نمونه سوالات نظریه های توسعه اقتصادی

دانلود رایگان نمونه سوالات نظریه های توسعه اقتصادی با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات نظریه های توسعه اقتصادی :

۱) شاخص اندازه گیری رشد اقتصادی کدام است؟

۱) رشد تولید ملی غیر واقعی

۲) رشد تولید ملی ناخالص ملی و رشد تولید ملی ☑

۳) رشد تولید ملی ناخالص ملی غیر واقعی

۴) توسعه پایدار

۲)  عوامل موثر بر تولید ناخالص ملی که کدام است؟

۱) نیروری کار- سرمایه موجود در جامعه – منابع و عوامل طبیعی ☑

۲) نیروی کار – مابع و عوامل طبیعی – زمان

۳) نیروی کار – سرمای موجود در جامعه – زمان

۴) سرمایه موجود – در جامعه

۳)  رشد اقتصادی به معنی:

۱) صرفه جویه های حاصل از مقیاس

۲) شرایط اجتماعی

۳) کاهش تولید ناخالص ملی

۴) افزایش تولید ناخالص ملی ☑

۴) به ارتفاع و بهبود ظرفیت تولیدی افراد چه می گویند؟

۱) بهره وری

۲) سرمایه انسانی ☑

۳) کارایی

۴) توانگر

۵) به پس اندازه های گفته می شود که د رخارج از بنگاه اقتصادی د رداخل صنعت به وجود می آید.

۱) پس اندازه ثابت

۲) سرمایه گذاری

۳) صرفه جویی های حاصل از مقیاس  ☑

۴) سرمایه انسانی

۶) نقش دولت در اقتصاد از نظر کلاسیک ها چگونه باید باشد؟

۱) حداکثر دخالت

۲) عدم دخالت ☑

۳) برنامه ریزی مستمر

۴) افزایش قوانین جدید

۷) سیاست توزیع مجدد در آمد چه نقشی را ایفا می کند؟

۱) افزایش تقاضای موثر ☑

۲) کاهش تقاضای موثر

۳) افزایش سرمایه انسانی

۴) کاهش سرمایه انسانی

۸) سیاست کسری بودجه یه چه دلیلی اجرا می شود؟

۱)افزایش سرمایه انسانی

۲) افزایش پس انداز

۳) افزایش HDI

۴) رفع رکود ☑

۹) کدام یک از موارد زیر از ویژگی های رشد مدرن کوزنتش است؟

۱) افزایش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد

۲) کاهش شهری شدن

۳) ثبات تولید سرانه

۴) تاثیر نافذ تکنولوژی ☑

۱۰) اجزاء اصلی توسعه پایدار کدامند؟

۱) اجتماع عدالت سرمایه

۲) اجتماع اقتصاد محیط زیست  ☑

۳) اجتماع کارایی محیط زیست

۴) تداوم رشد عدالت تداوم زیست

۱۱) در فرایند  تاریخی توسعه کدام مورد وجود ندارد؟

۱) مرحله تجمع سرمایه داری

۲) صدرو کالا

۳) صدور سرمایه 

۴) صدور اندیشه ☑

۱۲) از نظر آدام اسمیت وکیل و معلم در کدام گروه می گیرد؟

۱) سرمایه انسانی

۲) نیروی کامواد

۳) صنعتگران

۴) نیروی کار غیر مولد ☑

۱۳) فرایند چیست؟

۱) علت یک عضو

۲) معلول یک عضو

۳) روابط علت و معمولی ☑

۴) پیوستگی ی موضوع

۱۴) از نظر اسمیت کدام یک از گروه هازیر قادر به پس انداز کردن و انباشت سرمایه می باشد؟

۱) سرمایه داران زمین داران ☑

۲) سرمایه داران کارگران

۳) کارگران زمین داران

۴) نیروی کار غیر مولد زمین داران

۱۵) از نظر فریدمن«فریدمان» گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر زیر بنا چه نامیده می شود؟

۱) رشد اقتصاد ☑

۲) توسعه اقتصادی

۳) توسعه پایدار

۴) بهبود مدیریت

۱۶) دیوید ریکاردو اجاره بالاتری را که صاحب زمینهای حاصلخیز دریافت می کنند چه نامیده است؟

۱) سود

۲) رانت اقتصادی ☑

۳) سود نامتعارف

۴) مالیات نسبی

۱۷) شاخص توسع انسانی با کدام معیار اندازه گیری نمی شود؟

۱) شاخص امید به زندگی

۲) قدرت خرید واقعی

۳) نرخ با سوادی

۴) سرمیایه گذاری بالا ☑

۱۸) کدام مورد از راحل های ریکاردو برای جلوگیری از رسیدن به حالت سکون است؟

۱) برداشتن محدودیتهای تجاری خارجی ☑

۲) اجرای سیاست درآمدی

۳) اجرای سیاست پولی

۴) برقراری محدودیتهای تجارت خارجی

۱۹) اگر ۷/۰ = HDI باشد کشور در کدام دسته قرار می گیرد؟

۱) توسه انسانی متوسط ☑

۲) توسعه انسانی پایین

۳) توسعه انسانی بالا

۴) توسعه انسانی پیشرو

۲۰) کدام مورد از عوامل موثر بر ازدیات ثروت و توسعه اقتصادی از دیدگاه مالتوس نم باشد؟

۱) عوامل سیاسی و معنوی

۲) تمرکز سرمایه

۳) تقاضای موثر

۴) افزایش جمعیت ☑

۲۱) کدام یک از ویژگی های مهم توسعه است؟

۱) بهبود کشاورزی

۲) بهبود صنعت

۳) کاهش بدون خارجی

۴) تدریجی بودن ☑

۲۲) کدام دانشمندان از بنیاگذران نظریه اقتصادی سوسیالیسم است و منتقدی برنظام سرمایه گذاری؟

۱) مارکس ☑

۲) لوئیس

۳) میردال

۴) روستو

۲۳) در چارچوب نظر شومپیتر کدام گروه یا نهاد هدایت و رهبر اقتصادی را به عهده دارند؟

۱) رهبران

۲) زمین داران

۳) بلوغ اقتصاد

۴) مرحله مصرف انبوه ☑

۲۴) کدامیک از مراحل زیر نقطه عطف مراحل رشد و توسعه روستو است؟

۱) مرحله خیز ☑

۲) ماقبل خیز

۳) بلوغ اقتصادی

۴) مرحله مصرف انبوه

۲۵) سیاست جانشینی واردات در زمره کدام استراژی به شمار می آید؟

۱) استراژی صادرات

۲) استراژی صنعتی شدن ☑

۳) استراژی اقتصاد پولی

۴) استراژی انقلاب سبز

۲۶) کدام شرایط باید در اقتصاد برقراری باشد تا نرخ رشد تولید ملی تعادلی به شمار آید؟

۱) برابری سرمایه گذاری و پس انداز ☑

۲) عدم اشتغال کامل

۳) برابری قیمت سرمایه انسانی و فیزکی

۴) وجود مازاد عرضه نیروی کار

۲۷) در چه صورت معادل رشد سوله به هارود دومار تبدیل می شود؟

۱) زمانیکه مجموع کشش های تولیدی عوامل تولید برابر دو باشد

۲) زمانیکه کشش تولیدی نیروی کار برابر یک باشد

۳) زمانیکه کشش قیمتی سرمایه برابر یک باشد

۴) زمانیکه کشش تولیدی سرمایه برابر یک باشد ☑

۲۸) فدریش لیست تولید دانش و توزیع مناسب آن را منشا چه چیزی می داند؟

۱) زیر ساختها و نهادها  ☑

۲) محصولات جدید

۳) بنگا های اقتصادی

۴) دولت

۲۹) توسعه سریع علوم از طریق کدام مجاری و بر تولید کالاها و خدمات تاثیر می گذارد؟

۱) ذخیره اطلاعات توزیع دانش

۲) ذخیره دانش توزیع دانش ☑

۳) توزیع دانش و ذخیره اطلاعات

۴) افزایش نیروی انسانی

۳۰) تکنولوژی ابزارها و روندها و روشهای است که در رشته گوناگونی صنعتی ب کار گرفته میشود این عبارت بیانگر کدام تعریف می باشد؟

۱) گالبرایت

۲) اسکون

۳) طارق خلیل

۴) فرهنگ لارس ☑

۳۱) شاخص اندازه گیری توزیع در آمد کدام مورد می ابشد؟

۱) منحنی ضریب جینی مقایسه گروه ها در آمدی ☑

۲) منحنی لورنز – ضریب – مقایسه گروه ها در آمدی

۳) منحنی لورنز – ضریب جینی – سطح آموزش

۴) مقایسه گروه های در آمدی – سطح آموزش – ضریب

۳۲) نقش دولت در کشورها جنوب شرق اسیا کدام تعریف است؟

۱) ناظر خوب ☑

۲) ناظر بد

۳) نقشی ندارد

۴) نقش نظارتی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *