دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی آموزشی باکر و هولت ۲۰۰۴

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد بازاریابی آموزشی باکر و هولت ۲۰۰۴:

 

پرسشنامه بازاریابی آموزشی، توسط باکر و هولت در سال ۲۰۰۴ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۳ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (پیش بینی نیازهای آموزشی کارکنان بخش فروش خدمات) بازاریابی آموزشی را می­سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

 بازاریابی آموزشیمجموعه کوشش های است که به منظور پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی برنامه هائی جهت رفع این نیازها و ترغیب افراد و اعضای سازمان به پذیرش آموزش صورت می پذیرید.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از بازاریابی آموزشی نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۱۳ گویه ای بازاریابی آموزشی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

پرسشنامه تک عاملی است.

ردیف لطفا میزان موافقیت خود را در راستای سوالات مطرح شده اعلام نمایید خیلی زیاد زیاد نظری ندارم کم خیلی کم
۱پیش بینی نیازهای آموزشی کارکنان بخش فروش خدمات
۲تعیین و شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان بخش فروش
۳هدایت نیازهای آموزشی کارکنان به سمت و سوی اهداف شرکت
۴طراحی برنامه هایی جهت رفع نیاز های آموزشی کارکنان
۵ترغیب افراد و اعضاء سازمان به پذیرش آموزش های متناسب با بخش فروش
۶ایجاد و تقویت باور به فراگیری آموزش های جدید در بین کارکنان
۷شناسایی مخاطبان و مشتریان بالقوه آموزش در سازمان
۸طراحی مدلی برای رفتار و نحوه انجام وظایف با توجه به اهداف سازمان
۹استفاده از روش های نوین جهت آموزش کارکنان
۱۰ارائه خدمات مشاوره ای به مدیرا بخش های مختلف سازمان جهت رفع چالش ها
۱۱اهمیت دادن مدیران  به یادگیری و آموزش دانش و مهارت های جدید توسط کارکنان بخش فروش جهت بازاریابی بهتر
۱۲برگزاری دوره های پبشرفته بازاریابی برای کارکنان بخش فروش
۱۳نیاز سنجی و توجه به دانش و مهارت های مورد نیاز کارکنان بخش فروش توسط مدیران سازمان

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۳ ۵/۳۲ ۶۵

امتیازات خود را از ۱۳  عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۱۳ و حداکثر ۶۵ خواهد بود.

نمره بین  ۱۳ تا ۲۱  :  میزان بازاریابی آموزشی در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۲۱ تا  ۴۳ : میزان بازاریابی آموزشی در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۴۳   : میزان بازاریابی آموزشی در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش (حسنی، ۱۳۹۲) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

 پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۲).  در پژوهش (حسنی، ۱۳۹۲)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰/۰ به  دست آمده است.

جدول نمرات آلفای کرونباخ  مربوط به  مولفه ها و ابعاد بازاریابی آموزشی

گویه بازاریابی آموزشی مقدار الفا
۱ پیش بینی نیازهای آموزشی کارکنان بخش فروش خدمات ۰٫۹۲۴
۲ تعیین و شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان بخش فروش ۰٫۹۱۹
۳ هدایت نیازهای آموزشی کارکنان به سمت و سوی اهداف شرکت ۰٫۹۱۴
۴ طراحی برنامه هایی جهت رفع نیاز های آموزشی کارکنان ۰٫۹۱۹
۵ ترغیب افراد و اعضاء سازمان به پذیرش آموزش های متناسب با بخش فروش ۰٫۹۲۰
۶ ایجاد و تقویت باور به فراگیری آموزش های جدید در بین کارکنان ۰٫۹۱۹
۷ شناسایی مخاطبان و مشتریان بالقوه آموزش در سازمان ۰٫۹۱۹
۸ طراحی مدلی برای رفتار و نحوه انجام وظایف با توجه به اهداف سازمان ۰٫۹۱۴
۹ استفاده از روش های نوین جهت آموزش کارکنان ۰٫۹۱۵
۱۰ ارائه خدمات مشاوره ای به مدیرا بخش های مختلف سازمان جهت رفع چالش ها ۰٫۹۲۴
۱۱ اهمیت دادن مدیران  به یادگیری و آموزش دانش و مهارت های جدید توسط کارکنان بخش فروش جهت بازاریابی بهتر ۰٫۹۱۷
۱۲ برگزاری دوره های پبشرفته بازاریابی برای کارکنان بخش فروش ۰٫۹۱۷
۱۳ نیاز سنجی و توجه به دانش و مهارت های مورد نیاز کارکنان بخش فروش توسط مدیران سازمان ۰٫۹۱۸
آلفای کل۰٫۹۲

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری.

حسنی، میلاد. (۱۳۹۲)، ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی،  دانشگاه اصفهان.

Baker, S. & Holt, S. (2004) “Making marketers accountable: a failure of marketing education?” Marketing Intelligence & Planning, Vol. 22 Issue: 5, pp.557-567, doi: 10.1108/02634500410551932

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی آموزشی باکر و هولت ۲۰۰۴”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *