نمونه سوالات مبانی علم اقتصاد

دانلود رایگان نمونه سوالات مبانی علم اقتصاد با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات مبانی علم اقتصاد :

۱-اساس نظریات کدام یک از گروهای زیر ازادی نوع بشر در فعالتهای اجتماعی است؟

۱-فیزیوکراتها ☑

۲-مرکانتیلیسم

۳-کینزینها

۴-سوسیالیزم

۲-پدر سوسیالیزم علمی چه کسی است؟

۱-والراس

۲-مارکس ☑

۳-اسمیت

۴-توبین

۳-کدام یک از مکاتب زیر به دو گروه مکتب تاریخی و مکتب تفکروانی تقسیم می شوند؟

۱-کلاسیک

۲-سوسیالیزم

۳-کینز

۴-نئوکلاسیک ☑

۴-در مکتب پولیون کدام عامل زیر یکی از مهمترین متغیرهای گذار بر عملکرد اقتصاد محسوب می شود؟

۱-دولت

۲-پول ☑

۳-بازار آزاد

۴-عدم مداخله دولت

۵-کدام یک از دانشمندان زیر علم اقتصاد را تحقیق برای افزایش ثروت جامعه می شناسند؟

۱-آدام اسمیت ☑

۲-لاینل رابینز

۳-لودویگ وان میزز

۴-کینز

۶-در کدام یک از نظامهای اقتصادی زیر هر دو بخش خصوصی و دولتی فعالیت دارند و دولت نقش کنترل کننده و ناظر دارد؟

۱-اقتصاد بازار آزاد

۲-اقتصاد مختلط ☑

۳-اقتصاد متمرکز

۴- اقتصاداسلامی

۷-اگر قسمتی از منابع جامعه بیکار باشند و یا منابع دچار عدم کارایی باشند در کدام قسمت از منحنی امکانات تولیددر حال فعالیت هستیم؟

۱-روی منحنی

۲-بالای منحنی

۳-زیر منحنی ☑

۴-هر سه وضیعت می تواند صحیح باشد

۸-کدام یک از گزینه های زیر رفتار تابعی افراد بنگاها ودولت را در اقتصاد می کند؟

۱-معادله کرداری ☑

۲-معادله تعریفی

۳- معادله اقتصادی

۴-معادله قرار دادی

۹-کدام یک از گزینه های زیر شامل نظریه های و توصیه هایی است که بر پایه قضاوتهای ارزشی و اخلاقی قرار دارد؟

۱-خرد

۲-کلان

۳-اثباتی

۴-دستوری ☑

۱۰-کدامیک از عواملزیر از عوامل موثر بر تقاضا نیست؟

۱-درآمد

۲-سلیقه و ترجیات

۳-قیمت کالاهای مرتبط

۴-هزینه های تولید ☑

۱۱-اگر قیمت هر کیلو شکر از ۱۵۰۰ به ۲۰۰۰ ریال افزایش یابد کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱-منحنی تقاضا بخ سمت چپ منتقل می شود

۲-منحنی تقاضا به سمت راست منتقل می شود

۳-روی منحنی تقاضا به سمت راست حرکت می کنیم

۴-روی منحنی تقاضا به سمت چپ حرکت می کنیم ☑

۱۲-کدامیک از گزینه های زیر بیانگر تعریف قانون عرضه است؟

۱-رابطه مستقیم بین قیمت و مقدارعرضه ☑

۲-رابطه مستقیم بین قیمت و عرضه

۳-رابطه معکوس بین قیمت و مقدار عرضه

۴-رابطه معکوس بین قیمت و عرضه

۱۳-چناچه در آمد افزایش یابد تقاضا برای این کالا می یابد کالا چه نوعی کالایی است؟

۱-نرمال

۲-پست ☑

۳-جانشین

۴-مکمل

۱۴- از حاصل جمع هزینه ثابت کل و هزینه متغیر کل کدام یک از گزینه های زیر حاصل می شود؟

۱-هزینه نهایی

۲-هزینه متوسط کل

۳-هزینه کل ☑

۴-هزینه متوسط متغیر

۱۵-کدام یک از گزینه های زیر همواره کاهشی است؟

۱-هزینه متوسط ثابت ☑

۲-هزینه متوسط متغییر

۳-هزینه متوسط کل

۴-هزینه نهایی

۱۶-در کدام یک از دوره هایی زمانی زیر حتما حداقل مقدار یکی از عوامل تولید ثابت است؟

۱-کوتاه مدت ☑

۲-بلندمدت

۳-میان مدت

۴-هر سه مورد

۱۷-کدام یک از دانشمندان زیر با توجه به درکی که از کارکرد بازارها داشت علت رکود و بیکاری را کمبود در بازاردانست؟

۱-کینز ☑

۲-اسمیت

۳-ریکاردو

۴-لوکاس

۱۸این تعریف بیانگر کدام یک از سیاستهای کلان دولت است؟ مدیرت تقاضای کل از طریق حجم پول

۱-مالی

۲-پولی ☑

۳-در آمدی

۴-طرف عرضه

۱۹-یکی از علتهای نزولی بودن منحنی تقاضای کل عبارت است از:

۱-اثر جانشینی

۲-اثر ثروت حقیقی ☑

۳-اثر در آمدی

۴-اثر کل

۲۰-در آمدی که در فراینده تولید کالاها و خدمات نصیب عوامل تولید می شود……گویند

۱-محصول خالص ملی

۲-محصول ناخالص ملی

۳-درآمد ملی ☑

۴-در آمد شخصی

۲۱-کدام گزینه از روشهای محاسبهGNP نمی باشد؟

۱-روش درآمد

۲-روش تبدیل ☑

۳-روش ستاده

۴-روش مخارج

۲۲-در آمد شخصی قابل تصرف به کدام از اجزای زیر تفکیک می شود؟

۱-مخارج شخصی- پس اندازه شخصی ☑

۲-مخارج شخصی- مالیات شخصی

۳-مالیات شخصی – پس اندازه شخصی

۴-سرمایه گذاری شخصی

۲۳-به دورانی که GNP حداقل برای دو فصل متوالی کاهش یابد اصطلاحات………….اطلاق می شود

۱-رونق

۲-حضیض

۳-اوج

۴-بحران ☑

۲۴-کدام یک از انواع بیکاری به هنگام کسادی و رکود اقتصادی ظاهر می شود؟بیکاری……

۱-اصطکاکی

۲-ساختاری

۳-ادواری ☑

۴-عارضی

۲۵-کدام یک از گزینه های زیر سیاست مالی انبساطی است؟

۱-کاهش مالیاتها ☑

۲-کاهش سرمایه گذاری

۳- کاهش مخارج دولتی

۴-افزایش نرخ بهره

۲۶-کدام یک از گزینه های زیر از وظایف پول به حساب می آید؟

۱-وسیله پرداخت

۲-ذخیره قدرت خرید

۳-واحد شماری

۴-هر سه مرود ☑

۲۷-به جمع اسکناس و مسکوکات و سپرده های جاری……. گویند

  1.  M1 ☑
  2. M2
  3. M3
  4. L

۲۸-کدام یک از گزینه های زیر دلایل کینزینهای برای تقاضای پول به حساب می آید؟

۱-تقاضا برای پول به انگیزه مصرف

۲-تقاضا برای پول به لحاظ احتیاط

۳-تقاضا برای پول به انگیزه سوداگری

۴-هر سه مورد ☑

۲۹-کدام یک از گزینه های زیر از رایجترین شاخص توسعه اقتصادی محسوب می شود؟

۱-تولید ناخالص ملی سرانه

۲-امید به زندگی

۳-نرخ مرگ و میر نوزادان

۴-هر سه مورد ☑

۳۰-کدام یک از گزینه های زیر تعریف توسعه اقتصادی است؟

۱-افزایش مداوم و مستمر تولید ناخالص ملی یک کشور ☑

۲-افزایش ناخالص ملی یک کشور

۳-افزایش مداوم و مستمر تولید ناخالص ملی یک کشور در زمانی معین

۴-کاهش مداوم و مستمر تولید ناخالص ملی یک کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *