نمونه سوالات روش پژوهش در حسابداری

دانلود رایگان نمونه سوالات روش پژوهش در حسابداری با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات روش پژوهش در حسابداری :

۱) رعایت کدام اصل و ویژگیها در تحقیقات علمی باعث صرفه جویی در زمان بودجه نیروی انسانی و امکانات و ابزارها می شود؟

۱) نیازمند مدیریت واحد

۲) تخصص طلبی

۳) نظم بخشیدن ☑

۴) اجتهادی بودن

۲)  گام ششم فرایند تحقیق کدامیک از موارد زیر است؟

۱) بیان سوال و فرضیه های پژوهش

۲) چارچوب مفهومی

۳) تعیین استراتژی تحقیق

۴) اجرای تحقیق ☑

۳)  مقصود کدامیک از ملاک های ارزشیابی مفاهیم تجربی این است که در تحقیقات علمی بادر نظر گرفتن محدودیت های زمانی و مکانی یا هر دو آن ها باید آغاز پایانی در نظر گرفته شود؟

۱) پایانی مشاهد گرها

۲) انتزاعی بودن ☑

۳) ادراکی

۴) ثبات درونی

۴) در کدام نوع متغیر محقق می تواند آزمودنی ها را در سطوح مختلف آن به صورت تصادفی جایگزین کند؟

۱) متغیر علی یا فعال  ☑

۲) متغیر پیوسته

۳) متغیر کنترل

۴) متغیر توصیفی

۵) هر گاه مردم یک کشور را بر اساس در آمد به(پر در آمد متوسط کم در آمد)طبقه بندی کنیم از چه مقایسی استفاده شده است؟

۱) مقیاس اسمی

۲)  مقیاس ترتیبی ☑

۳) مقیاس فاصله ای

۴) مقیاس نسبی

۶) هر گاه در پرسش های تحقیق از کلماتی مثل ( چه می باشد)، (چیست) استفاده شود از کدام نوع پرسش های تحقیق استفاده شده است؟

۱) توصیفی ☑

۲) رابطه ای

۳) تفاوتی

۴) مفهوم

۷) تحقیقاتی که نشان می دهد که تولید چگونه افزایش می یابد یا سازمان تولیدی گسترش پیدا می کند رد زمره کدام تحقیقات قرار می گیرد؟

۱) تحقیقات توسعه ای ☑

۲) تحقیقات بنیادی نظری

۳) تحقیقات عملی

۴) تحقیقات بنیادی تجربی

۸) هر گاه بخواهیم تحقیقی تفاوت و تشابهات میان دو گروه سیگاری و غیر سیگاری را بررسی کنیم از کدام نوع تحقیقات استفاده می کنیم؟

۱) تحیقات تجربی

۲) تحقیقات شبه تجربی

۳) تحقیقات همبستگی

۴) تحقیقات علی یا پس از وقوع ☑

۹) کدام گروه تحقیقات معمولا در مطالعات علوم فیزکی و بیولوژی استفاده می شود و محرک از طریق دستکاری محرک ها رفتار گروه را مورد مطالعه قرار می دهد؟

۱) تحقیقات موردی زمینه ای

۲) تحقیقات همبستگی

۳) تحقیقات تجربی ☑

۴) تحققات تداومی ومقطی

۱۰) در کدام روش تحلیل محتوا سعی می شود وجود پنهان پیام آشکار گردد

۱) تحلیل ضمنی

۲) تحلیل صوری

۳) تحلیل ساختاری ☑

۴) تحلیل محتوای

۱۱) کدام روش تحقیق کاربرد فعالی در کلیه زمینه های علمی از جمله تعلیم و تربیت دارد؟

۱) تحقیق فلسفی ☑

۲) تحقیق قوم نگاری

۳) تحقیق پیمایشی

۴) تحقی توصیفی

۱۲) کدام یک از پایگاه داده های زیر جایگاه اطلاع رسانی به مدیران است و با ارائه خدمات اطلاعاتی به مدیران و دانشجویان رشته مدیریت می پردازد؟

۱)پایگاه موسسه اطلاعاتی تکنولوژی ملبورن

۲) پایگاه راهنمای بازرگانی آمریکا

۳) پایگاه اکسیر ☑

۴) پایگاهکسب و کار استرالیا

۱۳) ساخت دارو برای درمان بیماری ها بهداشتی و ورزشی جملگی بر پایه چه نوع تحقیقاتی صورت می پذیرد؟

۱) تحقیقات بنیادی

۲) تحقیقات کاربردی ☑

۳) تحقیقات عملی

۴) تحقیقات علمی

۱۴) در کدام نوع از تحقیقات ( دگرگونی نظام دگرگونی عوامل مرتبط بادگرگونی پدیده و رویدادها) رامورد بررسی قرار می دهد؟

۱)تحقیقات تاریخی

۲) تحقیقات عملی

۳) تحقیقات تداومی یا مقطی ☑

۴) تحقیقات موردی یا زمینه ای

۱۵) کدام نکته در مورد انتخاب نمونه درست نیست؟

۱) نمونه باید با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شود

۲) نمونه باید با توجه به پیشینه تحقیق انتخاب شود ☑

۳) در گزینش نمونه رعایت انصاف و عدم احتمال فرض شرط اساسی است

۴) عوامل موثر در تعیین حجم یا اندازه نمونه باید مورد توجه قرار گیرد

۱۶) در کدام روش نمونه گیری هر یک از عناصر جامعه مورد نظر برای انتخاب شدن از شانس مساوی برخوردارند؟

۱) نمونه گیری ساده ☑

۲) نمونه گیری منظم

۳) نمونه گیری تصادفی خوشه ای

۴) نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده

۱۷) هر گاه انتخاب نمونه به صورت مستقیم از اعضای جامعه ممکن نباشد وعبارت دیگر اطلاعات کافی از جامعه آماری در دست نباشد از کدام روش نمونه گیری استفاده می شود؟

۱) نمونه گیری پایه

۲) نمونه گیری منظم

۳) نمونه گیری چند درجه ای

۴) نمونه گیری تصادفی خوشه ای ☑

۱۸) در تحقیق همبستگی حداقل حجم نمونه چند نفر است؟

۱) حداقل ۱۴۵ نفر

۲) حداقل ۳۰ نفر ☑

۳) حداقل ۱۰ نفر

۴) حداقل بین ۲۰ تا ۵۰ نفر

۱۹) کدام عامل موثر در مشاهده عامل زیرکی و تیز هوشی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

۱) تمایلات شخصی

۲) حدود اطلاعات و زمینه های قبلی

۳) عوامل فرهنگی ☑

۴) هدف تحقیق در مشاهده

۲۰) کدامیک از روشها شناخت روش پیشینی ( مقدم بر تجربه) است؟

۱) استناد به مقام صلاحیت دار

۲) شیوه های شهودی ☑

۳) شیوه تفکر منطقی

۴) روش علمی

۲۱) کدامیک از متغیرهای زیر قابلیت تعمیم پذیری یافته های پژوهش را کاهش می دهند؟

۱) متغیر تعدیل کننده

۲) متغیر کنترل

۳) متغیر مزاحم ☑

۴) متغیر توصیفی

۲۲) بزرگترین عامل در فرضیه سازی که در نحوه تحقیق جمع آوری اطلاعات نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل مطالب اثر مستقیم دارد مربوط به کدام ویژگی فرضیه است؟

۱) وارژهای بکار رفته در فرضیه تعریف و تبیین شده باشند

۲) فرضیه مبهم و گنگ نباشد ☑

۳) فرضیه غیر عملی نباشد

۴) فرضیه براساس واقعیات باشد

۲۳) کدام نوع مشاهده بیشتر برای کسب اطلاعات مقدماتی و تهیه فرضیه است؟

۱) مشاهده ساده یاکنترل نشده ☑

۲) مشاهده ساده یا کنترل شده

۳) مشاهده ساده با شرکت فعال مطالعه کننده

۴) مشاهده ساده بدون شرکت فعال مطالعه کننده

۲۴) از نظر بعضی از صاحب نظران مطمئن ترین شیوه گردآوری اطلاعات کدام روش است؟

۱) مشاهده

۲) مصاحبه ☑

۳) پرسشنامه

۴) کتابخانه

۲۵) هدف کدامیک از انواع مصاحبه ها جمع آوری اطلاعات کیفی است؟

۱) مصاحبه سازمان یافته

۲) مصاحبه نیمه سازمان یافته

۳) مصاحبه سازمان نا یافته  ☑

۴) مصاحبه منظم

۲۶) برای بررسی  و مطالعه عقاید در زمینه خاص از کدام نوع سوال های پرسشنامه استفاده می شود؟

۱) سوالات بسته – پاسخ

۲) سوالات باز- پاسخ ☑

۳) سوالات ترکیبی

۴) سوالات تعاقبی

۲۷) مهم ترین شاخص گرایش مرکزی که اغلب در آزمون های آماری کاربرد دارد کدامیک از موارد زیر است؟

۱) میانگین ☑

۲) نما

۳) مد

۴) واریانس

۲۸) در آزمون ها هر چه سطح اندازگیری بالاتر باشد تحلیل داده ها چگونه خواهد بود؟

۱) بیشتر خواهد بود ☑

۲) کمتر خواهد بود

۳) هیچ رابطه ای با هم ندارد

۴) مساوی خواهد بو.د

۲۹) شابک کتاب در ایران توسط کدامیک از سازمان های زیر انجام می شود؟

۱) کتاب خانه ملی

۲) موسسه ای که کتاب را منتشر کرد

۳) وزارت ارشاد ☑

۴) توسط ناشر کتاب

۳۰) وقتی گفته می شود که از جمله های طولانی که فهم و درکشان مشکل است پرهیز شود به کدام مسائل نویسی اشاره شده است؟

۱) حشو قبیح

۲) ایجاز زیان آور

۳) اطناب یا زیاده نویسی

۴) نارسایی شکلی ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *