نمونه سوالات جغرافیای سیاسی (دانلود رایگان)

نمونه سوالات جغرافیای سیاسی با جواب

۱- از نظر ساختاری کشور از به هم آمیختن چه عناصری پدید می آید؟
الف. اقتصاد – ملت – سرزمین
ب. سرزمین – ملت – جکومت
ج. حکومت – مذهب – ملت
د. سیایت – سرزمین – حومت
جواب گزینه ب

۲- کدام نظام حکومتیپیشینه بیشتری در تاریخ دارد؟
الف. قیله ای
ب. سرزمینی
ج. ملتی
د. جمهوری
جواب گزینه الف

۳- کدام نوع حکومت براساس وجود داشتن یک ملت یکپارچه و مشخص به وجود می آید؟
الف. سرزمینی
ب. قبیله ای
ج. پادشاهی
د. ملتی
جواب گزینه د

۴- بُعد سرزمینی حاکمیت را چه م ینامند؟
الف. ملت
ب. قلمرو
ج. کشور
د. امپراطوری
جواب گزینه ب

۵- انواع حکومت از دیدگاه ساختار سیاسی کدام است؟ (سوال آزمون استخدامی عقیدتی سیاسی سال ۱۴۰۲)
الف. سنتی – مطلقه
ب. مشروطه – دموکراتیک
ج. پادشاهی – جمهوری
د. دموکراسی – استعماری
جواب گزینه ج

۶- از نظر کریستف سرحدموید کدام مفهوم است؟
الف. محدوده سرزمینی
ب. مرز
ج. ملیت
د. کشور
جواب گزینه الف

۷- در اصلاح دموکراسی دمو به چه معناست؟
الف. حکومت کردن
ب. انتخابات
ج. سرزمین
د. مردم
جواب گزینه د

۸- جغرافیایی ترین حزب سیاسی کدام مورد است؟
الف. مردم سالاری
ب. صلح سبز
ج. امنیت پویا
د. رویش صلح
جواب گزینه ب

۹- به اعتقاد رابرت پارک و برگیس بهترین آزمایشگاه برای مطالعه رفتار انسان در محیط کدام است؟
الف. جامعه
ب. کشور
ج. شهر
د. روستا
جواب گزینه ج

۱۰- منظور از دوران مدرن چه زمانی است؟
الف. نیمه اول قرن ۱۹
ب. نیمه دوم قرن ۱۹
ج. نیمه دوم قرن ۲۰
د. نیمه اول قرن ۲۰
جواب گزینه ج

۱۱- کوهن دو منطقه ژئواستراتژیک دو نیمکره سیاسی را چه نام داده بود؟
الف. دنیای کرانه ای وابسته به بازرگانی – دنیای قاره ای اور – آسیا
ب. دنیای وابسته به ابر قدرت ها – دنیای قاره ای آمریکا
ج. دنیای وابسته به سیاست ها – دنیای قاره ای اروپایی
د. دنیای وابسته به حکومت – دنیای قاره ای آفریگایی
جواب گزینه الف

۱۲- آنچه مفهوم منطقه را در اندیشه جهانی اندیشان چون سوئل کوهن پویایی می دهد کدام جنبه این مفهوم است؟
الف. جنبه پیرامونی
ب. جنبه بی تحرکی
ج. جنبه رقابتی
د. جنبه دیالکتیک
جواب گزینه د

۱۳- کدام عبارت در رابطه با امت صحیح است؟
الف. امت مفهوم درون مرزی دارد
ب. امت مفهوم فرا مرزی دارد
ج. امت پدیده ای از چند عامل فرهنگی است
د. امت وابسته به سرزمینی مشخص است
جواب گزینه ب

۱۴- مهم ترین شاخص های تشکیل دهنده ملت کدامند؟
الف. تبار و نژاد واحد
ب. دین و زبان واحد
ج. تبار و زبان واحد
د. مذهب و زبان واحد
جواب گزینه ج

۱۵- کدام ناسونالیسم بیشتر جنبه پاتریاتیسم یا میهن خواهی دارد که در اطراف حکومت مرکزی سازمان یافته و گسترش می یابد؟
الف. هسته ای
ب. جدا کننده
ج. بازدارنده
د. آزادی بخش
جواب گزینه الف

۱۶- کدام نقش ناسیونالیسم با تئوری آیکونوگرافی ژان گاتمن برابری دارد؟
الف. جدا کننده
ب. آزادی بخش
ج. یکپارچه کننده
د. بازسازنده
جواب گزینه ج

۱۷- از نظر پیتر تایلور نمونه نقش آفرینی ناسیونالیسم نیروی بازسازنده کدام کشور است؟
الف. آمریک
ب. ایران
ج. آلمان
د. ایتالیا
جواب گزینه ب

۱۸- پدر ایدئولوژی ناسیونالیسم نوین کیست؟
الف. فوکویوما
ب. والتر
ج. جی اندرسن
د. ژوزف مازینی
جواب گزینه د

۱۹- ناسیونالیسم در ایران از چند دوران مشخص گذشته است؟
الف. دو
ب. سه
ج. چهار
د. پنج
جواب گزینه ب

۲۰- مجموعه ای از همه پدیده ها که در حفظ بقا و بهتر زیستن یک ملت نقش آفرین است چه خوانده می شود؟
الف. منابع ملی
ب. یکپارچگی سرزمین
ج. منافع اقتصادی
د. ایدوئولوژی حکومتی
جواب گزینه الف

۲۱- وجود اطمینان نسبت به سلامت جان مال و ناموس را چه می گویند؟
الف. تفریح
ب. فراغت
ج. امنیت
د. آسایش
جواب گزینه ج

۲۲- در تعریف کدام جهان گفته شده است که در آن فلسفه ی جهانی وطنی و مادی گرایی در مرکز و اقتصاد صنعتی و بازرگانی در پیرامون هستند؟
الف. جهان کمونیستی
ب. جهان اسلام
ج. جهان مسیحی
د. جهان آفریقایی
جواب گزینه الف

۲۳- مطالعه اثر تصمیم گیری های مربوط به استفاده از آب روی شکل گیری های سیاسی در رابطه با کدام مورد است؟
الف. ژئواستراتژیک
ب. هیدروپولیتیک
ج. ژئواکونومیک
د. ژئو پولیتیک
جواب گزینه ب

۲۴- واژه ای مدرن در زبان های اروپایی به چه معناست؟
الف. خیلی گذشته
ب. زمان آینده
ج. زمان گذشته و حال
د. زمان و حال
جواب گزینه د

۲۵- کدام مورد جز چالش های اصلی تغییر شکل مباحث ژئو پولیتیک در دوران نوین نیست؟
الف. جهانی شدن اقتصادی
ب. انقلاب های اطلاع رسانی
ج. پویایی نظام جهانی
د. یکپارچه شدن امنیت جهان
جواب گزینه ج

۲۶- کدام مورد به معنی گرد آمدن شماری از کشورها در مناطق گوناگون جهان برای ایجاد نظامی منطقه ای است؟
الف. گروهبندی
ب. ائتلاف منطقه ای
ج. گروهبندی منطقه ای
د. همگرایی منطقهای
جواب گزینه ج

۲۷- قرن نوزدهم در مجموع دوران ژئوپولتیک جهانی میان کدام امپرطوری ها بود؟
الف. روسیه – بریتانیا
ب. آمریکا – عثمانی
ج. روسیه – عثمانی
د. بریتانیا – آمریکا
جواب گزینه الف

۲۸- از لحاظ سلسله مراتب توانمندی اقتصادی کشورهای نسبتا مرفه صنعتی کمونیستی خاور زمین در کدام جهان واقعند؟
الف. جهان اول
ب. جهان دوم
ج. جهان سوم
د. جهان چهارم
جواب گزینه ب

۲۹- تقسیم بندی جهان به صورت خاور دور خاور میانه و خاور نزدیک براساس چه اندیشه ای صورت گرفته است؟
الف. اقتصادی
ب. سیاسی
ج. رفاهی
د. خود محوری
جواب گزینه د

۳۰- کدام مورد از آثار مثبت روند جهانی شدن است؟
الف. افزودن شکاف بین فقیر و ثروتمند
ب. به هم پیوستن روز افزون اقتصاد
ج. از بین رفتن امنیت شغلی افراد
د. گسترش سود جویی و سود پرستی
جواب گزینه ب

۳۱- کدامیک از کشورهای زیر از ترکیب سه بلوک جمعیتی ناهمگن بوجود آمده است؟
الف. ایران
ب. عربستان
ج. عراق
د. کویت
جواب گزینه ج

۳۲- کدام قرن دوران برخوردهای سخت میان اندیشه های فلسفی در راه نظام دادن به جهان سیاسی بود؟
الف. بیستم
ب. نوزدهم
ج. هیجدهم
د. شانزدهم
جواب گزینه الف

۳۳- از به هم پیوستن کدام سه عنصر واحد سیاسی تشکیل می شود؟
الف. حکومت سرزمین و مرز
ب. مرز – ملت و حکومت
ج. دین – ملت و سرزمین
د. سرزمین – ملت و حکومت
جواب گزینه د

۳۴- کدامیک از نظام های حکومتی قدمت بیشتری در تاریخ داتشه و براساس مبانی دینی و سنتی به وجود می آید؟
الف. ملتی
ب. قبیله ای
ج. سرزمینی
د. جمهوری
جواب گزینه ب

۳۵- کدامیک از حکومت های زیر در گروه حکومت های پادشاهی سنتی و مطلقه دسته بندی می شوند؟
الف. جمهوری
ب. سرزمینی
ج. ملتی
د. قبیله ای
جواب گزینه د

۳۶- در دوران باستان و کهن برای تعیین حدود سرزمین و پیرامون قلمرو از کدام مفهوم استفاده می شود؟
الف. بوم
ب. سرحد
ج. مرز
د. ایالت
جواب گزینه ب

۳۷- منظور از Relict کدامیک از مفاهیم زیر می باشد؟
الف. مرزهای پیش اسکان
ب. مرزهای تحمیلی
ج. مرزهای تحمیلی
د. مرزهای متروکه
جواب گزینه د

۳۸- از میان جغرافیدانان اروپایی کدامیک از افراد زیر توانسته است با مفهوم ترین تعریف را از سرزمین در رابطه با حکومت ارائه نماید؟
الف. ژان گاتمن
ب. ژان برون
ج. گریفت تیلور
د. کارل مارکس
جواب گزینه الف

۳۹-کدامیک از مفاهیم زیر جغرافیائی ترین نوع حکومت می باشد؟
الف.حاکمیت
ب. جمهوریت
ج. دموکراسی
د. فدرال
جواب گزینه ج

۴۰- کدامیک از اندیشمندان زیر بر این باور است که دموکراسی پایان تلخ سیاسی است؟
الف. فوکویاما
ب. انرست برون
ج. ژان گوتمن
د. جان میلر
جواب گزینه الف

۴۱- رابرت پارک و برگیس کدام مورد زیر ار بهترین آزمایشگاه برای مطالعه یرفتار انسان در محیط فرض کردند؟
الف. روستا
ب. ناحیه
ج. منطقه
د. شهر
جواب گزینه د

۴۲- کدامیک از افراد زیر نخستین فردی می باشد که پدیدار آمدن غول های شهری نوین را مورد بحث و بررسی قرار داده است؟
الف. گریفت تیلور
ب. ژان گوتمن
ج. ژان برون
د. ارنست برگس
جواب گزینه ب

۴۳- کدام تئوری نخستین مکتب از اندیشه های نظامی گری در باختر زمین می باشد؟
الف. هانتیگون
ب. جبرمحیطی
ج. مکیندر
د. مکان مرکزی
جواب گزینه ج

۴۴- کدامیک از مفاهیم زیر مفهومی فرامرزی دارد؟
الف. امت
ب. ملت
ج. حکومت
د. سرزمین
جواب گزینه الف

۴۵- کدامیک از گزینه های زیر به مفهوم جغرافیای ترین جنبش از جنبش های سیاسی می باشد؟
الف. دموکراسی
ب. میهن دوستی
ج. پاتریاتیسم
د. ناسیونالیسم
جواب گزینه د

۴۶- ار نظر پیتر تیولر کشور ایران نمونه بارزی از کدام نوع ناسیونالیسم می باشد؟
الف. ناسیونالیسم – نیوری آزادی بخش
ب. ناسیونالیسم – نیروی بازسازنده
ج. ناسیونالیسم – نیروی جدا کننده
د. ناسیونالیسم – نیروی یکپارچه کننده
جواب گزینه ب

۴۷- مجموعه ای از همه پدیده ها یو عناصری که در حفظ بقاء و بهترین زیستن یک ملت نقش آفرین است تعریف کدامیک از مفاهیم زیر می باشد؟
الف. امنیت
ب. حاکمیت
ج. منافع ملی
د. قدرت
جواب گزینه ج

۴۸- تئوری هارتلند ریملند از مکیندر بیشتر با کدامیک از تئورهای زیر مطابقت دارد؟
الف. سرزمین های قلبی – سرزمین های حاشیه ای
ب. سرزمین های فقیر شمال و سرزمین های ثروتمند جنوب
ج. تئوری مرکز و پیرامون
د. تئوری مکان مرکزی
جواب گزینه الف

۴۹- مفهوم نظام جهانی و نظام بین المللی در برگیرنده کدامیک از مفاهیم ساختاری کشورهای با یکدیگر می باشند؟
الف. ناسیونالیسم
ب. میهن خواهی
ج. قدرت ها
د. حاکمیت
جواب گزینه ج

۵۰- مطالعه اثر عوامل جغرافیایی روی سیاست های دگرگون شونده جهانی را چه می گویند؟
الف. ژئوپولیتیک
ب. ژئواستراتژیک
ج. ژئواکونومیک
د. هیدرپولیتیک
جواب گزینه الف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *