دانلود رایگان پرسشنامه برنامه درسی پنهان + ۶ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه برنامه درسی پنهان شیخی (۱۳۸۸):

پرسشنامه برنامه درسی پنهان: پرسشنامه برنامه درسی پنهان توسط شیخی (۱۳۸۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد ساختار فیزیکی، ساختار سازمانی و جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی را مورد سنجش قرار می دهد، پرسشنامه توسط پژوهشگر در طول فرایند تحقیق اعتباریابی شده است.

 

سوالات:
۱ نحوه ی ارتباط رسمی بین کارکنان چگونه است.
۲ نحوه ی ارتباط بین والدین و کارکنان چگونه است.
۳ وضعیت اقتصادی و طبقاتی دانش آموزان چگونه است.
۴ توانایی دانش آموزان در برقراری ارتباط با یکدیگر چگونه است.
۵ نحوه ی ارتباط بین معلم و دانش آموز چگونه است.
۶ وضعیت ظاهری کارکنان مدرسه چگونه است.
۷ نحوه ی ارتباط بین معلمان چگونه است.
۸ نحوه ی اجرای قوانین و مقررات مدرسه چگونه است.
۹ نحوه ی ارتباط بین کادر اداری و آموزشی مدرسه چگونه است.
۱۰ نظارت مدیر و معاونان مدرسه بر عملکرد معلمان مدرسه چگونه است.
۱۱ نحوه ی عملکرد گروههای آموزشی معلمان مدرسه چگونه است.
۱۲ نحوه ی ارتباط بین کادر خدماتی و آموزشی مدرسه چگونه است.
۱۳ فرهنگ موجود در مدرسه چگونه است.
۱۴ موقعیت جغرافیایی مدرسه چگونه است.
۱۵ کیفیت نمازخانه در مدرسه چگونه است.
۱۶ نوع رنگ آمیزی مدرسه چگونه است.
۱۷ وجود امکانات اولیه درمانی و امنیتی در مدرسه چگونه است.
۱۸ ظاهر فیزیکی مدرسه چگونه است.
۱۹ وجود امکانات آموزشی مدرسه چگونه است.
۲۰ نوع چیدمان میز و نیمکت مدرسه چگونه است.
۲۱ ظاهر فیزیکی و طریقه معماری مدرسه چگونه است.
۲۲ نوع و جنس نوشت افزارها و کتاب های درسی مدرسه چگونه است.
۲۳ تا چه اندازه فضای مدرسه شما یک محیط آرام می باشد.
۲۴ روشهای تشویق معلمان مدرسه چگونه است.
۲۵ نحوه ی گروه بندی و کلاس بندی دانش آموزان مدرسه چگونه است.
۲۶ نحوه ی اجرای برنامه درسی رسمی مدرسه چگونه است.
۲۷ شیوه های مدیریت و رهبری مدرسه چگونه است.
۲۸ عدم تفویض اختیار و آزادی عمل به مدیران از طرف مدیر مدرسه چگونه است.
۲۹روش های تنبیه معلمان چگونه است.

 

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۹ – ۸۷ – ۱۴۵

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۹ تا ۵۸ باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵۸ تا ۱۱۶ باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۱۱۶ باشد،  میزان متغیر  بالا می باشد.

 

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود. در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. 

برای میزان سنجش پایایی ابزارهای این پژوهش از ضریب پایایی آلفای کرانباخ استفاده گردیده است. بررسی نتایج بدست آمده این پرسشنامه از محاسبه ضریب آلفای کرانباخ حاکی از آن است که مقادیر بدست آمده برای پایایی کل ابزار و همچنین خرده آزمون­ها 1)مولفه­ی ناشی از جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی(967%0)، 2)مولفه­ی ناشی از ساختار سازمانی مدرسه(934%0)، 3)مولفه­ی ناشی از ساختار فیزیکی(893%0)  و میانگین پایایی بالای ابزارهای پژوهش می­باشد.

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه شیخی(1388) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت.

 

تعاریف نظری

برنامه درسی پنهان: برنامه درسي پنهان همه عقايدي را شامل مي­شود كه دانش­آموز به طور منفعل، مستقيماَ از محيط و چيز­هاي زنده و غير زنده موجود در اطراف خود مي­آموزد. برنامه درسي پنهان دانش، اعتقادات، نگرش­ها، رفتارها را شامل مي­شود كه دانش­آموزان هم به صورت قصد شده و هم به صورت قصد نشده در خود دروني مي­كنند.(فتحي واجارگاه و چوكده،1385). برنامه درسی پنهان ابعاد گسترده­ای را در بر می­گیرد، از جمله: جو اجتماعی مدرسه، روابط دانش­آموزان با هم و با معلمان خود، ظاهر فیزیکی مدرسه و کلاس درس و…. بررسي­ها نشان مي­دهد كه اكثر معلمان معتقدند كه رفتار نامطلوب و نامناسب دانش­آموزان در جريان تدريس اختلال ايجاد مي­کند.

انديشمنداني چون اريكسون وآبراهام مازلو نياز به جلب توجه را ويژگي تمام انسان­ها خصوصاً كودكان و نوجوانان مي­دانند. اين ويژگي در اوايل سال­هاي زندگي، حالت حياتي دارد.

دردناك­ترين احساس براي يك كودك يا نوجوان اين است كه از طرف والدين، اطرافيان و معلم به حساب نيايد. دريافت توجه حتي به صورت خشم، اغلب خوشايند­تر از به حساب نيامدن و بي­توجهي براي نوجوانان است.

وقتي كه كودك و نوجوان مي­فهمد كه تنها راه به دست آوردن خواسته­ها و جلب توجه به خود، بلند فرياد زدن است مطمئناً از آن دريغ نمي­كند و شايد به رفتارهاي مخرب­تري نيز متوسل شود.

اين بي­توجهي احتمال دارد از طرف والدين، معلم، عوامل مدرسه و اطرافيان به طرق مختلف باشد و شايد در برخي موارد، نتيجه برداشت كودكان يا نوجوانان از يك سري مسائل خاص باشد. ولي در هر حال بي­توجهي سبب بروز رفتار نامناسب از طرف افراد مي­گردد.

شكست در تحصيل، خود­ پنداره ضعيف، اعتماد به نفس آسيب ديد، مشكلات فردي، شيوع تربيت نادرست والدين، وجود برخي مشكلات در مدرسه وغیره سبب مي­شود كه بي­توجهي فرد را حساس و رنجيده خاطر و مترصد عکس­العمل­های منفی نماید.

از سوی دیگر یکی از چالش­هایی که امروزه فرا روی آموزش و پرورش قرا گرفته، آموزش و رشد تفکر انتقادی دانش­آموزان می­باشد(خلیلی و بابامحمدی، 1383).

 

تعاریف عملیاتی

برنامه درسی پنهان: بر اساس پرسشنامه ساخته شده توسط شیخی(1388) سنجیده می شود.

 

منابع:

خلیلی، حسین؛ بابامحمدی، ح(1383). مهارت­های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان­، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی4(12)، 31-23.

شیخی، مرداس(1388). بررسی تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان نظام آموزش متوسطه نظری از معلمان مرد شهر اهواز، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

فتحی­واجارگاه،کوروش؛ واحدچوکده، سکینه(1385). شناسايي آسيب­هاي تربيت شهروندي در برنامه درسي پنهان نظام آموزشي متوسطه نظري از ديدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت آن، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره17، سال5، پاییز1385، ص93.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه برنامه درسی پنهان + ۶ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *