دانلود رایگان پرسشنامه ابرازگری هیجانی (کینگ وامونز)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه ابراز گری هیجانی (کینگ وامونز – ۱۹۹۰) :

پرسشنامه ابراز گری هیجانی توسط کینگ و امونز(۱۹۹۰) برای بررسی ابراز هیجان طراحی شده است. پرسشنامه ابراز گری هیجانی سه زیر مقیاس و شانزده ماده دارد.  مواد ۷-۱ آن مربوط به زیر مقیاس بیان هیجان مثبت، مواد ۸-۱۲  آن مربوط به مقیاس صمیمیت و مواد ۱۳-۱۶ آن مربوط به زیر مقیاس ابراز هیجان منفی است.

 

سوالات:

۱ اغلب آنقدر شدید می خندم که از چشم هایم اشک در می آید یا پهلوهایم درد می گیرد.
۲ من زیاد می خندم.
۳ تماشا کردن تلویزیون یا خواندن یک کتاب، می تواند مرا با صدای بلند بخنداند.
۴ وقتی که تنها هستم، می توانم با به یاد آوری برخی خاطرات گذشته خودم را بخندانم.
۵ اغلب دوستانم را در طی گفتگو لمس می کنم.
۶ من آرام و آهسته می خندم.
۷ من با در آغوش گرفتن یا لمس کردن یک شخص نشان می دهم که او را دوست دارم.
۸ اگر دوستی با دادن یک هدیه مرا غافلگیر کند، نمی دانم چگونه واکنش نشان دهم.
۹ هر وقت کسی برای من کار خوبی انجام می دهد، خجالت می کشم و در ابراز قدردانی مشکل دارم.
۱۰ وقتی افرادی را واقعا دوست دارم، آنها این را می فهمند.
۱۱ من اغلب به دیگران می گویم که آنها را دوست دارم.
۱۲ وقتی کاری را اشتباه انجام داده ام، معذرت خواهی می کنم.
۱۳ اگر فردی مرا در یک محل عمومی خشمگین کند، داد و بیداد راه می اندازم.
۱۴ وقتی خشمگینم، معمولا اطرافیانم متوجه می شوند.
۱۵ دیگران از حالت چهره ام، می توانند احساسم را بفهمند.
۱۶ همیشه وقتی که کارها آنطور که دوست دارم پیش نمی روند، نا امیدی ام را ابراز می کنم.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

هیجان به خودی خود پدیده مضری نیست. هیجان ها ارزش انطباقی دارند و در طول سالیان سال به بقای انسان کمک کرده اند. به عنوان مثال اگر ما عصبانی نشویم هیچ وقت نمی توانیم از حقوق خود دفاع کنیم. اگر در مواقع خطر ترس و اضطراب رو تجربه نکنیم در موقعیت های خطرناک نمی توانیم عکس العمل مناسب نشان بدهیم. بنابراین ما نیاز داریم که خشم سالم ، غم سالم و به طور کلی هیجان را به طور سالم تجربه کنیم.

هیجان وقتی دردسر ساز می شود که ما نتوانیم به طور سالم آن را تجربه کنیم و خشم ، عصبانیت یا اضطراب خود را به طور نامناسب بروز دهیم. مثلا آقا یا خانمی که عصبانی است و آن را به طور نامناسبی به همسر خود ابراز می کند( فحاشی ، قهر و…).

این ابراز نامناسب هیجان در روابط این فرد به شدت تاثیر می گذارد و روابط بین فردی وی تحت تاثیر قرار می گیرد. قبل از اینکه بدونیم برای کنترل و ابراز درست هیجان چه کاری باید انجام بدیم، بهتره راجع به خود هیجان کمی بیشتر بدونیم.

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور ابراز گری هیجانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۸سوال پرسشنامه ابراز گری هیجانی می­دهند

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

روش نمره گذاری آن به شیوه لیکرت است که به پاسخ کاملا موافق، نمره ۵ و به پاسخ کاملا مخالف، نمره ۱ تعلق می گیرد. البته در مورد پاسخ سؤالات ۶، ۸، ۹ روش نمره گذاری به دلیل منفی بودن جهت مواد با ابراز هیجان، معکوس است، یعنی به پاسخ کاملا موافق نمره ۱ و به پاسخ کاملا مخالف نمره ۵ تعلق می گیرد که بر اساس این شیوه نمره گذاری، نمره کل فرد از ۱۹ تا ۸۰ متغیر خواهد بود که نمره بالاتر بیانگر ابراز گری هیجانی بالاتر است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۶ – ۴۸ – ۸۰

امتیازات خود را از  ۱۶ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۱۶  و حداکثر   ۸۰ خواهد بود.

 

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۶ تا ۳۲  باشد،  میزان ابراز گری هیجانی ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۲ تا  ۴۸  باشد،  میزان ابراز گری هیجانی در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۴۸ باشد، میزان ابراز گری هیجانی بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار سنجش: مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۹۰).

منظور از اعتبار (پایایی)، میزان دقت شاخص‌ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده‌اند (ساروخانی، ۱۳۹۰). برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر- ریچادسون از جمله‌این روش‌ها هستند.

 پایایی این مقیاس از طریق روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ توسط طباطبائی، معماریان، غیاثی و عطاری (۱۳۹۲) بررسی شد و مقدار آن برای کل مقیاس ها و زیر مقیاس های ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی به ترتیب ۶۸/۰، ۶۵/۰، ۵۹/۰، و ۶۸/۰ است.

متغیر تعداد سوال‌ها الفای قابل قبول الفای کرونباخ
ابراز گری هیجانی ۱۶ ۷/۰ ۶۸/۰

 

منابع:

طباطبائی، معماریان، غیاثی و عطاری (۱۳۹۲) سبک های ابراز هیجان و باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی؛ تحقیقات علوم رفتاری دوره یازدهم ۱۳۹۲ شماره ۵ (پیاپی ۳۳)

King, L. A., & Emmons, R. A. (1990). Conflicts over emotional expression: Psychological and physical correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 589, 864- 877.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ابرازگری هیجانی (کینگ وامونز)

  1. اخوان

    پرسشنامه ابرازگری هیجانی فوق العاده بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *