نمونه سوالات حقوق تجارت

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق تجارت با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق تجارت :

۱-قانون تجارت اسپانیا،از کدام نظریات شخصی و موضوعی تبعیت کرده است؟

۱-نظریه موضوعی ☑

۲-نظریه شخصی

۳-هردو

۴-هیچ کدام

۲-برخلاف……… قانونگذار به این نکته اشاره کرده است که………… ذاتاّ تجاری نیست:

۱-سفته-چک ☑

۲-چک- برات

۳-چک- سفته

۴-سفته- برات

۳-به ترتیب پاسخ دهید:صدور چک، یرای امور مدنی آیا عمل تجاری محسوب می شود یا عمل مدنی؟

۱-عمل مدنی ☑

۲-عمل تجاری

۳-عمل تجاری ذاتی

۴-عمل تجاری غیر ذاتی

۴-کدام گزینه معتبر است؟

۱-تجربه دین در حقوق مدنی ممکن و در مورد برات ناممکن است

۲- تجزیه دین در حقوق مدنی ناممکن و در مورد برات ممکن است☑

۳تجزیه دین هم در حقوق مدنی و هم در مورد  برات نا ممکن است

۴-تجزیه دین هم در حقوق مدنی و هم در مورد برات ممکن است

۵-طبق قانون ،دعاوی راجع به برات و سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی، در محاکمه مسموع نیست،در صورت اعتراض و عدم صدوراعتراضنامه، این مرور زمان پنج سال از چه تاریخی شروع می شود؟

۱-از تایخ شروع اعتراض

۲-از تاریخ انقضای مهلت اعتراض ☑

۳-مطلقاّ مرور زمان پنج سال جاری نمی شود

۴-از تاریخ سررسید سند تجاری

۶-نگهداری دفتر ثبت تجاری در شهرستانها، بر عهده کدام جمع است؟

۱-فرمانداری

۲-دایره ثبت شرکت ها

۳-ادارت ثبت ☑

۴-در شهرستانها دفتر ثبت تجاری ایجاد نمی گردد

۷-اولین قانمون تجارت ایران، در چه سالی تصویب شد و چه نام داشت؟

  1. ۱۳۱۸-قانون تصفیه امور ورشکستگی
  2. ۲-   2- 1289-قانون قبول و نکول بروات تجاری ☑
  3. ۳-   3- 1311 قانون تجارت
  4. ۴-   4- 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۸-هر جا که قانون تجارت ساکن است باید به کدام یک از قوانین مراجعه گردد؟

۱-قانون مدنی به عنوان قانون مادر یا قانون عام ☑

۲-قانون جزا

۳-قانون روابط موجر و مستاجر

۴-قانون آیین دادرسی مدنی

۹-دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید چه نام دارد؟

۱-دفتر دارایی

۲-دفتر کپیه ☑

۳-دفتر روزنامه

۴-دفتر کل

۱۰-منظور از امور تجاری (یا معاملات تجاری) در ماده یک قانون تجارت که می گوید: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد» چیست؟

۱-اعمال مدنی تبعی

۲-اموری است که قانونگذار آنها را ذاتاّ تجاری می داند ☑

۳-اموری است که قانونگذار آنها را ذاتاّ مدنی می داند

۴-اعمال تجارتی تبعی

۱۱-کسبه (جزء):

۱-تاجر نیستند

۲-تاجرند، اما از تکلیف نگهداری دفاتر (تجارتی) معافند ☑

۳-تاجری نیستند، بلکه پیشه ورند

۴-تاجرند و مکلف به نگهداری دفاتر تجارتی هستند

۱۲-………..کسی است که اموال را به صورت خاصی به فروش می رساند، بدین ترتیب که به جای فروش با قیمت لز پیش تعییین شده،کالا را در محل به شخصی می فروشد که بالاترین قیمت را برای خرید بپردازد:

۱-دلال

۲-عامل

۳-متصدی عملیات حراجی ☑

۴-متصدی نمایشگاه عمومی

۱۳-قانون مدنی تصدی به حمل نقل را از انواع….. تلقی کرده است و قانون تجارت آن(تصدی به حمل و نقل) را تابع عقد…… می داند

۱-اجاره اشخاص-وکالت ☑

۲-وکالت-اجاره اشخاص

۳-اجاره- اجاره

۴-وکالت- وکالت

۱۴-خرید و فروش مال منقول به قصد فروش یا اجاره، جزو چه معاملاتی تلقی می شود؟

۱-معاملات غیر تجارتی

۲-معاملات مدنی

۳-معاملات تجارتی ذاتی ☑

۴-معاملات تجارتی تبعی

۱۵-به ترتیب پاسخ دهید: آیا شرکت های تجاری، جزو اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می شوند؟تشکیلات غیر تجارتی چطور؟

۱-خیر-خیر

۲-بله- بله ☑

۳-خیر- بله

۴-بله- خیر

۱۶-اصل عدم تضامن در مسئولیت های مشترک در کدام دسته از حقوق پذیرفته شده است؟

۱-فقط حقوق مدنی

۲-فقط حقوق تجارت

۳-حقوق مدنی و حقوق تجارت ☑

۴-در هیچ شاخ ای مورد پذیرش نیست

۱۷-کدام یک از سازمان های ذیل به منظور برنامه ریزی پشتیبانی ایجاد هماهنگی و نظارت در تامین و توزیع کالاهای اساسی و حساس و ضروری کشور تشکیل شده است؟

۱-شورای عالی بیمه

۲-شورای پول و اعتبار

۳-ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ☑

۴-اتاق بازرگانی

۱۸-کدام یک از گزینه های زیر از تجار واسطه به شمار می آید؟

۱-دلالان

۲-حق العمل کاران

۳-عاملان

۴-همه موارد فوق ☑

۱۹-دخالت نظم عمومی در حقوق تجارت موجب شده است برای تضمین اجرای قواعد آن چه مقرراتی وضع شود؟

۱-مقررات کیفری خاص ☑

۲-مقرات مدنی و غیر جزایی

۳-مقررات غیر کیفری

۴-چنین مقرراتی وضع نشده است

۲۰-کدام گزینه جز معاملات تجارتی ذاتی تلقی می شود؟

۱-تصدی به عملیات حراجی

۲-تصدی به نمایشگاه عمومی

۳-عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۴-همه موارد فوق ☑

۲۱-به ترتیب پاسخ دهید:آیا کشتیرانی نظامی عملی تجاری محسوب می شود؟ کشتیرانی یرای حمل مسافر یا کالا چطور؟

۱-بله –خیر

۲-خیر- خیر

۳-بله- بله

۴-خیر- بله ☑

۲۲-کدام یک از معاملات زیر،به اعتبار تاجر بودن متعاملان یا یکی از آنها، (عمل تجارتی تبعی)تلقی می شود؟

۱-کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافانو بانک ها

۲-کلیه معاملات که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید

۳-کیله معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوایج تجارتی خود می نماید

۴-همه موارد فوق ☑

۲۳-کدام از سازمان های زیر از ارکان پنجگانه بانک مرکزی است؟

۱-ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار

۲-شورای بورس

۳-شورای پول و اعتبار ☑

۴-شورای عالی بیمه

۲۴-قانونگذار در مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی، به چه محجورینی اجازه داده است با اذن ولی یا قیم خود، پیشه انتخاب کنند؟

۱-محجورین غیر ممیز

۲-محجورین ممیز ☑

۳-کلیه محجورین اعم از ممیز و غیر ممیز

۴-به هیچ یک از محجورین چنین اجازه ای داده نشده است

۲۵-حقوق تجارت:

۱-حقوق اعمال تجاری و اعمال غیر تجاری است

۲-حقوق اعمال تجاری و تجار است ☑

۳-حقوق اعمال تجاری و غیر تجاری تجار و غیر تجار است

۴-حقوق اعمال تجاری و اعمال مدنی غیر تجار است

۲۶-کدام گزینه از منابع خصوصی حقوق تجارت محسوب می شود؟

۱-عمل فعالان تجاری ☑

۲-رویه قضایی

۳-قوانین عادی

۴-کنوانسیون های بین المللی

۲۷-موانع وحدت حقوق خصوصی کدام است؟

۱-تفاوت در نگرش به تملک و مالکیت

۲-ضرورت دخالت نظم عمومی در حیات تجاری

۳-میزان تاثیر حقوق خارجی و حقوق بین المللی

۴-همه موارد فوق ☑

۲۸-«دفتری که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داد، در آن دفتر ثبت و امضا نماید» تعریف کدام یک از گزینه های زیر است؟

۱-دفتر روزنامه

۲-دفتر دارایی ☑

۳-دفتر کل

۴-دفتر کپیه

۲۹-حقوق تجارت و حقوق مدنی از لحاظ قواعد عمومی حاکم بر روابط بین افراد جامعه از اصول واحدی پیروی می کنند. این اصول عمدتاّدر…….نهفته است:

۱-قانون تجارت

۲-قانون مدنی ☑

۳-قانون جزا

۴-قانون کار

۳۰-طبق ماده ۱۲۸۱ «قانون مدنی» قید دین در دفتر تجار، به منزله چیست؟

۱-شهادت به نفع صاحب دفتر

۲-ادعا از طرف تاجر

۳-اقرار کتبی ☑

۴-صرفاّ اقرار شفاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *