نمونه سوالات نظریه های پول

دانلود رایگان نمونه سوالات نظریه های پول با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از نمونه سوالات نظریه های پول :

۱) هر چیزی که در ازای عرضش کالاها یا خدمات یا باز پرداخت بدهی پذیرفته می شود بیانگر کدام گزینه است؟

۱) چرخه تجاری

۲) عرضۀ پول ☑

۳) تورم

۴) سرمایه گذاری

۲) در نمودار چرخه تجاری دوره هایی که تولید کل رو به کاهش می رود نشان دهنده چیست؟

۱) رونق

۲) بیکاری

۳) تولید

۴) رکود ☑

۳)  براساس مطالعه کدام تئوری مشخص می گردد که تغییرات مقادیر کمی پول به تغییرات کل فعالیت های اقتصادی و سطح قیمت ها مربوط می شود؟

۱) تئوری مصرف

۲) تئوری پول ☑

۳) تئوری سرمایه گذاری

۴) تئوری تعیین قیمت

۴) افزایش مدام سطح قیمت ها به چه مفهومی می باشد؟

۱) شاخص قیمت

۲) شاخص هزینه زندگی

۳) تورم ☑

۴) قدرت خرید پول

۵) هزینه وام یا قیمتی که بابت اجاره پول پرداخت می شود به چه مفهوم است؟

۱) تورم

۲) نرخ تنزیل

۳) ارزش فعلی

۴) نرخ بهره ☑

۶) در ایالات متحد امریکا مسئولیت سیاستهای پولی بر عهده کدام مورد است؟

۱) دولت

۲) بانک خصوصی

۳) بانک مرکزی☑

۴) سیاست مالی

۷) مازاد هزینه های دولتی نسبت به در آمد های مالیاتی در یک دوره زمانی مشخص که معمولا یک سال است بیانگر کدام یک از مفاهیم می باشد؟

۱) بودجه متوازن

۲) مازاد بودجه

۳) کسر بودجه ☑

۴) تهاتر کردن

۸) کدام موردبیانگر تعریف بانک است؟

۲) یک نهاد یا سازمان مالی سپرده های پولی را می پذیرد و متقاضیان وام می دهد ☑

۱) یک نهادیا سازمان مالی دولتی که سپرده های پولی را می پذیرد و به متقاضیان وام می دهد

۳) یک نهاد یا سازمان مالی دولتی که سپرده های پولی را می پذیرد ولی متقاضاین وام نمی دهد

۴) یک نهاد یا سازمان مالی که سپرده های پولی را می پذیرد ولی متقاضیان وام نمی دهد

۹) بازاری است که در آن پولی اضافی افراد به کسانی که کسر یا کمبود بودجه دارند منتقل می شود.

۱) بازار کالا

۲) بازار خدمات

۳) بازار مالی ☑

۴) بازار تعادلی

۱۰) واحد پول یک کشور نسبت به قیمت واحد پول کشور دیگر نشانگر کدامیک از مفاهیم زیر است؟

۱) بودجه

۲) نرخ ارز ☑

۳) نرخ تسعیر

۴) نرخ تنزیل

۱۱) ارزش تمام کالاها و خدمات نهایی که در دوره یک ساله تولید می شود کدام مورد است؟

۱) تولید ناخالص داخلی ☑

۲) ارزش عومل تولید

۳) در آمد ملی

۴) شاخص تولید نهایی

۱۲) کدام یک از موارد زیر جزو بازارهای مالی محسوب می شود؟

۱) بازار ارز

۲) بازار کالا

۳) بازار سهام ☑

۴) بازار خدمات

۱۳) بازار مالی است که در آن اوراق بهاداری که در گذشته منشر شده و دست دوم می باشد خرید و فروش می شوند

۱) بازار اولیه

۲) بازار ثانویه ☑

۳) بازار تعادلی

۴) بازار معامله

۱۴) نماینده سرمایه گذاران است که خریدار و فروشنده اوراق بهادار را به هم می رساند.

۱) معالمه گر

۲) تاجر

۳) سفته باز

۴) کارگزار ☑

۱۵) کدام مورد بیانگر معامله گر می باشد؟

۱) اوراق بهادار را به قیمت اعلام شده از فروشندگان خریداری می کند

۲) کسی که اوراق بهادار را به قیمت های اعلام شده به خریداران می فروشد

۳) کسی که اوراق بهادار را به قیمت اعلام شده از فروشندگان خریداری می کند و به قیمتهای اعلام شده به خریداران می فروشد ☑

۴) نماینده سرمایه گذاران است که خریدار و فروشنده اوراق بهادار را به هم می رساند

۱۶) بازار سرمایه نامیده می شود؟

۱) یک بازار مالی است که در آن اوراق قرضۀ بلند مدت تر که تاریخ سررسید آنها کمتر از یک سال است داد و ستد می شود

۲) یک بازار مالی است که در آن اوراق قرضۀ کوتاه مدت تر که تاریخ سررسید آنها بیشتر از یک سال است و سهام شرکت داد و ستد می شود

۳) یک بازار مالی است که در آن اوراق قرضۀ بلند مدت تر و سهام شرکت داد ستد می شود ☑

۴) یک بازار مالی است که در آن اوراق قرضۀ بلند مدت تر که تاریخ سررسید آنها کمتر از یک سال است سهام شرکت داد و ستد می شود

۱۷) حقی است که دارنده برگ نسبت به سود خالص و دارییهای یک شرکت دارد.

۱) بدهی

۲) معامله گری

۳) سهام ☑

۴) استقراض

۱۸) مقدار وقت و پولی که برای داد و ستدهای مالی به مصرف می رسد بیانگر کدامیک مورد است؟

۱) هزینه داد وستد ☑

۲) هزینه فرصت

۳) سفته بازی

۴) صرفه جویی در مقیاس

۱۹) اغلب در بازارهای مالی یک طرفه معامله درابره طرف دیگر اطلاعات کافی ندارد تا بر آن اساس تصمیمات دقیق بگیرد این ناآگاهی یا نا برابری در اطلاعات را چه می نامند؟

۱) اطلاعات نامناسب

۲) ریسک اطلاعاتی

۳) خطر اطلاعاتی

۴) اطلاعات نامتقارن ☑

۲۰) کدام یک از گزینه های زیر جزو سازمان های مالی مححسوب نمی شود؟

۱) سازمان های پس انداز قرار دادی

۲) سازمان های سرمایه گذار

۳) سازمان های سپرده پذیر

۴) سازمان های انتشار اوراق رایج در بازارهای بین المللی ☑

۲۱) کدام نقش پول موجب می گردد که در آن را از سایر اقلام دارایی مثل سهام اوراق قرضه و خانه تمیز دهیم؟

۱) مخزن ارزش

۲) محاسبه

۳) وسیله داد ستد ☑

۴) واحد محاسبه و مخزن ارزش

۲۲) اگر انتشار دهنده اوراق قرضه را به قیمت کمتر از ارزش اسمی ان بفروشد و در تاریخ سر رسید پولی برابر با ارزش اسمی به دارنده برگ برنده پرداخت نماید مصداق کدامیک از مفاهیم زیر است؟

۱) وام ساده

۲) وام بااقساط مساوی

۳) اوراق قرضه با بهره صفر ☑

۴) اوراق قرضه با کوپن

۲۳) ارزش یک ریالی که یک سال بعد در چنین روزی به شما داده بسی کمتر از ارزش ریالی است که امروز دریافت می کنید بیانگر کدام یک از موارد است؟ 

۱) نرخ بهره

۲) نرخ تنزیل

۳) ارزش آتی

۴) ارزش فعلی ☑

۲۴) کدام مورد صحیح است؟

۱) نرخ بهره اسمی همان نرخ بهره واقعی است

۲) جمع نرخ بهره اسمی واقعی برابر با تورم است

۳) جمع نزخ بهره اسمی با تورم برابر با نرخ بهره واقعی است

۴) جمعه نرخ بهره واقعی با تورم برابر با نرخ بهره اسمی است ☑

۲۵) سهولت و سرعتی که می توان یک قلم دارایی را پول تبدیل کرد چه نامیده می شود؟

۱) تکثیر پول

۲) بازده مورد انتظار

۳) کشش تقاضای انتظار

۴) قدرت نقد شوندگی ☑

۲۶) از عوامل تعیین کننده تقاضای دارایی محسوب نمی شود؟

۱) ریسک

۲) سلیقه ☑

۳) ثروت

۴) بازده مورد انتظار

۲۷) اگر باز افزایش ثروت تقاضا برای این قلم دارایی به نسبت بیشتر افزایش می یابد و در صدی بیشتر از مردم متقاضی این نوع دارای می شوند مصداق کدام مورد………… می باشد؟

۱) دارایی مجلل ☑

۲) دارایی معمولی

۳) دارایی ضروری

۴) دارایی پست

۲۸) در خصوص عوامل مرتبط باتئوری تقاضای دارایی کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

۱) اگر دارایی از نوع مجلل باشد تقاضا برای این دارایی با میزان ثروت رابطه معکوس دارد ☑

۲) تقاضا برای هر نوع دارایی با بازده مورد انتظار آن رابطه مستقیم و مثبت دارد

۳) تقاضا برای هر نوع دارایی با ریسک مربوط به بازده آن رابطه معکوس دارد

۴) تقاضا برای هر نوع دارایی با قدرت نقد شوندگی آن دارای رابطه مستقیم و مثبت دارد

۲۹) الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه بیانگر این است که مصرف ریسک یک قلم دارای با ضریب بتای آن دارایی رابطه…………..

۱) معنی داری ندارد

۲) منفی و معکوس دارد

۳) تاثیر گذاری ندارد

۴) مستقیم و مثبت دارد ☑

۳۰) یکی دیگر از ویژگی هایی این است که بر نرخ بهره آن اثر می گذارد؟

۱) ارزش اسمی

۲) ارزش واقعی

۳) قدرت نقد شوندگی  ☑

۴) میزان ریسک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *