نمونه سوالات تجارت بین الملل

دانلود رایگان نمونه سوالات تجارت بین الملل با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات تجارت بین الملل :

۱) کدام یک از موارد با قضیه «هکشور – اوهلین» مطابقت ندارد؟

۱) کشوری با« وفور نسبی نیرور کار » کالای سرمایه بر وارد می کند

۲) کشوری با«وفور نسبی  نیروی کار» کالای کار بر وارد می کند   

۳) هر کشور کالایی را وارد می کند در تولیدآن عامل نسبتا کمیاب و گرانی مورد استفاده قرار گرفته باشد

۴) هر کشوری را صادر می کند در تولید آن عامل نسبتاً فراوان و ارزان مورد استفاده قرار گرفته

۲) کدام مورد جزو  ویژگیهای قضیه (H-O-S) یعنی برابر شدن قیمت عوامل تولید نیست؟

۱) قیمت نسبتی عوامل تولید یکسان نباشد

۲) برابری بازده نسبی عوامل تولید

۳) برابری بازده مطلق عوامل تولید

۴) قیمت های مطلق عوامل تولید مساوی باشد

۳)  براساس کدام قضیه افزایش در قیمت نسبی یک کالا باعث افزایش بازده یادر آمد عاملی می شود که در تولید آن کالا به نسبت بیشتری استفاده شده است؟

۱) هکشر – اوهلین – سامؤئلسون

۲) استاپلر- سامؤئلسون

۳) واسیلی لیو نتیف

۴) استاپلر – سامؤئلسون

۴) « نرخ تعرفه ای که خالص منافع رفاهی ناشی از بهبود رابطه مبادله و زیان رفاهی ناشی از کاهش حجم تجارت را حداکثر می کند» تعریف کدام مورد است؟

۱) تعرف بهینه

۲) تعرفه سقف

۳) تعرفه کف

۴) تعرفه متوسط

۵) کدام یک از اصول اساسی سازمان گات (GATT) نیست؟

۱) عدم تبعیض

۲) جبران خسارت و آسیبهای اقتصادی ناشی از تجارت بین المللی

۳) حذف محدودیتهای غیر تعرفه ای تجارت

۴) مذاکره و مشورت بین کشورهای جهان به منظور حل رفع مشکلات اختلافات تجاری در چارچوب مقررات

۶) کدام یک از گزینه ها ی زیر بیانگر چالش های اقتصادی بین الملل در دوره ی معاصر نیست؟

۱) حمایت گرایی تجاری در کشورهای پیشرفته

۲) چالش جهانی شدن

۳) بحران های مالی در اقتصاد های متکی بر بازار

۴) نوسانات فراینده و عدم تعادل وسیع نرخ های ارز

۷) امروزه شاخص اندازه گیری ثروت یک کشور که بر اساس این ذخایر جریان کالاها و خدمات تولید شده و سطح زندگی و رفاه مردم افزایش می یابد کدام است؟

۱) طلا نقره ذخائر ملی

۲) سرمایه انسانی طلا نقر انسان ساخت

۳) سرمایه انسانی انسان ساخت منابع طبیعی

۴) طلا نقر منابع طبیعی

۸) طبق نظریه آدام اسمیت تجارت بین دو کشور بر کدام اساس انجام می شود؟

۱) مزیت مطلق

۲) مزیت نسبی

۳) هزینه فرصت

۴) هزینه فرصت و مزیت نسبی

۹) بر اساس قانون مزیت نسبی ( با وجود عدم مزیت مطلق در تولید کالا) آن کشور می تواند در تولید وصدور چه کالاهایی تخصص پیدا کند

۱) کالاهای که مزیت نسبی متفاوت دارد

۲) کالاهای که بدون مزیت نسبی دارد

۳) کالاهای که عدم مزیت مطلق کمتر دارد

۴) کالاهای که عدم مزیت مطلق بیشتر دارد

۱۰) استثنای قانون مزیت نسبی کدام است؟

۱) وقتی مزیت مطلق کشوری نسبت به کشور دیگر دو کالا متفاوت باشد

۲) وقتی مزیت مطلق کشوری نسبت به کشور دیگر در دو کالا یکسان باشد  

۳)  وقتی مزیت مطلق کشوری نسبت به کشور دیگر در دو کالا بیشتر باشد

۴) وقتی مزیت مطلق کشوری نسبت به کشور دیگر در دو کالا کمتر باشد

۱۱) از فروض قانون مزیت نسبی ریکاردو نمی باشد؟

۱) فقط دو کشور و دو کالا وجود دارد

۲) صفر بودن هزینه حمل و نقل

۳) هزینه های ثابت تولید

۴) وجود تغییرات فنی

۱۲) اولین آزمون تجربی الگوی ریکاردویی را چه کسی انجام داد؟

۱) مک دوگال

۲) هابرلر

۳) لئون تیف

۴) اسمیت

۱۳) نشان دهنده مقادیری از کالای Y است که یک کشور برای تولید یک واحد اضافی از کالا X باید از دست بدهد.

۱) نرخ های تبدیل

۲) نرخ های جانشینی

۳) هزینه فرصت فزاینده

۴) هزینه فرصت کاهنده

۱۴) نزولی بودن نرخ نهایی جانشینی به معنای کدام منحنی بی تفاوتی است و این ویژگی  بریا دستیابی یک کشور به کدام نقطه تعادلی ضروری می باشد؟

۱) تحدب مصرف

۲) تقعر – تولید

۳) تحدب – تولید

۴) تقعر – مصرف

۱۵) طبق این اصل اگر ضرر و زیان خسارت دیدگان از تجارت به طور کامل جبران شده و وضع سایر گروه های ذی نفع بدتر  نشود کشور از تجارت سود به دست می آورد.

۱) اصل تعادل

۲) اصل تخصص ناقص

۳) اصل جبرانی

۴) اصل مبادله

۱۶) اگر قیمت نسبی قبل از تجارت دو کشور A و B با یک دیگر مساوی باشد در این صورت؟

۱) کشور بزرگتر مزیت نسبی دارد

۲)کشور کوچکتر مزیت نسبی دارد

۳) کشور A نسبت به کشور B مزیت مکانی دارد

۴) تجارت دو جانبه سود آور وجود ندارد

۱۷) منافع ناشی از تجارت به کدام اجزاء تفکیک می شود؟

۱) خود کفایی – تخصیص

۲) خودکفایی – تخصص

۳) مبادله – تخصیص

۴) مبادله- تخصص

۱۸) کدام منحنی در هر کشور نشان دهنده صادرات و وادرات مطلوب یک کشور در قیمت های نسبی مختلف است؟

۱) منحنی پیشنهاد

۲) منحنی عرضه متقابل

۳) منحنی تقاضای کل

۴) منحنی امکانات تولید

۱۹) به نسبت قیمت کالایی صادراتی به کالای وادراتی چه گفته می شود؟

۱) رابطه مبادله

۲) خالص صادرات

۳) قیمت تعادلی

۴) خالص واردات

۲۰) جهت تبین الگوی تعادل عمومی تجارت کدام دو مورد را باید بسط داد؟

۱) تعیین مبنای مزیت نسبی – تاثیر تجارت بین الملل بر بازده عوامل تولید

۲) تعیین مبنای مزیت نسبی – تجزیه و تحلیل منحنی پیشنهاد

۳) تعیین رابط مبادله – تاثیر تجارت بین الملل بر ابزده عوامل تولید

۴) تعیین رابطه مبادله- تجزیه و تحلیل منحنی پیشنهاد

۲۱) از تلافی منحنی عرضه صادرات و منحنی تقاضای وادرات به ترتیب کدام یک تعیین می شود؟

۱) قیمت تعادلی کلی – مقدار کالای مورد مبادله

۲) قیمت تعادلی کلی – نرخ ارز

۳) قسمت نسبی تعادلی جزئی – نرخ ارز

۴) قیمت نسبی تعادلی جزئی – مقدار کالای مورد مبادله

۲۲) اگر در یک الگوی تجارت بیش از دو کالا مبادله شود برای محاسبه رابط مبادله از کدام یک از گزینه های زیر استفاده می شود؟

۱) نسبت شاخص قیمت کالاها

۲) شاخص قیمت کالاها وارداتی

۳) شاخص قیمت کالاها صادراتی

۴) نسبت صادرات به واردات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *