رایگان سوالات تئوری های مدیریت و برنامه ریزی استخدامی (۱۴۰۳) pdf

(دیدگاه کاربر 3)

۲۹,۹۰۰ تومان

جزوه سوالات تئوری های مدیریت و برنامه ریزی برای آزمون استخدامی با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

دانلود بیش از ۶۰۰ سوال از مهمترین سوالات تئوری  های مدیریت و برنامه ریزی برای آزمون استخدامی با پاسخنامه + جزوات فوق مهم

مهمترین سوالات آزمونهای گذشته

جزوه تئوری های مدیریت برای استخدامی

خلاصه کتاب تئوری های مدیریت

(لینک دانلود بعد از پرداخت نمایش داده می شود)

 

چند مورد از سوالات تئوری  های مدیریت و برنامه ریزی:

مدیران مسئولیتهای متعددی دارند. کدامیک از حیطه های زیر مهمترین مسئولیت یک مدیر است؟
۱-ارضاء اهداف سازمانی
۲-ارضاء مدیران مافوق
۳-تأمین نیازهای قانونی کارکنان سازمان
۴-ارزشیابی مداوم از فرآیند فعالیت سازمان
گزینه درست: گزینه ۱ مهمترین مسئولیت مدیران، تأمین و ارضاء اهداف سازمانی میباشد

 

مدیر کیست؟
۱-مدیر کسی است که اثربخشی و کارایی در سازمان دارد.
۲-مدیر کسی است که اختیار و قدرت کافی در سازمان دارد.
۳-مدیر کسی است که کارایی و عملکرد بهتری از دیگران در سازمان دارد.
۴-مدیر کسی است که مسئولیت عملکرد دیگران را در سازمان به عهده دارد
گزینه درست: گزینه ۴ مدیران در سازمانها مسئولیت عملکرد افراد تحت نظارت خود در سازمان را بر عهده دارند و میزان موفقیت مدیر را میتـوان بـا عـواملی همچـون اثربخشی و کارایی محاسبه کرد

 

وظایف مدیران عبارت است از:
۱-سازماندهی، هماهنگی، اداره امور
۲-برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، ایجادانگیزش، کنترل
۳-کنترل، سازماندهی، نظارت، بازرسی
۴-بازرسی، تشویق، تنبیه، نظارت
گزینه درست: گزینه ۲ وظایف مدیر عبارتند از: برنامهریزی ـ سازماندهی ـ رهبری ـ کنترل ـ انگیزش

 

برای ارزیابی میزان موفقیت مدیران ارشد به کدام عامل بیشترین توجه میشود؟
۱-کاهش هزینههای جاری
۲-افزایش بهرهوری کارکنان
۳-رسیدن به اهداف سازمانی
۴-تولید کالا و خدمات کیفی
گزینه درست: گزینه ۳ میزان موفقیت مدیر با توجه به میزان تحقق اهداف سازمانی توسط وی محقق میگردد

 

دانلود رایگان کتاب تئوری های مدیریت و برنامه ریزی برای استخدامی

 

با توجه به متن فوق کدام گزاره زیر نادرست است؟
۱-ایجاد، اصلاح و بهبود نظامهای مدیریتی نتیجه تفکر سیستمی و جامعنگری است.
۲-از نشانههای نبود تفکر سیستمی، فقدان جامعنگری و توسل به سیستمها بدون بسترسازی و فرهنگ سازی
۳-بستر سازی و ترویج تفکر سیستمیدر مجموعه سازمان با توجه به پیوند و تعامل سیستمها، از الزامات ایجاد سیستمهای موفق است.
۴-نبود تفکر سیستمی به پیدایش سازمانهایی میانجامد که با صرف هزینههای کلان به صرف خرید، راهانـدازی، مکـانیزهکـردن و نگهـداری سیـستمهـای عملیاتی خود بسنده میکنند.
گزینه درست: گزینه ۱ با توجه به متن گزینه یک غلط است

 

پنچ اصل پیتر سنگه برای سازمانهای یادگیرنده عبارتند از:
۱-توانایی شخصی، بینش مشتر، مدلهای ذهنی، تفکر سیستمی، یادگیری جمعی
۲-کار گروهی، انضباط، ارتباط گسترده، تفکر استراتژیک، بازخورد
۳-کارایی، ارتباط گسترده، توانایی گروهی، تصمیمگیری مشارکتی، تفکر استراتژیک
۴-بینش مشتر، دانش گسترده، تفکر استراتژیک، مدیریت مشارکتی، تفکر سیستمی
گزینه درست: گزینه ۱ پنج اصل پیترسنگه در ارتباط با سازمانهای یادگیرنده عبارتند از: مدلهای ذهنی، تفکر سیستمی، یادگیری جمعی، بینش مشتر و تواناییهای شخصی

 

کدام یک از گزینههای زیر برای موفقیت سازمان درستتر است؟
۱-اثربخشی بر کارآیی مقدم است.
۲-اثربخشی همان کارآیی است به اضافه بهره وری
۳-اثربخشی و کارآیی دو مفهوم معادل هستند.
۴-کارآیی مقدم بر اثربخشی است
گزینه درست: گزینه ۱ اثربخشی برکارایی مقدم است

 

یکی از دانشمندان (پیتر دراکر) کارایی و اثربخشی را به شرح زیر تعریف کرده است:
۱-اثربخشی یعنی انجام دادن کارها به نحو شایسته یا مناسب، کارایی یعنی انجام دادن کارهای شایسته یا مناسب.
۲-اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای شایسته یا مناسب، کارایی یعنی انجام کار به هر قیمتی
۳-کارآیی یعنی انجام دادن کارها به نحو شایسته یا مناسب، اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای شایسته یا مناسب
۴-اثربخشی یعنی ارزان‌تر تمام کردن کار، کارآیی یعنی توجه به کیفیت کار به جای کمیت
گزینه درست: گزینه ۳ کارایی یعنی انجام کارها به نحو شایسته و مناسب و اثربخشی یعنی انجام کارهای شایسته و مناسب

 

سیستمهای باز دارای خصوصیات مشترکی هستند، از آن جمله:
۱-وارد کردن مواد و انرژی، ورود اطلاعات، بازخورد منفی و کدگذاری، وضعیت ثبات و تعادل پویا.
۲-تعادل ایستا، بازخورد مثبت، آنتروپی مثبت
۳-وارد کردن مواد و انرژی، آنتروپی منفی، بازخورد مثبت
۴-تعادل پویا، بازخورد منفی، استقلال اجزاء
گزینه درست: گزینه ۱ ویژگیهای سیستمهای باز عبارتند از: هم پایانی، همافزایی یا سینرژی، بازخور منفی، وضعیت ثبات، ورود موادخام و اطلاعات، تبدیل مواد خام به محصولات و خدمات

 

جزوه تئوری های مدیریت استخدامی رایگان pdf

 

تئوری انتخاب عمومی در حقیقت:
۱-بکارگیری اصول اقتصاد خرد در زمینه های سیاسی و اجتماعی است.
۲-برگزاری انتخابات برای برگزیدن مقامات سیاسی است.
۳-برگزیدن مقامات اداری از طریق انتخابات است.
۴-نادیده گرفتن ترجیحات اشخاص است.
گزینه درست: گزینه ۱ تئوری انتخاب عمومی بر به کارگیری اصول اقتصاد خرد در زمینه های سیاسی و اجتماعی تأکید دارد

 

در بحث مشخصات سیستمهای باز، » آنتروپی منفی« :
۱-فرآیندی است که باعث کاهش انرژی سازمان و در نهایت اضمحلال سازمان میشود.
۲-ارتباطی با انرژی مصرفی سازمان ندارد.
۳-فرآیندی است که از نابودی سیستم از طریق واردکردن انرژی بیش از حد نیاز برای تولید، یا ذخیره انرژی، جلوگیری میکند.
۴-در برابر »آنتروپی منفی« مقاومت کرده، مانع رشد سازمان میشود
گزینه درست: گزینه ۳ آنتروپی منفی از زوال سیستم جلوگیری میکند

 

مسئولیت اصلی مدیران میانی سازمان کدام گزینه را در بر میگیرد؟
۱-فعالیتهایی را هدایت میکند که بدان وسیله سیاستهای سازمان به اجرا درآیند و بین خواسته های مدیران رده بالا و توانایی کارکنان نوعی تعادل برقرار شود.
۲-هماهنگی بین فعالیتهای صف و ستاد سازمان تا از طریق دستورها مدیران رده بالا به لایههای عملیاتی انتشار یابد.
۳-هماهنگی بین لایههای اصلی مدیریت در سازمان شامل مدیران رده بالا، مدیران میانی و سرپرستان جهت انتقال برنامهها از بالا به پائین و انتقال اطلاعـات از پایین به بالا.
۴-برنامه هایی را اجرا میکنند تا از طریق انتظارات و خواستههای مدیران رده بالا تحقق یافته و نیازمندیهای کارکنان رده عملیاتی نیز تأمین شود
گزینه درست: گزینه ۱ عنوان مدیریت میانی دربرگیرنده چند سطح از سازمان میشود. مدیران رده میانی کارها و فعالیتهـای مـدیران رده پـایینتـر و نیـز سرپرسـتی کارکنان عملیاتی را هم بر عهده میگیرند. مسئولیت اصلی مدیران میانی این است که فعالیتهایی را هدایت و رهبری کنند که بدان وسیله سیاستهای سازمان به اجرا درآید و بین خواستها یا تقاضاهای مدیران رده بالاتر و ظرفیت یا توانایی کارفرمایان نوعی تعادل و توازن برقرار کنند

 

در سطوح مدیریت سازمانها، مسئولیت اصلی مدیران میانی عبارتند از:
۱-هدایت و راهبردی فرآیندهای اصلی سازمان تا نیل به اهداف آن
۲-اجرای سیاستهای سازمان از طریق فعالیتهای هدایت شده و برقراری توازن بین سایر سطوح مدیریتی
۳-نقش رابط بین سایر سطوح مدیریتی را ایفا میکنند.
۴-سرپرستی امور، در جریان اجرا و پیاده سازی طرحها و برنامه های کلان تصویب شده توسط مدیریت ارشد
گزینه درست: گزینه ۳ مدیران میانی مانند حلقهی واسطهای میان مدیران عملیاتی و مدیران عالی عمل میکنند. این مدیران به طور مستقیم به مدیریت عالی گـزارش میدهند و کارشان مدیریت و نظارت بر سرپرستان است. بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل دادهها، آمادهسازی اطلاعات برای تصمیمگیـری، تنظـیم برنامـه هـا و طرحهای عملی بر مبنای تصمیمهای مدیریت عالی و برنامهریزی فعالیتهای سرپرستان و هدایت آنها برای نیل به اهداف سازمانی است

 

کتاب تئوری های مدیریت و برنامه ریزی برای استخدامی

 

به کمک کدام وظیفه مدیریتی میتوان شاخصهای کارایی و اثربخشی را تحقق بخشید و چگونه؟
۱-کنترل، اثر بخشی در خروجیها، کارایی در فراگرد
۲-هدایت، اثربخشی در ارتباطات، کارایی در انگیزش
۳-سازماندهی، اثر بخشی در ترکیب فعالیتها، کارایی در تفکیک وظایف
۴-برنامهریزی، اثربخشی در تعیین هدف، کارایی در تنظیم فعالیتهای دسترسی به هدف
گزینه درست: گزینه ۴ برای تعیین یک هدف درست و راه درست رسیدن به آن هدف، باید برنامه ریزی کرد

 

اگر سازمانی ارزشهای مبتنی بر محیط را بپذیرد و اعتقاد داشته باشد که باید با محیط و زمین، زندگی هماهنگ تری داشته باشد، از کدام موضع پیروی میکند؟
۱-موضع مبتنی بر سبز پر رنگ
۲-موضع قانون مداری
۳-موضع مبتنی بر گروههای ذینفع
۴-موضع مشتری مداری
گزینه درست: گزینه ۱ یکی از مواضع سازمانها برای نشان دادن حساسیتشان نسبت به محیط، موضع مبتنی بر سبز پررنگ مـیباشـد و بیـان مـیدارد کـه: بعـضی از شرکتها تجربهای را آغاز کردهاند که به موجب آن ارزشهای مبتنی بر محیط را میپذیرند و مؤید آن است که ما باید با محیط و زمین زندگی هماهنگتـری داشـته باشیم

 

هر انسان از طریق شبکه ای از روابط با دیگران ارتباط برقرار میکند علت وجودی چنین رابطه ای این است که ………..
۱-در دنیایی زندگی میکنیم که روابط پیچیده ای بر آن حاکم است.
۲-علیرغم وجود آزادیهای فردی، محدودیتهایی در اجتماع وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم.
۳-ما برای رسیدن به هدفهای خود به حیات و پشتیبانی متقابل یکدیگر نیاز داریم.
۴-بتوانیم از سایر منابع موجود در محیط در راستای اهداف خود بهره برداری کنیم
گزینه درست: گزینه ۱ به دلیل پیچیدگی روابط زندگی کنونی، هر انسانی از طریق شبکهای از روابط با دیگران ارتباط برقرار میکند

 

جزوه تئوری های مدیریت و برنامه ریزی

 

آیا سیستمها دارای مرز هستند؟
۱-بلی، همه سیستمها دارای محدوده و مرز خاص هستند.
۲-خیر، زیرا هر سیستم در درون یک سیستم دیگر فعالیت میکند و سیستم در سیستم است.
۳-وقتی صحبت از سیستم مطرح میشود باید توجه داشته باشیم که مرز سیستم بینهایت است.
۴-با طرح موضوع جهانی شدن مشخص است که سیستمها مرز ندارند
گزینه درست: گزینه ۱ یکی از ویژگیهای روشن و واضح یک سیستم باز، آگاهی آن از روابط بین خود و محیطش است. مرزی وجود دارد که سیستم را از محیطش جدا میکند. تغییرات محیطی، کم و بیش بر سیستم تأثیر میگذارند و همینطور آن تغییرات درون سیستم نیز محیط را متأثر میکند. بدون وجود مرزی مشخص، سیستمیوجود نخواهد داشت، مرز یا مرزهای سیستماند که مشخص میکنند سیستمها در چه جایی واقع شدهاند و سیستمهای فرعی از کجا شروع و به کجا ختم میشوند. مرزها میتواند فیزیکی باشند نظیر خطوط مرزی روشن که ایالات متحده آمریکا را از همسایگان شرقی و غربیاش جدا میکند. مرزها همچنین میتوانند به صورت روانشناختی از طریق نمادهایی نظیر القاب، عناوین، لباسهای همشکل و شعائر مذهبی بوجود آیند

 

کدام یک از گزینههای زیر نزدیکترین و جامعترین تعریف درباره »سازمان« است؟
۱-سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای برنامه بلندمدت استراتژیک و هدفمند است.
۲-سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف میباشد و سیستمیاست که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه، فعالیتهای خاصـی را انجـام مـیدهـدو
دارای مرزهای مشخصی است.
۳-سازمان یک سیستم اجتماعی است که نه تنها هدفمند است بلکه دارای مرزهای جهانی است.
۴-سازمان یک سیستم اجتماعی است که به صورت کل عمل میکند
گزینه درست: گزینه ۲ سازمان پدیدهای اجتماعی به شمار میآید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت میکند

 

دیدگاه پست مدرنیسم در مورد ارتباطات به کمک زبان چیست؟
۱-زبان به عنوان عنصر اساسی ارتباطی قدرت زیادی در مراودات اجتماعی دارد.
۲-زبان نشان دهنده مفاهیم ذهنی افراد بوده و منعکس کننده درون آنهاست.
۳-زبان عنصر اصلی ارتباطی در تاریخ است و انسانهای اعصار مختلف را به هم پیوند میدهد.
۴-زبان نشان دهنده مفاهیم ذهنی افراد نیست و زاییده فرآیندهای فرهنگی جوامع است
گزینه درست: گزینه ۴ از دیدگاه پست مدرنیسم زبان زاییده فرآیندهای فرهنگی جوامع است و نشاندهنده اندیشههای درونی افراد نیست و نمیتـوانیم بـه کمـک آن، مشاهدات و تفکرات را بطور واقعی انتقال دهیم

 

جزوه تئوری های مدیریت و برنامه ریزی برای آزمون استخدامی

 

در نظریه ویلسون دو موضوع برجسته به چشم میخورد که به عنوان محوری برای مطالعه مدیریت دولتی در طول تاریخ این رشته، به خـدمت گرفته شده است:
۱ ۱-ـ جدائی اداره از سیاسیت ۲ـ جستجو برای اصول مدیریت اداری که میتواند در نیل به کارایی سازمانی یاریدهنده باشد.
۱ ۲-ـ تبعیت اداره از سیاست ۲ـ تبعیت از اصول مدیریت بازرگانی
۱ ۳-ـ تعامل اداره و سیاست ۲ـ ایجاد ساختاری متمرکز و منجسم
۱ ۴-ـ دنبال کردن مدل بازرگانی ۲ـ قرار گرفتن مدیریت در فضای سیاسی
گزینه درست: گزینه ۱ یکی از نظریات سنتی در اداره امور دولتی، نظریه تفکیک سیاست در اداره بود که توسط ویلسون ارائه گردید. وی اعتقاد داشت کـه اداره در درون سیاست قرار گرفته است. مسائل اداری، مسائل سیاسی نیستند، اگر چه سیاست وظایف اداره را تعیین میکند. از نظر او اداره امور دولتی عبارتست از اجرای دقیق و منظم قوانین دولتی و هر گونه به کارگیری اختصاصی قوانین عمومی که یک اقدام اداری محسوب میشود. وی معتقد بود که سیستم تاراج زائیده ادغام مسائل اداری و سیاسی است. تکامل آراء ویلسون سبب شد که اداره امور دولتی به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل ظهور کند و از نظر عملی و نهادی با سیاست متفاوت گردد

 

به نظر یکی از محققین (دنهارت) سه دلیل برای تأثیرگذاری متقابل سیاست و اداره وجود دارد:
۱-ـ تأیید این نکته که مطالعات مدیریت صرفاً به بهبود کارایی مدیریتی سازمانهای بسیار ساختارمند توجه دارد. ۲ـ به کارگیری فنون مـدیریت بازرگـانی در اداره امور. ۳ـ نقش سازمانهای دولتی در دموکراسی

۲-ـ تأیید این نکته که مطالعات مدیریت صرفاً به بهبود کارایی مدیریتی سازمانهای بسیار ساختارمند توجه دارد. ۲ـ احتراز از به کارگیری فنون مـدیریت بازرگانی در اداره امور. ۳ـ نقش سازمانهای دولتی در دموکراسی.

۳-ـ وجود تعارض بین سازمانهای دولتی و دموکراسی ۲ـ تغییر نگاه به امور به عنوان یک وظیفه، به اداره به عنوان یک سـاختار ۳ــ بـه کـارگیری فنـون مدیریت بازرگانی در اداره امور

۴-ـ قرار گرفتن اداره امور به عنوان یک وظیفه در درون محیطهای متنوع دولتی مانند قوه قضائیه و مقننه ۲ـ انتساب اداره امور به یک نهاد خاص، یعنـی شاخه خاصی از دولت ۳ـ به کارگیری فنون مدیریت بازرگانی در اداره امور
گزینه درست: گزینه ۱ دلایل تأثیرگذاری متقابل سیاست و اداره عبارتند از: مطالعات مدیریت به بهبـود کـارایی مـدیریتی سـازمانهـای بـسیار سـاختارمند توجـه دارد ـ به کارگیری فنون مدیریت بازرگانی در اداره امور ـ نقش سازمانهای دولتی در دموکراسی

 

کدامیک از تعاریف زیر برای »سیستم« مناسبتر است؟
۱-مجموعهای از اجزا که با هم ارتباط و همبستگی متقابل دارند و نقش معینی را ایفا مینمایند.
۲-مجموعهای از اجزای به هم پیوسته که برای هدف خاص کار میکنند.
۳-مجموعهای از چیزهای بهم پیوسته که کل یک پارچهای را تشکیل میدهند.
۴-مجموعهای از فعالیتهای از پیش تعیین شده در سازمان
گزینه درست: گزینه ۲ مجموعهای از اجزای به هم پیوسته که برای هدف خاص کار میکنند

دانلود جزوه تئوری های مدیریت و برنامه ریزی با بهترین کیفیت برای آزمون های استخدامی + نمونه سوالات تئوری های مدیریت و برنامه ریزی با پاسخ.

دانلود رایگان کتاب تئوری های مدیریت pdf جزوه تئوری های مدیریت استخدامی رایگان pdf
دانلود رایگان خلاصه تئوری های مدیریت pdf جزوه تئوری های مدیریت+pdf
تست تئوری های مدیریت+pdf خلاصه نکات مهم تئوری مدیریت رایگان
دانلود رایگان خلاصه جزوه تئوری مدیریت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

3 دیدگاه برای رایگان سوالات تئوری های مدیریت و برنامه ریزی استخدامی (۱۴۰۳) pdf

 1. حمید

  با سلام این سوالات تستی هستن ؟ چند سوال هستن ؟ و چند صفحه می‌باشد؟

  • عاطفه محمدی

   سلام
   بییش از ۶۰۰ سوال
   بهمراه جزوات مهم

 2. شیوا

  سلام فقط خوندن همین نمونه سوالات برای ازمون استخدامی بانک ملی ۱۴۰۲ کافیه به نظرتون؟؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم شیوا…
   با خوندن این مجموعه از جزوه و سوالات تئوری های مدیریت و برنامه ریزی میتونید قبولی خود را در آزمون استخدامی تظمین کنید..

 3. موسوی

  خیلییی خیلییی ممنون لطفا منابع دیگر استخدام بانک را با همین کیفیت قرار دهید

  • admin admin

   خواهش میکنم به زودی قرار خواهیم داد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *