نمونه سوالات حقوق سازمانهای بین الملل

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق سازمانهای بین الملل با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از نمونه سوالات حقوق سازمانهای بین الملل :

۱ ) …………….. عبارت از اختیاراتی است که به موجب یک سند تأسیس( معاهده) به سازمان بین المللی اعطاء می شود تا در چهار چوب آن به اهداف خود نایل آید:

۱)صلاحیت ☑

۲) مصونیت

۳) شخصیت حقوقی

۴) تکلیف

۲ ) بر اساس معیار ……………….. سازما نهای جهانی و سازمان های منطقه ای تقسیم می شوند:

۱)قلمروی جغرایایی ☑

۲) اهداف

۳) اختیارات

۴) موضوع

۳ ) نخستین کنفراس خصوصی که اشخاص خصوصی در حمایت از انسان ها تشکیل می شوند:

۱) کمیسیون اروپایی رود دانوب

۲)  اتحادیه بین المللی حمل نقل و راه آهن

۳) کنوانسیون جهانی ضد بردگی ☑

۴) کمیسیون راین

۴ ) استقلال مالی سازمان ها و داشتن دارایی و اموال استقلال در تصمیم گیری از آثار حقوقی کدام گزینه است؟

۱) نداشتن شخصیت بین المللی

۲) داشتن مصونیت قضایی بین المللی

۳) کسب شخصیت بین المللی کمیسیون راین ☑

۴) داشتن مصونیت بین المللی

۵ )صلاحیت ضمنی سازمان های بین المللی را از کدام طریق زیر می توان تعیین کرد؟

۱) استخراج صلاحیت های جدید سازمان از طریق بررسی اساسنامه و سایر اسناد سازمان

۲) استباط صلاحیت سازمان از رویه و عملکرد آن

۳) توجیه اقدامات توسط  اهداف سازمان

۴) همه موارد فوق ☑

۶ ) به ترتیب کدام یک از سارزمانهای زیر را می توان به عنوان سازمان های بین المللی باز و سازمان بین المللی محدود به شما آورد؟

۱) سازمان ملل متحد – سازمان اَ، سه،اَن ☑

۲) ناتو – سازمان ملل متحد

۳) ناتو –اتحادیه اروپا

۴) ناتو – اَ،سه،اَن

۷ ) نخستین «سازمان جهانی بین الدول» که اهداف وسیع و چندگانه ای را دنبال می کرد کدام است؟

۱) جامعه ملل ☑

۲) کمیسیون اروپایی رود دانوب

۳) اتحادیه جهانیپست

۴) اتحادیه بین المللی شکر

۸ ) سازمان های بین المللی اصولاً از اجتماع چه اشخاصی تشکیل می شوند؟

۱) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

۲) مؤسسات غیر انتفاعی

۳) نهادهای غیر دولتی

۴) دولت ها ☑

۹ )هدف کدام از قعطنامه های سازمان ملل بیشتر تأیید قواعذ موجود است تا وضع قواعد جدید؟

۱) قطنا مه های اعلامی  ☑

۲) قطعنامه های غیر اعلامی

۳) قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی

۴) قطعنامه های داخلی سازمان ملل

۱۰ )کدام یک از ویژگی های سازمان های بین المللی محسوب می شود؟

۱)سازمان بین المللی از اجتماع دولت ها تشکیل می شود

۲) سازمان بین المللی بر اساس یک سند تأسیس ایجاد می شود

۳) اعضای سازمان اهداف مشترکی را دنبال می کنند

۴) همه موارد ☑

۱۱ )کدام گزینه از وجوه اشتراک دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری نیست؟

۱) رسیدگی به اختلافات حقوقی دولت ها

۲) ماهیت کار

۳) وظایف

۴) تعداد قضات ☑

۱۲ ) آزادی ارتباطات هبأت دیپماتیک به کدام یک از موضوعات حقوق سازمان های بین المللی مرتبط است؟

۱) مصونیت از تعرض

۲) مصونیت بایگانی و اسناد آزادی ارتباطات ☑

۳) پناهندگی

۴) معافیت از بازرسی

۱۳ ) صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین دولت ها………….. دارد

۱) صرفاًّ بستگی به رضایت دولت ها زیان دیده

۲) بستگی به رضایت شورای امنیت

۳) بستگی به رضایت سازمان ملل

۴) بستگی به رضایت دولت ها طرف دعوا ☑

۱۴ ) خروج از جامعه ملل با رعایت چه شرطی امکان پذیر بود؟

۱) همان گونه ورود جامعه ملل با اراده آزاده کشورها بودخروج از جامعه هم نیز بدون هیچ شرطی امکان پذیر بود

۲) هر عضو می توانست خارج به شرط اینکه دو سال قبل از خروج اراده خود را به جامعه اعلام کرده و ظرف این مدت تمام تعهدات بین المللی و تعهدات مندج در میثاق را انجام داده باشد ☑

۳) کشورها برای خروج نیاز به اعلام به جامعه ملل نداشتند

۴)  مطلقاً ممنوع بود

۱۵ )ایمو نام دیگر کدام سازمان است؟

۱)سازمان در یانوردی بین المللی ☑

۲) سازمان جهانی هواشناسی

۳) صندوق بینالمللی پول

۴) سازمان خواروبار جهانی

۱۶ ) کدام یک از ارکان سازمان جهانی هواشناسی نمی باشد؟

۱) شو.رای اجرای

۲) کمیسیون فنی

۳) دبیرخانه

۴) دیوان حل و فصل اختلافات ☑

۱۷ )در جامعه ملل هر عضو حداکثر دارای چند نماینده در مجمع بود؟

۱)یک نماینده

۲) دو نماینده

۳) سه نماینده ☑

۴) پنج نماینده

۱۸ ) کدام گزینه از«اهداف» (نه اصول) سازمان ملل متحد است؟

۱) توسعه روابط دوستانه میان ملت ها ☑

۲) برابری حاکمیت کلیه اعضاء

۳) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

۴) خودداری اعضاء از هرگونه توسل به زور

۱۹ )حق و تو در شورای امنیت به کدام کشور تعلق ندارد؟

۱) انگلیس

۲)آمریکا

۳) اسپانیا ☑

۴) فرانسه

۲۰ ) انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت با اکثریت چه حد نصابی از آرای مجمع عمومی انجام می شود؟

۱) یک سوم

۲) دو سوم ☑

۳) سه چهارم

۴) چهار پنجم

۲۱ ) کدام از معایب نظام کنسرت اروپا بود؟

۱) تصمیم گیری به شیوه نصف به علاوه یک

۲) تصیم گیی به شیوه اتفاق آراء ☑

 3) حق مساوی کشورها در اعزام نمایندگان خود به کنفراس ها

۴) هیچ عیبی بر نظام اروپا وارد نمی باشد

۲۲ ) به نظر پرفوسور«جساپ» دلیل اعطای امتیاز حق و تو به اعضای دائم شورای امنیت را باید در کدام حقیقت جستجو کرد؟

۱) اعتماد کشورهای جهان به حقانیت و صلاحیت اعضای دائم شورای امنیت

۲) توافق کشورها جهان

۳) مقررات حقوق بین الملل

۴) اختلاف قدرت میان کشورها با سایر اعضاء ☑

۲۳ ) اعضای کمیسیون حقوق بین لملل برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل چند نفرند توسط چه رکنی از سازمان ملل و برای

چند سال انتخاب می شوند؟

۱) ۱۵ نفر – توسط مجمع عمومی و برای پنج سال

۲) ۱۸ نفر – توسط شورای امنیت و بریا دو سال

۳) ۲۷ نفر – توسط شورای امنیت و برای سه سال

۴) ۳۴ نفر – توسط مجمع عمومی و برای پنج سال  ☑

۲۴) کدام یک از «صلاحیت های غیر انحصاری مجمع عمومی» می باشد؟

۱) ایجاد ارکان فرعی

۲) سرزمین های غیر خود مختار

۳) انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری ☑

۴) تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین المللی

۲۵ ) کدام گزینه از ارکان اصلی سازمان ملل می باشد؟

۱) مجمع عمومی

۲) شورای امنیت

۳) دبیرخانه

۴) همه  موارد فوق ☑

۲۶ ) تاکنون کدام کشور از سازمان ملل متحد خارج شده است و چرا؟

۱)هند، به دلیل مخالفت مجلس این کشور با سازمان ملل

۲)  اندونزی به علت عضو مالزی در شورای امنیت ☑

۳) ایتالیا،به علت مخالفت رئیس جمهور این کسور با سازمان ملل

۴)مجارستان، به علت مخالفت رئیس جمهور این کشور با سازمان ملل

۲۷) قرار دادهای استخدامی بر اساس مدت آنها در دبیرخانه سازمان ملل به چند نفر طبق تقسیم می شوند؟

۱) فقط انتصاب موقت

۲) فقط انتصاب های دایمی

۳) انتصاب دائمی موقت و مرتب ☑

۴) فقط انتصاب مرتب

۲۸ )اضهار نظر حقوقی و قضایی دیوان درباره مسائل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان بین المللی  دادگستری ارجاع می کنند را اصطلاحاً چه می نامند؟

۱)  صلاحیت مشورتی دیوان ☑

۲) صلاحیت ترافعی دیوان

۳) صلاحیت غیر مشورتی دیوان

۴) صلاحیت سیاسی دیوان

۲۹) مخفف« سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد» کدام است؟

۱) یونپ

۲) ینسکو ☑

۳)یو ان دی پی

۴) آنکتاد

۳۰ )UNIDO  مخفّف کدام نهاد است؟

۱) صندوق کودکان ملل متحد

۲) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ☑

۳) صندوق جمعیت ملل متحد

۴) موسسه ملل متحد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *