نمونه سوالات حسابداری دولتی

دانلود رایگان نمونه سوالات حسابداری دولتی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حسابداری دولتی :

۱) کدام گزینه از تفاوت های حسابداری دولیت و حسابداری بازرگانی نمی باشد؟

۱) تفاوت در اهداف گزارشگری مالی

۲) تفاوت در حسابها و صورت مالی

۳) تفاوت در مبنای شناخت در آمد و هزینه

۴) روش های تأمین منابع مالی ☑️

۲) کدام گزینه از استفاده کنندگان درون سازمان اطلاعات حسابداری دولتی نمی باشد؟

۱) وزیر رئیس موسسه دولتی

۲) مسئولین برنامه ریزی

۳) هیات دولت و رئیس جمهور ☑️

۴) بازرسان و  حسابرسان داخلی

۳) نحوه حسابرسی و تهیه تنظیم گزارش تفریق بودجه در کدام قانون تبیین شده است؟

۱) قانون اساسی

۲) قانون دیوان محاسبات کشور ☑️

۳) قانون محاسبات عمومی

۴) قانون جامعه حسابدارات رسمی

۴) در آمدهای و هزینه های حساب مستقل امانی قابل مصرف باید بر مبنای ……………… شناسایی شود.

۱) نقدی

۲) تعهدی تعدیل شده ☑️

۳) نقدی تعدیل شده

۴) تعهدی

۵) حساب مستقل پروژه های عمرانی جزء کدام یک از انواع حسابهای مستقل است؟

۱) حساب های مستقل برای وجوه دولتی ☑️

۲) حساب های مستقل برای وجوه سرمایه ای

۳) حساب های مستقل برای وجوه امانی

۴) حساب های مستقل برای وجوه سپرده

۶) منابع حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی از کدام حساب مستقل تهیه می شود؟

۱) حساب مستقل وجوه عمومی

۲) حساب مستقل وجوه عمومی یا سایر حساب های مستقل ☑️

۳) حساب مستقل وجوه دولتی

۴) حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی

۷) کدام یک از گزینه های زیر در مورد گروه حساب ها صحیح است؟

۱) هر گروه حساب یک واحد حسابداری و مالی است

۲) هر گروه حساب یک واحد مالی است

۳) هر گروه حساب یک واحد حسابداری است ☑️

۴) همه موارد

۸) در کدام مبنا دسترسی و قابلیت وصول در آمدها در کوتاه مدت وجود دارد؟

۱) تعهدی تعدیل شده ☑️

۲) نقدی تعدیل شده

۳) نیمه تعهدی

۴) تعهدی

۹) میزان وجه قابل پرداخت بابت کالای تحول شده یا خدمات انجام شده در کدام مرحله انجام می شود؟

۱) تشخیص

۲) تعهد

۳) تسجیل ☑️

۴) تأمین اعتبار

۱۰) کدام یک از موارد زیر جزء مراحل انجام هزینه در دستگاه های دولتی است؟

۱) تصویب اعتبار

۲) صدور حواله ☑️

۳) تخصیص

۴) هممه موارد

۱۱) مسئولیت کدام مرحله با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی است؟

۱) تعهد ☑️

۲) تامین اعتبار

۳) نظارت مالی

۴) پرداخت

۱۲) دارایی ثابت مربوط به حساب مستقل وجوه امانی در کجا ثبت می شود؟

۱) در حساب مستقل وجوه عمومی

۲) در گروه حساب دارایی های ثابت عمومی

۳) در حساب مستقل وجوه امانی ☑️

۴) دارایی به عنوان هزینه در دفاتر ثبت می شود

۱۳) معادله حسابداری بر اساس رویکرد خالص دارایی ها کدام است؟

۱) خالص دارایی ها – بدهی های – دارایی ها

۲) خالص دارایی ها – اندوخته ها – دارایی ها

۳) خالص دارایی ها – بدهی ها – دارایی ها ☑️

۴) خالص دارایی ها – بدهی ها – اندوخته ها

۱۴) تخصیص اعتبار عبارت است از :

۱) اعطای مجوز برای وصول در آمدها

۲) اعطای مجوز برای پرداخت هزینه ها

۳) اعطای مجوز برای افزایش هزینه ها

۴) اعطای مجوز برای انجام هزینه ها به شرط وصول در آمدها ☑️

۱۵) کدام گزینه در خزانه داری کل نشان دهنده دریافت وجه از بانک مرکزی به عنوان تنخواه گردان است؟

۱) تنخواه گردان حسابداری

۲) تنخواه گردان پرداخت

۳) تنخواه گردان دستگاه اجرایی

۴) تنخواه گردان خزانه ☑️

۱۶) بابت در خواست و دریافت وجه از خزانه چه ثبتی در دستگاه دولتی انجام می شود؟

۱) در خواست وجه بدهکار و بودجه جاری بستانکاری

۲) در خواست وجه بدهکار و جاری با خزانه بستانکار

۳) در خواست وجه بدهکار و منابع مالی قابل دریافت بستانکار ☑️

۴) منبع مالی قابل دریافت  بدهکار و در خواست وجه بستانکار

۱۷) …………………………. عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

۱) تصویب اعتبار

۲) تخصیص اعتبار

۳) ابلاغ تخصیص اعتبار

۴) تامین اعتبار ☑️

۱۸) نصف ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای ………………….آزاد می شود.

۱) پس از تحویل موقت

۲) پس از تصویب صورت وضعیت قطعی ☑️

۳) پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت

۴) پس از انقضای دوره تضمین

۱۹) کدام گزینه شرط تحقق در آمد اختصاصی نیست؟

۱) پیش بینی

۲) مجوز قانونی

۳) وصول ☑️

۴) هزینه های اختصاصی

۲۰) در کدام گزینه پیش دریافت در آمد است؟

۱) نیمه تعهدی

۲) تعهدی کامل

۳) نقدی تعدیل شده

۴) ۱ و ۳ ☑️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *