دانلود رایگان پرسشنامه اعتقاد به خرافات

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اعتقاد به خرافات:

 

تا چه اندازه خرافی هستید؟

در فرهنگ مردم واصطلاحات رایج هر گونه اعتقاد به نیروهای فوق طبیعی ، ایمان به نیروی معجزه یا افسونگری ، “قسمت” ، ” تقدیر” و از این قبیل را خرافات تعریف می کنیم.

اما این تعریف در واقع ناقص بوده و بدین معنی است که آنچه که در جامعه ای به خرافات تعبیر می شود ، ممکن است در جامعه ای دیگر حقیقتی محض  و عرف و سنت باشد .

زمانی ” متخصصان” ، پدیدۀ هیپنوتیزم را چرندیات خرافی تلقی می کردند اما اکنون به عنوان یکی از جالب ترین و شاید روشنگرترین بخش های روان شناسی نوین شناخته می شود .

بدیهی است در برخورد با آنچه که باورهای خرافی اطلاق می شوند باید بسیار محتاط باشیم و نیز واضح است که می توان “خرافی” بود بدون آنکه الزاماً به نیروهای فوق طبیعی اعتقاد داشت.

روان شناسان مدتهاست به این مطلب پی برده اند  که تمایل به داشتن باورهای خرافی بخشی از شخصیت افراد است و ممکن است به طرز قابل توجه ای با ترکیب روان شناختی و سبک زندگی آنان درآمیخته باشد.

پرسشنامۀ حاضر به منظور ارزیابی گرایش شما در این زمینه طراحی گردیده است و اگر با دقت و صداقت آن را تکمیل کنید  به نمره ای دست خواهید یافت که آن را ” خارج قسمت خرافه ” یا ” بهر خرافه” توصیف می کنیم.

کلید درک این خارج قسمت همراه با توضیحاتی دربارۀ آن در انتهای پرسشنامه آورده شده است .

پرسشنامه به منظور خود آزمایی طراحی گردیده و باید با صداقت کامل و دقت تمام تکمیل شود .

در تمام موارد باید به گونه ای به پرسشها پاسخ دهید که فکر می کنید در مورد خودتان صادق هستند و نه در مورد دیگران و یا آنچه که تصور می کنید باید در مورد شما صادق باشد.

سعی نکنید” معنایی پنهان” برای پرسشها بیابید و نیز تلاش نکنید تا بفهمید کدام پاسخ درست است تا همان را به عنوان پاسخ خود منظور کنید .

تنها پاسخ درست ، همانی است که با صداقت تمام در مورد خودتان بیان می کنید.

 

  • با توجه به شناختی که از خود دارید ، فکر می کنید کدام یک از جمله های زیر شما را دقیق تر توصیف می کند ؟

الف- عقاید مستحکم و عمیقی درباره مسایل دارم و باید دلایل محکم و قابل قبولی ارایه شود تا متقاعد شوم و نظرم تا تغییر دهم .

ب-عقاید محکم و استواری درباره مسایل  دارم  اما تغییر آنها برایم چندان هم دشوار نیست.

پ- معمولاً درباره مسایل مختلف ، عقاید محکمی ندارم اما وقتی نسبت به موضوعی نظر خاصی دارم ، تغییر عقیده نمی دهم .

ت- نظر خاصی درباره مسایل مختلف ندارم و به راحتی تغییر عقیده می دهم.

 

  • میزان اعتقاد یا بی اعتقادی خود را به هر یک از جمله های زیر که عده ای آن را خرافی می پندارند و عده ای دیگرچنین نظری ندارند ، مشخص نمائید.

الف- راه رفتن در زیر نردبان  شانس نمی آورد؟

 کاملاً معتقدo  تاحدودی معتقد o  تا حدودی بی اعتقاد  o کاملاً بی اعتقادo

ب- افرادی که موی سرشان قرمز است ، باهوش تر از دیگرانند.

کاملاً معتقدo  تاحدودی معتقد o  تا حدودی بی اعتقاد  o کاملاً بی اعتقادo

پ- بدشانسی به صورت متناوب ظاهر می شود.

کاملاً معتقدo  تاحدودی معتقد o  تا حدودی بی اعتقاد  o کاملاً بی اعتقادo

ت- وزیدن باد شوم برای هیچ کس سودمند نیست.

کاملاً معتقدo  تاحدودی معتقد o  تا حدودی بی اعتقاد  o کاملاً بی اعتقادo

ث- تابش شدید آفتاب ، آتش را خاموش می کند.

کاملاً معتقدo  تاحدودی معتقد o  تا حدودی بی اعتقاد  o کاملاً بی اعتقادo

ج- افراد بسیار باهوش از نظر ذهنی باثبات نیستند.

کاملاً معتقدo  تاحدودی معتقد o  تا حدودی بی اعتقاد  o کاملاً بی اعتقادo

چ-وضع حرکت ماه بر شخصیت افراد تأثیر می گذارد.

کاملاً معتقدo  تاحدودی معتقد o  تا حدودی بی اعتقاد  o کاملاً بی اعتقادo

ح- سرطان ، یک بیماری ارثی است.

کاملاً معتقدo  تاحدودی معتقد o  تا حدودی بی اعتقاد  o کاملاً بی اعتقادo

خ- اکثر افراد نه بر مبنای قضاوت خویش بلکه بیشتر به واسطه شانس در دنیای تجارت موفق می شوند.

کاملاً معتقدo  تاحدودی معتقد o  تا حدودی بی اعتقاد  o کاملاً بی اعتقادo

د- زنان در مقایسه با مردان ، ظرفیت بیشتری برای تحمل درد و رنج دارند.

کاملاً معتقدo  تاحدودی معتقد o  تا حدودی بی اعتقاد  o کاملاً بی اعتقادo

 

  • اگر درباره چیزی که امیدوارید روی بدهد و به حقیقت بپیوندد با کسی صحبت کنید ، آیا به تخته می زنید یا “گوش شیطان کر ” می گویید؟

بلی o                         خیرo

 

  • آیا به نحسی عدد ۱۳ اعتقاد دارید؟

بلی o                         خیرo

 

  • تصور کنید می خواهید با اتومبیل به راه دور سفر کنید و شب قبل از مسافرت درباره یک تصادف وحشتناک خواب می بینید. کدام یک از جمله های زیر به واکنش شما نزدیکتر است؟

الف- سفرتان را لغو می کنید و یا با وسیلۀ دیگری به مسافرت می روید.

ب- به این فکر می افتید که سفرتان را لغو کنید اما در نهایت طبق برنامه عمل می کنید.

پ- سوار اتومبیل می شود اما بیش از معمول احساس اضطراب و تشویش می کنید.

ت- به خوابی که دیده اید توجه نمی کنید واین مسافرت را هم مانند بقیه مسافرتها می پندارید.

 

  • فرض کنید تصمیم گرفته اید محل سکونت خود را تغییر دهید ، اما پس از دیدار با یک طالع بین او به شما توصیه می کند از این کار اجتناب کنید ، چه می کنید؟

الف- هر کاری از دستتان براید انجام می دهید تا تغییر سکونت ندهید.

ب- به طالع بین دیگری مراجعه می کنید تا نظر او را در این باره بدانید.

پ-مدتی برنامه هایتان را به تعویق می اندازید تا ببینید آیا دلیلی برای این توصیه پیدا می شود.

ت- بدون هیچ گونه نگرانی به محل جدید اقامتتان اسباب کشی می کنید.

 

  • آیا مهرۀ طلسم یا نشان ” خوش شانسی ” به همراه خود دارید؟

بلی o                         خیرo

  • آیا به نظر شما ، طالع بینی :

الف- یک علم جدی است و ارزشهای پیش گویانه دارد؟

ب- ترکیبی از حقیقت و عرفان است که کمی هم ارزش پیش گویانه دارد؟

پ- یک سرگرمی است که کمی چاشنی حقیقت هم همراه آن است؟

ت- یک سرگرمی است که هیچ حقیقتی به همراه ندارد؟

 

  • به نظر شما کدام یک از جمله های زیر کاملاً حقیقت دارد ، احتمالاً حقیقت ندارد یا کاملاً بی پایه و اساس است؟

الف- برخی از افراد توانایی اندیشه خوانی دارند.

کاملاً حقیقت داردo          احتمالاً حقیقت داردo

احتمالاً حقیقت نداردo                کاملا ً بی پایه و اساس است. o

ب- بشقاب های پرنده ، سفینه های  فضایی متعلق به دیگر نقاط عالم وجود هستند.

کاملاً حقیقت داردo          احتمالاً حقیقت داردo

احتمالاً حقیقت نداردo                کاملا ً بی پایه و اساس است. o

پ- نیروی دعا و نیایش می تواند بر گیاهان تأثیر بگذارد.

کاملاً حقیقت داردo          احتمالاً حقیقت داردo

احتمالاً حقیقت نداردo                کاملا ً بی پایه و اساس است. o

ت- حیوانات به طریقی می فهمند که کسی از آنها ترسیده است.

کاملاً حقیقت داردo          احتمالاً حقیقت داردo

احتمالاً حقیقت نداردo                کاملا ً بی پایه و اساس است. o

ث- اگر فرد بیماری در این اندیشه غوطه ور شود که دارد می میرد ، در این صورت به طور حتم خواهد مرد.

کاملاً حقیقت داردo          احتمالاً حقیقت داردo

احتمالاً حقیقت نداردo                کاملا ً بی پایه و اساس است. o

 

۱۰- به همراه یکی از دوستان خود به میدان اسب دوانی رفته اید و دوستتان شرط بسته است و به نظر می رسد شانس به او رو آورده است ، آیا :

الف- شرط بندی های او را تکرار می کنید تا شاید از شانس او چیزی هم نصیب شما شود؟

ب- از اینکه ممکن است با شرط بندی شما ، شانس از او رو برگرداند ، از این کار اجتناب می کنید؟

پ- بر روی موارد دیگر شرط بندی می کنید زیرا می دانید بزودی شانس از او رو برمی گرداند؟

ت- به طور کلی اگر هم شرط بندی کنید، صرفاً بر اساس ظن و گمان خود چنین می کنید؟

 

۱۱- در دیدار با یک فرد نهان بین و وارد به امور باطن ، او به شما می گوید که به زودی یکی از نزدیکانتان در سانحۀ سقوط هواپیما جانش را از دست خواهد داد ، آیا :

الف- با فردی که فکر می کنید مورد نظر است در این باره گفتگو می کنید؟

ب- حرفی از این بابت برزبان نمی آورید اما در درون نگران و دلواپس هستید؟

پ- در این باره حرفی نمی زنید، مگر اینکه او تصمیم به مسافرت هوایی بگیرد؟

ت- به این پیش گویی به هیچ وجه اعتنا نمی کنید؟

 

۱۰- آیا بر این باورید که در زندگی خود:

الف- بیش از سهم منصفانۀ خود شانس آورده اید؟

ب- کمتر از سهم منصفانۀ خود شانس آورده اید؟

پ- در حد متوسط شانس با شما یار بوده است؟

 

۱۰- در محل یک ” چاه آرزو ” قرار دارید و گفته می شود اگر سکه ای در آن بیندازید ، برایتان شانس می آورد، آیا:

الف- بدون آنکه آرزویی بکنید یا سکه ای در آن بیاندازید ، از کنارش رد می شوید ؟

ب- سکه ای می اندازید و آرزوی ثروت و خوشبختی می کنید؟

پ- سکه ای می اندازید و برای برآورده شدن نیت کوچکی آرزو می کنید؟

ت- سکه ای می اندازید بدون انکه آرزویی بکنید؟

 

۱۰- میزان اعتقاد و یا بی اعتقادی خود را به هر یک از جمله های زیر که عده ای آن را خرافی می پندارند و عده ای دیگر چنین نظری ندارند، مشخص نمایید.

الف-می توان از چهره افراد به منش آنان پی برد .

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

ب- اگر مصیبت یا حزن و اندوهی در خانه ای رخ داده باشد ، می توان به طریقی آن را حس کرد.

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

پ- می توان با ورق های بازی طالع افراد را گفت.

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

ت- گاهی اوقات شیطان روح افراد را تسخیر می کند.

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

ث- در صورت اعتقاد عمیق و خالصانه به چیزی می توان آن را به واقعیت تبدیل کرد .

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

ج- احتمالاً مصریان باستان و دیگر تمدن های از بین رفته ، نیروهای فوق طبیعی داشتند.

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

چ- چیزهایی به نام ارواح وجود دارند.

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

ح- با بررسی خطوط کف دست افراد می توان از آیندۀ آنان خبر داد.

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

خ- اگر برای مدت طولانی به پشت سر کسی خیره شویم ، آن فرد به طرف ما برمی گردد.

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

د- با نیروی اراده می توان بر طاس تخته نرد اعمال نفوذ کرد.

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

ذ- بعضی افراد به واسطۀ ” گمانه” می توانند به وجود آب یا دیگر منابع زیر زمینی پی ببرند.

کاملاً معتقدo تاحدودی معتقد oتاحدودی بی اعتقادo  کاملاً بی اعتقادo

 

۱۰- به دنبال اتومبیل دست دومی با رنگ و مدل بخصوصی هستید . دقیقاً آنچه را که به دنبالش بودید در وضعیتی ایده آل و قیمت مناسبی پیدا می کنید . کارگزار ، قیمت پایین اتومبیل را صادقانه با شما در میان می گذارد و اضافه می کند علتش این است که مالک آن در این اتومبیل خودکشی کرده است. کدام یک از جمله های زیر به واکنش شما نزدیکتر است؟

الف- بر خلاف این داستان عجیب، اتومبیل را خریداری می کنید.

ب- اتومبیل را با دو دلی و تردید خریداری می کنید  با این امید که بزودی این رابطه را فراموش کنید.

پ- اتومبیل را خریداری می کنید و تصمیم می گیرید خودتان از آن استفاده نکنید بلکه با فروش آن به کسی که در این باره چیزی نمی داند ، سودی کسب کنید.

ت- تصمیم می گیرید از خریداری آن صرفنظر کنید.

 

۱۰- آیا احساس می کنید روز بخصوصی از ایام هفته معمولاً روز ” شانس” و یا ” بد شانسی” شما است؟

بلی o                         خیرo

 

۱۰- آیا معتقدید عدد بخصوصی برای شما “شانس” یا ” بدشانسی” می آورد؟

بلی o                         خیرo

 

۱۰- آیا نام بخصوصی برای اتومبیل خود دارید؟

بلی o                         خیرo

 

  • آیا طالع بینی روزنامه ها را مطالعه می کنید؟

الف- همیشهo                          ب- گاهیo                        پ- هرگزo

 

۱۰- آیا اگر تصمیم به انجام کاری گرفته اید ، اما بلافاصله کسی عطسه می کند در این صورت از اجرای آن تصمیم صرف نظر می کنید؟

الف- همیشهo                          ب- گاهیo                        پ- هرگزo

 

۱۱- آیا تا کنون حتی برای تفریح و سرگرمی در جلسۀ احضار ارواح  و از این قبیل شرکت کرده اید؟

بلیo                          خیرo

 

۱۱- اگر پاسخ شما به سؤال شمارۀ۲۱  مثبت است ، در این صورت آیا اتفاق فوق طبیعی رخ داد؟

بلیo                          خیرo

 

۱۱- آیا کتاب یا کتابهایی درباره ستاره شناسی ، طالع بینی ، موضوع های اسرار آمیز یا ادراک فرا حسی دارید؟

بلیo                          خیرo

۱۱- اگر از بیماری آزار دهنده ای رنج ببرید که هیچ گونه مداوای پزشکی در درمان آن مؤثر نبوده است ، آیا حاضرید به فردی مراجعه کنید که از نظر پزشکی صلاحیت ندارد و روش ” درمان اعتقادی” را بکار می برد؟

بلیo                          خیرo

امتیازات:

تحلیل پرسشنامه:

در مقدمۀ این پرسشنامه اشاره شد که در خرافی بودن الزاماً به معنای اعتقاد به نیروهای فوق طبیعی نیست. بعلاوه ممکن است اعتقادی که امروز آن را خرافی می پنداریم در زمانی دیگر یا جامعه ای دیگر کاملاً طبیعی و یک عرف و سنت باشد.

تعریف مفید و جامعتری که  در حال حاضر در روان شناسی به کار می رود به این موضوع اشاره دارد که خرافات ، اعتقاد یا مجموعه ای از باورهایی است که پایه و اساس محکمی ندارند.

و حتی همین تعریف نیز مستلزم شرایطی است زیرا باورهای حقیقتاً خرافی باید گذشت زمان را تحمل کنند و در مقابل شواهد متضاد و متعارض مقاومت نمایند.

همین امر بین خرافات و ظن و گمان تفاوت قائل می شود . شاید بتوان ظن را خرافاتی ” کوتاه مدت” عنوان کرد.

برای آنکه ببینید در مقایسه با یک فرد عادی تا چه اندازه خرافاتی هستید و همچنین دریابید امتیازی که حاصل نموده اید دربارۀ شخصیت شما چه می گوید ، توضیحات کلی زیر را مطالعه فرمایید.

اگر با صداقت پرسشنامه را تکمیل کرده اید ، این توضیحات دور نمایی کلی در اختیارتان خواهد گذاشت اما مانند همۀ تست های خود آزما در تعبیر مطالب عنوان شده باید انعطاف پذیر باشید.

زیر ۱۰)این امتیاز نشانگر آن است که آزمودنی هیچ گونه اعتقاد یا باورهای خرافی ندارد.

به صراحت بگوییم، انتظار نمی رود عدۀ زیادی چنین امتیاز پایینی بدست آورند و شاید دلیل عمدۀ آن این باشد که آزمودنی صادقانه عمل نکرده است و یا در نمره گذاری دچار اشتباه شده اید .

از آزمودنی بخواهید مجدداً سؤال ها را مرور کند!

 

۲۵-۱۰)  این امتیاز نشان می دهد مقداری تمایلات و باورهای خرافی در آزمودنی وجود دارد .

در ظاهر امر به نظر می رسد آزمودنی رویکردی ستودنی و سرسختانه نسبت به زندگی دارد که ممکن است با شخصیت بسیار عملگرای وی همراه شده و چنین بنمایاند که در هر حرفه ای که با واقعیات و اعداد و ارقام ( به جای ظن و گمان و الهام ) سر و کار دارد ، بسیار موفق خواهد بود .

از طرف دیگر ممکن است بدبینی ذاتی آزمودنی ، موجب شده است که یک محتاط تمام عیار باشد و تحمل و بردباری وی نسبت به ایده ها و افکار دیگران سلب شود. اگر آزمودنی افق های ذهنی و تخیلات خود را کمی وسعت بخشد ، زندگی هیجان انگیز و پربارتری خواهد داشت.

 

۵۰-۲۶) این امتیاز نشان می دهد که آزمودنی در ارتباط با دنیای اسرار آمیزی که در آن زندگی می کند ، ترکیب معقولی از شک و تردید و انعطاف پذیری از خود نشان می دهد .

نگرش وی نقطۀ تعادل بین دو قطب متضاد است. از یک طرف آزمودنی به این نکته واقف است که دانشمندان در شناخت عالم وجود موفقیتهای بیشماری بدست اورده اند و همچنین روانشناسان در درک ماهیت ذهن راهی طولانی پیموده اند و از طرف دیگر آزمودنی احساس می کند هنوز ناشناخته های بسیاری وجود دارند که توضیحات منطقی را برای اتفاقات عجیب و غریبی  که روی می دهند ، دشوار می سازد.

احتمالاً آزمودنی به صورت خود آگاه یا نا خود آگاه براین امر آگاه است که خرافات امروز می تواند به حقیقت فردا تبدیل شود.

 

۷۵-۵۱)  امتیاز در این محدوده آزمودنی را به عنوان فردی که آشکارا دارای تمایلات خرافی است ، معرفی می کند هر چند که وی در این باورها با بخش قابل توجهی از افراد هم داستان است.

اگر امتیاز آزمودنی بیش از ۶۵ است ، در نظر دیگران آدمی خرافاتی به حساب می آید و اجازه می دهد ظن و گمان وی بدون شواهد معتبر و قابل قبول به عقیده و باور تبدیل شود.

اگر در دنیای تجارت فعالیت می کند، ممکن است این تمایلات فاجعه آمیز باشند ( هر چند که گاهی اوقات چنین ظن و گمان هایی به ثمر می نشینند) اما از طرف دیگر اگر فعالیت آزمودنی در حوزه های هنری یا ابتکاری است در این صورت ممکن است این تمایلات برای وی سودمند باشند.

اما بطور کلی آزمودنی باید تلاش کند تا کمی بیش از حال حاضر خود نسبت به قضایا با شک و تردید بنگرد.

 

۱۰۰-۷۶)  این امتیاز آزمودنی را فردی خرافاتی معرفی می کند او هنوز هم با ادعاهای عجیب و غریبی که بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی ارایه می شوند ، علاقه زیادی نشان می دهد.

اگر این علاقه ، صرفاً یک سرگرمی است، آزمودنی باید از آن لذت ببرد در غیر این صورت ممکن است به شکاری آسان برای شیادان و حقه بازان تبدیل شود و بازیچۀ دست آنان قرار گیرد.

اگر مسایل مربوط به پدیده های روحی یا عالم ارواح را دنبال می کند ، لازم است هوشیار باشد و فریب شیادان را نخورد. همچنین لازم است در این زمینه ها بر دامنۀ مطالعات خود بیافزاید و در انتخاب کتابهایی که برای این منظور خریداری می کند با شناخت کافی اقدام نماید.

 

بیش از ۱۰۰)  ممکن است در نمره گذاری اشتباه کرده باشید و یا آزمودنی به سؤالها درست پاسخ نداده است و یا اینکه آزمودنی فردی استثنایی و به واقع خرافاتی می باشد.

این امتیاز نشان می دهد که آزمودنی دارای باورهایی است که در نظر دیگران بسیار غیرعادی است و از وی به عنوان فردی عجیب یاد می کنند. گاهی چنین باورهایی نشانۀ فردی است که دوران سختی را در زندگی خود می گذراند. اگر امتیاز آزمودنی از ۱۲۵ بیشتراست در این صورت به واقع دوران نامطمئنی را از نظر روان شناختی سپری می کند. اگر وی بتواند با دوستی مورد اطمینان صحبت بکند و یا با پزشک خانوادگی خود مشورت نماید ، کمک بزرگی به خود کرده است.

 

پاسخنامه آزمون اعتقاد به خرافات

۱- الف- o     ب- o          پ-o            ت- o

 

۲– الف- کاملاً معتقدo تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ب- کاملاً معتقدo       تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

 پ- کاملاً معتقدo      تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ت- کاملاً معتقدo       تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ث- کاملاً معتقدo       تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ج- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

چ- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ح- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

خ- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

د- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

۳-      بلی o           خیرo

۴-      بلی o           خیرo 

۵- الف- o     ب- o          پ-o            ت- o

۶- الف- o     ب- o          پ-o            ت- o

۷-      بلی o           خیرo 

۸- الف- o     ب- o          پ-o            ت- o

۹-الف -کاملاً حقیقت داردo              احتمالاً حقیقت داردo

احتمالاً حقیقت نداردo           کاملاً بی پایه و اساس استo

ب- کاملاً حقیقت داردo                   احتمالاً حقیقت داردo

احتمالاً حقیقت نداردo           کاملاً بی پایه و اساس استo

پ- کاملاً حقیقت داردo                   احتمالاً حقیقت داردo

احتمالاً حقیقت نداردo           کاملاً بی پایه و اساس استo

ت- کاملاً حقیقت داردo                   احتمالاً حقیقت داردo

احتمالاً حقیقت نداردo           کاملاً بی پایه و اساس استo

ث- کاملاً حقیقت داردo                   احتمالاً حقیقت داردo

احتمالاً حقیقت نداردo           کاملاً بی پایه و اساس استo

۱۰- الف- o   ب- o          پ-o            ت- o

۱۱- الف- o   ب- o          پ-o            ت- o

۱۲- الف- o   ب- o          پ-o

۱۳- الف- o   ب- o          پ-o            ت- o

۱۴— الف- کاملاً معتقدo       تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ب- کاملاً معتقدo       تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

 پ- کاملاً معتقدo      تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ت- کاملاً معتقدo       تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ث- کاملاً معتقدo       تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ج- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

چ- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ح- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

خ- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

د- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

ذ- کاملاً معتقدo        تا حدودی معتقد o      تا حدودی بی اعتقاد o  کاملاً بی اعتقاد o  

۱۵- الف- o   ب- o          پ-o            ت- o

۱۶-    بلی o           خیرo 

۱۷-    بلی o           خیرo 

۱۸-    بلی o           خیرo

۱۹- الف- همیشهo                  ب-گاهی         o      پ- هرگزo

۲۰- الف- همیشهo                  ب-گاهی         o      پ- هرگزo

۲۱-    بلی o           خیرo 

۲۲-    بلی o           خیرo 

۲۳-    بلی o           خیرo 

۲۴-    بلی o           خیرo 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اعتقاد به خرافات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *