نمونه سوالات معرفت شناسی

دانلود رایگان نمونه سوالات معرفت شناسی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات معرفت شناسی :

۱-کدام گزینه تعریف درستی از معرفت شناسی ارئه میدهد؟

۱-معرفت شناسی مترادف با علم است

۲-معرفت شناسی به جنبه وجودی و هستی شناخت میپردازد

۳- معرفت شناسی معیار حقیقیث بودن شناخت و مطابقت آن با واقیعت را بررسی میکند ☑

۴-معرفت شناسی مطلق علم دانش و آگاهی بشر است

۲-ریسمان و حبلی که حیوان را میخ و محوری می بندند تا از حریم دایره آن تجاوز نکند را چه گفته می گویند؟

۱-عقل

۲-عقال ☑

۳-تعقل

۴تفکر

۳-ارتباط فلسفه با معرفت شناسی به چه نحوی است؟

۱-معرفت شناسی مقدم بر فلسسه است

۲-فلسفه مقدم بر معرفت شناسی است

۳-معرفت شناسی عامتر از فلسفه است

۴-معرفت شناسی یکی از شاخه های فلسفه است ☑

۴-کدام گزینه ارتباط فلسفه علم با معرفت شناسی را بیان می کند

۱-فلسفه علم به لحاظ منطقی ارتباطی با معرفت شناسی ندارد

۲-فلسفه علم همان معرفت شناسی مطلق است

۳-فلسفه علم همان معرفت شناسی مقید است ☑

۴-فلسفه علم مدخل معرفت شنماسی است

۵-در کدام نوع ادراک فرد واقیعت اشیاء را در می یابد؟این نوع ادراک در متون دینی چه نام دارد؟

۱ادراک عقلی –روش کشف

۲-ادراک حسی- صراط مستقیم

۳-ادراک شهودی- روش قلب ☑

۴-ادراک شهودی- صراط مستقیم

۶-کدام موارد زیر سه فرایند حافظه است که به نحوسلسسه مراتب میباشد و فراموشی ناشی از خطا در این سه فرایند است؟

۱هوش-رمزگردانی-اندوزش

۲-هوش-اندوزش-بازپروری

۳-رمز گردانی- حافظه فعال- بازپروری

۴-رمزگردانی- اندوزش-بازیابی ☑

۷-اختلاف تفکر همگرا با تفکر واگرا در چیست؟

۱-تفکر همگرا دارای پاسخی قاطع و درست است اما تفکر واگرا جنبه بسیار خصوصی دارد

۲-تفکر همگرا پاسخهای گوناگونی دارد که هر کدام بهوجهی درست هستند اما تفکر واگرا دارای پاسخی قاطع و درست است

۳-تفکر همگرا جنبه بسیار خصوصی دارد اما تفکر واگرا دارای پاسخی قاطع و درست است

۴-تفکر همگرا دارای پاسخ قاطع و درست است اما تفکر واگرا پاسخهای گوناگونی دارد که هر کدام به وجهی درست هستند ☑

۸-فرد با انتخابات مواجه است که با انتخاب خود بهترین تصمیم ممکن اتخاذ می شود مربوط به کدام گزینه زیر است؟

۱-خلاقیت

۲-تصمیم گیری عقلانی ☑

۳تصمیم گیری رفتاری

۴-تصمیم گیری موثر

۹-پیامبراعظم(ص) هدف بعثت خویش را به طور خاص چه چیزی بیان فرموده است؟

۱-توحید

۲-تعلیم ☑

۳-تفکر

۴-تلاش

۱۰-کدام گزینه تفاوت بین شک مطلق با شک فرامنطقه ای را بیان میکند؟

۱-شک مطلق نوعی شک افراطی و بدون حد و مرز است،اما شک فرامنطقه ای نوعی شکاکیت است که محدود به حوزه خاصی از قبیل اخلاق،مذهب و آینده نیست،بلکه به موارد دیگر هم نفوذ میکند ☑

۲-شک مطلق نوعی شکاکیت که محدود به حوزه خاصی از قبیل مذهب و آینده نیست بلکه به موارد دیگر هم نفوذ میکند شک مطلق نوعی شک افراطی و بدون حد مرز است

۳-شک مطلق شکی که بر شالوده منطق عقل و استدلال استوار است اما شک فرامنطقهای نوعی شکایت که محدود به حوزه خاصی از قبیل اخلاق مذهب آینده نیست بلکه به موارد دیگر هم نفوذ میکند

۴-شک مطلق نوعی شکاکیت که محدود به حوزه خاصی از قبیل اخلاق مذهب و آینده نیست بلکه به موارد دیگر هم نفوذ میکند، اما شک مطلق شکی که بر شالوده منطق عقل و استدلال استوار است

۱۱-اصل بنیادین مکتب رئالیسم کدام است؟

۱-مبتنی بر اصالت ذهن که قائل است واقیعت موضوعی یا جهان مادی مستقل از آگاهی ذهن وجود ندارد

۲-مبتنی بر اصالت واقع که قائل است واقیعت موضوعی یا جهان مادی مستقل از آگاهی ذهن وجود دارد ☑

۳-مبتنی بر اصالت عقل که قائل است واقیعت یا جهان مادی مستقل از آگاهی ذهن وجود ندارد

۴-مبتنی بر اصالت منطق که قائل است واقیعت یا جهان مادی مستقل از آگاهی ذهن وجود دارد

۱۲-در حدیث امام علی علیه السلام که می فرمایند به راستی هر کسی را ………سود ندهد چه چیزی زیانش رساند وهر که…… او را سود نبخشد چه چیزی زیانش رساند، جاهای خالی،کدام کلمه است؟

۱-حجق و باطل

۲-باطل و شکم

۳-شک و یقین

۴-حق و یقین ☑

۱۳-پدر علم تجربه گرایی چه کسی است؟

۱-هیوم

۲-جان لاک ☑

۳-کانت

۴-توماس هابز

۱۴-قران کریم اولین موضوعی که پس از خلقت حضرت آدم علیه السلام به عنوان اولین بشر و پدر همه انسان ها درباره وی بیان کرده است کدام موضوع است؟

۱-توحید

۲-تفکر

۳-علم و علم آموزی ☑

۴-تقرب

۱۵-بزرگترین فیلسوف تجربه گرا که تاثیر عمیقی بر کانت گذاشت چه کسی بود؟

۱-لاک

۲-هیوم ☑

۳-هابز

۴-بارکلی

۱۶-معیار حقیقت از دیدگاه پراگماتیسم کدام است؟

۱-سودمندی فایده و نتیجه ☑

۲-سودمندی و انطباق با واقیعت عینی

۳-سودمندی همسوی با آرمانگرایی

۴-سودمندی همراه با فهم پذیری منطقی

۱۷-کدام یک از گزینه زیر در مقابل واژه هوی به کار رفته است؟

۱-علم

۲-عقل

۳-معرفت

۴-حکمت ☑

۱۸-کدام یک از گزینه های زیر به اندیشیدن همراه با درک و فهم عمیق به موضاعات و مسائل مربوط به دین اشاره دارد؟

۱-تفقّه ☑

۲-تذکّر

۳-تدبّر

۴-تفکّر

۱۹-علم هرمنوتیک به چه معنا است؟بنیانگذار علم هرمنوتیک چه کسی بوده است؟

۱-معناکردن-مارتین هاد یگر

۲-تفسیر کردن- شلایر ماخر ☑

۳-معنا پذیری- گئورگ گادامر

۴-تفسیر کردن- مارتین هاید گر

۲۰-کدام گزینه تعریف درستی از علم حضوری را بیان می کند؟

۱-کشف معلوم توسط عالم، به واسطه حصول معلوم نزد عالم

۲-کشف معلوم توسط عالم، به واسطه حضور خود معلوم نزد عالم ☑

۳-علمی با واسطه صورت برای عالم

۴-علم به ماهیت شی و حصول آن برای عالم

۲۱-سه رکن اساسی علم حصولی کدام است؟

۱-ذهن،صورا ذهنی و واقیعت خارجی ☑

۲-شی، تصور و خیال

۳-ذهن صورت و همی واقیعت ذهنی

۴-عالم حس،عالم خیال و عالم عقل

۲۲-کدام گزینه زیر به عنوان یکی از مهم ترین نتایج ذکر در قرآن بیان شده است؟

۱-آرامش ☑

۲-تفکر

۳-کیاست

۴-عبادت

۲۳-در روایت امام علی علیه السلام،یاری رساننده ترین چیز برای شکوفایی و رشد عقل چه چیزی معرفی شده است؟

۱-تفکر

۲-تفته

۳-تذکر

۴-تعلیم ☑

۲۴-حدسیات به چه نوع قضیه ای گفته می شود؟

۱-قضایایی که از مجموع و حس بهدست میاید و مبدا حکم تجربه است

۲قضایایی که از مجموع عقل و حس به دست میاید و مبدا حکم حدس قوی است ☑

۳-قضایایی که به علت شنیدن از افراد متعدد احتمال کذب آن وجود ندارد

۴-قضایایی که مفاد آن از راه حوس باطنی یا علوم حضوری معلوم میشوند

۲۵-وجدانیات به چه نوع قضیه ای گفته میشود؟

۱-قضایایی که از مجموع عقل و حس به دست میاید و مبدا حکم تجربی است

۲-قضایایی که از مجموع عقل و حس به دست میاید و مبدل حکم حدس قوی است

۳-قضایایی که به علت شنیدن از افراد متعدد احتمال کذب آن وجود ندارد

۴-قضایایی که مفاد آن از راه حواس باطنی یا علوم حضوری معلوم میشوند ☑

۲۶-کدام گزینه بیانگر اختلاف بین قیاس و استقراء است؟

۱-استقرا مبتنی بر مفاهیم عقلی است اما قیاس مبتنی بر تجربه است

۲-اسقراء سیر حرکت ذهن از کلی به جزئی است اما قیاس سیر حرکت ذهن از جزئی به کلی است

۳-استقراء سیر حرکت ذهن از جزئی به کلی است،اما قیاس سیر ذهن از کلی به جزئی است ☑

۴-در استقراء نتیجه یقینی است اما در قیاس نتیجه یقینی نیست

۲۷-………….قوه درک کلیات است و عقل متناظر با آن…….. که قدرت تدبیری زندگی را فراهم می کند

۱-قوه خیالی-قوه عقلی

۲-قوه عقل نظری- قوه عقل عملی ☑

۳-عقل نظری-عقل شهودی

۴-قوای حسی- قوای عقلی

۲۸-عقل معاش همان عقل برای…….. و عقل معاد همان عقل برای ……….است

۱-عقل نظری- عقل عملی

۲-عقل ذاتی-عقل اکتسابی

۳-زندگی اخرت-زندگی دنیا

۴-زندگی دنیا-زندگی آخرت ☑

۲۹-در حدیث قدسی آمده است هر گاه بنده ای شکم خویش را گرسنگی دهد و زبانش را نگه دارد……. را به او اعطا میکنم

۱-صبر

۲-بهجت

۳-حکمت ☑

۴رضاء

۳۰-خوردن کدام خوراکی زیر به عنوان عامل تقویت حافظه بیان شده است؟

۱-میوه

۲-عسل ☑

۳-شیر

۴-آبمیوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *