دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی حسابرسی + ۴ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه ارزیابی حسابرسی داخلی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

پرسشنامه ارزیابی حسابرسی داخلی برای متناسب بودن آن در رابطه با پیاده سازی حسابرسی مستمر

______________________________________

قسمتی از پرسشنامه اثربخشی حسابرسی:

هدف : این پرسشنامه به منظور بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی طراحی گردیده است.

این پرسشنامه دارای پنج بعد اثربخشی واحد حسابرسی داخلی، ارتباط حسابرسان داخلی مستقل، پشتیبانی مدیریت از حسابرسی، استقلال حسابرسی داخلی و صلاحیت حرفه ای حسابرسان داخلی می­باشد و بر اساس مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت تنظیم شده است. دارای ۴۳ سؤال و از مطالعه الزبان و جیویلیام (۲۰۱۴) تدوین و تنظیم شده است.

 

سوالات:
۱ اثربخشی واحد حسابرسی داخلی۱حسابرسی داخلی، عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.
۲ حسابرسی داخلی، عملیات و برنامه ها را بازنگری می کند تا معلوم شود که آیا نتایج با اهداف مطابقت دارد.
۳ حسابرسی داخلی، دقت و قابلیت اتکای گزارش های مالی را بررسی می کند.
۴ حسابرسی داخلی، رعایت سیاست ها، برنامه ها، روش ها و مقررات را بررسی می کند.
۵ حسابرسی داخلی، رعایت قوانین و مقررات خارجی را بررسی می کند.
۶ حسابرسی داخلی، حفاظت از دارایی ها را بررسی می کند.
۷ حسابرسی داخلی، صرفه اقتصادی، اثربخشی و کارایی استفاده از منابع را بررسی می کنند.
۸ حسابرسی داخلی، کفایت و اثربخشی سیستم کنترل داخلی حسابداری و عملیاتی را تعیین میکند.
۹ حسایرسی داخلی، سیستم کنترل داخلی را ارزیابی می کند.
۱۰ حسابرسی داخلی، برای بهبود سیستم کنترل داخلی توصیه های مناسبی را ارائه می کند.
۱۱ حسابرسی داخلی، اثربخشی مدیریت ریسک را ارزیابی کرده و بهبود می بخشد.
۱۲ حسابرسی داخلی، تولیدات سازمان را بهبود می بخشد.
۱۳ حسابرسی داخلی، برنامه سالانه حسابرسی داخلی را به طور مناسب تدوین می کند.
۱۴ ا قدامات بهنگام برای بکار گیری گزارش حسابرسی داخلی صورت می گیرد.
۱۵ حسابرسی داخلی، پیگیری مناسب انجام می دهد تا اطمینان حاصل کند که اقدامات اصلاحی مناسب بکار گرفته شده است و اثربخش می باشد
۱۶ حسابرسان داخلی و مستقل، روابطی دوستانه و حمایت کننده دارند
ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل۱۷حسابرسان مستقل، نگرش خوبی نسبت به حسابرسان داخلی دارند.
۱۸ حسابرسان مستقل، به حسابرسان داخلی فرصت توضیح نگرانی ها و دقدقه هایشان را می دهند.
۱۹ حسابرسان داخلی و مستقل، در مورد موضوعات متقابل با هم مشورت می کنند.
۲۰ حسابرسان داخلی و مستقل، در مورد موضوعات متقابل با هم مشورت می کنند.
۲۱ حسابرسان مستقل بر کار و گزارش های حسابرسان داخلی اتکا می کنند.
۲۲ حسابرسان داخلی و مستقل، ملاقات های دوره ای با هم دارند.
۲۳ حسابرسان داخلی و مستقل، کاربرگ های خود را به اشتراک می گذارند.
۲۴ مدیریت ارشد به ارتقاء همکاری اثربخش میان حسابرسی داخلی و مستقل کمک می کنند.
پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی۲۵مدیریت ارشد از حسابرسی داخلی در انجام وظایف و مسئولیت هایش پشتیبانی می کند.
۲۶ حسابرسی داخلی، گزارش های کافی، مربوط و قابل اتکا در موردکارهای انجام شده و توصیه های ارائه شده به مدیریت ارشد ارائه می دهد.
۲۷ مدیریت ارشد مسئول پاسخ به گزارش های حسابرسی داخلی است.
۲۸ واحد حسابرسی داخلی، برای انجام موفقیت آمیز مسئولیت های خود به اندازه کافی بزرگ است.
۲۹ واحد حسابرسی داخلی، برای انجام موفقیت آمیز وظایف و مسئولیت های خود بودجه کافی دارد.
      استقلال حسابرسی داخلی                                  ۳۰کارکنان حسابرسی داخلی، استقلال کافی برای انجام وظایف و الزامات حرفه ای خود دارند.
۳۱ رئیس حسابرسی داخلی، به سطحی از سازمان گزارش می دهد که به حسابرسی داخلی اجازه تحقق مسئولیت هایش را بدهد.
۳۲ رئیس حسابرسی داخلی، ارتباط مستقیم با هیئت مدیره دارد.
۳۳ واحد حسابرسی داخلی، ارتباط مستقیم با مدیریت ارشد دارد.
۳۴ تضاد منافع به ندرت در کار حسابرسان داخلی وجود دارد.
۳۵ حسابرسان داخلی، در زمان انجام کارشان به ندرت با دخالت مدیریت روبرو می شوند.
۳۶ کارکنان حسابرسی داخلی، دسترسی آزاد به تمام واحدها و کارکنان سازمان را دارند.
۳۷ هیئت مدیره انتصاب و جایگزینی رئیس حسابرسی داخلی را تصویب می کند.
۳۸ از حسابرسان داخلی درخواست اجرای فعالیت های غیر حسابرسی نمی شود.
صلاحیت حرفه ای حسابرسان داخلی۳۹کارکنان حسابرسی داخلی، تحصیلات مرتبط دانشگاهی دارند.
۴۰ کارکنان حسابرسی داخلی، مهارت لازم برای انجام خدمات حسابرسی داخلی را دارند.
۴۱ کارکنان حسابرسی داخلی، دانش کافی در مورد ریسک فناوری اطلاعات، کنترل ها و نرم افزارهای حسابرسی داخلی دارند.
۴۲ کارکنان حسابرسی داخلی، گواهی نامه حرفه ای معتبر دارند.
۴۳ دوره های آموزشی برای حسابرسان داخلی برگزار می گردد.

روایی و پایایی : اخروی جوقان و همکاران (1396)، ضريب پايايي آزمون را برای تک تک عوامل و کل پرسشنامه بالای 7/0 گزارش كردند. همچنين آن­ها از طریق روایی سازه و روایی همگرا روایی پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند.

اخروی جوقان و همکاران (1396) در پژوهش خود تحت عنوان “عوامل موثر بر اثربخشي حسابرسي داخلي از ديدگاه اعضاي كميته حسابرسي” با هدف بررسي عوامل موثر بر اثربخشي حسابرسي داخلي از ديدگاه اعضاي كميته‎ هاي حسابرسي در بازه زماني 1396 به اجرا درآمده و در آن پنج عامل شامل صلاحيت كاركنان حسابرسي داخلي، اندازه واحد حسابرسي داخلي، ارتباط حسابرسان داخلي و مستقل، پشتيباني مديريت از حسابرسي داخلي و استقلال واحد حسابرسي داخلي بر اثربخشي حسابرسي داخلي بررسي شده است.

داده‎ هاي پژوهش از طريق پرسش‎نامه جمع‎آوري شده است، به‎گونه‎اي كه پرسش‎نامه‎اي به دو ‎صورت كاغذي و الكترونيكي در اختيار اعضاي كميته حسابرسي شركت‎هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و از 300 نسخه كامل براي تجزيه و تحليل داده‎ها استفاده شد.

تجزيه و تحليل در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شده است. در سطح استنباطي و براي پاسخ به فرضيه‎هاي پژوهش، از تحليل عاملي و مدل معادلات ساختاري استفاده شد.

يافته‎ هاي پژوهش نشان داد پنج عامل صلاحيت كاركنان حسابرسي داخلي، اندازه واحد حسابرسي داخلي، ارتباط حسابرسان داخلي و مستقل، پشتيباني مديريت از حسابرسي داخلي و استقلال واحد حسابرسي داخلي بر اثربخشي حسابرسي داخلي اثر مستقيم و مثبت دارند.

 

 

تعریف مفهومی

حسابرسی داخلی، کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ درست و مناسب بودن، اقتصادی بودن، اثربخش بودن و کارآمد بودن استفاده منابع از سازمان، آزمون، ارزیابی و گزارش می کند (زارع و ارباب سلیمانی، 1389).

 

تعریف عملیاتی

منظور از اثر بخشی حسابرسی داخلی، نمره حاصل از پرسشنامه اثر بخشی حسابرسی داخلی الزبان و جیویلیام می باشد.

 

شیوه نمره گذاری : این پرسشنامه براساس مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت کاملا مخالفم (1) تا کاملا موافقم (5) تنظیم شده است.

خرده مقیاس­ها و سوالات :

ردیف خرده مقیاس تعداد سوال سوالات
۱ اثربخشی واحد حسابرسی داخلی 15 1 تا 15
۲ ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل 9 16 تا 24
3 پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی 5 25 تا 29
4 استقلال حسابرسی داخلی 9 30 تا 38
5 صلاحیت حرفه ای حسابرسان داخلی 5 39 تا 43

 

منابع:

ابوذر اخروي جوقان، نظام الدين رحيميان، مريم قره داغي. 1397. عوامل موثر بر اثربخشي حسابرسي داخلي از ديدگاه اعضاي كميته حسابرسي. بررسی های حسابداری و حسابرسی . 311-326.

Alzeban, A., Gwilliam D. (2014). Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi public sector. Journal of international accounting auditing and taxation. 23, 74-86

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی حسابرسی + ۴ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *