دانلود رایگان پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی :

 

پرسشنامه استاندارد بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی با هدف بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه “بازگشت سرمایه گذاری”در حوزه منابع انسانی طراحی شده است و دارای ۱۵ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بازده‌ی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه‌ی اولیه محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، در قالب درصدی از هزینه‌ی خرید، حساب می‌کند که این سرمایه‌گذاری چقدر سودآوری داشته است۳

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۵ گویه ای پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی ۱۵-۱

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات:

ردیف عوامل کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
۱سازمان من به عنوان یک سازمان بزرگ باطیف گسترده¬ای از برنامه های منابع انسانی در نظر گرفته می¬شود.
۲ ما از بودجه زیادی در حوزه منابع انسانی برخورداریم که منعکس کننده علاقه مدیریت ارشد به این حوزه می¬باشد.
۳سازمان ما از یک فرهنگ سنجش برخوردار است و بر ایجاد طیفی از مقیاس¬ها که در بر گیرنده منابع انسانی است، تمرکز دارد.
۴سازمان من در حال ایجاد تغییر مهمی می¬باشد.
۵ جهت سنجش نتایج اقدامات منابع انسانی، فشارهایی از سوی مدیریت ارشد وجود دارد.
۶ هم اکنون سرمایه گذاری¬های بسیار خوبی در سنجش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی انجام می¬شود.
۷ سازمان من متحمل آسیب هایی در برنامه های منابع انسانی د رگذشته شده است.
۸سازمان من یک رهبر جدید برای منابع انسانی دارد.
۹ تیم مدیریت علاقه¬مند است که رهبر فرآیندهای منابع انسانی باشد.
۱۰تصویر عملکرد حوزه منابع انسانی، بیشتر از حد رضایت بخش می¬باشد.
۱۱ ارباب رجوع ها تقاضا دارند که فرآیندهای منابع انسانی نشان دهنده نتایج سود و زیان باشد.
۱۲واحد منابع انسانی با سایر واحدها در داخل سازمان برای کسب منابع رقابت می¬کند.
۱۳ سازمان من توجهش را بر مرتبط کردن فرآیندها به مسیر استراتژیک سازمان، متمرکز کرده است.
۱۴ واحد منابع انسانی در تغییر اقداماتی که هم اکنون در سازمان زخ می¬دهد، یک نقش کلیدی ایفا می¬کند.
۱۵ بودجه کلی منابع انسانی در حال رشد می¬باشد و نیاز داریم تا ارزش اساسی (سود و زیان) فرآیندهای منابع انسانی را نشان دهیم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۵ ۴۵ ۷۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۵تا ۴۵ باشد، میزان بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۴۵ تا ۷۰ باشد، میزان بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۷۰باشد، میزان بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش عطایی (۱۳۹۳) بین خرده مقیاس های پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی ۸۷/. می باشد.

نام متغیرمیزان آلفای کرونباخ
بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی ۸۷/۰

منابع:

عطایی احمد(۱۳۹۳)، عوامل اثرگذار بر هزینه‌های کلی و ارتباط آن با بازگشت سرمایه‌گذاری منابع انسانی (مورد مطالعه: منطقه ۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی)،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی ، دانشکده علوم انسانی .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *