دانلود رایگان پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان تفکر انتفادی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رابگان پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقی برای کودکان (MJT):

 

_______________________________________________________

 

قسمتی از آزمون قضاوت اخلاقی (MJT):

 

جنسیت:                              سن:                            پایه تحصیلی:                      معدل: 

         

بخش اول

دستورالعمل:

در این قسمت انجام کارخاصی ذکر شده و دلایلی برای انجام آن ارائه گردیده است هردلیلی را برای انجام آن کار انتخاب می کنید در پاسخنامه در شماره همان سؤال زیر حرف مربوط به آن دلیل علامت ضربدر بزنید .

 

مثال یک : دانه ها در زمین کاشته می شوند به این دلیل که ……………………….

الف- حشرات آن را نخورند.

ب- دانه های غذائی رشدکنند .

ج- باران ببارد.

در اینجا درست ب است . پس در پاسخنامه درجلو مثال ۱ بخش اول زیر حرف ب ضربدر می زنیم .

 

 مثال دو : ما آب می نوشیم برای این که …….

الف- آب خنک است.

ب- آب یخ می زند.

ج- آب تشنگی را فرو می نشاند.

ما آب می خوریم چون که تشنگی را فرو می نشاند بنابراین پاسخ درست ج می باشد، و در پاسخنامه در جلوی مثال شماره ۲ بخش اول زیر حرف ج ضربدر می زنیم.

شما می توانیدبه این ترتیب به سؤالات زیر پاسخ دهید:

 • خشونت نباید بکار رود چون که …..

الف- ایجاد ناراحتی می کند

ب- دیگران هم باید زندگی کنند

ج- هر کس باید زندگی کند

 

 • باید احترام بزرگترها را حفظ کنیم چون که …….

الف- بزرگترها مراقب  ما هستند

ب- بزرگترها با این کارخوشحال می شوند

ج- وظیفه ما احترام بزرگترهاست

 • ما نباید دیگران را فریب دهیم چون که ……

الف- فریب دادن بد است

ب- بزرگترها گفته اند فریب ندهیم

ج- دیگران هم ممکن است فریب دهند

 

 • نباید عصبانی شد چون که …………

الف- آدم را زشت می کند

ب-عصبانیت ریشه گناه است

ج- باعث سر درد می شود

 

 • باید عمل خوب انجام داد چون که ……

الف- مادر ما را نخواهد زد

ب- با این کار سرپرست گروه کریکت می شویم

ج- چون پاداش خوبی می یابیم

 

 • انتقام گرفتن بد است چون که ……

الف- نشان دهنده پستی انسان است

ب- چون دیگران شروع به گریه می کنند

ج- ضعیف هستیم

 

 • نباید دزدی کنیم چون که …….

الف- به اندازه کافی داریم

ب- نباید کمتر از دیگران باشیم

ج- با این کار بد می شویم

 

 • باید راست بگوئیم چون که …………

الف- شجاع می شویم

ب- شادمان می شویم

ج- غذای کافی می خوریم

 

 • نباید گناه کنیم چون که …….

الف- خدا ناراضی می شود

ب- سیاه می شویم

ج- اذیت می شویم

 

 • نبایددروغ بگوئیم چون که ………..

الف- هیچکس حرف ها را باور نمی کند

ب- شکلاتی بر ما نخواهند داد

ج- تنبیه نخواهیم شد

 

بخش دوم

دستورالعمل

تعدادی جمله ناقص در زیر داده می شود. در این جمله ها جای خالی داریم .زیرهر جمله تعدادی کلمه وجود دارد . هر کلمه ای را که مناسب می دانید در پاسخنامه جلو شماره سؤال زیر حرف آن کلمه علامت ضربدر بزنید.

مثال یک:

 • …….ناصر وقت دقیق را می دهد:

الف- خواهر ب- مدرسه                    ج- ساعت                     د- هوش

در این جمله کلمه ساعت درست است که درپاسخنامه در بخش ۲ روبروی  شماره مثال ۱ زیر حرف ج علامت ضربدر می زنیم.

مثال دو:

 • چشمها برای …. وگوش ها برای شنیدن هستند.

الف- لمس              ب- دیدن                      ج- گریه کردن               د- خندیدن

چشمان برای دیدن هستند پس حرف ب درست است و در پاسخنامه روبروی مثال شماره ۲ زیر حرف ب علامت ضربدر می زنیم.

 • همه بر او احترام می گذارند چون که او خیلی …. است.

الف-  تنبل                                                   ب-  حریص

ج-همجنس باز                                             د- پرهیزکار

 • هیچ کسی در جهان موفق نیست اگر ….اش را انجام ندهد.

الف-  کودکان                                             ب-  وظیفه

ج-کار                                                        د- سن

 • او به شما در کارتان کمک نکرد ، بلکه در آن وقت شما را …..

الف-  فریب داد                                            ب-  صحبت کرد

ج-خوابید                                                    د- خندید

 • ما باید نسبت به بزرگترمان …….

الف-  شک کنیم                                          ب-  شوخی کنیم

ج-بی اعتنا باشیم                                           د- احترام بگذاریم

 • مردی ثروت زیادی داشت اما باز هم ………….ذهنی او را رها نکرد.

الف-  کودنی                                               ب-  حرص و طمع

ج-بیماری                                                    د- زندگی درناز و نعمت

 • یک آدم خوب هیچ وقت از کسی ………. نمی گیرد .

الف-  انتقام                                      ب-  توپ

ج-کار                                                        د- جنس

 • ما هیچ وقت نباید …………..کنیم.

الف-  جرأت                                    ب-  گناه

ج- باور                                           د- پیام آوری

 • ما اعتقاد کامل داشتیم که او هیچ وقت با ….. حرف نمی زند .

الف-  غرور                          ب-  صدای بلند

ج-دروغ                                          د- آهستگی

 • …….آنقدر قدرت دارد که در شمشیر یافت نمی شود.

الف-  آهن                          ب-  مس

ج-عمل خوب                                  د- سنجاق

 • با انجام ……… شخص هرگز خوب نمی شود.

الف-  کاردستی                               ب-  کمک

ج-مطالعه                                         د- دزدی

 

بخش سوم

دستورالعمل

در این قسمت دوعدد در برابر هر شماره قراردارد مثلاً جلو عدد یک دو کلمه است که بطریقی به هم مربوط هستند یا متضادند یا لازم و ملزوم یکدیگرند. در برابر عدد ۲ فقط یک کلمه است ، بعد جای خالی است. زیر آنها چند کلمه هستند که باید از آنها برای جای خالی استفاده کنید.

هرکدام از این۴ کلمه را برای سؤال انتخاب می کنید در پاسخنامه در جلو شماره

همان سؤال زیر حرف مربوط به آن کلمه ضربدر بزنید.

مثال یک ۱- تشنگی :آب         ۲- گرسنگی:…..

الف-  لیوان                                ب-  غذا

د-آرد                                             ج- استراحت     

 در این سؤال کلمه غذا را انتخاب می کنید و در پاسخنامه جلو مثال ۱ در بخش

۳ زیر حرف ب علامت ضربدر می زنیم.

مثال دو – گرما: سرما       ۲- ضخیم:…….

الف-  نازک                        ب-  وسیع

د-صاف                                               ج- پهن 

 

کلمه “نازک ” برای جای خالی مناسب است پس در پاسخنامه در جلو مثال شماره

۲ زیر حرف الف ضربدر می زنیم.      

 • ۱- درد : لذت                        ۲- خشونت:…

الف-  اسباب بازی                                        ب-  انجام دادن

ج-عدم خشونت                                           د- گفتن

 • ۱- پا : راه رفتن ۲- وظیفه:…..
  الف-  خوردن                      ب-  گفتن

ج-بازی کردن                      د- انجام دادن

 • ۱- داغ : سرد ۲- پرهیزگار:…

الف-  تمیز                                       ب-  کثیف

ج-خوشگل                                                 د- روشن

 

 • ۱- خشک : تر ۲- خشم:…

الف-  کشتن                                    ب-  اضطراب

ج-آب                                                        د- آرامش و سکون

 

 • ۱- سفید : سیاه ۲-  عمل درست:…

الف-  خوب                                    ب-  گناه

ج-رنگی                                                     د- بد

 

 • ۱-کوتاه :بلند ۲- غلط:…

الف-  درست                                               ب-  کوه

ج- نادرست                                     د- صحبت

 

 • ۱- برکت : بخشش ۲- انتقام:…

الف-  بودن                                      ب-  گرفتن

ج-اشتباه                                                      د- زدن

 • ۱- مستقیم : متضاد ۲- احترام:…

الف-  بی احترامی                                         ب-  انجام دادن

ج-صاف                                                     د-شرافت

 

بخش چهارم

دستورالعمل

در این قسمت داستانهای کوتاهی گفته می شود. سؤالاتی از آنها مطرح می گردد .چند پاسخ برای سؤالات وجود دارد . شما بایددر پاسخنامه در برابر شماره سؤال زیر حرف انتخابی علامت ضربدر بزنید.

مثال یک : مسابقات ورزشی در مدرسه برقرار بود . مسعود در همه بازی ها و مسابقه ها جایزه ای گرفت.

مسعود در بازی ها و مسابقه ها جایزه اول را گرفت چون که :

الف-مسابقات و ورزش ها انجام گرفته بود.

ب- همه بچه ها کودن بودند .

ج- مسعود درس نمی خواند .

د- مسعود در مسابقات و ورزش ها بهتر از همه بود .

بنابراین در پاسخنامه در بخش ۴  جلو مثال یک زیر حرف د علامت ضربدر می زنیم.

مثال دو :

دیروز سگ رامش گربه همسایه او را کشت.

سگ گربه رو کشت چون که

الف- گربه میومیو کرد

ب- سگ دشمن گربه است

ج-رامش به اوگفت این کار رابکند.

د- گربه مرد

سگ گربه را کشت چون که سگ دشمن گربه است.

بنابراین در جلومثال شماره ۲ بخش ۴ زیر حرف ب علامت ضربدر می زنیم.

 

به سؤالات زیر به همین ترتیب پاسخ دهید.

 

 • نادر گلدان را شکست . در برابر سؤال پدرش او گفت که این کار رانکرده است:

نادر چه کرده است؟

الف-  دروغ گفته است                                              ب-  شوخی کرده است

ج-دزدی کرده  است                                     د-  گلدان را شکسته است

 • سروش کتابش را گم کرد . پس از جستجو کتاب او در کیف محمود پیدا شد.

محمود چه کرده است؟

الف-  ترسیده است                                       ب-  کتاب را نگاه داشته است

ج-دزدی کرده است                                      د- باعث گم کردن کتاب شده است.

 • رادش بال های پروانه را بسته است.وقتی رجب از او خواست که این کار را نکند ، او قبول نکرد و پروانه مرد.

رادش چه کرده است؟

الف-  خشونت کرده است                              ب -انتقام گرفته است

ج-پروانه را گرفته است                                              د- عصبانی بوده است

 

 • سعید ضمن بازی آسیب دید. همه پسرها فرارکردند .پرویز پس ازاستفاده از دارو برای بستن زخم او را به خانه اش برد.

پرویز چه کرده است؟

الف-  وظیفه اش را انجام داده است                             ب-  دارو بکار برده است

ج-شجاعت به خرج داده است                                     د- کار مهمی نکرده است

 

 • یک روز برادر رشید او را خیلی کتک زد اما رشید گفت که اورا نمی زند چون برادر بزرگتر اوست.

رشید چه کرده است؟

الف-  او نزده است                                        ب-  او احترام گذاشته است

ج-او انتقام گرفته است                                               د- او ترسیده است

 

 • نیما از مراد یک کتاب خواست وگفت که تا غروب بر می گرداند. نیما کتاب را برنگرداند و گفت که آن را گم کرده است.

نیما چه کرده است؟

الف-  او کمک کرده است                            ب-  او کتاب را نداده است

ج-او فریب داده است                                    د- اودزدی کرده است

 

 • یک گدای نابینا به رحمان برخورد. رحمان باخشم یک تکه گل به روی اوپرتاب کرد.

رحمان چه کرده است؟

الف-  کار خوبی کرده است               ب-  خودش را خوب نشان داده است

ج-او را زده است                                       د- مرتکب گناه شده است

 

 • داود بچه کوچک را از تصادف با یک ماشین که سرعت بسیار داشت نجات داد.

داود چه کرده است؟

الف- کاری نکرده است                                 ب- عذرخواهی کرده است

 • کودک را از زمین بلند کرده است د-  کار خوبی کرده است

 

بخش پنجم

دستوالعمل

در این قسمت در هر شماره مشکلی وجود دارد و همراه آن سؤالی وجود دارد .بهترین پاسخ مورد نظرتان را باعلامت ضربدر در پاسخنامه جلو شماره آن سؤال زیر حرف مربوط مشخص کنید.

مثال یک

مینا خوب آواز می خواند . دوست او مینو گیتار را خوب می نوازد وخوب می خواند . اگرآوازی بخواهیم بشنویم از کدام شان باید باشد.

الف- هیچکس

ب- از خودتان

ج- از مینا

د- هر دو

در اینجا درست «د» زیرا می توانیم از هر دوی آنها آواز بشنویم.

مثال دو

کوکو وکلاغ هر دو سیاه هستند کوکو خوب می خواند وکلاغ قارقار می کند. از این دو کدامشان بهتراست.

الف- هر دو

ب- کوکو

ج- کلاغ

د- هیچکدام

در اینجا جواب درست ب است چون کوکو بهتر ازکلاغ است چون بهترمی خواند.

لطفاً به همین طریق ، سؤالات زیر را پاسخ دهید:

 

 • فقط آدمهای بد دروغ می گویند یا دزدی می کنند . زیبا دختر خوبی است او چه خواهد کرد؟

الف- دروغ می گوید                                                 ب- دزدی می کند

ج- هر دو کاررا می کند                                             د- هیچ یک از این کارها را نمی کند.

 

 • من ، پرویز و رضا را دوست دارم چون آنها هرگزگناه نمی کنند . حمید ، سعید و وحید از من ناراحت هستند ، چون من گناه نمی کنم.

حمید ، سعید و وحید چه چیزی را دوست دارند؟

الف- ناراحت کردن                                      ب- دوستی

ج- گناه کردن                                                          د- مرا

 • امیر فقط به کسی احترام می گذارد که دوست دارد ، اما آرش به همه احترام می گذارد کدام یک بهتر است؟

الف- امیر

ب- هیچکدام

ج- آرش

د- هر دو

 • سهیل به گدا توهین کرد و وادارش کرد فرار کند.

اما سالار به او پول داد .چه کسی کار خوبی انجام داده است؟

الف- سالار                                                  ب- سهیل

ج- هیچکدام                                                            د-هردو

 • علی تمیز زندگی می کند . ناصر تمیز زندگی می کند اما افکار غلط در ذهنش هست . سهراب تمیز زندگی می کند اما افکار غلط در ذهنش نیست . چه کسی تمیز است؟

الف- علی                                                    ب- ناصر

ج- سهراب                                      د- هیچکدام از این ها

 

 • دوست کریم هیچ وقت عصبانی نمی شود . اگر کریم کتاب او را بقاپد او چه می کند؟

الف- عصبانی می شود                                               ب- انتقام می گیرد

ج- عصبانی نمی شود                                    د-  کاری می کند که خوشش بیاید.

 

بخش ششم

مقدمه:

در این بخش برای هر کلمه ،چندمعنا داده شده است شما باید در پاسخنامه در جلو شماره همان سؤال زیر حرف مربوط به معنای درست آن کلمه علامت ضربدر بزنید.

مثال یک : کار سخت به این معناست

الف- از دست دادن شهامت ب- کار کردن با میل اراده و کوشش درحد امکان

ج-امتناع از ارتباط با دیگران د- استراحت کردن

در اینجا کار سخت به معنی کارکردن با میل و اراده وکوشش در امکان است بنابراین در پاسخنامه جلو مثال شماره ۱ زیر حرف «ب» ضربدر می زنیم.

مثال دو:  کمک به این معناست

الف-کار خود را انجام دادن                           ب- شرکت در کار دیگران

ج- کاررا توسط دیگران انجام دادن                  د- فکر کردن برای کمک به دیگران

در این جا معنی درست کلمه شرکت در کار دیگران است . بنابراین در پاسخنامه جلو مثال شماره ۲ زیرحرف «ب »علامت ضربدر می زنیم.

به سؤالات زیر به همین طریق پاسخ دهید.

 • فریب به این معناست:

الف-  به کسی که زمین خورده یک ضربه دیگر بزنیم.

ب-  هل دادن کسی از یک مکان بلند

ج- عمل نکردن به قول                                               د- شروع به خوردن قبل ازدیگران

 

 • تمیزی به این معناست:

الف- تمیزی ذهن و بدن                                             ب- نخوردن باد به بدن

ج- با کسی بودن در زمان نیاز                          د- غذا نخوردن در خانه دیگران

 

 • بخشیدن به این معناست:

الف- دانستن چیزهای تازه                  ب- ذهن کسی را آرام کردن

ج- دوست داشتن                                          د-  ازاشتباه کسی چشم پوشیدن

 

 • حرص یعنی:

الف-خواستن هر چیزی که می بینیم     ب- خوشحالی از دیدن فصل بهار

ج- کسب پول بیشتر                          د- آگاهی ازکشور های دیگر

 

 • دروغ گفتن یعنی:

الف- حسادت کردن                                                 ب- درست نگفتن چیزها

ج- اهمیت ندادن به دیگران                                         د- قطع کردن شوخیها

 

 • دزدیدن یعنی:

الف- یک نفر نمی تواند همه کارهای دنیارا انجام دهد.

ب- برداشتن اشیاء دیگران بدون اجازه

ج- شجاعان از دیگران نمی ترسند.

د- اگر قلم ما خراب باشد می توانیم از قلم دیگران استفاده کنیم.

 

 • راست گفتن یعنی:

الف-  سعی در گفتن به دیگران وقتی بخواهند.

 ب- گفتن چیزها آنطور که هستند وقتی بخواهند.

ج-  گفتنی چیزهای جالب                                          د- سعی در گفتن دلیل  وقتی بخواهند.

 

 • گناه یعنی:

الف- انجام هر کار بد                                                            ب- ترک جلسه همراه با دیگران

ج- خرج کردن تمام پول                                            د- فشار به دیگران بدون آگاهی

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان مهارت قضاوت اخلاقی در افراد است. هر سوال تنها یک گزینه درست دارد. گزینه های صحیح این پرسشنامه در جدول زیر ارائه گردیده است:

هر پاسخ درست یک نمره و هر پاسخ نادرست صفر امتیاز خواهد گرفت. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه حاصلجمع تمام امتیازات سوالات را محاسبه نمائید. این امتیاز دامنه ای از ۰ تا ۵۰ خواهد داشت. نمرات بالاتر به منزله میزان مهارت قضاوت اخلاقی بالاتر شخص پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

 

روایی و پایایی

در پژوهش مرعشی و همکاران (۱۳۸۹)، با اجرا بر روی یک نمونه ۶۰ نفری از افراد جامعه مورد بررسی، پایایی این آزمون معین شد .برای محاسبه ضریب پایایی از آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده گردید که به ترتیب ۶۱/۰ و ۶۲/۰ به دست آمد. این ضرایب به طور نسبی رضایت بخش است.همچنین، برای تعیین روایی پرسش نامه، از دیدگاه صاحب نظران این حوزه استفاده شد. به همین منظور، پرسش نامه در اختیار چند تن از اساتید و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت قرارگرفت که با صلاحدید آنان تعدادی از سؤالات اصلاح و در نهایت با استفاده از نظرات و پیشنهادهای آنان در ویرایش نهایی، آزمون با ۳۵ سؤال برای اجرا آماده شد.

 

منابع:

مرعشی، سید منصور، صفایی مقدم، مسعود، خزامی، پروین، (۱۳۸۹)، بررسی تأثیر اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان ب ه روش اجتماع پژوهشی، بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز، تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال اول، شماره اول. ص ص ۸۳-۱۰۲٫

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)

 1. بلخی

  نسبت به هزینه ای که برای پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقی که پرداخت کردم کاملا راضی بودم..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *