نمونه سوالات حقوق اشخاص

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق اشخاص با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی ازسوالات حقوق اشخاص :

۱) عقد تملیکی و عهدی به ترتیب موجد کدام یک آثار ذیل می باشند؟

۱) ابجاد حق عینی – ایجاد حق عینی

۲) ایجاد حق دینی – ایجاد حق دینی

۳) ایجاد حق دینی – ایجاد حق عینی

۴) ایجاد حق عینی – ایجاد حق دینی ☑

۲) کدام یک از شروط ذیل «صحیح» است؟

۱) شرط نامشروع

۲) شرط فعل ☑

۳) شرط بی فایده

۴) شرط غیرمقدور

۳)  مطابق ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقدنی چگونه محقق می شود؟

۱) صرفاً با قصد انشاء

۲) با قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ☑

۳) با قصد انشاء صرفاً لفظی که دلالت بر قصد کند

۴) صرفاً با قصد انشاء و رضای درونی بدون مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد می کند

۴) «طلاق» و « حیازت مباحات» به ترتیب از مصادیق کدام گزینه به شمار می آیند؟

۱) عقد – عقد

۲) ایقاع – ایقاع ☑

۳) عقد – ایقاع

۴) ایقاع – عقد

۵) « عقد جایز» به موت جنون یا سفه هر یک از طرفین………… میشود؟

۱) قابل فسخ

۲) منسخ ☑

۳) تفاسخ

۴) باطل

۶) « عقد رهن» از حیث لازم بودن و جایز بودن چگونه است؟

۱) از طرف راهن جایز و از اطراف مرتهن لازم

۲)  از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز ☑

۳)  نسبت به هر دو لازم

۴)  نسبت به هردو جایز

۷) در صورت ماهیت وفای به عهد در حقوق …………………. اختلاف نظر وجود دارد

۱) آمریکا

۲) آلمان

۳) انگلیس

۴) ایران و فرانسه ☑

۸) ………………. در لغت به معنای گول زدن و فریب دادن آمده است:

۱) غرر

۲) غبن ☑

۳) ارش

۴) تبعض صفقه

۹) پیشنهادی که به اندازه کافی روشن و متضمن عناصر اساسی قرار داد باشد اصطلاحاً چه نام دارد؟

۱) ایجاب  ☑

۲) دعوت به مذاکره

۳) ایجاب و قبول

۴) قبول

۱۰) کدام یک از ویژگی های مورد معامله است؟

۱) مورد معامله باید مالیات داشته باشد

۲) مورد معامله باید متضمن منفعت عقلانی باشد

۳) مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد

۴) همه موارد ☑

۱۱) به ترتیب پاسخ دهید اولا آیا توالی ایجاب و قبول امری عرفی است ثانیا آیا فاصله زیاد و غیر متعارف بین اجاب و قبول مانع تحقق ارداه طرفین است؟

۱) بله-  خیر

۲) خیر -بله

۳) بله -بله ☑

۴) خیر – خیر

۱۲)کدام قرار داد ها می تواند عنوان تجاری داشته باشد؟

۱) فقط قرار دادهای غیر معوض

۲) فقط قرار داد های معوض ☑

۳) کلیه قرار داد های معوض و غیر معوض

۴) اصولاً قرار داد ها نمی توانند عنوان تجاری داشته باشد

۱۳) خیار غبن بع از علم به غبن………………….

۱) فوری نیست

۲) فوری است ☑

۳) یک ماه  اعمال آنمهلت دارد

۴) دو اعمال آن مهلت دارد

۱۴) در مورد تعهد کدام گزینه نادرست است؟

۱) تعهد غالباً دارای جنبه غیر مالی است ☑

۲) تعهد غالباً دارای جنبه مالی است☑

۳) تعهد اختصاص به امور مالی دارد☑

۴) تعهد اختصاص به امور غیر مالی دارد☑

۱۵) اثر اشتباه ناشی از تدلیس چیست؟

۱) اگر تدلیس باعث اشتباه در وصف فرعی عقد باشد موجب بطلاق عقد است

۲) اگر تدلیس باعث اشتباه در وصف اساسی عقد باشد موجب خیار فسخ است

۳) اگر تدلیس باعث در وصف اساسی عقد باشد موجب بطلان عقد است ☑

۴) درب حال موجب بطلان عقد است

۱۶) مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قرار داد های خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در چه صورتی نافذ است؟

۱) در حجال نافذ می باشند

۲) در صورتی که صرفاً کتبی باشد

۳) در صورتی که صرفاً قرار داد غیر مالی باشند

۴) در صورت که مخالف صریح قانون نباشد ☑

۱۷)  معامله اضطراری ………………… است

۱) باطل

۲) قابل فسخ

۳) غیر نافذ

۴) صحیح ☑

۱۸) کدام گزینه صحیح است؟

۱) قوانین حقوق عمومی مربوط به نظم عمومی نیستند

۲) نظم عمومی منحصر به حقوق عمومی است و قوانین حقوق خصوصی به هیچ وجه مربوط به نظم عمومی نیستند

۳) قوانین حقوق عمومی  مربوط به نظم عمومی هستند ولیکن نظم عمومی منحصر به آنها نیست  ☑

۴) کلیه قوانین حقوق خصوصی مربوط به نظم عمومی است

۱۹) کسی که تصرفاتش در اموال حقوق مالی اش عقلانی نباشد در اصطلاح حقوقی چه نام دارد؟

۱)  ورشکسته

۲) صغیر

۳) مجنون

۴) غیر رشید ☑

۲۰) خیار غبن در کدام یک از معاملات زیر را ه ندارد

۱) بیع

۲) اجاره

۳) صلح مباحاتی ☑

۴) همه معاملات به غیر از بیع زیرا این خیار صرفاً بیع اختصاص دارد

۲۱) کدام یک از نظریات راجع به ماهیت تعهد به نفع شخص ثالث با حقوق ایران وقف می دهد؟

۱) نظریه ایجاب

۲) نظریه ادراه مالی غیر

۳) نظریه تعهد یکطرفی

۴) نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرار داد ☑

۲۲) برای تحقق اکراه چه شرایطی لازم است؟

۱) عمل تهدید آمیز

۲) تاثیر تهدید در راده طرف معامله

۳) نا شمرع بودن تهدید

۴) همه موارد ☑

۲۳) ……………… عبارت است تصور از تصور نادرست معامله کننده در باره یکی از ارکان و عناصر عقد  :

۱) اکراه

۲) اشتباه ☑

۳) اجبار

۴) اضطرار

۲۴) تهاتر بر چند قسم است؟

۱) چهار قسم

۲) یک قسم

۳) دو قسم

۴) سه قسم ☑

۲۵) قوه قاهره باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

۱) غیر قابل پیش بینی باشد

۲) غیر قابل دفع اجتناب باشد

۳) خارجی باشد

۴) همه موارد فوق ☑

۲۶) تعهدی که از طریق و قضایی قابل مطالبه نیست چه نام دارد؟

۱) اضافی

۲) حقوقی

۳) طبیعی ☑

۴) تبعی

۲۷) نمایندگی ولی قهری صغیر چه نوع نمایندگی است؟

۱) قانونی  ☑

۲) قضایی

۳) قرار دادی

۴) اذنی

۲۸) تعهد به نفع ثالث ممکن است چگونه باشد؟

۱) صرفاً تبعی

۲) صرفاً اصلی

۳)  ممکن است اصلی یا تبعی باشد ☑

۴) تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است

۲۹) اگر شخص دین دین دیگری را ادا نماید:

۱)  حق رجوع را به مدیوت را ندارد مگر اینکه ادای دین به اذن مدیون باشد ☑

۲) در حال حق رجوع به مدیون را دارد

۳) مطلقاً حق رجوع به مدیون را ندارد

۴) حق رجوع به مدیون راندارد اگر ادای دین به اذن مدیون نباشد

۳۰) ظاهر این است که معامله کننده …………………. قرار داد می بندند

۱) برای خود ☑

۲) برای ثالث

۳) به نمایندگی

۴) به وکالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *