نمونه سوالات عربی

دانلود رایگان نمونه سوالات عربی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات عربی :

۱ ) علم یبحث عن تحویل الکلمه الی صور مختلفه بحسب المعنی المقصود:

۱) الصرف ☑

۲) النحو

۳) العروض

۴) المنطق

 ۲ ) کدام یک از ابواب زیر برای مشارکت است؟

۱) فـَاعَل و تَفَعَّلَ

۲) فَاعَلَ وتَفَاعَلَ ☑

۳) تَفَاعَلَ واستَفعَلَ

۴) فَاعَلَ و استَفعَلَ

۳ ) کدام یک«سالم» است؟

۱) اکل

۲) نصر ☑

۳) مدّ

۴) مدّ – اکل

۴ ) ادغام در مضارع مفرد مجزوم و امر مفرد چگونه است؟

۱) در هر دو واجب

۲) در هر دو ممتنع

۳) در دومی ممتنع

۴) در هر دو جایز ☑

۵ ) اسم علم و ضمیر به ترتیب چگونه هستند؟

۱) معرف – معرفه ☑

۲) نکره – نکره

۳) نکره – معرفه

۴) معرفه- نکره

۶ ) الفعل……………….ما حذف فاعله و جعل المفعول نائباً عنه، نحو، بری القلم

۱) اللازم

۲) المعلوم

۳) المجهول ☑

۴) الاسم

۷ ) کدام«غیر متصرّف» است؟

۱) ضمیر

۲) اسم اشاره

۳) اسم موصول

۴) همه موارد فوق ☑

۸ ) عبارت «یدل………………علی ثبوت الهمزۀ لفظاً و خطاً» را با گزینه صحیح کامل کنید؟

۱) اشدّ

۲) المدّ

۳) الوصل

۴) القطع ☑

۹ ) اسم اشاره به چند نوع تقسیم می شود؟

۱) فقط قریب

۲)فقط متوسط

۳) فقط بعید

۴) قریب – متوسط – بعید ☑

۱۰ ) عبارت «هو ما یطب له عملُ فعلٍ أو فی المستبل» تعریف کدام گزینه است؟

۱) فعل ماضی

۲) فعل مضارع

۳) فعل امر ☑

۴) فعل مستقبل

۱۱ ) کدام گزینه در باره عبارت«جاء ذاکَ الطالبَ» صحیح است؟

۱) (جائ فعل) (ذاک، اسم معرب) – (الطالب، اسم مبنی)

۲) (جاء فعل) – (ذاک، اسم مبنی) – ( اطالب، اسم معرب) ☑

۳)  (جاء فعل) – ( ذاک، حرف) – ( الطالب، اسم مبنی)

۴) (جاء فعل) – (ذاک، فعل) – ( الطالب اسم معرب)

۱۲ )کدام گزینه صحیح است؟

۱) یَجلِسٌ، فعل ثلاثی مزید

۲) فاعَل، فعل رباعی مجرد

۳) دَحرَجَ، فعل ثلاثی مجرد

۴) یَعلمٌ، فعل ثلاثی مجرد ☑

۱۳ ) به ترتیب در نوع افعال « أکَلَ، باعَ، رَمی ، وَفَی» کدام گزینه صحیح است؟

۱) مهموز – اجوف – ناقص – لفیف مفروق ☑

۲) مثال – اجوف – ناقص – لفیف مفروق

۳) مهموز – اجوف – ناقص – لفیف مقرون

۴) مهموز – لفیف مقرون – لفیف مفروق

۱۴ )کدام گزینه «اعراب» فعل مضارع نیست؟

۱) رفع

۲) نصب

۳) جرّ ☑

۴) جزم

۱۵ )«منظر» چگونه است؟

۱) صفت مشبهه

۲) صیغه مبالغه

۳) مصدر مزید

۴) مصدر میمی ☑

۱۶ ) کدام یک « مبنی بر سکون» است؟

۱) کتبتم

۲) کتبتما

۳) کتبن

۴) همه موارد فوق ☑

۱۷ ) کلمه «المومنات» چه جمعی است؟

۱) جمع مؤنث ☑

۲)جمع مذکر سالم

۳) چمع تکسیر

۴) چمع کثره

۱۸ ) نوع اسم های «قلم، إمرأه،مصر، رجل» به ترتیب کدام گزینه است؟

۱) مذکر مجازی –مؤنت حقیقی – مؤنث معنوی – مذکر مجازی

۲) مذکر مجازی – مؤنث مجازی – مؤنت معنوی – مذکر حقیقی

۳) مذکر مجازی – مؤنث حقیقی – مؤنث معنوی – مذکر حقیقی ☑

۴) مذکر مجازی – مؤنث حقیقی – مؤنث معنوی – مؤنث مجازی

۱۹ ) کلمه «بعلبکّ» کدام یک از اقسام علم است؟

۱) مفرد

۲) اضافیّ

۳) إسنادی

۴) مزجیّ ☑

۲۰ ) عبارت « هو ما یجوز أن یلحقه التنوین و حرکات لإعراب کلها» تعریف کدام گزینه است؟

۱) اسم غیر منصرف

۲) صیغه منتهی الجموع

۳) اسم منصرف ☑

۴) اسم ممنوع از صرف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *