دانلود رایگان پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده :

 

به منظور اندازه گیری الگوهای ارتباطی خانواده یا به عبارت دیگر جهت گیری گفت و شنود  و جهت گیری همنوایی از ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۷، به نقل از کوئر نرو فیتزپاتریک، ۲۰۰۲) استفاده شد. این ابزار یک پرسشنامه استاندارد خود گزارشی است که درجه موافقت یا عدم  موافقت پاسخ دهنده را در دامنه ای پنج – درجه ای لیکرتی درباره ۲۶ گزاره که در زمینه ارتباطات خانوادگی او هستند، می سنجد. ۱۵ گزاره اول اختصاص به جهت گیری گفت و شنود دارد و ۱۱ گزاره بعدی مربوط به جهت گیری همنوایی هستند. نمره بیشتر در هر دو مقیاس به این معنا است که آزمودنی استنباط می کند در خانواده او جهت گیری گفت و شنود یا همنوایی بیشتری وجود دارد. به عبارت دیگر این ابزار به ترتیب شامل مقیاس جهت گیری گفت و شنود وجهت گیری هم نوایی است. بنابراین هر آزمودنی دو نمره از این ابزار بدست می آورد. نمره بیشتر در هر مقیاس به این معناست که این آزمودنی در خانواده خود به ترتیب جهت گیری گفت و شنود یاهمنوایی بیشتری را ادراک می کند.

پاسخ دهنده محترم

لطفا به عبارت زیر با دقت و صداقت پاسخ دهید. لطفا گزینه ای که به بهترین نحو با شما همخوانی دارد را علامت بزنید.

ردیف سوالات کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم نظری ندارم تا حدودی موافقم کاملا موافقم
۱ والدینم من را تشویق می کنند تا احساساتم را بیان و ابراز کنم.
۲ پدر و مادرم دوست دارند نظر من را بشنوند حتی وقتی که من با آنها موافق نیستم.
۳ اغلب وقتی خانواده درباره چیزی صحبت می کند پدر و مادرم نظر من را می پرسند.
۴ پدر و مادرم من را تشویق می کنند تا افکار و عقاید آنها را مورد بررسی قرار دهم.
۵ من واقعا از صحبت کردن با والدینم لذت می برم حتی وقتی با هم توافق نداریم.
۶ ما اغلب در خانواده خود درباره احساسات و عواطفمان صحبت می کنیم.
۷ معمولا آنچه را که دارم درباره اش فکر می کنم با پدر و مادرم درمیان می گذارم.
۸ اغلب من و پدر و مادرم درباره هرچیزی گفتگو های طولانی، آسوده و راحتی داریم.
۹ اغلب پدر و مادرم چیزی مثل این می گویند: تمام اعضای خانواده در تصمیم گیری های خانواده باید نظر خود را بگویند.
۱۰ من تقریبا می توانم هرچیزی را با پدر و مادرم در میان بگذارم.
۱۱ ما به عنوان یک خانواده اغلب درباره کارهای که در طول روز انجام داده ایم صحبت می کنیم.
۱۲ اغلب پدر و مادرم چیزی مثل این می گویند: تو همیشه باید به هر دو جنبه مثبت و منفی مطلب مورد بحث توجه کنی.
۱۳ ما در خانواده خود اغلب درباره نقشه ها و آرزوهایی که برای آینده داریم حرف می زنیم.
۱۴ پدر و مادرم تمایل دارند احساساتشان را به راحتی بیان کنند.
۱۵ ما در خانواده اغلب درباره موضوعاتی از قبیل سیاست و مذهب بحث و گفتگو می کنیم.هر چند بعضی از اعضای خانواده با
یکدیگر موافق نباشند.
۱۶ اغلب پدرم و مادرم چیزهایی مثل این می گویند: عقیده و نظر من درست است تو نباید در مورد آن چون و چرا کنی.
۱۷ اغلب پدر و مادرم چیزهایی مثل این می گویند: بچه نباید با بزرگتر ها بحث کند.
۱۸ پدر و مادرم احساس می کنند باید رئیس باشند.
۱۹ وقتی پدر و مادرم عقیده من را نمی پسندند نمی خواهند درباره آن چیزی بدانند.
۲۰ در خانه ما همیشه پدر و مادرم حرف آخر را می زنند.
۲۱ بعضی وقتها وقتی عقیده من با عقاید پدر و مادر متفاوت است آنها از دست من عصبانی می شوند.
۲۲ وقتی در خانه هستم از من انتظار می رود دستورات پدر و مادرم را اطاعت کنم.
۲۳ اغلب پدر و مادرم چیزهایی مثل این می گویند : وقتی بزرگ شدی بهتر می فهمی.
۲۴ اغلب پدر و مادرم چیزهایی مثل این می گویند: درباره بعضی چیزها نباید حرف زد.
۲۵ اغلب پدر و مادرم چیزهایی مثل این می گویند:در بحث ها به جای این که دیگران را کفری و عصبانی کنی باید تسلیم شوی
(کوتاه بیای).
۲۶ وقتی هر چیز واقعا مهمی در میان است پدر و مادرم از من انتظار دارند بدون هیچ چون و چرایی از آنها اطاعت کنم.

پایایی و روایی :

طراحان پرسشنامه ضریب پایایی به روش بازآزمایی در سه گروه سنی متفاوت بعد از یک دوره سه‌هفته‌ای در مورد جهت‌گیری گفت‌وشنود را نزدیک به ۱ و در مورد جهت‌گیری همنوایی بین ۷۳/۰ تا ۹۳/۰ گزارش کردند(فیتزپاتریک و ریچی،۱۹۹۴).  روایی محتوایی و ملاکی پرسشنامه نیز در پژوهش‌ کوئرنر و فیتزپاتریک (۲۰۰۲) مناسب گزارش شده است.

در جامعه ایرانی نیز کوروش‌نیا و لطیفیان (۱۳۸۶) روایی این ابزار با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی۱۶ و همسانی درونی بررسی ‌شده است. نتیجه تحلیل عاملی به شیوه مؤلفه‌های اصلی، استخراج دو عامل جهت‌گیری گفت‌وشنود و جهت‌گیری همنوایی بوده است. بررسی همسانی درونی نشان داده است که گویه‌های مربوط به هر عامل با نمره کل آن عامل بیشترین همبستگی معنی‌دار را دارند و بین نمرات حاصل از دو عامل جهت‌گیری گفت‌وشنود و جهت‌گیری همنوایی نیز به ترتیب با نمره کل ابزار همبستگی‌های معنادار ۷۵/۰ و ۴۴/۰ وجود دارد. در رابطه با پایایی این ابزار، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که برای مقیاس‌های جهت‌گیری گفت‌وشنود و جهت‌گیری همنوایی به ترتیب برابر با ۸۷/۰ و ۸۱/۰ بوده است (کوروش‌نیا و لطیفیان، ۱۳۸۶). در پژوهش کشتکاران (۱۳۸۸) میزان آلفای کرونباخ برای جهت‌گیری گفت‌وشنود و جهت‌گیری همنوایی به ترتیب ۹۲/۰ و ۸۹/۰ بود. همچنین به‌منظور بررسی روایی سازه و تأیید ساختار عاملی مقیاس از روش تحلیل عامل به روش مؤلفه‌های اصلی با چرخش قائم استفاده شد که با توجه به داده‌ها مقدار ضریب KMO 17 (شاخص کفایت نمونه‌گیری) برابر با ۸۹/۰ و آزمون کرویت بارتلت۱۸ (شاخص کفایت ماتریس همبستگی) برابر ۸۴/۲۴۵۴ بود که در سطح ۰۰۱/۰ > p معنادار شد.

نمره گذاری

به پاسخ های کاملا مخالفم نمره صفر، تاحدودی مخالفم نمره ۱، نظری ندارم نمره ۲، تاحدودی موافقم نمره ۳، و کاملا موافقم نمره ۴ داده می شود. مجموع نمرات پاسخ های داده شده به سوالات ۱ تا ۱۵ بعد  جهت گیری گفت و شنود و ۱۶ تا ۲۶ نیز بعد جهت گیری همنوایی را تشکیل می دهند.

منابع:

کشتکاران، ط. (۱۳۸۸). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، ۳۹، ۵۳-۴۳٫

کوروش‌نیا، م.، و لطیفیان، م. (۱۳۸۶). بررسی روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده. فصلنامه خانواده پژوهی، ۳(۱۲)، ۸۷۵-۸۵۵٫

Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2002). Understanding family communication patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. In Communication Yearbook, 28 (pp. 36–۶۸).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *