دانلود رایگان پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان (کور نلیوس) + ۴ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان (کور نلیوس) :

پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان توسط کورنلیوس در سال ۱۹۹۹ ساخته شد.

و پیشدادیان در سال ۱۳۹۴آن را بومی و در پژوهش خود از آن استفاده کرد و الفای کرونباخ به دست امده ۹۰۷/۰ می باشد.

سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده ۰/۹۰۷ می باشد

 

سوالات:

انطباط فردی
۱ انضباط به معنی نظم وترتیب و ساماندهی در کارها و نهاد های اجتماعی است
۲ انضباط عمل ترتیبی و مبتنی بر اموزش و یادگیری است که در رشد و تکامل فرد موثر است
۳ انضباط به فرد کمک میکند واکنش مناسب را نسبت به محرکها و تقاضا های محیط خارج نشان دهد
۴ انضباط یعنی فرد شخصا اعمال و رفتار خود را تحت نظم و قاعده در آورد؛خویشتن را کنترل و هدایت کند و با توجه به اثار ونتایج اعمال خویش اقدام نمایید
۵ انظباط اطاعت کورکورانه و بی چون و چرا نیست.
۶ انظباط به معنی محدودیت یا مراقبت یا کنترل تمامی اعمال یا رفتار نیست
۷ معیار انضباط باید عقل و شرع به صورت توآمان باشد اما در موارد تردید،تمسک به الگوهای دینی بسیار راهگشا است.
۸ باید فرد را طوری تعلیم داد که خود شخصا اعمال خویش را عاقلانه کنترل کند.
۹ کارمند منضبط کسی است که وظیفه اش درستکار ومسئولیت پذیر است
انظباط مدیریتی
۱۰ وضع قوانین ومقررات از اقداماتی است که برای جلوگیری از تخلف صورت میگیرد
۱۱ وضع ضمانت اجرایی مناسب برای قواعد ومقررات از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از بروز تخلف صورت میگیرد
۱۲ ضمانت اجرا در عین حال که باید مانع تکرار نامناسب شود؛نباید تحقیر کننده باشد؛بلکه صرفا ایجاد انگیزش برای اجتبان از رفتار نامناسب نماید؛مانند محروم ساختن از برخی مزایا
۱۳ از جمله اقداماتی که برای جلوگیری از بروز رفتار نامناسب صورت میگیرد؛دادن پاداش برای تقویت وتکرار یک رفتار مطلوب ومورد تایید است.
۱۴ دادن پاداش باید متنوع باشد.و به انجام وظایف تعلق نگیرد.
انطباط تیمی
۱۵ رعایت انضباط توسط سازمانها توسعه یافتگی کشورها را فراهم می آورد
۱۶ رعایت انضباط موجبات پایداری و نیل به اهداف سازمان را فراهم می آورد
۱۷ انضباط در ارتباط و هماهنگی کارکنان قسمت های مختلف سازمان نقش بسزایی دارد
۱۸ پیروی از قوانین ومقررات و دستور عمل های سازمانی در بالاترین انطباط اجتماعی موثر است

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

انضباط:

انطباط یا دیسیپلین در سازمان عبارت است از ایجاد موقعیتی که کارکنان یک سازمان خود را با قوانین ومقررات واستاندارد های سازمانی هماهنگ کرده، برابر آن رفتار کنند(دیچنزو و استفان،1988)

انطباط فردی:

خود انطباطی وخود کنترلی ،مفاهیمی برآمده از ارزشهای فردی ؛مهارت ها؛آموخته ها و قوت شخصیتمی باشد(کورنلیوس،1999)

انظباط مدیریتی:

وقتی معنا می یابد که افراد تیم نسبت به رهبر تیم مسئولیت پذیر وپاسخگو باشند.

در این صوت رهبر،هدایت کننده ومسئول رفتار افراد تیم خواهد بود(کورنلیوس،1999)

انطباط تیمی:

بر اساس وابستگی های دو جانبه و اعتماد واحترام در تیم به وجود می آید(کورنلیوس،1999)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

انطباط فردی:

بر اساس پرسشنامه کورنلیوس؛ برای سنجش این مولفه از سوالات 1تا 9 پرسشنامه به منظور سنجش استفاده می گردد.

انظباط مدیریتی:

بر اساس پرسشنامه کورنلیوس؛ برای سنجش این مولفه از سوالات10 تا 14 پرسشنامه به منظور سنجش استفاده می گردد.

انطباط تیمی:

بر اساس پرسشنامه کورنلیوس؛ برای سنجش این مولفه از سوالات15 تا18 پرسشنامه به منظور سنجش استفاده می گردد.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
انطباط فردی (کورنلیوس،1999) 1-9
انظباط مدیریتی (کورنلیوس،1999) 10-14
انطباط تیمی (کورنلیوس،1999) 15-18

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
18 – 54 – 72
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 18 تا 54 باشد،  میزان انضباط شغلی کارکنان ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 54 تا 72 باشد، میزان انضباط شغلی کارکنان در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 72 باشد،  میزان انضباط شغلی کارکنان بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش پیشدادیان(1394) که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 136 نفر محاسبه شدو با استفاده از روش نمونه گیری ساده استفاده شد.

با توجه به اینکه از پرسشنامه استاندارد انضباط شغلی کارکنان (کور نلیوس،1999) استفده شد.روایایی آن توسط اساتید دانشگاه ازاد شاهرود مورد تایید قرار گرفت.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان 907/. می باشد.

متغیر ها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضريب آلفاي کرونباخ
انطباط فردی 9 7/0 903/0
انظباط مدیریتی 5 7/0 9022/0
انطباط تیمی 4 7/0 90/0
کل پرسشنامه 18 7/0 907/0

منابع:

پیشدادیان،مریم(1394) تحلیلی بر وضعیت انضباط شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت تحول ،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد شاهرود

Cornelius N. (1999), Human Resource Management: A Managerial Perspective, London: Thomson.

Decenzo, D.A & Sop. Stephen (1988)Personnel/Human Resource Management , Prentice-Hall, Inc Englewood cliffs, P :478,

 

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان (کور نلیوس) + ۴ مقاله رایگان

  1. معصومی

    سلام. واقعا ممنون که مقاله رایگان مربوط به پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان رو قرار دادید

  2. نازبانو

    بسیار لذت بخش بود دانلود کردم پرسشنامه نظم و انضباط

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *