نمونه سوالات حسابرسی حسابداری

دانلود رایگان نمونه سوالات حسابرسی حسابداری با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حسابرسی حسابداری :

۱) در کدام یک از منابعی که برای شناخت انسان به کار می ورد به نظر می رسد اندیسه این باشد که مردم از طریق ارتباط و مبادله آزاد می توانند به حقیقت دست یابند زیرا تمایل طبیعی آنان به سوی حقیقت است؟

۱) شیوه های شهودی ☑

۲) شیوه ی تفکر منطقی

۳) استناد به مقام صلاحیت دار

۴) استناد به مرجع

۲)  کدام یک از موارد زیر از ویژگیها و قواعد تحقیق علمی به حساب نمی آید؟

۱) صبر طلبی

۲) بودجه ☑

۳) تخصص طلبی

۴) توسعه ای بودن

۳)  طبق کدامیک از ویژگیهای قواعد تحقیق علمی کار تحقیق باید به نتیجه منتهی شود که مبین ماهیت پدیده یا تشخیص رابطه بین پدیده ها و اشیاء باشد؟

۱) قابلیت تعمیم

۲) اجتهادی بودن تحقیق ☑

۳) توسعه ای بودن

۴) قاعده تجاهل

۴) کدام گزینه از گزینه های زیر از مالاکهای ارزشیابی مفاهیم تجربی به شمار می رود؟

۱) ثبات درونی

۲) انتزاعی بودن ☑

۳) اثر بخسی

۴) سودمندی

۵) کدام گزینه فراینده مفهوم سازی را نشان می دهد؟

۱) مشهود سازه مفهوم  ☑

۲) مفهوم ساز مشهود

۳) سازه مشهود مفهوم

۴) مشهود تغییر سازه

۶) وضعیت سن تحصیل سواد از چه نوع متغییرهایی هستند؟

۱٫ توصیفی ۲وابسته ۳ مستقل ۴علّی

۱)  توصیفی  ☑

۲) وابسته

۳) مستقل

۴) علّی

۷) کدام یک از مقایس های زیر فواصل بین نمرات را مشخص یا کمی می کند؟

۱) مقیاس اسمی

۲) مقیاس ترتیبی

۳) مقیاس فاصله ای ☑

۴) مقیاس نسبی

۸) کدام مقیاسها دارای مبدأ صفر قرار دادی هستند؟

۱) رتبه ای – فاصله ای – نسبتی

۲) فاصله ای – نسبتی ☑

۳) فاصله ای

۴) رتبه ای – فاصله ای

۹) در کدامیک از انواع نظریه ها حوادث پیچیده براساس حوادث ساده تبیین می شوند ولی حوادث ساده نه به عنوان واقعیت بلکه به عنوان توصیف دقیقی از روابط مورد استفاده قرار می گیرند؟

۱) صوری

۲) قیاسی

۳) تجریدی ☑

۴) تقلیلی

۱۰) در کدام یک از پرسش های تحقیق ممولا از کلمات چه می باشد و چگونه است استفاده می شود؟

۱) تحلیلی

۲) تفاوتی

۳) رابطه ای

۴) توصیفی ☑

۱۱) کدام گزینه یک فریضه مخالف (HI) است؟

۱) بین رضایتمندی شغلی و سطح آمد مثبتی وجود ندارد

۲) بین رضایتمندی شغلی و سطح در آمد رابطه ای وجودندارد

۳) بین وفاداری سازمانی کارمندان مذکر و کارمندان مونث تفاوتی وجود ندارد

۴) بین وفاداری سازمانی کارمندان ذکر و کارمندان مونث تفاوتی وجود دارد ☑

۱۲) کدامیک از انواع تحقیقات علمی به وسیله مراکز علمی و دانشگاهی انجام می شود و مأموریت اصلی آنوتوسعه قلمرو معرفتی بشر است؟

۱) عملی

۲) کاربردی

۳) بنیادی ☑

۴) اکتشافی

۱۳) کدام یک از انواع تحقیقات علمی را می توان تحقیقات حله مسئله یا حل مشکل نامید؟

۱) تحقیات علمی ☑

۲) تحقیقات بنیادی

۳) تحقیقات کاربردی

۴) تحقیقات توسعه ای

۱۴) کدامیک از انواع روشهای تحقیق کاربرد فعالی در کلیه زمینه های علمی از جمله تعلیم و تربیت دارد؟

۱) روش تحقیق تاریخی ☑

۲) روش تحلیل محتوا

۳) روش تحلیل قوم نگاری

۴) روش تحقیق فلسفی

۱۵) در کدامیک از تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش هدف محقق بررسی چگونگی مراحل و نمونه های رشد یا تغییرات آنها در نتیجه زمان است؟

۱) تحقیق تاریخی

۲) تحقیق زمینه ای

۳) تحقیق مقطی ☑

۴) تحقیق توصیفی

۱۶) در کدامیک از انواع تحقیق دگرگونی میزان دگرگونی عوامل مرتبط با دگرگونی پدیده و رویدادها مورد بررسی قرار میگیرد؟

۱) موردی و زمینه ای

۲) توصیفی

۳) تداومی یا مقطعی ☑

۴) همبستگی

۱۷) در کدام یک از انواع روش تحلیل محتوا بیش از روش های دیگر سعی می شود وجوه پنهان پیام اشکار شود؟

۱) تحلیل های ضمنی

۲) تحلیل های صوری

۳)تحلیل های ساختاری ☑

۴) هیچکدام

۱۸) کدامیک از پایگاه های داده های الکترونیکی لوح فشرده ای است که روابط صنعتی مدیریتی و آموزشی را پوشش می دهند؟

۱) پایگاه موسسه اطلاعات تکنولوژی و تجاری سلطنتی ملبورن

۲)  پایگاه راهنمای بازرگانی آمریکا

۳) پایگاه اکسیر

۴) پایگاه کسب و کار استرالیا ☑

۱۹) بعد از مرحله گرد آوری اطلاعات و داده ها کدام مکرحله انجام می پذیرد

۱) تهیه طرح استخراج

۲) استخراج اطلاعات موجود

۳) طبقه بندی اطلاعات ☑

۴) هیچکدام

۲۰) کدامیک از گزینه ها زیر نشان دهنده مهمترین شاخصه گرایش مرکزی است؟

۱) نما

۲) میانه

۳) دامنه

۴) میانگین ☑

۲۱) اگر در یک مجموعه از داده ها رابطه ای وجود داشته باشد کدام مورد نه تنها آن را به روشنی نمایش می دهد بلکه ماهیت آن نیز نشان خواهد داد؟

۱) جدول یک بعدی

۲) جدول دو بعدی

۳) نمودار ☑

۴) نقشه

۲۲) اگر زمانی که یک متغیر افزایش می یابد دیگری هم کاهش می یابد در این حالت چه نوع همبستگی وجود خواهد داشت؟

۱) همبستگی مورب

۲) همبستگی مثبت

۳) همبستگی منفی ☑

۴) بدون همبستگی

۲۳) کدام یک از اونواع آزمونهای آماری شامل فنونی هستند که در زمان فراوان بودن متغیرهای مستقل و تمایل به گروه بندی آنها به شکلی به کار می روند؟

۱) مربع خی و آزمون تی

۲) تحلیل عاملی وخوشه ای ☑

۳) آزمون تی و رگرسیون خطی

۴) همبستگی و تحلیل عاملی

۲۴) در گزارش تحقیق بحث علاقه شخصی یا دخالت در عنوان تحقیق به چه قسمت هایی مربوط است؟

۱) پیشگفتار یا مقدمه ☑

۲) تدوین گزارش

۳) کل تحقیق

۴) همه موارد

۲۵) منظور از کدامیک از انواع نارسایی های گزارش نویسی نارسایی از نظر زبان و مرجع گذاری است؟

۱) اطناب

۲) ایجاز زیان آور

۳) نارسای شکلی ☑

۴) ناهمسانی درونی

۲۶) در کدامیک از نارسایه های  گزارش نویسی برخی محققان صدها صفحه به مباحث نظری واندیشه متفکران بسیار دور از نظر تاریخی می پردازند اما هنگامی که به اصل خود می رسند به چند صفحه و آن هم بسیار مبهم اکتفا می کنند؟

۱) ایجاز زیان اور ☑

۲) حشو قبیح

۳) اطناب یا زیاد نویسی

۴) ناهمسانی درونی

۲۷) معنی شناخت در لغت چیست؟

۱) آشنایی

۲) دریافت

۳) ادراک و فهم

۴) همه موارد ☑

۲۸) بر اساس کدامیک از منابعی که برای شناخت به کار می رود اگر دانشمندی در مورد یک موضوعی اظهار نظر کند نظر وی پذیرفته می شود؟

۱) شیوه های شهودی

۲) استناد به مقام صلاحیتدار ☑

۳) شیوه تفکر منطقی

۴) روش علمی

۲۹) سطح تحصیلات و هوش جز کدام یک از متغیرهاست؟

۱) چند ارزشی ☑

۲) دو بخشی

۳) دو ارزشی

۴) توصیفی

۳۰) کدام یک از مراحل فرآیند تحقیق علمی همانند پلی است که میان ذهن و واقعیت برقرار می گردد؟

۱) انتخاب موضوع تحقیق

۲) تدوین یک چهار چوب مفهومی ☑

۳) بیان سوال ها و فرضیه های تحقیق 

۴) اجرای تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *