دانلود رایگان پرسشنامه حسابداری مدیریت + مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه حسابداری مدیریت: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر سرمایه‌های فکری در بانک

______________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه تکنیک های حسابداری مدیریت خاکساری:

پرسشنامه تکنیک های حسابداری مدیریت توسط خاکساری(۱۳۹۴) درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه شش بعد تکنیک تحلیل زنجیره ارزش، تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت، تکنیک بهبود مستمر، تکنیک ارزیابی عملکرد متوازن، منافع و قابلیت ها و مشکلات و محدودیت ها  را مورد سنجش قرار می دهد، پرسشنامه توسط پژوهشگر در طول فرایند تحقیق اعتباریابی شده است.

سوالات:
تکنیک تحلیل زنجیره ارزش
۱ استفاده از این روش به شرکت در مدیریت هزینه ها و بهبود کیفیت محصولات (خدمات) در کوتاه مدت کمک می کند
۲ کاربرد این روش به مدیریت در شناسایی مخارج غیر ضروری تولید و دستیابی به عملکردی با کمترین هزینه و بالاترین کارایی در کوتاه مدت، کمک می کند
۳ کاربرد این روش به مدیریت در شناسایی مخارج غیر ضروری تولید و دستیابی به عملکردی با کمترین هزینه و بالاترین کارایی در بلند مدت، کمک می کند
۴ استفاده از این روش منجر به افزایش منافع شرکت در بلند مدت می گردد
۵ استفاده از این روش به توسعه مزیت رقابتی شرکت از طریق کاهش هزینه ها کمک می کند
۶ استفاده از این روش منجر به افزایش ارزش فعالیت های شرکت از خرید مواد خام تا تحویل به مشتری می شود
تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
۷ استفاده از این روش به محاسبه بهتر هزینه های تولید در کوتاه مدت مدت کمک می کند
۸ این روش نیاز مدیریت به اطلاعات صحیح و دقیق را جهت ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، تا حد زیادی برطرف می کند
۹ این روش نیاز مدیریت به اطلاعات صحیح و دقیق را جهت ارزیابی عملکرد بلند مدت، تا حد زیادی برطرف می کند
۱۰ کاربرد این روش به کنترل هزینه ها و کاهش آن ها در بلند مدت کمک می کند
۱۱ استفاده از این روش به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تمامی سطوح مدیریت ، جهت تصمیم گیری های استراتژیک کمک می کند
۱۲ کاربرد این روش به بهبود عملکرد شرکت و دستیابی به اهداف استراتژیک کمک می کند
تکنیک بهبود مستمر
۱۳ استفاده از این روش منجر به حذف اتلاف وقت و بهبود کیفیت محصولات(خدمات) شرکت در کوتاه مدت می شود
۱۴ این روش به کشف بهترین راه ها جهت انجام فعالیت های روتین شرکت کمک می کند
۱۵ استفاده از این روش منجر به حذف اتلاف وقت و بهبود کیفیت محصولات(خدمات) شرکت در بلند مدت می شود
۱۶ این روش منجر به کاهش هزینه های شرکت و کنترل آن در بلند مدت می گردد
۱۷ این روش منجر به افزایش ارزش دریافتی مشتری می شود
۱۸ این روش به حفظ مزیت رقابتی شرکت و سهم بازار آن و دستیابی به اهداف استراتژیک کمک می کند
تکنیک ارزیابی عملکرد متوازن BSC
۱۹ استفاده از این روش باعث جمع آوری اطلاعات جامع و مناسب درباره عملکرد کوتاه مدت می گردد
۲۰این تکنیک، یک روش تفکر و ابزار مدیریتی برای پیشبرد کار ارائه می دهد که به شرکت در دستیابی به اهداف کوتاه مدت کمک می کن
۲۱ این تکنیک، یک روش تفکر و ابزار مدیریتی برای پیشبرد کار ارائه می دهد که به شرکت در دستیابی به اهداف بلند مدت کمک می کند
۲۲ استفاده از این روش منجر به وضع یک سیستم کنترل داخلی مفید در بلند مدت می گردد
۲۳ استفاده از این تکنیک، سنجه های عملکردی مالی و غیر مالی راهبردی را در اختیار مدیریت شرکت قرار می دهد
۲۴ استفاده از این روش به بهبود اندازه گیری عملکرد مالی استراتژیک شرکت کمک می کند
منافع و قابلیت هایی که شرکت در اثر استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک به دست می آورد
۲۵ تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک به کنترل بهتر هزینه های تولید کمک می کنند
۲۶ تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک به پیشبرد برنامه هایی که برای آینده طراحی شده اند، کمک می کنند
۲۷ تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک به فرآیند تصمیم گیری بهتر کمک می کنند
۲۸ تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک به پردازش بهتر برآورد عملکرد شرکت کمک می کنند
۲۹ تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک به پردازش بهتر برآورد عملکرد شخصی کمک می کنند
محدودیت ها و مشکلاتی که شرکت در راه استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت با آن ها روبروست
۳۰ عدم تمایل مدیریت به تعویض سیستم مورد استفاده کنونی، چرا که بسنده تلقی شده و نیازی به تغییر آن احساس نمی شود
۳۱ فقدان کارکنان مالی و اجرایی متخصص که به صورت علمی و عملی، صلاحیت پیاده سازی این تکنیک ها را داشته باشند
۳۲ فقدان پایگاه های داده مناسب که به استفاده از این تکنیک ها کمک می کند
۳۳ فقدان اطلاعات ریز و دقیق جهت استفاده از این تکنیک ها
۳۴ هزینه های بالاتر استفاده از این تکنیک ها در مقایسه با روش های سنتی باعث عدم پذیرش آن ها از جانب مدیریت می شود

 

 
 
موضوع پرسش شماره پرسش در پرسشنامه
تکنیک تحلیل زنجیره ارزش 6-1
تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت 12-7
تکنیک بهبود مستمر 18-13
تکنیک ارزیابی عملکرد متوازن 24-19
منافع و قابلیت ها 29-25
مشکلات و محدودیت ها 34-30

 

شیوه نمره گذاری:

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
34 – 102 – 170

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 34 تا 68 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 68 تا 136 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 136 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 

پايايي پرسشنامه‌:

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است.

اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود.

سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

 

 

پایایی پرسشنامه در پژوهش خاکساری(1394)

متغیر مربوطه آلفای کرونباخ
تکنیک تحلیل زنجیره ارزش 0.855
تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت 0.734
تکنیک بهبود مستمر 0.767
تکنیک ارزیابی عملکرد متوازن 0.776
منافع و ویژگی ها 0.813
مشکلات و محدودیت ها 0.822

 

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در پژوهش خاکساری(1394)از روش روایی محتوا و در نتیجه تایید افراد مجرب از جمله اساتید راهنما و مشاور استفاده شده است و پرسشنامه استاندارد شده است.

 

تعاریف نظری

تکنیک های حسابداری مدیریت: سیموندز ، حسابداری مدیریت استراتژیک را به عنوان ” تهیه، تدارک و تحلیل اطلاعات حسابداری درباره یک واحد تجاری و رقبایش ، به منظور تدوین استراتژی واحد تجاری ”  تعریف کرد  ( 1981 ) که در نوع خود تعریف جالبی است ، اما ما در این تحقیق با توجه به نوع و نحوه پژوهش و با یک جمع بندی از پژوهش های پیشین این تعریف را جامع تر دیده ایم: فراهم سازی اطلاعات برای فرموله کردن استراتژی شرکت و حمایت از اجرای آن به وسیله یک رفتار حمایتی سازگار با استراتژی ، و کاربرد روش هایی از حسابداری که به کاهش هزینه ها بیانجامد ، کیفیت محصول را بهبود بخشد و ارزیابی عملکرد آن در جهت رسیدن به استراتژی شرکت و حفظ موقعیت رقابتی و بقای شرکت در بازار در حال تغییر باشد ( المریانی و سدیک ، 2012) . تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک ، روش هایی برای رسیدن به این منظورند(خاکساری، 1394).

 

تعاریف عملیاتی

 بر اساس پرسشنامه ساخته شده توسط خاکساری(1394) سنجیده می شود.

 

منابع:

خاکساری، تهمینه(1394)، بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان ها( مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )، پایان نامه کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه پیام نور واحد قشم.سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه حسابداری مدیریت + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *