نمونه سوالات حقوق رسانه

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق رسانه با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات حقوق رسانه:

۱ )  کدام یک از حقوق زیر به عنوان بنیادی ترین حق رسانه ها می باشد؟

۱)آزادی انتشار

۲) آزادی بیان ☑

۳) آزدای اندیشه

 4) آزدای چاپ

۲ ) در کدام کشور آزادی بیان شامل هر نوع رفتایی می شود که حاوی یک پیام است؟

۱) فرانسه

۲) آمریکا

۳) ایران

۴) انگلیس ☑

۳ ) فقط بر اساس کدام گزینه می توان دی حق بر خوردای از آرادی بیان محدودیت ایجاد کرد؟

۱) آزادی انتشار ☑

۲) آزادی ارتباطات

۳) قانون اساسی

۴) مصوبات قره مجریه

۴ ) کدام یک از آزادی های زیر به اکسژن دموکراسی موسموم شده است؟

۱)آزادی بیان

 2) آزادی در یافت بیان

۳) آزادی اطلاعات ☑

۴) آزادی گفتار

۵ ) برای فهم محتوا آزادی اطلاعات کدام یک باید معلوم شوند؟

۱) نهادهای بین المللی ذی ربط

۲) صرفاً دارندگان حق دسترسی اطالاعات

۳) صرفاً مؤسساتی که ملزم به عرضه اطلاعات هستند

۴) باید موضوع آن یعنی دارندگان حق دسترسی به اطلاعات و مؤسساتی که ملزم به عرضه اطلاعات هستند معلوم شوند ☑

۶ ) اینکه شهروندان به مؤسسات عمومی مراجعه می کنند و اطلاعات مورد نیاز خود را از آنها مطالبه می کنند بیانگر چه نوع اطلاع رسانی می باشد

۱) اطلاع رسانی کنشی ☑

۲) اطلاع رسانی واکنشی یا انفعالی

۳) اطلاع رسانی ابتکاری

۴) اطلاع رسانی کنشی یا ابتکاری

۷ ) در هیأت نظارت بر مطبوعات چند نفر از نمایندگان حضور دارند؟

۱)یک نفر

۲) سه نفر

۳) پنج نفر

۴) نمایندگان مجلس عضویتی در هیأت ندارند ☑

۸ ) کدام یک از انواع تکثرگرایی، برکمیت رسانه های یک جامعه توجه دارد؟

۱) تکثر گرایی سازمانی

۲) تکثر گرایی کمی

۳) تکثر گرایی شکلی ☑

۴) همه موارد

۹ ) اندیشمندان رسانه ای کدام نوع از انواع شیوه های نظامی دهی فعالیت های رسانه ای رابرتر از سایر نظام ها می دانند؟

۱) نظام دهی توسط دولت

۲) نظام دهی مشترک با دولت

۳) خود نظام دهی رسانهای

۴) نظام دهی با همکاری دولت ☑

۱۰ ) کدام گزینه عموماً از عناصر استقلال در رسانه ها می باشد

۱) استقلال ساختاری ☑

۲) استقلال محتوایی یا اختیاراتی

۳) استقلال مالی

۴) همه موارد فوق

۱۱ ) شوراهای مطبوعات کدام یک کشورهای زیر موجب قانون ایجاد شده اند؟

۱) انگلستان و کانادا

۲) آمریکا ☑

۳) اسپانیا

۴) بلژیک بنگلادش ، دانمارک مصر وسریلاتکا

۱۲ ) مطبوعتی که با سرمایه ومسئولیت اشخاص غیر ایرانی از طرف سازمان های آزادی بخش اسلامی کشورهای منتشر می شود  در چه صورتی در ایران اجازه انتشار دارند؟

۱) در چاچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران موافقت وزیران ارشاد امور خارجه

۲) در چارچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزیران آموزش وپرورش وامور خارجه ☑

۳) در چاپ قوانین سازمان های آزادی بخش اسلامی و موافقت وزیران وزیران دادگستری و امور خارجه ایران

۴) در چاپ قوانین سازمان های آزادی بخش اسلامی و موافقت وزیران کشور و امور خارجه ایران

۱۳ ) کدام گزینه از شیوه های مختلف دهی فعالیت های رسانه ای نم باشد؟

۱) خود نظام دهی رسانه ای

۲) نظام دهی مشترک با دولت

۳) نظام دهی ساختار اقتصادی و اجتماعی

۴) نظام دهی توسط دولت ☑

۱۴ ) پس از موافقت هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی حداکثر ظرف چه مدتی از تاریخ موافقت هیأت نظارت

بایستی نسبت به صدور پروانه انتشار اقدام نماید؟

۱) حدااکثر ظرف یک ماه

۲) حداکثر ظرف ۴۵ روز

۳) حداکثر ظرف ظرف دو ماه

۴) حداکثر ظرف سه ماه ☑

۱۵ ) مهم ترینوظایف هیئت نظارت بر مطبوعات پیش از انتشار یک نشریه چیست؟

۱) بررسی بودجه نشریات دولتی ☑

۲) به در خواست صدور پروانه رسیدگی کند و صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول آن را احراز نماید

۳) بررسی زمینه فعالیت نشریه با زمینه فعالیت شخص حقوقی

۴) بررسی مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی

۱۶ )معرفی مدیر مسئول نشریه با چه کسی است؟

۱) ادراه ارشاد محل

۲) صاحب امتیاز

۳) سردبیر ☑

۴) اعضاء تحریریه نشریه

۱۷ ) اسناد محرمانه چه نوع اسنادی است؟

۱) اسنادی که افشای آنها مغایر با مصالح دولت است

۲) اسناد که افشای آنها مغایر با مصالح مملکت است ☑

۳) اسناد که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت است

۴) اسناد که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسنادمحرمانه وسری

دولتی است

۱۸ )هیات نظارت بر مطبوعات از چند عضو تشکیل شده است؟

۱)سه عضو ☑

۲) پنج عضو

۳) هفت عضو

۴) ده عضو

۱۹ ) کدام گزینه به شرح ناشر می پردارد؟

۱) مرجعی که به رسانه های گروهی اجازه فعالیت می دهد

۲) شخصی که به طور حرفه ای به تهیه و پردازش اطلاعات برای رسانه ها مبادرت می کند

۳) شخص حقیقی یا حقوقی که تجهیزات و امکانات مادر و فنی تولید یک محصول رسانه ای را فراهم می آورد ☑

۴) شخص حقیقی یا حقوقی که اثر خود را در نشریه چاپ می کند

۲۰ ) کدام گزینه از دلایل حمایت از حریم خصوصی می باشد ؟

۱) حمایت از آبرو و حیثیت افراد ☑

۲) حمایت از آزدای و استقلال فردی در برابر همنوعن

۳) نیاز فطری انسان به حریم خصوصی

۴) همه موارد فوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *