نمونه سوالات مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد

دانلود رایگان نمونه سوالات مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات سوالات مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد :

۱) به نظر کدام  دانشمندان در مورد اجسام متحرک هر چیزی را غیر از واقعیت جرم نقطه یی و سرعت آنها نادیده بگیرد و سپس برای بیان این اصلاحات تعارف عملی ارائه کنید؟

۱) هیوم

۲) لامارک

۳) داروین

۴) نیوتن☑

۲)  طبق نظر کدام دانشمند علت تنوع انواع انتخاب طبیعی است واین انتخاب از طریق مبارزه برای بقا متجلی می شود و به واسطه بار تولید انواع و تغییرات تصادفی بر روی آنچه وی « جانداران تک یاخته» می نامد عمل می کند؟

۱) پوپر

۲) هیوم

۳) داروین☑

۴) همپل

۳)  نقطه آغاز بحث پویر انتقاد از چه چیزی است؟

۱) فلسفه پوز یتیوسیم منطقی ☑

۲) اصل عدم اثبات پذیری

۳) تمایز میان علم و غیر علم

۴) معیار تمایز

۴) تنها منطق قیاسی شایسته آن چیزی است که منطق دانا آن را استدلال های«قیاسی» …….می نامد

۱) استقراریی

۲) مجاب کننده ☑

۳) غیر قیاسی

۴) سالب تالی

۵) از جمله ابطال پذیری معیار تمایز میان علم و غیر علم در نزد پویر چیست؟

۱)  قانون فراگیر

۲) استنتاج نابرهانی

۳) استنتاج آماری

۴) قواعد روشن شناختی ☑

۶) کدام تعریف علم از نظر کیون تلاش برای حل مسائل در زمینه چارچوب نظری انعطاف ناپذیری را به عنوان یک قاعده می پذیرد؟

۱) علم هنجاری ☑

۲) انقلاب های علمی

۳) علم انقلابی

۴) قالب های تعلیمی

۷) روش شناسی علم پوپر چه نوع روش شناسی بود؟

۱) تدافعی

۲) تهاجمی ☑

۳) ملایم

۴) نامطلوب

۸) «آنچه چشم ما می بیند کمتر آن چیزی است که در جهان واقع وجود دارد» اظهار نظر چه کسی می باشد؟

۱) هانسون ☑

۲) لاکاتوش

۳) کیون

۴) پوپر

۹) عبارت« فرد گرایی روش شناختی» نخستین بار از جانب چه کسی برای متمایز کردن آن را «فرگرایی سیاسی » به کار گرفته شد؟

۱) پوپر

۲) ماکس وبر

۳) شومپتر ☑

۴) کیون

۱۰) منظور از استیوارت میل از…………. مجموعه ای از تحلیل های قیاسی است که مبتنی بر مقدمات مفرض روان شناختی باشند.

۱) مکتب تاریخی

۲) فلسفه اجتماعی

۳) علم اقتصادی سیاسی ☑

۴) روشن شناسی اقتصادی

۱۱) کتاب « اصول اقتصاد سیاسی» اثر چه کسی می باشد؟

۱) مالتوس

۲) کیون

۳) آدام اسمیت

۴) استیوارت میل ☑

۱۲) از نظر چه کسی امکان تمایز میان یک علم اثباتی و هنر هنجاری اقتصاد سیاسی وجود دارد؟

۱) کینز ☑

۲) جونز

۳) ریکاردو

۴) استیوارت میل

۱۳) کتاب میزس « تحت عنوان کنش انسانی» وی این کتاب را با طرح چه مفهوم نوشته است؟

۱) علم گرایی

۲) کردار شناسی ☑

۳) اثبات گرایی

۴) فرد گرایی

۱۴) نخشتین هدف حمله اصلی هاچیسون ………………….. در تمام اشکال مختلف آن بود.

۱) قضایای تحلیلی

۲) قضایای تجربی

۳) گزاره های اقتصادی

۴) تفکر پیشین انگاری ☑

۱۵) توصیه اصلی روش شناسی هاچیسون آن است که تحقیقات علم اقتصاد به بررسی گزارهای آزمون پذیری ……… محدودذ شود

۱) روش شناختی

۲) علوم قضایی

۳) تجربی ☑

۴) گزاره های اقتصادی

۱۶)«کاربرد پذیری حساب کیفری که این به نوع به خود متضمن آن است که شرط مربوط ثبات دیگر عوامل به طور شخصی محدود و تعریف شده باشد» تعریف کدام مورد می باشد؟

۱) ابطال ناپذیری

۲) آزمون پایدار یک تابع ☑

۳) استدلال ثابت

۴)  الگوی اقتصاد

۱۷) به نظر فریدمن « تنها آزمون مناسب برای سنجش اعتبار یک نظریه مقایسه پیشینی های آن در پرتو چه چیزی است» ؟

۱) تجربه ☑

۲) فرضیه

۳) آزمون

۴) مشاهده

۱۸) نام کاب آندریاس پایاندرئو چیست؟

۱) اقتصاد به منزله یک علم ☑

۲) اقتصاد رفاه

۳) اقتصاد پولی

۴) اقتصاد خرد

۱۹) طبق نگرش چه کسی « هرگز در علم قطعیت وجود ندارد و شواهد رد و قبول یک فرضیه را نمی توان کاملا به طریق عینی ارزیابی کرد»؟

۱) لانگه

۲) آرچیبالد

۳) مکلاپ

۴) فریدمن ☑

۲۰) ابزار گرایی روش شناسی بسیار……….  است

۱) قوی

۲) متعدلی ☑

۳) بی اهمیتی

۴) سختی

۲۱) چه کسانی می کوشند مسئله استقراء را بر «اقتصاددانان اثباتی » تحمیل کنند؟

۱) هالیس ونل ☑

۲) پوپر اکلس

۳) افلاطون و ارسط

۴) پوپر ونل

۲۲) اقتصاددانان مدرن اغلب طرفدار چه چیزی هستن؟

۱) اقتصاد رسمی

۲) ابطال گرایی ☑

۳) قصه گویی

۴) آزمونهای تجربی

۲۳) از نظر شومپتر نقطه ضعف ریکاردو در چیست؟

۱) گرایش ریکاردو به کاربرد مستقیم الگوهای بسیار انتزاعی اقتصاد را برای توصیف پیچیدگیهای جهان غیر واقعی

۲) گرایش ریکاردو به کاربردو به کاربرد غیر مستقیم الگوی بسیار انتزاعی اقتصاد را برای توصیف پیچیدگیهای جهان واقعی

۳) گرایش ریکاردو به کاربرد غیر مستقیم الگوهای غیر انتزاعی اقتصاد را برای توصیف پیچیدگیهای جهان واقعی

۴) گرایش ریکاردو به کاربرد مستقیم الگوهای بسیار انتزاعی اقتصاد را برای توصیف پیچیدگیهای جهان واقعی ☑

۲۴) « قواعد روشن شناختی از جمله ابطال پذیری معیار تمایز میان علم وغیر علم » توسط چه کسی مطرح شد؟

۱) پوپر ☑

۲) کرنز

۳) کینز

۴) فریدمن

۲۵) پوپر در کتاب فقر تاریخی گری ابتدا کدام مورد را مطرح می کند؟

۱) الگویی نظریه اجتماعی

۲) آموزه یگانه گروی روش شناختی ☑

۳) نظریه اجتماعی

۴) قلمروداوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *