینکه متن داخل سلول چگونه قرار بگیرد ( چپ چین ، راست چین و …) از کدام تب مربوط به Format cells باید اقدام نمود ؟

Font
Alignment
Border
Pattern

 

کدام یک از گزینه های زیر در کادر محاوره Fontبرای تعیین فونت توان ( اندیس بالا ) به کار می رود ؟
Strikethrough
Supper Script
Underline
Sub Script

 

کدام گزینه برای کپی کردن فرمت خانه های انتخاب شده در خانه های دیگر بکار می رود ?
Paste
Cut
Format Painter
Copy

 

نام سری داده ها در داخل کدام کادر نمایش داده می شود ؟
Legend
Title
Category
Data Table

 

برای اضافه کردن حاشیه به سلولهای دلخواه: ……………..
الف) از تب Alignment از پنجره محاوره ای Format Cells استفاده می کنیم.
ب) از تب Protections از پنجره محاوره ای Format Cells استفاده می کنیم.
ج) از تب Patterns از پنجره محاوره ای Format Cells استفاده می کنیم.
د) از تب Border از پنجره محاوره ای Format Cells استفاده می کنیم

 

………… تابعی است برای محاسبه تعداد اطلاعات عددی در یک محدوده از کاربرگ ؟

Count
Average
Round
Auto Sum

 

در یک خانه چه نوع اطلاعاتی نمی توان وارد کرد؟
الف) متنی ب) تاریخ و زمان ج) عددی د) تصویر

 

برای انتقال محتویات سلول کدام کلید های ترکیبی استفاده می شود؟
Ctrl+X
Ctrl+S
Shift+X
Shift+X

 

برای ایجاد جدول در Exel گزینه…………را از منوی Format/Cells انتخاب می کنیم؟

Aligment
Border
Protection
Mumber

 

دکمه Format painter کدامیک از عملیات زیر را انجام می دهد؟
الف)تغییر عرض و ارتفاع ستون ب)کپی قالب بندی ج)راهنما د)پرکردن خودکار چند خانه

 

برای ادغام سلولهای انتخاب شده کدامیک از عملیات زیر صحیح می باشد؟
Merge Cell
Shrink to fit
Orientation
Subscript

 

کدامیک از عملگر های زیر در یک عبارت بالاترین اولویت را دارد؟
الف)جمع و تفریق ب)توان ج)درصد د)عبارت داخل پرانتز

 

کدامیک از توابع زیر برای محاسبه تعداد سلول های یک محدوده که حاوی داده های عددی هستند استفاده می شود؟

Max
Average
Count
Min

 

کدام گزینه از تب Number و از قسمت Category برای تعیین قالب اعداد به صورت پولی(ارزی)می باشد؟
Precentage
Special
Decimal places
Currency

 

انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره Format Cells اگر متن در خانه فعلی جا نشود بقیه متن در سطر های بعدی قرار گیرند؟
Wrap text
Merge Cells
Shrink To Fit
در این امکان Excel وجود ندارد

 

برنامه Excel زیر مجموعه کدام یک از انواع برنامه های زیر است؟
الف)واژه پرداز ب)برنامه های ترسیمی
ج)بانک های اطلاعاتی د)برنامه های صفحه گسترده

دانلود کامل نمونه سوالات اکسل
 

نمونه سوالات اکسل مجتمع فنی تهران از سایت ۲۰ بگیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *