نمونه سوالات جامعه شناسی عمومی

دانلود رایگان نمونه سوالات جامعه شناسی عمومی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات جامعه شناسی عمومی :

۱-کدام عبارت ناظر بر مفهوم عقل سلیم است؟

۱-بیشتر به انچه عقل سلیم خوانده می شود هرگز موضوع آزمایش قرار نگرفته است

۲-همه باورهای مبتنی بر عقل سلیم غیر حقیقی و گمراه کننده هستند

۳-آنچه برای یک شخص عقل سلیم محسوب می شود برای دیگری نیز معنی دار است

۴-ویژگی عقل سلیم آنست که از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شود

۲-کدام جامعه شناس معتقد بود که روشهای علوم طبیعی نمی تواند در مسائل مستخرج از علوم اجتماعی به کار گرفته شود؟

۱-کارل مارکس

۲-ماکس وبر

۳-امیل دورکیم

۴-اگوست کنت

۳-در تکنیک آزمایش کدام متغیرها ثابت نگه داشته می شوند؟

۱-همه متغیرها جز متغیر مستقل

۲-متغیرهای مستقل جز متغیر مداخله گر

۳-متغیرها وابسته جز متغیر مزاحم

۴-هیچکدام از متغیرها

۴-نویسنده کتاب «قواعد جامعه شناسی»کیست؟

۱-امیل دورکیم

۲-ماکس وبر

۳-اسپنسر

۴-زیمل

۵-مطابق نظر جامعه شناسان مشارکت جامعه شناس در فعالیت های سیاسی و اجتماعی چگونه ارزیابی می شود؟

۱-علمی

۲-قضاوت ارزشی

۳-مجاز

۴-غیر مجاز

۶-رعایت حقوق والدین بیشتر معرف کدام بعد از هنجارهای فرهنگی است؟

۱-ارزشها

۲-آداب و رسوم

۳-عرف

۴-حقوق

۷-تغییر بطئی جنبه غیر مادی فرهنگ نسبت به جنبه مادی فرهنگ را چه می نامند؟

۱-واپسماندگی نسلی

۲-پسماندگی اجتماعی

۳-واپسماندگی فرهنگی

۴-واپسماندگی تمدنی

۸-کدام گزینه مجموعه رفتارهای اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای یک جامعه را بیان می کند؟

۱-فرهنگ

۲-سنن

۳-قوانین

۴-رسوم اخلاقی

۹-پایگاه انتسابی فرد از چه زمانی به او محول می شود؟

۱از بدو تولد

۲از کودکی

۳-از نوجوانی

۴-بعد از مرحله جامعه پذیری

۱۰- به ویژگی فردی که نقش خاصی را به رغم میل و احساسات شخصی ایفا می کند چه می گویند؟

۱-فشار نقش

۲-تعارض نقش

۳-ناتوانی از نقش

۴-دلسردی از نقش

۱۱-توانایی افراد بشر در تامین نیازهای زیستی خود به نحوی که از لحاظ اجتماعی پذیرفتنی باشد چگونه حاصل می شود؟

۱از راه غریز

۲از راه فطرت

۳از راه اخلاق

۴از راه آموزش

۱۲-مفهوم دگری تعمیم یافته از آن کیست؟

۱-هربوت بلومر

۲-هربرت مارکوزه

۳-هربرت مید

۴-هورتون کولی

۱۳-کدام موقعیت موجب می شود که فرد نظام نظارت اجتماعی درونی خود را از دست بدهد؟

۱-تعدد هنجارها

۲-تفاوت هنجارها

۳-تشابه هنجارها

۴-تضاد هنجار

۱۴-«سربازانی که به ارتش اعزام می شوند»همگی عضو کدام گروه هستند؟

۱-اختیاری

۲-غیر اداری- غیر اختیاری

۳-ارادی

۴-درون گروه

۱۵-فردینان تونیس مفهوم«گمینشافت» را معروف کدام جامعه می داند؟

۱-اجتماع محلی

۲-جامعه

۳-گروهای ثانوی

۴-سازمان رسمی

۱۶-کدام گزینه اولین هدف هر نهاد اجتماعی است؟

۱متضمن ارزشهای نهایی

۲-پایداری

۳-ارضای نیازهای اجتماعی معینی

۴-گستردگی

۱۷-کدام گزینه«توسعه یک نظام با قاعده از هنجارها و پایگاهها و نقشهای معینی که مورد قبول و انتظار جامعه است»؟

۱-نهادی شدن

۲- اجتماعی شدن

۳- جامعه پذیریپ

۴-فاصله اجتماعی

۱۸-کدام گزینه ،«شایع ترین صورت زناشویی در جوامع» است؟

۱-چند همسری

۲-تک همسری

۳-چند زنی

۴-چند شوهری

۱۹-در اجتماعات روستایی و عشایری عمده ترین شکل خانواده کدام مورد است؟

۱-هسته ای

۲-ناقص

۳-گسترده

۴-مادرمکان

۲۰-کدام گزینه، «برنامه آموزشی یکسان برای همه کودکان صرف نظر از پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنان است»؟

۱-برابری آموزشی

۲-برنامه آموزشی پنهان

۳-آموزش رهنمودی

۴-آموزش عمری

۲۱-به ابزارها و روشهایی که برای وادار کردن افراد به انطباق او با نظارت گروه معین یا کل جامعه به کار می رود چه می گویند؟

۱-نظارت اجتماعی

۲-ارزش اجتماعی

۳هنجار اجتماعی

فرهنگ پذیری

۲۲-نظارت های غیر اجتماعی غیر رسمی غالباّ در کدام یک از موارد زیر آشکار می شود؟

۱-دولت

۲زندان

۳-گروهای نخستین

۴-نهادهای آموزشی

۲۳-سزار لومبروزو داشت رفتار انحرافی را بر اساس کدام وضیعت تبیین نماید؟

۱-وضعیت جسمانی

۲-وضعیت روانی

۳-وضعیت فرهنگی

۴-وضعیت اجتماعی شدن

۲۴-فردی که هم اهداف تأیید شده فرهنگی و هم وسایل دستیابی به آن را طرد می کند و می خواهد اهداف وسایل تازه ای

جایگزین کند دچار کدام نوع رفتار انحرافی از دیدگاه مرتن می شود؟

۱-نوآوری

۲-رسم پرستی

۳-انزواجویی

۴-طغیان

۲۵-در کدام یک از روشهای مطالعه قشر بندی از افراد می خواهند که خود را در آن طبقه اجتماعی که به گمان آنان متعلق به آن هستند قرار دهند؟

۱-روشهای اشتهاری

۲-روش ذهنی  

۳-روش عینی

۴-روش تحلیلی

۲۶-اعضای کدام طبقه،در مشاغل حرفه ای و مدیرت مشغول بوده از نظر سیاسی فعال اند و برای پس اندازه برنامه ریزی آینده ارزش فراوانی قائل هستند؟

۱-طبقه بالای بالا

۲-طبقه بالای رو به پایین

۳-طبقه متوسط بالا

۴-طبقه متوسط پایین

۲۷-انتقال فرد از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر در همان سطح چه نوع تحرک اجتماعی محسوب می شود؟

۱-تحرک عمودی

۲-تحرک افقی

۳-تحرکی میان نسلی

۴-تحرک درون نسلی

۲۸-فردی که پس از دوره دبیرستان بخه جای ورود به بازار کار،سراغ تحصیلات دانشگاهی می رود،کدام یک از عوامل

مرتبط با تحرک اجتماعی در مورد او صدق می کند؟

۱-کامروایی معوق

۲-کسب مهارت

۳-تحرک نزولی

۴-تحرک صعودی

۲۹-شمار متولدین بر مبنای هر ۱۰۰۰ نفر در سال ، چه نامخ دارد؟

۱-باروری

۲-میزان ناخالص مرگ و میر

۳-میزان ناخالص موالید

۴-میزان های سن خالص

۳۰-نسبت جنسی در هنگام تولد چقدر است؟

۱-با تولد۱۰۵ دختر،۱۰۰ پسر متولد می شود

۲-با تولد۹۵ پسر،۱۰۰ دختر متولد می شود

۳-با تولد۱۰۰دختر،۱۰۵پسر متولد می شود

۴-با تولد۱۰۰دختر،۱۰۱ پسر متولد می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *