دانلود رایگان پرسشنامه تعالی سازمانی {۵۰ سوالی}

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه تعالی سازمانی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ {۲۸ سوالی}

____________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی:

در این پژوهش منظور از  تعالی سازمانی   نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۵۰ گویه ای پرسشنامه می­دهند

 تعالی به ایجاد توازن و جلب رضایت تمامی ذی نفعان بستگی دارد.سازمانهای متعالی همواره و به سرعت در برابر تغییر نظامها و انتظارات ذی نقعان چابک ،منعطف و پاسخگو هستند(ریاحی ،۱۳۸۵).

سوالات:
۱ آیا هیئت ریسه دانشکده در تئوین رسالت و چشم انداز و اهداف کلی دانشکده و اجرای آن اهتمام دارند؟
۲ آیا هیئت ریسه دانشکده از تاثیر ساختار سازمانی استقرار یافته در بهبود نتایج اطمینان دارند؟
۳ آیا اقدمات علمی آیا هیئت ریسه دانشکده حامی ارزش های دانشکده می باشد؟
۴ آیا هیئت ریسه دانشکده از تلاش و جدیت افرادی که در بهبود دانشکده موثرند شخصا قدردانی سازنده می کنند؟
۵ آیا هیئت ریسه به طور منظم با اختصاص دهندگان مالی برای بهبود امور دانشکده تماس دارند؟
۶ آیا هیئت ریسه دانشکده در تدوین استراتژی از منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی استفاده می کنند؟
۷ آیا منابع لازم برای اجرای استراتژی تدوین شده اختصاص می یابند و یا در قالب زرح ها و خط مشی ها عملی می شود؟
۸ آیا فعالیت های اساتید در چهارچوب استراتژی و اهداف سازمانی است؟
۹ آیا دانشکده آمادگی اعمال تغییر در استراتژی ها را داردو در این زمینه هوش مندانه عمل می کند؟
۱۰ آیا برنامه ریزی منابع انسانی در دانشکده از استراتژی و اهداف سازمانی تاثیر می گیرد؟
۱۱ آیا دانشکده در زمینه همسوسازی نیازهای آموزشی افراد با اهداف دانشکده از طریق نظام ارزیابی اقدام می نماید؟
۱۲ آیا اساتید دانشکده در جهت بهبود امور مشارکت داده می شوند؟
۱۳ آیا دانشکده با اساتید ارتباط و گفتمان متقابل دارد و جریان اطلاع رسانی در دانشکده مناسب است؟
۱۴ آیا از تلاش اساتید در مورد موفقیت سازمانی به نحوه مناسبی تقدیر می شود؟
۱۵ آیا همکاری با سایر نهادهای علمی ، در سایه آینده نگری و ایجاد فرصت های بیشتر انجام می شود؟
۱۶ آیا کلیه اطلاعات ضروری به روز بوده و در دسترس می باشد؟
۱۷ آیا منابع در جهت تحقق اهداف استراتژیک اختصاص می یابند که باعث موفقیت دانشکده می شود؟
۱۸ آیا اماکن و تجهیزات ورزشی موجود در جهت اهداف استراتژیک استفاده می شود؟
۱۹ آیا از فناوری های جدید در جهت پیشرفت هرچه بیشتر دانشجویان به کارگرفته می شوند؟
۲۰ آیا نظام ارزیابی مدون و استانداردی برای کسب اطمینان از موفقیت آمیز بودن فعالیتهای دانشکده وجود دارد؟
۲۱ آیا دانشجویان پرورش یافته در این دانشکده نیازهای بخش ورزش را بطور قابل اعتمادی برآورده می کنند؟
۲۲ آیا تخصص و گرایش های جدید با توجه به نیازهای آموزشی تشخیص داده شده، طراحی و اجرا می شوند؟
۲۳ آیا بهبود مستمر، در زمینه شناسایی نیازها ، با الگو گرفتن از دانشکده های موفق صورت می گیرد؟
۲۴ آیا نظام ارزیابی مدونی جهت ارزیابی تمامی فرایندها در دانشکده وجود دارد؟
۲۵ آیا از نتایج ارزیابی های صورت گرفته برای حل ریشه ای و جلو گیریی از بروز مجدد مشکلات استفاده می شود؟
۲۶ آیا فعالیت های پشتیبانی ، اداری، نیز هم سطح امور آموزشی مورد توجه قرار گرفته و به طور مستمر بهبود می یابد؟
۲۷آیا ارتباط مستمر و مناسبی بین دانشکده و جامعه در زمینه نیاز سنجی و رضایت دانشکده از فارغ التحصیلان دانشکده شما وجود دارد؟
۲۸ آیا میزان رضایت سازمان هایی که فارغ التحصیلان دانشکده شما را به استخدام در می‌آورند رو به بهبود است؟
۲۹ آیا میزان رضایت سازمان هایی که فارغ التحصیلان دانشکده شما را به استخدام در می‌آورند در مقایسه با دانشکده های دیگر بهتر یا حداقل قابل مقایسه است؟
۳۰ آیا نظام ارزیابی مدونی جهت تعیین میزان رضایت دانشجویان از امکانات و خدوات دانشکده وجود دارد؟
۳۱ آیا بین سازمان ها و ار گان هایی  که دانشجویان دانشکده شما را استخدام  می‌کنند در زمینه تعیین میزان رضایت تفکیک و تمایزی وجود دارد؟
۳۲ آیا داده هایی در اختیار دارید که نشان دهنده موفقیت فارغ التحصیلان دانشکده شما در زمینه بهبود عملکرد سازمانهایی که در آنها مشغول خدمت هستند، باشد؟
۳۳ آیا داده هایی در اختیار دارید که نشان دهد نتایج بدست امده از دانشجویان دانشکده شما در زمینه بهبود عملکرد سازمانهایی که در آنها مشغول خدمت هستند نسبت به دانشکده های دیگر قابل مقایسه یا بهتر است؟
۳۴ آیا در دانشکده شما روش هایی وجود دارد تا از طریق آنها در زمینه رضایت و وفاداری سازمانهایی که فارغ التحصیلان شما را به استخدام درآورده اند تلاش موثر انجام شود؟
۳۵ آیا دانشکده شما می تواند نشان دهد که نتایج نظر سنجی را همواره بطور موثر برای بهبود برنامه های آموزسی و خدمات به دانشجویان به کار می برد؟
۳۶ آیا دانشکده شما موضوعاتی از قبیل هویت بیداری ، جذب، خروج و تعداد شکایات اساتید که نشان دهنده رضایت و روحیه اساتید می باشد را به طور منظم مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار می دهد و بر اساس نتایج آن اقدامات لازم را بعمل می آورد؟
۳۷ آیا دانشکده شما در مورد نظرات و دیدگاههای اساتید راجع به موضوعاتی مانند محیط کاری، بهداشت، ایمنی، ارتباطات شغلی، پاداش و رضایت کلی بازخورد منظمی دریافت می کند؟
۳۸ آیا نظرات اساتید دانشکده شما با اساتید دانشگاه های دیگر مقایسه می شود؟
۳۹ آیا اساتید از رضایت شغلی شغلی همکاران خود اطلاع دارند؟
۴۰ آیا رشایت شغلی اساتید یک روند رو به بهبود را طی می کند؟
۴۱ آیا دانشکده شما به تمهیداتی برای محافظت از محیط زیست و نیز حفظ منابع انرژی اندیشیده و نیز نیل به نتایج مطلوب دست یافته است؟
۴۲ آیا نتایج بدست آمده از تمهیدات فوق یک روند صعودی دارد؟
۴۳ آیا ارزیابی از نظر همسایگان و جامعه نسبت به رضایت آنان از دانشکده شما صورت می پذیرد؟
۴۴ آیا نتایج عملکرد دانشکده شما رو به بهبود است؟(مثل تعداد مقالات، تعداد فارغ التحصیلان، تعداد دانشجویان و قبولی دانشجویان در مقاطع بالاتر)
۴۵ آیا نتایج ذکر شده در سوال بالا در دانشکده شما بهتر یا حداقل قاب لمقایسه با دانشکده های دیگ می باشد؟
۴۶ آیا نتایج بدست آمده در سوال ۴۴ بر اساس گرایش های مختلف تفکیک شده است؟
۴۷ آیا سیستم ارزیابی مدونی برای شناخت برنامه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان وجود دارد؟
۴۸ آیا برنامه های آموزشی روند تکاملی دارد؟
۴۹ آیا برنامه های آموزشی دانشکده شما نسبت به دانشکده های دیگر قابل مقایسه یا بهتراست؟
۵۰ آیا نتایج ارزیابی های برنامه ریزی ، امور حقوقی ، اداری و مالی روندی رو به بهبود دارد؟

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۵۰ – ۱۲۵ – ۲۰۰

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵۰ تا ۸۳ باشد،  میزان تعالی سازمانی   در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۸۳  تا ۱۲۵ باشد،  میزان تعالی سازمانی   در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۱۲۵باشد،  میزان تعالی سازمانی   بسیار خوب می باشد.

 

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ( خیلی کم،۱؛ نسبتاکم،۲؛ ؛ زیاد،۳؛ خیلی زیاد،۴) می­باشد.

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.

پایایی این پرسشنامه توسط ریاحی (۱۳۸۵)   با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
تعالی سازمانی ۹۲/۰

 

منابع:

ریاحی،بهروز(۱۳۸۵).ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای مدل تعالی سازمانی،فصلنامه تحول اداری،شماره ۴۷

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تعالی سازمانی {۵۰ سوالی}”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *