نمونه سوالات بازار سرمایه اسلامی

دانلود رایگان نمونه سوالات بازار سرمایه اسلامی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات بازار سرمایه اسلامی :

۱) در مورد حواله کدام گزینه صحیح است؟

۱)  انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث را حواله گویند

۲) حواله نمی تواند قیمی یا مثلی باشد

۳) موضوع حواله لازم نیست معین باشد

۴) حواله عقدی است که به ایجاب و قبول نیاز ندارد ☑

۲)  در جمع بندی اصل صحت معاملات کدام صحیح است؟

۱) از نظر فقه اسلامی تمام معاملات عقلانی صحیح است مگر آنکه از معامله ای به طور خاص یا در ضمن دلیل عام نهی شده است ☑

۲) از نظر فقهی در ابتدا می توان گفت هیچ معامله ای صحیح نیست مگر آنکه به طور خاص به آن امر یا نهی شده باشد

۳) تمام معاملات بدون هیچ ابهامی صحیح است

۴) از نظر فقهی بسیار از معاملات صحیح است مگر در موارد بسیار خاص

۳) کدامیک از موارد زیر جزو موارد اکل مال به باطل نیست؟

۱) موارد لغو و لهو

۲) موارد فساد و فحشا

۳) مواردی که معاله موجب تضییع حقوق دیگران نمی شود ☑

۴) مواردی که معامله با فریب همراه است

۴) در مورد ( الناس مسلطون علی اموالهم) کدام صحیح است؟

۱) حدیث مرسل از پیامبر اکرم است ☑

۲) قاعده قرآنی است

۳) صرفا یک قاعده عقلانی است

۴) حدیث فوق را معمولا فقها در مباحث فقهی استفاده نمی کنند

۵) کدام جمله در مورد مفهوم غرر در معاملات صحیح نیست؟

۱) امام خمینی(ره) معنای غرر را خدعه می داند

۲) راغب اصفهانی غر را به معنای خطر می داند

۳) بیع غرری بیع کالایی است که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد

۴) معاملات غرری معاملات بدون خطر و کاملا معلوم را گویند ☑

۶) در مورد مدرک تحریم ربا کدام عبارت صحیح است؟

۱) امام خمینی(ره) در مورد حرمت ربا فرمودند که حرمت آن از ضروریات دین باشد

۲) حرمت ربا فقط از طریق قرآن قابل اثبات است ☑

۳) حرمت ربا در قرآن و سنت ثابت است ولی به  اجماع مسلمین نرسیده است

۴) رباخواری کراهت شدید دارد

۷) در مورد جایگاه ربا در عصر تشریع کدام گزینه صحیح است؟

۱) کسب در آمد از طریق ربا متداول نبود ☑

۲) کسب در آمد از طریق ربا بین اعراب رواج داشت

۳) فقط یک نوع ربا به نام ربای به اضعات مضاعف وجود داشت

۴) اعراب درهم دینار را نمقابل مبلغی زیادتر قرض نمی دانند وفقط دیر کرد را جریمه می گرفتند

۸) از مطلالعه قرآن در مورد ربا کدام مورد به طور صریح در قرآن می توان یافت؟

۱) ربا خواری مساوی با قتل نفس است

۲) ربا خواری به منزله جنگ با خدا و رسول است ☑

۳) ربا خواری در ریف قمار بازی است

۴) ربا خواری به منزله دزدی است

۹) در مورد حیله شرعی ربا کدام درست است؟

۱) روش ی که بتوان ربا را به عنوان بیع نشان داد تا از حرمت رباخارج شد

۲) عبارتست از انجام عملی برای خارج کر دن مورد معامله از موضوع ربا تا ممنوعیت ربا شامل آن نشود ☑

۳) عبارتست از اجرای خدعه ای که حکم ربا از بین برود

۴) استفاده از روشهای که جنبه صوری سازی داشته وربا را بصورت حلال نشان دهد

۱۰) تعریف بیع العینه کدام است؟

۱) نوعی معامله کالا به کالا است که خرید و فروش هر دو نسیه است

۲) نوعی معامله که کالاها بصورت عینی خریداری می شوند

۳) خرید و فروش اعیان نجس است که باطل است

۴) کسی کالایی رابه صورت نسیه بخرد و سپس آنرا به قیمتی کمتر به نقد به خود وی بفروشد ☑

۱۱) بیع مباحاتی کدام گزینه است؟

۱) کسی بگوید ۱۰ میلیون تومان به صورت قرض بدون بهره می دهم به شرط اینکه یک خودکار هزار تومانی را دو میلیون تومان بخرد ☑

۲) نوعی خرید و فروش است که صیغه ایجاب و قبول نمی خواهد

۳) خرید و فروشی است که فقط ایجاب دارد و صیغه قبول نیاز ندارد

۴) خرید فروش هر دو نسیه است و باطل است

۱۲) منظور از عقد معاطاتی چیست؟

۱) عقدی است که فقط در مورد مضاربه ب مصداق دارد که نیاز به ایجاب و قبول نیست

۲) عقدی است که خریدار کالا خود را ارزان تر از قیمت خرید می فروشد

۳) عقدی است که نیاز به خواندن صیغه مخصوص و لفظ ایجاب و قبول نیست ☑

۴) عقدی است که در آن یک طرفه معامله حق فسخ دارد

۱۳) تعریف بیع مواضعه کدام است؟

۱) این بیع همان بیع مرابحه است با این تفاوت که بایع مبیع را به کمتر از قیمت خرید می فروشد ☑

۲) بیعی است که بایع مبیع را به قیمت خرید یا بیشتر می فروشد

۳) بیعی است که ایجاب و قبول آن بصورت لفظی نیست

۱۴) کدام یک از موارد زیر قرار داد جعاله محسوب می شود؟

۴) بیعی است که در آن بایع قیمت خرید را مشخص نم کند

۱) عقدی است که موجب آن مستاجر در برابر مالی که به موجر می پردازد برای مدت معین مالک عین مستاجر می شود؟

۲) عبارت است متعهد شدن به شخص به پرداخت اجرت معین در برابر انجام کار معین ☑

۳) عقدیست که  که بایع مبیع را به همان قیمتی که خریده است می فروشد

۴) عقدی است که در آن مبیع به صورت عین است

۱۵) در تعریف استصناع کدام گزینه قابل قبول است؟

۱) استصناع یعنی تجارت با سرمایه دیگری

۲) استصناع یعنی فردی مالی را در اختیار فرد دیگری می گذارد تا به آن تجارت کند و سود را با هم تقسیم کنند

۳) قرار دادی است که یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین ساخت کالای مشخصی را نسبت به طرف دیگر به عهده می گیرد ☑

۴) یکی از طرفیت باغی را در اختیار دیگری قرار می دهد تا روی آن باغ فعالیت کنند محصول رابا هم تقسیم کنند

۱۶) در مورد عقد وکالت کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) عقد وکالت عقد لازم است ☑

۲) عقد وکالت عقد جایز است

۳) با فوت یکی از طرفین عقد وکالت باطل می شود

۴) در این عقد طرفین می توانند با شرط ضمن عقد دیگری حق فسخ نداشته باشد

۱۷) کدام یک از شرکت های زیر شرکت صحیح  محسوب می شود؟

۱) شرکت وجوه

۲) شرکت ابدان

۳) شرکت مفاوضه

۴) شرکت النعان(شرکت در اموال) ☑

۱۸) تعریف مضاربه کدام یک از موارد زیر است؟

۱) فردی مالی را در اختیار فرد دیگری می گذارد تا به آن مال تجارت کند و سود حاصله میان آن دو به نسبت معینی تقسیم می گردد ☑

۲) مضاربه عبارت است از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد و آن یا درعین است یا دین

۳) مضاربه یعنی انتقال دین از ذمه مدیون بر ذمه شخص ثالث

۴) عقدی است که به موجب آن هر یک از فروشنده و خریدار مال خود ر در عوض مال طرف مقابل بر روی تملک می کند

۱۹) در مورد عقد مضاربه کدام گزینه صحیح است؟

۱) مضاربه با منفعت با دین امکان پذیر است☑

۲) مضاربه با جنس کالا صحیح است

۳) در مضاربه باید مقدار سرمایه معلوم و معین باشد

۴) در مضاربه لازم نیست که الفاظ ایجاب و قبول به عربی باشد

۲۰) کدام گزینه در مورد عقد مزارعه صحیح است؟

۱) مزارع و عامل می توانند در صورت غبن معامله را فسخ کنند

۲) هرگاه زمین از قابلیت انتفاع خارج شود می تواند معامله را فسخ کرد

۳) مزارعه با مرگ یکی از طرفین عقد باطل است

۴) مزارعه عقد جایز است و هر یک از طرفین به تنهای می تواند معامله را به هم بزند ☑

۲۱) کدام گزینه در عقد مساقات صحیح است؟

۱) مساقات عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین باغی در اختیار دیگری می گذارد تا روی آن باغ فعالیت کند و محصول را با هم تقسیم کنند ☑

۲) مساقات عقد جایزی است که یکی از طرفین در هر مرحله تولید می تواند عقد را به هم بزند

۳) مساقات عبارت از این است که کسی سفارش ساخت چیزی را می دهد و طرف مقابل در مقابل مبلغی تحویل کالا را در ذمه می گیرد

۴)  مساقات عقد تکمیلی است که در اثر آن منفعت به ملکیت یک طرف در آید

۲۲) کدام یک از موارد زیر ابزار مالی انتفاعی با سود انتظاری نمی باشد؟

۱) اوراق مضاربه

۲) اوراق مزارعه

۳) اوراق مشارکت

۴) اوراق استصناع ☑

۲۳) کدامیک از موارد زیر ابزار مالی غیر انتفاعی محسوب می شود؟

۱) اوراق قرض الحسنه ☑

۲) اوراق مرابحه

۳) اوراق اجاره

۴) اوراق سلف

۲۴) کدامیک از موارد زیر ابزار مالی با سود معین تلقی می شود؟

۱) اوراق وکالت خاص

۲) اوراق جعاله

۳) اوراق وکالت عام

۴) اوراق وقفی ☑

۲۵) کدام یک از موارد زیر به عنوان یکی از شرایط قرار دادها نیست؟

۱) باید قصد جدی در انجام قرار داد وجود داشته باشد

۲) باید طرفین بالغ و عاقل و رشید باشند

۳) موضوع قرار داد نباید مبهم باشد

۴) قرار دادها فقط باید از عقود مشارکتی باشند ☑

۲۶) از موارد زیر کدام یک بیع باطل می باشد؟

۱) بیع کالی به کالی ☑

۲) بیع نقد

۳) بیع نسیه

۴) پول نقد در برابر آینده (سلف)

۲۷) از آیه تجارت(نساء۲۹) الاتکون تجارۀ عن تراض چه استنباط می کنید؟

۱)مال یکدیگر یرا باطل نخورید مگر آنکه تجارت از روی رضایت باشد ☑

۲) از این آیه می توان نتیجه گرفت که بیع معاطاتی ممنوع است

۳) از یان آیه می توان دریافت کرد که فقط عقود مشارکتی مورد تایید است

۴)از این آیه می وشد که انسان ها بر مال خود مسلطند

۲۸) در مورد قرار داد جایز کدام گزینه صحیح است؟

۱) قرار داد جایز قرار دادی است که هر یک از طرفین می توانند بدون رضایت دیگری قرار داد را به هم بزنند ☑

۲) قرار داد جایز قرار دادی است که به صورت اقامه می توانند معامله را بر هم بزنند

۳) قرار داد جایز قرار دادی است که هیچ یک از طرفین قرار داد به تنهایی حق فسخ آن را ندارد

۴) اصل اولی در قرار دادها حایز بودن عقد است مگر در حالات خاص

۲۹) در مورد اوراق مضاربه کدام صحیح است؟

۱) اوراق مضاربه باید در قلمرو تجارت باشد ☑

۲) اوراق مضاربه باید در قلمرو بیع باشد

۳) اوراق مضاربه باید از اوراق مشارکت باشد

۴) اوراق مضاربه می تواند در زمینه مختلف مثل تجارت و مشارکت باشد

۳۰) کدام یک از گزینه ها ی زیر جزء دلایل اصل لزوم قرار دادها به حساب نمی آید؟

۱) آیه وفای ب عقود ☑

۲) آیه تجارت

۳) سیره عقلا

۴) قاعده نفی ضرر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *