نمونه سوالات نظام های اقتصادی

دانلود رایگان نمونه سوالات نظام های اقتصادی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات نظام های اقتصادی :

۱) براساس نظر کدام یک از دانشمندان زیر مرکز ثقل زندگی اجتماعی عدالت اجتماعی است

۱) سقراط

۲) بقراط

۳) افلاطون ☑

۴) ارسطو

۲)  نظام های کمونیستی قرن بیستم بر چه استوار است

۱) صور عقلی

۲) اصالت ماده ☑

۳) اصالت ایده

۴) جمهوریت

۳)  کدم گزینه صحیح است؟

۱) کتاب جمهوریت تالیف افلاطون نیست

۲) نظریه اصالت جمع از اصول نظام اقتصادی سوسیالیستی و مورد قبول سقراط بوده است

۳) نظریه اصالت فرد مورد قبول سقراط است ☑

۴) کتاب سیاست اداره شهر ها تالیف افلاطون است

۴) کدام یکاز مککاتب زیر جزء اولین مکتب اقتصادی به حساب می آید که بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و در شکل اصول اولیه نظام اقتصاد سرمایه دارای بیش از سایر مکاتب اقتصادی اهمیت دارد؟

۱) مکتب فیزیوکراتیسم  ☑

۲) مکتب دئیسم

۳) مکتب کلاسیک

۴) مکتب مرکانتلیسم

۵) براساس کدام فلسفه اصل خودخواهی پدیده ای ناشی از حقوق طبیعی است که میتواند عموم را تامین کند؟

۱) فلسفه دئیسم و فلسفه اسکاتلندی

۲) فلسفه روشنفکری

۳) فلسفه اویدامونیسم

۴) همه موارد ☑

۶) بر اساس نظریه به ارزش آدام اسمیت ارزش مبادله کالا برابر چیست؟

۱) مقدار کاری که روی کالا انجام شده است

۲) قیمت بازار

۳) هزینه تولید ☑

۴) توافق بین خریدار و فروش

۷) اساس نظریه رابرت مالتوس بر چه چیزی استوار است؟

۱) قانون بازده نزولی در مورد محصولات صنعتی

۲) قانون بازده نزولی در مورد محصولات کشاورزی ☑

۳) جمعیت

۴) نفع شخصی

۸) نظام ارباب رعیتی در کدام یک از نظام های زیر مرسوم است؟

۱)نظام اقتصاد شبانی

۲) نظام کاست ها

۳) نظام اقتصاد اثباتی

۴) نظام اقتصاد کشاورزی ☑

۹) نظام اقتصاد افرازمندی شهری همزمان با کدام یک از وقایع تاریخی است؟

۱) حمله مغول

۲) جنگ جهانی اول

۳) جنگ صد ساله

۴) جنگ های صلیبی ☑

۱۰) کدام یک از موارد زیر از موارد شاخصه بارز نظام صنفی است؟

۱) توجه به اصالت خانواده

۲) توجه به زراعت و دامداری

۳) عدم وجود تضاد طبقاتی ☑

۴) کار اجباری

۱۱) کدام یک از اصول اولیه نظام اقتصادی سزمایه داری نیست؟

۱) ازادی فردی

۲) مالکیت عمومی ☑

۳) جایز بودن ربا

۴) رقابت

۱۲) در کدام یک از نظام های اقتصادی سرمایه داری در ابتدا ایجاد اتحادیه از نظر قانون ممنوع بود؟

۱) نظام سرمایه داری صنعتی

۲) نظام سرمایه داری تجاری

۳) نظام سرمایه داری لیبرال ☑

۴) نظام سرمایهداری سرمایه داری ارشادی

۱۳) کدام از نتایج عملی نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال نیست؟

۱) انتقال طلا از آمریکا به اروپا ☑

۲) افزایش ماشین آلات صنعتی در تولید

۳) ایجاد رفاه با پیشرفت تکنولوژی

۴) بوجود آمدن دشمنی های طبقاتی

۱۴) کدام یک از اقتصاد دانان زیر گزارش کمیسیون تحقیقاتی اشلی را ننگ یک کشور متمدن معرفی می کند؟

۱)آندره پی یتر

۲) پگی

۳) لاژوژی ☑

۴) دکتر ویلرمه

۱۵) اولین کشوری که در فاصله دوجنگ جهانی مداخلات گسترده دولت در فعالیت های اقتصادی را تجربه کرد کدام کشور است؟

۱) امرکا ☑

۲) آلمان

۳) روسیه

۴) انگلستان

۱۶) علت اصلی بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۳۳ چیست؟

۱) مازاد تولید محصولات کشاورزی صنعتی ☑

۲) دخالت دولت در اقتصاد

۳) بازار باز

۴) جنگ جهانی اول

۱۷) در طرح تقسیم به سه بخش آزاد کنترل شده وملی بر اساس نظر هانری دومان اقتصاد دان بلژیکی بخش آزاد کدام یک از گزینه زیر است؟

۱) صنعت ☑

۲) بازار ☑

۳) کشاورزی ☑

۴) نفت و انرژی ☑

۱۸) کدام یک از موارد زیر زمینه  را برای فاصله گرفتن نظام بازار آزاد از الگوی رقابتی فراهم می سازد؟

۱) ماهیت رقابت

۲) رقابت انحصاری

۳) محدود بودن حجم بازار

۴) همه موارد ☑

۱۹) یکی از راه های گریز از قانون ضد تراست شرمن که در سال ۱۸۹۰ در آمریکا مصوب شده چه بوده است

۱) ایجاد اتحادیه ☑

۲) تشکیل کارتل ☑

۳) تشکیل هولدینگ ☑

۴) تشکیل شرکت های چند ملیتی ☑

۲۰) بر اساس نظر به اقتصاد بازار باز تنظیم تعادل اقتصادی توام با استغال کامل چگونه بوجود می آید؟

۱) افزایش جمعیت و افزایش دستمزد

۲) افزایش جمعیت کاهش دستمزد

۳) کاهش دستمزد و کاهش نرخ بهره ☑

۴) افزایش دستمزد و افزایش نرخ بهره

۲۱) اینکه کلیه در آمدها در اقتصاد هزینه می شوند از مفروضات کدام یک از مکاتب اقتصاد است؟

۱) مکتب کینز

۲) مکتب سرمایه داری لیبرال ☑

۳) مکتب پول گرایان

۴) مکتب فیزیوکرات

۲۲) گرو ینر علت فرو پاشی نظام اقتصادی سرمایه داری راچه می داند؟

۱) نرخ بهره

۲) نرخ رشد اقتصادی

۳) تفاوت نرخ بهره با نرخ رشد اقتصاد ☑

۴) شباهت نرخ بهره با نرخ رشد اقتصادی

۲۳) از نظر تارو تنها راه امکان ادامه حیات نظام اقتصاد سرمایه داری برای دوره بلند چه چیزی می تواند باشد؟

۱) اصلاح درونی و تغییرات بنیادی

۲) اصلاح بیرونی و تغییرات بنیادی

۳) اصلاح درونی و تغییرات ساختاری ☑

۴) اصلاح بیرونی و تغییرات ساختاری

۲۴) در مرحله سیاست نوین اقتصادی از مراحل شک گیری نظام اقتصاد سوسیالیستی اقداماتی که بانک مرکزی روسیه انجام داد ه بود؟

۱) چاپ اسکناس جدید با عنوان روبا تزاری

۲) چاپ اسکناس جدید با نان رونتس

۳) افزایش نرخ بهره و کاهش تورم ☑

۴) کاهش نرخ بهره و دادن وام به کارگران

۲۵) سیاست نوین اقتصادی به درکتوسط چه کسی اعمال گردید؟

۱) فلپ من

۲) لنین

۳) بوخارین

۴) استالین ☑

۲۶)بر اساس طح لیبرمن……………..

۱) منفت جامعه با منفعت موسسه باید همسو باشد ☑

۲) منفعت جامعه با منفعت موسسه نباسد همسو باشد

۳) منفعت جامعه بر اساس نفع شخصی باید باشد

۴)منفعت جامعه در گرومنفعت مدیران و کارگران است

۲۷) کلوخوزها ………..

۱) واحد تولیدی استاست

۲) واحد تولیدی خصوصی است

۳) واحد تولیدی نیمه خصوصی با ماهیت تعاونی است ☑

۴) واحد تولیدی نیمه خصوصی و نیمه دولتی با ماهیت سرمایه داری است

۲۸) براساس تجربه نظام اقتصادی یوگسلای ………………. از ویژگی های نظام اقتصاد سوسیالیسم بازار نیست

۱) عمومی بودن مالکیت بر ابراز تولید

۲) وجود بانک های خصوصی برای اعطای وام ☑

۳) ایجاد مراکز فروش مواد خام

۴) آزادی خانوارها د رخید کالاهای مصرفی به قیمت بازار

۲۹) اصول مشترک مکتب های سوسیالیسی چیست ؟

۱) اصالت

۲) مالکیت دولتی

۳) برنامه ریزی متمرکز

۴) همه موارد ☑

۳۰) براساس نظر مارکس شورش اسپارت در قرن چهارم قبل از میلاد به دلیل ………….. اتفاق افتاد؟

۱) تضاد طبقاتی بین طبقه برده و بردار ☑

۲) فشار بیش از حد به برده ها

۳) فشار بیش از حد به برده دارها

۴) شورش های دهقانی

۳۱) تعریف عمومی نظام کدام مورد است؟

۱) مجوعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف با منظور باشد ☑

۲)مجموعه نامنظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود ودارای هدف یا منظور باشد

۳)مجموعه منظم عناصری است که میان آنها هیچگونه روابطی وجود ندارد و فاقد هدف می باشد

۴) مجموعه نامنظم عناصری است که میان آنها هیچگونه روابطی وجود ندارد و فاقد هدف باشد

۳۲) در چه صورت نظام دارای منظور می باشد؟

۱) وقتی در محیط خود در جهت علایق حکومت نقشهایی را که باید ایفا کند

۲) وقتی در محیط خود در جهت علایق حکومت نقشهای را که باید ایفا کند قارد به ایفای آن نباشد

۳) ئقتی در محیط خود در جهت علایق انسان نقشهایی را که باید ایفا کند ☑

۴) وقتی در محیط خود علایق انسان نقشهای را که باید قادر به ایفای آن نباشد

۳۳) مجموعه هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی که در بطن آن برخی وسایل سازمان یافته به پیروی از برخی انگیزهای برتر به منظور برقراری تعادل اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است تعریف کدام اقتصاد دان نظام اقتصلادی می باشد؟

۱) شهید صدر

۲) افلاطون

۳) جیمز میل

۴) لاژوژی ☑

۳۴) از روشهای بررسی نظامهای اقتصادی می باشد؟

۱) روش بررسی تحلیلی ☑

۲) روش بررسی نتیجه عمل کرد یک نظام اقتصادی

۳) روش بررسی نظامهای اقتصاد دیگر

۴) روش برسی عواملی که بر نظامهای اقتصاد تأثیر ندارد

۳۵) نسبتها روابطی که مجموعه اقتصادی واقع در زمان مکان معینی را مشخص می سازد را چه می نامند؟

۱) نسبت اقتصادی

۲) اقتصادی شبانی

۳) بنیان اقتصاد ☑

۴) علم اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *