نمونه سوالات بیوفیزیک و بیوشیمی

دانلود رایگان نمونه سوالات بیوفیزیک و بیوشیمی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات بیوفیزیک و بیوشیمی :

۱) کدامیک از موارد جزو قندهای احیا کننده نیستند؟

۱) لاکتوز

۲) مالتوز

۳) سلوبیوز

۴) سوکروز ☑

۲) ساختار پیتیدوگیلکان از ………………تشکیل شده است؟

۱) واحدهای ونوساکارید

۲) واحدهای سلولزی

۳) واحدهای آمینو اسیدی

۴) واحدهای دی ساکارید تکرار شونده ☑

۳) محصولی ژلاتین مانند است که در درجه اول از جلبک های قرمز  Gelidiumو Gracilara ساخته شده است؟

۱) آگاز ☑

۲) همی سلومز

۳) دکستران

۴) آمیلاز

۴) به پروتئینهایی می گویند که گروه شیمیایی گلوکوزیل به فراوانی به آنها پیوند خورده شده است؟

۱) پروتئوگلیکان ☑

۲) پلی ساکارید

۳) آمیلوز

۴) همی سلولز

۵) ریبوز جزو کدامیک از گروهای قندی است؟

۲) آلدوهگزوزها ☑

۳) کتوپنتوزها

۱) آلدوپنتوزها

۴) هپتولوزها

۶) کدامیک از لیپیدهای زیر جزو لیپیدهای مرکب نیستند؟

۱) اسیل گلیسرولها

۲) استراسیدهای چرب

۳) گلیسرول

۴) الکلهای آمین دار ☑

۷) ترکیباتی که دارای زنجیره بلند هیدروکربن و یک گروه کربوکسیل هستند و به ندرت به صورت آزاد در سلول ها و بافت ها دیده می شوند؟

۱) اسیدهای چرب ☑

۲) اسیدهای چرب ضروری

۳) لیپیدهای خنثی

۴) گلیسرولها

۸) آلفا لینولیک اسید و لینولئیک اسید بیشتر در کجا یافت می شوند؟

۱) بافت های جانوری

۲) موجودات دریایی

۳) بافت های گیاهی ☑

۴) بدن انسان قادر است همه را به طور کامل بسازد

۹) ……………مشتق ترکیبات توکوفرول هستند.

۱) ویتامین E ☑

۲) ویتامین A

۳)ویتامین  B12

۴) ویتامین C

۱۰) ذراتی هستند که در ساختمان آنها لیپید و پروتیئن وجود دارند؟

۱) پیتیدوگلیکان

۲) لیپوپروتئین ☑

۳) گلیکوپروتین

۴) شیلومیکرون

۱۱) کدامیک حاوی پروتئین کمتر است؟

۱) HDL

۲) VLDL ☑

۳) LDL

۴) IDL

۱۲) کدامیک از گزینه های زیر از روش های تعیین ساختار سه بعدی پروتئین ها هستند؟

۱) CD و کریستالوگرافی اشعه X

۲) الکتروفورز دو بعدی و NIMR

۳) CD و الکتروفورز دو بعدی

۴) NIMRو کریستالوگرافی اشعه X ☑

۱۳) مواد آلی بزرگ و یک از درشت مولکول های زیستی هستند که از اسیدهای آمینه ساخته شده اند؟

۱) ساکارز

۲) گلبوژن

۳) لیپید

۴) پروتئین ☑

۱۴) تعداد انواع ساختمان های پروتئین ها چند عدد هستند؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴ ☑

۱۵) کدامیک از پروتئین های زیر نقش مهمی در روند انقباض ایفا می کند؟

۱) تروپونین

۲) تروپومیوزین

۳) هیستوژنها

۴) تروپومیوزین ☑

۱۶) کدامیک از مواردزی در تجزیه ی پروتئین ها نقش دارند؟

۱ ) آب

۲) اسیدهای قوی

۳) آنزیم ها

۴) اسیدهای قوی و آنزیم ها ☑

۱۷) پیش ساز ملاتونین کدامیک از ترکیبات زیر است؟

۱) فنیل آلانین

۲) تریپتوفان

۳) دوپامین

۴) گلوتامین  ☑

۱۸) فسفوانول پیروات توانایی انتقال فسفات بالایی دارد که به طور عمده به علت:

۱) افزایش آنتروژیسیستم هنگام انجام واکنش است

۲) تبدیل فرم انول به فرم کتو هنگام انجام واکنش است ☑

۳) روزنانس گروه فسفات است

۴) نیروهای دافعه بین گروه کربوکسیل و گروه فسفات است

۱۹) کدام کوآنزیم در تبدیل سوکسینات به فومارت شرکت دارد؟

۱) FMN

۲) FAD ☑

۳) NAD+

۴) NADP+

۲۰) کدامیک از عبارات ذیل بهترین توضیح پس از گرسنگی طولانی است؟

۱) ATP از اکسیداسیون پروتئین در کبد سنتز می شود

۲) اسیدهای چرب از کبد به بافت های آدیپوز انتقال می یابد

۳) نسبت انسولین به گلوکاگون در خون ۱۰ ساعت پس از ناشتایی افزایش می یابد

۴) اجسام کتونی به عنوان منبع انرژی سلواهای مغذی به کار می روند ☑

۲۱) در مسیر سنتز کلسترول تمام مولکول های زیر دخالت دارند؟

۱) اسکوالن

۲) هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآ

۳) اسید موالونیک

۴) اسید استواستیک ☑

۲۲) در ساختمان کدامیک از آمنو اسیدهای زیر حلقه اندولی وجود دارد؟

۱) پرولین

۲) فنیل آلانین

۳) تریپتوفان ☑

۴) هیستیدن

۲۳) سوسبترای هیدرو پراکسیدازها کدام گزینه است؟

۱) پراکسید هیدروژن با یک پراکسید آلی ☑

۲) یک پراکسید آلی

۳) پراکسید هیدروژن

۴) گزینه ۲ و ۳

۲۴) ایزرمهایی از مونسوکاریدها که تصویر اینه ی یکدگیر هستند را چه می نامند؟

۱) انانتومر ☑

۲) موتاروتاسیون

۳) دیاستومر

۴) اپی امر

۲۵) کدام قند مونوساکارید است؟

۱) مالتوز

۲) سوکروز

۳) گالاکتوز ☑

۴) لاکتوز

۲۶) کدام روش اندازه گیری قند خون دقیق تر است و در صورت افزایش غیر عادی قند خون آن را چه می نامند؟

۱) آنزمی – هیپوگلیسمی

۲) شیمیایی – هیپرگلیسمی

۳) شیمیایی – هیپرگلیسمی

۴) آنزمی – هیپرگلیسمی ☑

۲۷) گانگلیوزیدها جزء کدام گروه از چربی ها قرار می گیرند؟

۱) فسفولپییدها

۲) واکس ها

۳) اسفنگولپیدها ☑

۴) ترپن ها

۲۸) کدام اسیدهای آمینه دارای بیشترین جذب و نشر نور فلورسانس است؟

۱) اسیدهای آمینه اروماتیک ☑

۲) اسیدهای آمینه غیر قطبی

۳) اسیدهای آمینه کمیاب

۴) اسیدهای آمینه قطبی دارای بار مثبت

۲۹) کدام اسید آمینه از نظر نوری فعال نیست فاقد کربن نامتقارن است؟

۱) هسیتیدین

۲) گلیسین ☑

۳) آرژنین

۴) سیستئین

۳۰) اتصال زنجیرهای متعدد پلی پیتیدی (دایمرها – تترامرها) کدام ساختار از پروتئین ها را ایجاد می کند؟

۱) ساختار اول

۲) ساختار دوم

۳) ساختار سوم

۴) ساختار چهارم ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *