جزوه سوالات تئوری های مدیریت و برنامه ریزی استخدامی (۱۴۰۲) pdf

(دیدگاه کاربر 3)

27,900 تومان

جزوه سوالات تئوری های مدیریت و برنامه ریزی برای آزمون استخدامی با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: teobar دسته:

توضیحات

(Last Updated On: می 24, 2023)

دانلود بیش از ۶۰۰ سوال از مهمترین سوالات تئوری  های مدیریت و برنامه ریزی برای آزمون استخدامی با پاسخنامه + جزوات فوق مهم

(لینک دانلود بعد از پرداخت نمایش داده می شود)

 

چند مورد از سوالات تئوری  های مدیریت و برنامه ریزی:

مدیران مسئولیتهای متعددی دارند. کدامیک از حیطه های زیر مهمترین مسئولیت یک مدیر است؟
(۱ارضاء اهداف سازمانی
(۲ارضاء مدیران مافوق
(۳تأمین نیازهای قانونی کارکنان سازمان
(۴ارزشیابی مداوم از فرآیند فعالیت سازمان
گزینه درست: گزینه ۱ مهمترین مسئولیت مدیران، تأمین و ارضاء اهداف سازمانی میباشد

 

مدیر کیست؟
(۱مدیر کسی است که اثربخشی و کارایی در سازمان دارد.
(۲مدیر کسی است که اختیار و قدرت کافی در سازمان دارد.
(۳مدیر کسی است که کارایی و عملکرد بهتری از دیگران در سازمان دارد.
(۴مدیر کسی است که مسئولیت عملکرد دیگران را در سازمان به عهده دارد
گزینه درست: گزینه ۴ مدیران در سازمانها مسئولیت عملکرد افراد تحت نظارت خود در سازمان را بر عهده دارند و میزان موفقیت مدیر را میتـوان بـا عـواملی همچـون
اثربخشی و کارایی محاسبه کرد

 

وظایف مدیران عبارت است از:
(۱سازماندهی، هماهنگی، اداره امور
(۲برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، ایجادانگیزش، کنترل
(۳کنترل، سازماندهی، نظارت، بازرسی
(۴بازرسی، تشویق، تنبیه، نظارت
گزینه درست: گزینه ۲ وظایف مدیر عبارتند از: برنامهریزی ـ سازماندهی ـ رهبری ـ کنترل ـ انگیزش

 

برای ارزیابی میزان موفقیت مدیران ارشد به کدام عامل بیشترین توجه میشود؟
(۱کاهش هزینههای جاری
(۲افزایش بهرهوری کارکنان
(۳رسیدن به اهداف سازمانی
(۴تولید کالا و خدمات کیفی
گزینه درست: گزینه ۳ میزان موفقیت مدیر با توجه به میزان تحقق اهداف سازمانی توسط وی محقق میگردد

 

دانلود رایگان کتاب تئوری های مدیریت و برنامه ریزی برای استخدامی

 

با توجه به متن فوق کدام گزاره زیر نادرست است؟
(۱ایجاد، اصلاح و بهبود نظامهای مدیریتی نتیجه تفکر سیستمی و جامعنگری است.
(۲از نشانههای نبود تفکر سیستمی، فقدان جامعنگری و توسل به سیستمها بدون بسترسازی و فرهنگ سازی
(۳بستر سازی و ترویج تفکر سیستمیدر مجموعه سازمان با توجه به پیوند و تعامل سیستمها، از الزامات ایجاد سیستمهای موفق است.
(۴نبود تفکر سیستمی به پیدایش سازمانهایی میانجامد که با صرف هزینههای کلان به صرف خرید، راهانـدازی، مکـانیزهکـردن و نگهـداری سیـستمهـای عملیاتی خود بسنده میکنند.
گزینه درست: گزینه ۱ با توجه به متن گزینه یک غلط است

 

پنچ اصل پیتر سنگه برای سازمانهای یادگیرنده عبارتند از:
(۱توانایی شخصی، بینش مشترک، مدلهای ذهنی، تفکر سیستمی، یادگیری جمعی
(۲کار گروهی، انضباط، ارتباط گسترده، تفکر استراتژیک، بازخورد
(۳کارایی، ارتباط گسترده، توانایی گروهی، تصمیمگیری مشارکتی، تفکر استراتژیک
(۴بینش مشترک، دانش گسترده، تفکر استراتژیک، مدیریت مشارکتی، تفکر سیستمی
گزینه درست: گزینه ۱ پنج اصل پیترسنگه در ارتباط با سازمانهای یادگیرنده عبارتند از: مدلهای ذهنی، تفکر سیستمی، یادگیری جمعی، بینش مشترک و تواناییهای شخصی

 

کدام یک از گزینههای زیر برای موفقیت سازمان درستتر است؟
(۱اثربخشی بر کارآیی مقدم است.
(۲اثربخشی همان کارآیی است به اضافه بهرهوری
(۳اثربخشی و کارآیی دو مفهوم معادل هستند.
(۴کارآیی مقدم بر اثربخشی است
گزینه درست: گزینه ۱ اثربخشی برکارایی مقدم است

 

یکی از دانشمندان )پیتر دراکر( کارایی و اثربخشی را به شرح زیر تعریف کرده است:
(۱اثربخشی یعنی انجام دادن کارها به نحو شایسته یا مناسب، کارایی یعنی انجام دادن کارهای شایسته یا مناسب.
(۲اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای شایسته یا مناسب، کارایی یعنی انجام کار به هر قیمتی
(۳کارآیی یعنی انجام دادن کارها به نحو شایسته یا مناسب، اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای شایسته یا مناسب
(۴اثربخشی یعنی ارزان‌تر تمام کردن کار، کارآیی یعنی توجه به کیفیت کار به جای کمیت
گزینه درست: گزینه ۳ کارایی یعنی انجام کارها به نحو شایسته و مناسب و اثربخشی یعنی انجام کارهای شایسته و مناسب

 

سیستمهای باز دارای خصوصیات مشترکی هستند، از آن جمله:
(۱وارد کردن مواد و انرژی، ورود اطلاعات، بازخورد منفی و کدگذاری، وضعیت ثبات و تعادل پویا.
(۲تعادل ایستا، بازخورد مثبت، آنتروپی مثبت
(۳وارد کردن مواد و انرژی، آنتروپی منفی، بازخورد مثبت
(۴تعادل پویا، بازخورد منفی، استقلال اجزاء
گزینه درست: گزینه ۱ ویژگیهای سیستمهای باز عبارتند از: هم پایانی، همافزایی یا سینرژی، بازخور منفی، وضعیت ثبات، ورود موادخام و اطلاعات، تبدیل مواد خام به
محصولات و خدمات

 

جزوه تئوری های مدیریت استخدامی رایگان pdf

 

تئوری انتخاب عمومی در حقیقت:
(۱بکارگیری اصول اقتصاد خرد در زمینههای سیاسی و اجتماعی است.
(۲برگزاری انتخابات برای برگزیدن مقامات سیاسی است.
(۳برگزیدن مقامات اداری از طریق انتخابات است.
(۴نادیده گرفتن ترجیحات اشخاص است.
گزینه درست: گزینه ۱ تئوری انتخاب عمومی بر به کارگیری اصول اقتصاد خرد در زمینههای سیاسی و اجتماعی تأکید دارد

 

در بحث مشخصات سیستمهای باز، » آنتروپی منفی« :
(۱فرآیندی است که باعث کاهش انرژی سازمان و در نهایت اضمحلال سازمان میشود.
(۲ارتباطی با انرژی مصرفی سازمان ندارد.
(۳فرآیندی است که از نابودی سیستم از طریق واردکردن انرژی بیش از حد نیاز برای تولید، یا ذخیره انرژی، جلوگیری میکند.
(۴در برابر »آنتروپی منفی« مقاومت کرده، مانع رشد سازمان میشود
گزینه درست: گزینه ۳ آنتروپی منفی از زوال سیستم جلوگیری میکند

 

مسئولیت اصلی مدیران میانی سازمان کدام گزینه را در بر میگیرد؟
(۱فعالیتهایی را هدایت میکند که بدان وسیله سیاستهای سازمان به اجرا درآیند و بین خواستههای مدیران رده بالا و توانایی کارکنان نوعی تعادل برقرار شود.
(۲هماهنگی بین فعالیتهای صف و ستاد سازمان تا از طریق دستورها مدیران رده بالا به لایههای عملیاتی انتشار یابد.
(۳هماهنگی بین لایههای اصلی مدیریت در سازمان شامل مدیران رده بالا، مدیران میانی و سرپرستان جهت انتقال برنامهها از بالا به پائین و انتقال اطلاعـات از پایین به بالا.
(۴برنامههایی را اجرا میکنند تا از طریق انتظارات و خواستههای مدیران رده بالا تحقق یافته و نیازمندیهای کارکنان رده عملیاتی نیز تأمین شود
گزینه درست: گزینه ۱ عنوان مدیریت میانی دربرگیرنده چند سطح از سازمان میشود. مدیران رده میانی کارها و فعالیتهـای مـدیران رده پـایینتـر و نیـز سرپرسـتی کارکنان عملیاتی را هم بر عهده میگیرند. مسئولیت اصلی مدیران میانی این است که فعالیتهایی را هدایت و رهبری کنند که بدان وسیله سیاستهای سازمان به اجرا درآید و بین خواستها یا تقاضاهای مدیران رده بالاتر و ظرفیت یا توانایی کارفرمایان نوعی تعادل و توازن برقرار کنند

 

در سطوح مدیریت سازمانها، مسئولیت اصلی مدیران میانی عبارتند از:
(۱هدایت و راهبردی فرآیندهای اصلی سازمان تا نیل به اهداف آن
(۲اجرای سیاستهای سازمان از طریق فعالیتهای هدایت شده و برقراری توازن بین سایر سطوح مدیریتی
(۳نقش رابط بین سایر سطوح مدیریتی را ایفا میکنند.
(۴سرپرستی امور، در جریان اجرا و پیاده سازی طرحها و برنامههای کلان تصویب شده توسط مدیریت ارشد
گزینه درست: گزینه ۳ مدیران میانی مانند حلقهی واسطهای میان مدیران عملیاتی و مدیران عالی عمل میکنند. این مدیران به طور مستقیم به مدیریت عالی گـزارش میدهند و کارشان مدیریت و نظارت بر سرپرستان است. بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل دادهها، آمادهسازی اطلاعات برای تصمیمگیـری، تنظـیم برنامـه هـا و طرحهای عملی بر مبنای تصمیمهای مدیریت عالی و برنامهریزی فعالیتهای سرپرستان و هدایت آنها برای نیل به اهداف سازمانی است

 

کتاب تئوری های مدیریت و برنامه ریزی برای استخدامی

 

به کمک کدام وظیفه مدیریتی میتوان شاخصهای کارایی و اثربخشی را تحقق بخشید و چگونه؟
(۱کنترل، اثر بخشی در خروجیها، کارایی در فراگرد
(۲هدایت، اثربخشی در ارتباطات، کارایی در انگیزش
(۳سازماندهی، اثر بخشی در ترکیب فعالیتها، کارایی در تفکیک وظایف
(۴برنامهریزی، اثربخشی در تعیین هدف، کارایی در تنظیم فعالیتهای دسترسی به هدف
گزینه درست: گزینه ۴ برای تعیین یک هدف درست و راه درست رسیدن به آن هدف، باید برنامهریزی کرد

 

اگر سازمانی ارزشهای مبتنی بر محیط را بپذیرد و اعتقاد داشته باشد که باید با محیط و زمین، زندگی هماهنگ تری داشته باشد، از کدام موضع پیروی میکند ؟
(۱موضع مبتنی بر سبز پر رنگ
(۲موضع قانون مداری
(۳موضع مبتنی بر گروههای ذینفع
(۴موضع مشتری مداری
گزینه درست: گزینه ۱ یکی از مواضع سازمانها برای نشان دادن حساسیتشان نسبت به محیط، موضع مبتنی بر سبز پررنگ مـیباشـد و بیـان مـیدارد کـه: بعـضی از شرکتها تجربهای را آغاز کردهاند که به موجب آن ارزشهای مبتنی بر محیط را میپذیرند و مؤید آن است که ما باید با محیط و زمین زندگی هماهنگتـری داشـته باشیم

 

هر انسان از طریق شبکه ای از روابط با دیگران ارتباط برقرار میکند علت وجودی چنین رابطه ای این است که ………..
(۱در دنیایی زندگی میکنیم که روابط پیچیده ای بر آن حاکم است.
(۲علیرغم وجود آزادیهای فردی، محدودیتهایی در اجتماع وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم.
(۳ما برای رسیدن به هدفهای خود به حیات و پشتیبانی متقابل یکدیگر نیاز داریم.
(۴بتوانیم از سایر منابع موجود در محیط در راستای اهداف خود بهره برداری کنیم
گزینه درست: گزینه ۱ به دلیل پیچیدگی روابط زندگی کنونی، هر انسانی از طریق شبکهای از روابط با دیگران ارتباط برقرار میکند

 

جزوه تئوری های مدیریت و برنامه ریزی

 

آیا سیستمها دارای مرز هستند؟
(۱بلی، همه سیستمها دارای محدوده و مرز خاص هستند.
(۲خیر، زیرا هر سیستم در درون یک سیستم دیگر فعالیت میکند و سیستم در سیستم است.
(۳وقتی صحبت از سیستم مطرح میشود باید توجه داشته باشیم که مرز سیستم بینهایت است.
(۴با طرح موضوع جهانی شدن مشخص است که سیستمها مرز ندارند
گزینه درست: گزینه ۱ یکی از ویژگیهای روشن و واضح یک سیستم باز، آگاهی آن از روابط بین خود و محیطش است. مرزی وجود دارد که سیستم را از محیطش جدا میکند. تغییرات محیطی، کم و بیش بر سیستم تأثیر میگذارند و همینطور آن تغییرات درون سیستم نیز محیط را متأثر میکند. بدون وجود مرزی مشخص، سیستمیوجود نخواهد داشت، مرز یا مرزهای سیستماند که مشخص میکنند سیستمها در چه جایی واقع شدهاند و سیستمهای فرعی از کجا شروع و به کجا ختم میشوند. مرزها میتواند فیزیکی باشند نظیر خطوط مرزی روشن که ایالات متحده آمریکا را از همسایگان شرقی و غربیاش جدا میکند. مرزها همچنین میتوانند به صورت روانشناختی از طریق نمادهایی نظیر القاب، عناوین، لباسهای همشکل و شعائر مذهبی بوجود آیند

 

کدام یک از گزینههای زیر نزدیکترین و جامعترین تعریف درباره »سازمان« است؟
(۱سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای برنامه بلندمدت استراتژیک و هدفمند است.
(۲سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف میباشد و سیستمیاست که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه، فعالیتهای خاصـی را انجـام مـیدهـدو
دارای مرزهای مشخصی است.
(۳سازمان یک سیستم اجتماعی است که نه تنها هدفمند است بلکه دارای مرزهای جهانی است.
(۴سازمان یک سیستم اجتماعی است که به صورت کل عمل میکند
گزینه درست: گزینه ۲ سازمان پدیدهای اجتماعی به شمار میآید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت میکند

 

دیدگاه پست مدرنیسم در مورد ارتباطات به کمک زبان چیست؟
(۱زبان به عنوان عنصر اساسی ارتباطی قدرت زیادی در مراودات اجتماعی دارد.
(۲زبان نشان دهنده مفاهیم ذهنی افراد بوده و منعکس کننده درون آنهاست.
(۳زبان عنصر اصلی ارتباطی در تاریخ است و انسانهای اعصار مختلف را به هم پیوند میدهد.
(۴زبان نشان دهنده مفاهیم ذهنی افراد نیست و زاییده فرآیندهای فرهنگی جوامع است
گزینه درست: گزینه ۴ از دیدگاه پست مدرنیسم زبان زاییده فرآیندهای فرهنگی جوامع است و نشاندهنده اندیشههای درونی افراد نیست و نمیتـوانیم بـه کمـک آن، مشاهدات و تفکرات را بطور واقعی انتقال دهیم

 

جزوه تئوری های مدیریت و برنامه ریزی برای آزمون استخدامی

 

در نظریه ویلسون دو موضوع برجسته به چشم میخورد که به عنوان محوری برای مطالعه مدیریت دولتی در طول تاریخ این رشته، به خـدمت گرفته شده است:
۱ (۱ـ جدائی اداره از سیاسیت ۲ـ جستجو برای اصول مدیریت اداری که میتواند در نیل به کارایی سازمانی یاریدهنده باشد.
۱ (۲ـ تبعیت اداره از سیاست ۲ـ تبعیت از اصول مدیریت بازرگانی
۱ (۳ـ تعامل اداره و سیاست ۲ـ ایجاد ساختاری متمرکز و منجسم
۱ (۴ـ دنبال کردن مدل بازرگانی ۲ـ قرار گرفتن مدیریت در فضای سیاسی
گزینه درست: گزینه ۱ یکی از نظریات سنتی در اداره امور دولتی، نظریه تفکیک سیاست در اداره بود که توسط ویلسون ارائه گردید. وی اعتقاد داشت کـه اداره در درون سیاست قرار گرفته است. مسائل اداری، مسائل سیاسی نیستند، اگر چه سیاست وظایف اداره را تعیین میکند. از نظر او اداره امور دولتی عبارتست از اجرای دقیق و منظم قوانین دولتی و هر گونه به کارگیری اختصاصی قوانین عمومی که یک اقدام اداری محسوب میشود. وی معتقد بود که سیستم تاراج زائیده ادغام مسائل اداری و سیاسی است. تکامل آراء ویلسون سبب شد که اداره امور دولتی به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل ظهور کند و از نظر عملی و نهادی با سیاست متفاوت گردد

 

به نظر یکی از محققین (دنهارت) سه دلیل برای تأثیرگذاری متقابل سیاست و اداره وجود دارد:
(۱ـ تأیید این نکته که مطالعات مدیریت صرفاً به بهبود کارایی مدیریتی سازمانهای بسیار ساختارمند توجه دارد. ۲ـ به کارگیری فنون مـدیریت بازرگـانی در اداره امور. ۳ـ نقش سازمانهای دولتی در دموکراسی

(۲ـ تأیید این نکته که مطالعات مدیریت صرفاً به بهبود کارایی مدیریتی سازمانهای بسیار ساختارمند توجه دارد. ۲ـ احتراز از به کارگیری فنون مـدیریت بازرگانی در اداره امور. ۳ـ نقش سازمانهای دولتی در دموکراسی.

(۳ـ وجود تعارض بین سازمانهای دولتی و دموکراسی ۲ـ تغییر نگاه به امور به عنوان یک وظیفه، به اداره به عنوان یک سـاختار ۳ــ بـه کـارگیری فنـون مدیریت بازرگانی در اداره امور

(۴ـ قرار گرفتن اداره امور به عنوان یک وظیفه در درون محیطهای متنوع دولتی مانند قوه قضائیه و مقننه ۲ـ انتساب اداره امور به یک نهاد خاص، یعنـی شاخه خاصی از دولت ۳ـ به کارگیری فنون مدیریت بازرگانی در اداره امور
گزینه درست: گزینه ۱ دلایل تأثیرگذاری متقابل سیاست و اداره عبارتند از: مطالعات مدیریت به بهبـود کـارایی مـدیریتی سـازمانهـای بـسیار سـاختارمند توجـه دارد ـ به کارگیری فنون مدیریت بازرگانی در اداره امور ـ نقش سازمانهای دولتی در دموکراسی

 

کدامیک از تعاریف زیر برای »سیستم« مناسبتر است؟
(۱مجموعهای از اجزا که با هم ارتباط و همبستگی متقابل دارند و نقش معینی را ایفا مینمایند.
(۲مجموعهای از اجزای به هم پیوسته که برای هدف خاص کار میکنند.
(۳مجموعهای از چیزهای بهم پیوسته که کل یک پارچهای را تشکیل میدهند.
(۴مجموعهای از فعالیتهای از پیش تعیین شده در سازمان
گزینه درست: گزینه ۲ مجموعهای از اجزای به هم پیوسته که برای هدف خاص کار میکنند

دانلود جزوه تئوری های مدیریت و برنامه ریزی با بهترین کیفیت برای آزمون های استخدامی + نمونه سوالات تئوری های مدیریت و برنامه ریزی با پاسخ.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

3 دیدگاه برای جزوه سوالات تئوری های مدیریت و برنامه ریزی استخدامی (۱۴۰۲) pdf

 1. موسوی

  خیلییی خیلییی ممنون لطفا منابع دیگر استخدام بانک را با همین کیفیت قرار دهید

  • admin admin

   خواهش میکنم به زودی قرار خواهیم داد

 2. شیوا

  سلام فقط خوندن همین نمونه سوالات برای ازمون استخدامی بانک ملی ۱۴۰۲ کافیه به نظرتون؟؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم شیوا…
   با خوندن این مجموعه از جزوه و سوالات تئوری های مدیریت و برنامه ریزی میتونید قبولی خود را در آزمون استخدامی تظمین کنید..

 3. حمید

  با سلام این سوالات تستی هستن ؟ چند سوال هستن ؟ و چند صفحه می‌باشد؟

  • عاطفه محمدی

   سلام
   بییش از ۶۰۰ سوال
   بهمراه جزوات مهم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *