نمونه سوالات فیزیک الکتریسته

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیک الکتریسته با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات فیزیک الکتریسته :

۱) جمله هر بار الکتریکی مضرب درستی از بار الکترون است نشانگر کدام قانون یا اصل فیزیکی است؟  

۱)  قانون کولن

۲) کوانتش بار ☑

۳) پایستگی بار

۴) قانون آمیز

۲) بار Q را چنان به دو قسمت (Q-q) تقسیم کرده ایم که نیروی میان آنها به ازای فاصله معلوم بیشینه شود مقدار q چقدر است؟

۱) Q

۲) Q/2 ☑

۳) Q/3

۴) Q/4

۳) دو بار الکتریکی منفی دارای اندازه ۲ و ۶ میکروکولن هستند اگر فاصله آنها از یکدیگر برابر ۱۰ سانتیمتر باشد در چه ناحیه ای به غیر از بی نهایت میدان الکتریکی می توان صفر باشد؟

۱) بین دوباره و در نزدیکی بار ۲ میکروکولنی ☑

۲) بین دو بار و در نزدیکی بار ۶ میکروکولنی

۳) در خارج از فاصله بین دو بار و در نزدیکی بار ۲ میکروکولنی

۴) در خارج از فاصله بین دو بار و در نزدیکی بار ۶ میکروکولنی

۴) یک بار مثبت دو کولنی در داخل یک میدان الکتریکی افقی به بزرگی ۴ نیوتن بر کولن که جهت آن از چپ به راست است قرار دارد اندازه و جهت نیروی وارد بر آن کدام است؟

۱) ۸ نیوتن از چپ به راست ☑

۲) ۲ نیوتن از راست به چپ

۳) ۲ نیوتن از چپ به راست

۴) ۸ نیوتن از راست به چپ

۵) کدام عبارت در مورد خواص خطوط نیرو صحیح نیست؟

۱) همواره به بار منفی وارد می شوند

۲) شدت میدان متناسب با چگالی خطوط نیرو است

۳) جهت میدان در هر نقطه عمود بر خط نیروی گذرنده از آن نقطه است ☑

۴) خطوط نیرو هرگز یکدیگر را قطع نمی کنند

۶) میدان ناشی از یک صفحه باردار نامتناهی به چگالی بار سطحی به بزرگی ۱۰۰ برابر ضریب گذردهی خلا برابر چند نیوتن بر کولن است؟

۱) ۲۵

۲) ۵۰ ☑

۳) ۱۰۰

۴) ۲۰۰

۷) شدت میدان الکتریکی در درون یک کره نارسانا که باز الکتریکی به صورت یکنواخت در درون آن پخش شده است به چه صورتی با دور شدن از مرکز کرده تعییر می کند؟

۱) به صورت خطی افزایش می یابد ☑

۲) به صورت خطی کاهش می یابد

۳) به صورت تصاعدی افزایش می یابد

۴) به صورت تصاعدی کاهش می یابد

۸) در حالت تعادل الکترواستاتیک کدام گزینه درباره محل قرار گیری بارهای الکتریکی خالص موجود در یک گلوله فلزی صحیح است؟

۱) همه بار در مرکز گلوله جمع می شوند

۲) همه بار به صورت یکنواخت در درون گلوله پخش می شود

۳) همه بار به صورت غیر یکنواخت در درون گلوله پخش می شود

۴) همه بار به صورت یکنواخت در روی سطح  پخش می شود ☑

۹) یکای ظرفیت الکتریکی خازن در دستگاه بین المللی واحدها کدام گزینه است؟

۱) آمپر

۲) کولن

۳) فاراد ☑

۴) تسلا

۱۰) سیمی با مقطع مربعی به اضلاع ۱ سانتی متر حامل جریان ۱۰ آمپر است چگالی جریان گذرنده از آن برابر چند آمپر بر متر مربع است؟

۱) ۱۰

۲) ۱۰۰

۳) ۱۰۰۰۰

۴) ۱۰۰۰۰۰ ☑

۱۱) یک سیم با مقطع دایره ای را چنان از طرفین می کشیم که طول آن ۴ برابر و شعاع سطح مقطع آن نصف می شود مقاومت الکتریکی آن چند برابر می شود؟

۱) نصف

۲) ۲

۳) ۸

۴) ۱۶ ☑

۱۲) کدام جمله در مورد قطب های مغناطیسی یک آهنربا صحیح است؟

۱) یک اهنربا می تواند دو قطب شمال داشته باشد

۲) یک اهنربا می تواند فقط یک قطب شمال داشته باشد

۳) یک آهنربا می تواند فقط یک قطب جنوب داشته باشد

۴) یک آهنربا می تواند فقط یک قطب شمال و یک قطب جنوب داشته باشد ☑

۱۳) دو ذره باردار که اندازه با یکسان اما جرم مختلفی دارند را وارد یک دستگاه سیکلوترون می کنیم کدام گزینه در مورد بسامد چرخش آنها صحیح است؟

۱) ذره سبکتره دارای بسامد بیشتری است ☑

۲) ذره سنگینتر دارای بسامد بیشتری است

۳) بسامد چرخش هر دو یکسان است

۴) نمی توان درباره بسامد انها نظر دارد

۱۴) جمله نیروی محرک الکتریکی القایی خاصیتش این است که با تغییر شار مولد خودش مخالفت می ورزد نشانگر کدام قانون است؟

۱) القایی فارادی

۲) کولن

۳) لنز ☑

۴) آمپر

۱۵) در کاربرد قانون کولن کدام گزینه درست است؟

۱) بارها را باید به صورت سکون و ذره ای در نظر گرفت ☑

۲) بارها را باید به صورت متحرک و ذره ای در نظر گرفت

۳) بارها را باید به صورت سکون و گسترده در نظر گرفت

۴) بارها را باید به صورت متحرک و گسترده در نظر گرفت

۱۶) کدام گزینه درباره خطوط نیرو برای دو بار همنام یکسان درست است؟

۱) از یکی خارج و به دیگری وارد می شود

۲) بین دو بار شدت بیشتری دارد

۳) از هر دو بار به سمت خارج است ☑

۴) از هر دو بار به سمت داخل است

۱۷) پوسته کروی به شعاع R در حالی که بارQ بطور یکنواخت در سطح ان توزیع شده است را در نظر بگیرند میدان الکتریکی در نقاط بیرونی پوسته کدام است؟

۱) متناسب با Q است ☑

۲) متناسب با مجذورR است

۳) متناسب با عکس R است

۴) صفر است

۱۸) کدام گزینه مطابق قانون گاوس درست است؟

۱) شار روی یک سطح دلخواه با بار الکتریکی روی آن سطح متناسب اس

۲) هر بار الکتریکی که داخل یک جسم رسانا وجود داشته باشد در حالت تعادل الکترواستاتیکی روی سطح آن قرار می گیرد ☑

۳) شار خالص گذرنده از یک سطح بسته برابر است با حاصل ضرب چگالی بار در ثابت دی الکتریک

۴) اگر مقدار با سطح زاویه ی کمتر از قائمه بسازد تعداد خطوط شار عبوری تغییری نمی کند

۱۹) کدام گزینه صحیح است؟

۱) نیروی الکترواستاتیکی نیرویی ناپاپستار است

۲) اگر کار خارجی مثبت باشد عامل خارجی روی الکتریکی کار انجام می دهد ☑

۳) بارهای مثبت و منفی هر دو در جهت افزایش پتانسیل الکترواستاتیکی به حرکت در می آیند

۴) انرژی پتانسیل خاصیت مجموعه ای از ذرات ماده است و به چشمه های بار وابسته نیست

۲۰) ظرفیت هر خازنعبارت است از…………..

۱) حاصل ضرب پتانسیل در بار الکتریکی روی صفاحت خازن

۲) مقدار اختلاف پتانسیل ذخیره شده به ازای واحد بار الکتریکی

۳) مقدار انرژی الکترواستاتیکی ذخیره شده در واحد حجم

۴) معیار از توانایی خازن برای ذخیره ی بار و انرژی الکتریکی ☑

۲۱) کدام گزینه درباره ی جریان الکتریکی درست است؟

۱) جهت جریان از پتانسیل پایین تر است ☑

۲) جهت جریان در جهت حرکت بارهای منفی است

۳) جریان با اختلاف پتانسیل نسبت عکس دارد

۴) مسیر الکترون رسانش در سیم حامل جریان مستقیم است

۲۲) بر ذره باردار مثبتی که با زاویه ۳۰ درجه نسبت به محور +X در صفحه XY در حرکت در حرکت است نیرویی در جهت +Z وارد می شود هنگامی که این ذره با همان سرعت در جهت محور +y حرکت می کند نیرویی به همان بزرگی در جهت -z بر آن وارد می شود جهت میدان مغناطیسی کدام است؟

۱) ۶۰ درجه نسبت به محور +y

۲) ۳۰ درجه نسبت به محور _x

۳) ۳۰ درجه نسبت به محور +y ☑

۴) ۶۰ درجه نسبت به محور _x

۲۳) کدام گزینه درست است؟

۱) هر دو سیم حامل جریان مجاور لزوما بر یکدیگر نیرویی وارد نمی کنند

۲) دو جریان هم جهت یکدیگر را می ربایند ☑

۳) میدان مغناطیسی درون سیموله نمی تواند یکنواخت در نظر گرفته شود

۴) میدان مغناطیسی در داخل پیچه‌ی چنبره ای یکنواخت است

۲۴) القایش الکترومغناطیسی چیست؟

۱) دو پدیده است ابتدا پیدایش جریان القایی در رسانایی که نسبت به خطوط میدان مغناطیسی ساکن است و سپس میدان مغناطیسی وابسته به زمان میدانی الکتریکی به وجود می آورد

۲) دو پدیده است ابتدا پیدایش جریان القایی در رسانایی که نسبت به خطوط میدان مغناطیسی در حرکت است و سپس میدان مغناطیسی وابسته به زمان میدانی الکتریکی به وجود می آورد ☑

۳) دو پدیده است ابتدا پیدایش جریان القایی در رسانایی که نسبت به خطوط میدان مغناطیسی در حرکت است و سپس میدان الکتریکی وابسته به زمان میدانی مغناطیسی به وجود می آورد

۴) دو پدیده است ابتدا پیدایش جریان القایی در رسانایی که نسبت به خطوط میدان مغناطیسی ساکن است و سپس میدان الکتریکی وابسته به زمان میدانی مغناطیسی به وجود می آورد

۲۵) دو ذره باردار همنام یکدیگر را با نیروی F می ربایند اگر فاصله بین ذرات را نصف علامت دوبار را ناهنمام و هر کدام از بارها را دو برابر کنیم نیروی جدید چند برابر می شود؟

۱) ۴

۲) ۱۶ ☑

۳) ۸

۴) ۳۲

۲۶) خطوط نیرو برای دو بار همنام مثبت…………..

۱)از یکی خارج و به دیگری وارد می شود

۲) از هر دو بار به سمت خارج است ☑

۳) از هر دو بار به سمت داخل است

۴) بستگی به فاصله بین دو بار دارد

۲۷) کدام یک از گزاره های زیر رساناهای فلزی درست است؟

۱) نمی توانند بار خالص داشته باشند

۲) اگر بار خالص داشته باشند بار باید به شکل یکنواخت در سراسر حجم آنها پخش شود

۳) باید در پتانسیل صفر باشند

۴) اگر داخل آنها بار خالص داشته باشند میدان الکتریکی در داخل آنها همواره صفر است ☑

۲۸) پوسته کروی به شعاع R را در نظر بگیرید در حالی که بار Q بطور یکنواخت روی سطح آن توزیع شده است میدان الکتریکی در نقطه ای بیرون پوسته…………

۱) عددی ثابت است

۲) متناسب با عکس مجذور شعاع R است

۳) صفر است

۴) متناسب با عکس مجذور قاصله نقطه تا مرکز پوسته است ☑

۲۹) اگر مساحت صفحات یک خازن صفحه دو برابر و فاصله بین صفحات نصف شود ظرفیت خازن چند برابر میشود؟

۱) دو برابر

۲) چهار برابر ☑

۳) هشت برابر

۴) شانزده برابر

۳۰) شدت میدان مغناطیسی در سطح زمین در حدو چند میکرو تسلا است؟

۱) ۵

۲) ۵۰ ☑

۳) ۰۵/۰

۴) ۵۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *