دانلود رایگان ۵ پرسشنامه بازاریابی داخلی (پکیج کامل) + مونی و فورمن

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان بازاریابی داخلی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی داخلی

۲- دانلود رایگان پرسشنامه بازارمحوری-بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی

۳- دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی داخلی مری و همکاران (۲۰۱۳)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی داخلی – گوناریس (۲۰۰۶)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه بازاریابی داخلی (۱۵ سوال)

 

___________________________

 

پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی

قسمتی از پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی:

 

پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی دارای ۲۳ سوال بوده که توسط صیدی در سال ۱۳۸۵ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۹ مولفه ای ( بازاریابی داخلی، امنیت شغلی، رضایت از حقوق و مزایا، توانمندی سازی، اطلاع رسانی، حمایت کاری خانوادگی، رابطه رهبر، کاهش تبعیض بین پست ها و جامعه پذیری مشتری ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱ در این سازمان تعارض کارمند با مدیر ممکن است منجر به اخراج وی شود .
۲ در این سازمان کارمند اطمینان دارد که در شرایط بد اقتصادی اخراج نمی شود. 
۳ کارمند در این سازمان امنیت شغلی دارد .
۴ در این سازمان  من از معیارهای ارزیابی پرداخت توسط مدیر رضایت کامل دارم .
۵ در این سازمان پاداشهایی که دریافت می کنم مطابق با انتظارات من است .
۶ از دریافتیهای (حقوق،مزایا،پاداش و …)خود از سازمان رضایت کامل دارم .
۷ در تصمیم گیریها در این سازمان به صورت مستقل عمل می کنم .
۸ مدیر به من تفویض اختیار می کند .
۹ در انجام کارها در این سازمان خودکنترل هستم .
۱۰ در این سازمان به طور شفاف در خصوص استراتژیهای خود به کارکنان اطلاعات ارائه می شود .
عکس پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی
۲۰ در این سازمان  من همیشه از میزان رضایتی که مدیر از عملکردم دارد آگاه هستم .
۲۱ این  سازمان در خصوص ارتقا وفرصتهای پیشرفت نسبت به من تبعیض قائل شده است .
۲۲ این  سازمان در خصوص واگذاری شغل یا وظیفه به من تبعیض قائل شده است .
۲۳ اینسازمان درخصوص جبران خدمات سالانه (حقوق ومزایا،پاداش و…) نسبت به من تبعیض قائل شده است .

_______________________________________

 

پرسشنامه بازارمحوری – بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی

قسمتی از پرسشنامه بازارمحوری – بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی:

 

قسمتی از سوالات تخصصی:
۱ سازمان دیدگاههای خود را به خوبی با کارمندانش در میان می گذارد
۲ جلسات آموزشی به من کمک می کند تا نیازهای مشتریان را درک نمایم.
۳ من به طور منظم از سوپروایزر خود در خصوص عملکرد شغلیم بازخورد دریافت می نمایم. 
۴ من به اندازه کافی از جایگاه تجاری سازمان خود مطلع هستم
۵ سیستم پاداش دهی در این سازمان کاملا” مرتبط به اهداف تجاری آن می باشد.
عکس پرسشنامه بازارمحوری-بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی
۲۰ در این سازمان تاثیرات تغییر در محیط کسب و کار به شکل دوره ای مورد آزمایش قرار می گیرد.
۲۱ این سازمان خود را خیلی سریع با تغییرات محیط کسب و کار هماهنگ می نماید.
۲۲ در این سازمان اطلاعات مربوط به رضایت مشتریان در تمام سطوح در فواصل منظم منتشر می شود.
۲۳ در این سازمان زمانی که یکی از دپارتمانها متوجه مطلبی در ارتباط با رقبا می شود به سرعت سایر دپارتمانها را آگاه می سازد.
۲۴ در این سازمان عکس العملهای فوری در خصوص نیازهای مشتریان اتفاق می افتد.
۲۵ در این سازمان تلاشهای مستمر در جهت توسعه خدمات به منظور حصول اطمینان از رفع کامل نیازهای مشتریان انجام می شود .

منابع:

 

Suleiman Awwad, M., & Mohammad Agti, D. A. (2011). The impact of internal marketing on commercial banks’ market orientation. International Journal of Bank Marketing, 29(4), 308-332.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بازارمحوری – بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی) اینجا کلیک کنید👉

 

________________________

 

پرسشنامه بازاریابی داخلی مری

قسمتی از پرسشنامه بازاریابی داخلی مری و همکاران (۲۰۱۳):

 

پرسشنامه بازاریابی داخلی دارای ۱۳ سوال بوده که توسط مری و همکارانش در سال ۲۰۱۳ طراحی و ساخته شده است و دارای ۴ بعد ( چشم انداز، بهبود و توسعه و پاداش ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت  از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره گذاری شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی بازاریابی داخلی در سازمان می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ شرکت ما، چشم اندازی برای ما ترسیم کرده است که همگی کارکنان به آن اعتقاد و باور داریم.
۲ چشم انداز شرکت ما، به راحتی می تواند به تمام کارکنان انتقال داده شود.
۳ شرکت ما، کارکنان را به منظور ارائه عملکرد برتر آماده و توانمند می سازد.
عکس پرسشنامه بازاریابی داخلی مری
۱۰ شرکت ما، به کارکنانی که بهترین خدمات را برای مشتریان فراهم می کنند برای تلاششان پاداش تخصیص داده می شود.
۱۱ در شرکت ما، تاکید بسیار زیادی بر ارتباط و تعامل با کارکنان می شود.
۱۲ شرکت ما، توانائی تطبیق و سازگاری با نیازهای مختلف کارکنان خود را دارد.
۱۳ سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش شرکت ما، کارکنان را تشویق به کار با یکدیگر می کند.

 

منابع:

 

Christopher, M., Payne, A., & Ballantyne, D. (1991). Relationship marketing: bringing quality customer service and marketing together. Butterworth Heinemann/ CIM, Oxford and Stoneham, MA.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بازاریابی داخلی مری) اینجا کلیک کنید 👉

 

____________________________

 

پرسشنامه بازاریابی داخلی – گوناریس

قسمتی از پرسشنامه بازاریابی داخلی – گوناریس (۲۰۰۶) :

 

پرسشنامه بازاریابی داخلی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط گوناریس در سال ۲۰۰۶ طراحی و ساخته شده است و دارای سه بعد ( کسب اطلاعات داخلی، تسهیم اطلاعاتی داخلی و واکنش به اطلاعات داخلی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ در این سازمان بر درک نیازهای کارکنان تاکید می شود.
۲ برای کارکنان امکان گفتن انتظاراتشان از سازمان به سرپرستان فراهم است.
۳ رضایت شغلی کارکنان برای این سازمان مهم است.
۴ به خواسته های گروه های مختلف کارکنان بر اساس ویژگی های شخصی و نیازهای متفاوت آنها رفتار می شود.
۵ تصمیمات مهم در ارتباط با کارکنان با توجه به شرایط و نیازهای خاص آنها صورت می گیرد.
عکس پرسشنامه بازاریابی داخلی - گوناریس (2006)
۱۳ مدیریت ارشد مصمم به حل مشکلات کارکنان است.
۱۴ در این سازمان آموزش ها، بسیار مرتبط با نیازهای رشد شخصی هر یک از کارمندان است.
۱۵ هنگام انتقال فردی از یک بخش به بخشی دیگر سرپرست جدید به او آموزش می دهد.
منابع:

Gounaris, S. P. (2006). Internal-market orientation and its measurement. Journal of Business Research, 59(4), 432-448.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بازاریابی داخلی – گوناریس) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه بازاریابی داخلی (۱۵ سوال)

قسمتی از پرسشنامه بازاریابی داخلی (۱۵ سوال):

 

پرسشنامه بازاریابی داخلی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط بانسال و همکاران و دارای ۳ بعد ( چشم انداز، توسعه و پاداش ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ این سازمان به کارکنانش چشم‌اندازی قابل فهم و درک ارائه می‌کند.
۲ در مورد چشم‌انداز هر یک از واحدها با کارکنان واحد مربوطه تعامل وجود دارد.
۳ سازمان ما کارکنان را برای انجام بهینه وظایف خود آماده می‌نماید
۴ به توسعه دانش و مهارت کارکنان به عنوان یک سرمایهگذاری نگاه میشود تا اینکه هزینه آن مطرح باشد
۱۰ سازمان به بهینهسازی ارتباط خود با کارکنان توجه دارد
۱۱ سیستم ارزشیابی و نظام پاداش به گونهای است که کارکنان را به کار گروهی بیشتر تشویق می‌کند
۱۲ ارزشیابی و پاداش شغلی کارکنان، سازمان را در دستیابی به چشمانداز یاری می‌رساند.
۱۳ از اطلاعاتی که از کارکنان جمعآوری میشود در جهت بهسازی شغل آنها و توسعه استراتژیهای سازمان بهرهبرداری می‌شود.
۱۴ سازمان، ارتباط خوبی با کارکنان در زمینه اهمیت نقش آنها در ارائه خدمت به مشتری برقرار نموده است.
۱۵ کارکنانی که تلاش خود را در جهت ارائه بهترین خدمات به مشتریان بکار میگیرند، پاداش دریافت می‌کنند.
__________________________

پرسشنامه بازاریابی داخلی بانسال

قسمتی از ضمیمه (پرسشنامه بازاریابی داخلی بانسال و همکاران):

قسمتی از سوالات:
۱ در شرکت ما تسهیلات مناسب بیمه و بازنشستگی به کارکنان پرداخت می شود. 
۲ آینده شغلی من در شرکت درخشان است و دغدغه ای از این بابت ندارم.
۳ برخورد مسئولین شرکت با من صادقانه و با خلوص نیت است.
۴ در این شرکت کارکنان به منظور اجرای وظایف خدماتی خود آموزش لازم را می بینند. 
۵ در شرکت ما تلاش برای به روز بودن خدمات یک فرایند مستمر است.
۲۰ من خوشحالم که این شرکت را انتخاب کرده ام در حالیکه شرایط پیوستن به سایر سازمانها را نیز داشتم.
۲۱ اگر دوباره انتخاب کنم باز هم همین شغل را انتخاب می کنم .
۲۲ پس از انجام کارها و وظایفی که به من محول شده احساس شور و نشاط می‌کنم. 
۲۳ با خط مشی‌های مهم سازمانی در زمینه کارکنان، با خواسته های من سازگاری دارد.
۲۴ برای من سازمانی که هم اکنون در آن کار می کنم ، بهتر از تمامی سازمانهای دیگر است.
۲۵ من به رییسم از نظر تخصص کاری و ویژگی های رفتاری افتخار می کنم. 
۲۶ رییس من همواره در باره انجام صحیح و سریع خدمت به مشتریان با من مشاوره و همفکری مینماید.
۲۷ رییس من به من روحیه الهام بخشی می دهد تا عملکرد شغلی بالایی داشته باشم.

منابع:

 

Bansal, H. S., Mendelson, M. B., & Sharma, B. (2001). The impact of internal marketing activities on external marketing outcomes. Journal of quality management, 6(1), 61-76.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بازاریابی داخلی (۱۵ سوال)) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۵ پرسشنامه بازاریابی داخلی (پکیج کامل) + مونی و فورمن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *