دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اضطرابی تیلور و کاکس

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه حساسیت اضطرابی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اضطرابی فلوید و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس و مک نالی

_____________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه حساسیت اضطرابی تیلور و کاکس (۱۹۹۸):

پرسشنامه حساسیت اضطرابی توسط  تیلور و کاکس (۱۹۹۸) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه شامل ۳۰ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این مقیاس چهار عامل ترس از نشانه های تنفسی، ترس از واکنش های اضطرابی قابل مشاهده در جمع، ترس از نشانه های قلبی عروقی، ترس از عدم مهار شناختی را مورد سنجش قرار می دهد.

این پرسشنامه توسط دهقان (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ وقتی احساس می کنم هوای کافی برای تنفس وجود ندارد، می ترسم خفه شوم.
۲ احساس خفگی موجب ترسم می شود.
۳ وقتی به نفس نفس زدن می افتم، می ترسم.
۴ وقتی در قفسه سینه ام احساس فشار میکنم، می ترسم نتوانم به خوبی نفس بکشم
۵ وقتی در گلویم احساس فشار می کنم، نگرانم از خفگی بمیرم.
۶ وقتی نفس کشیدنم نامنظم می شود، می ترسم اتفاق بدی رخ دهد.
۷ وقتی در بلعیدن مشکل دارم، نگرانم خفه شوم.
۸ وقتی قلبم به شدت می تپد می ترسم.
۹ وقتی درد شدیدی در معده ام احساس می کنم، نگرانم سرطان باشد.
۱۰ وقتی سرم سنگین می شود، نگرانم ضربه مغزی شده باشم.
۱۱ وقتی قلبم سریع می زند، نگرانم دچار حمله قلبی شده باشم.
۱۲ وقتی در صورتم احساس بی حسی میکنم، نگرانم سکته کرده باشم.
۱۳ وقتی در قفسه سینه ام احساس درد میکنم، نگرانم دچار حمله قلبی شده باشم.
۱۴ وقتی احساس دل بهم خوردگی میکنم، نگرانم دچار بیماری جدی ای شده باشم.
۱۵ وقتی متوجه میشوم قلبم نامنظم می زند، نگرانم دچار مشکل جدی ای شده باشم.
۱۶ وقتی اسهال میگیرم، نگرانم دچار مشکل شده باشم.
۱۷ وقتی دچار حالت تهوع می شوم، می ترسم.
۱۸ وقتی احساس لرزش می کنم می ترسم.
۱۹ برایم مهم است که عصبی به نظر نرسم.
۲۰ معتقدم استفراغ کردن در ملاء عام ترسناک است.
۲۱ فکر می کنم بیهوش شدن (غش کردن) در ملاء عام برایم ترسناک است.
۲۲ از این که دیگران به اضطرابم توجه کنند نگرانم.
۲۳ وقتی در حضور دیگران می لرزم، از آنچه ممکن است راجع به من فکر کنند می-ترسم.
۲۴ وقتی در جمع عرق میکنم، می ترسم افراد راجع به من فکر منفی بکنند.
۲۵ از سرخ شدن در حضور دیگران می ترسم.
۲۶ وقتی افکارم سریع به نظر می رسد، نگرانم دیوانه شده باشم.
۲۷ وقتی به وضوح تفکر آشفته ای دارم، نگرانم دچار مشکلی شده باشم.
۲۸ وقتی نمی توانم ذهنم را روی یک تکلیف متمرکز کنم، نگرانم دیوانه شده باشم.
۲۹ وقتی نمی توانم ذهنم را روی یک تکلیف متمرکز کنم، می ترسم.
۳۰ وقتی هنم خالی است می ترسم مشکل جدی ای برایم به وجود آمده باشد.

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
30 – 90 – 150
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 30 تا 60 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 60 تا 120 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 120 باشد، میزان متغیر  بسیار بالا می باشد.

پايايي پرسشنامه:‌

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود.

در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زير مجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمونپ

پایایی پرسشنامه در پژوهش دهقان(1392) بر اساس ضریب الفای کرونباخ 87/0 محاسبه شده است.

روايي پرسشنامه‌:

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

تيلور و كاكس در بررسي همساني دروني اين مقياس ضرايب آلفاي بين 83/0 تا 94/0 را گزارش کرده­اند. به طورکلي، مطالعات نشان مي­دهد که «شاخص تجديد نظر شده حساسيت اضطرابي» داراي روايي و اعتبار مطلوبي مي­باشد (مرادي­منش، 1386). اين پرسشنامه توسط مرادي­منش (1386) در ايران هنجاريابي شد.

از 36 گويه 6 گويه به دليل عدم تناسب با عامل­هايي که در آن قرار گرفته بودند از تحليل حذف شدند. نتيجه تحليل عامل تأييدي با استفاده از چرخش واريماکس و بر اساس آزمون اسکري بيانگر وجود چهار عامل «ترس از نشانه­هاي قلبي عروقي- معده­اي روده­اي»، «ترس از نشانه­هاي تنفسي»، «ترس از واکنش­هاي اضطرابي قابل مشاهده در جمع» و«ترس از عدم مهار شناختي» در اين شاخص بود، که در مجموع بيش از 58 درصد واريانس کل آزمون را تبيين کردند.

 اعتبار اين شاخص بر اساس سه روش همساني دروني، بازآمايي و تنصيفي محاسبه شد که براي کل مقياس به ترتيب ضرايب اعتبار 93/0، 95/0، و 97/0 به­دست آمد. همچنين، ضرايب اعتبار خرده مقياس­ها بر اساس روش­هاي همساني دروني، بازآزمايي، و تنصيفي محاسبه شد که به ترتيب بين 82/0 تا 91/0، 92/0 تا 96/0 و 76/0 تا 90/0 به­دست آمد.

روايي شاخص تجديد نظر شده حساسيت اضطرابي از طريق اجراي همزمان با پرسشنامه «فهرست بازبيني شده تجديد نظر شده 90 نشانگاني» انجام شد که ضريب همبستگي 56/0 حاصل آن بود.

ضرايب همبستگي بين خرده مقياس­هاي شاخص تجديد نظر شده حساسيت اضطرابي با نمره کل در حد رضايت بخش و بين 74/0 تا 88/0 متغير بود. همبستگي بين خرده مقياس­ها نيز بين 40/0 تا 68/0 متغير بود (مرادي منش، 1386).

تعاریف نظری

حساسيت اضطرابي: حساسيت اضطرابي يك سازه تفاوت­هاي فردي است كه در آن فرد از نشانه­هاي بدني كه با انگيختگي اضطرابي (افزايش ضربان قلب، تنگي نفس، سرگيجه) مرتبط است، مي­ترسد و اصولاً از اين عقيده ناشي مي­شود كه اين نشانه­ها به پيامدهاي بالقوه آسيب­زاي اجتماعی، شناختي، و بدني منجر مي­شود (ديكان  و همکاران، 2003).

 حساسيت اضطرابي عامل آسيب­پذيري در مورد اضطراب و اختلالات اضطرابي است که امروزه توجه علمي بسياري به سوي آن معطوف شده است.حساسيت اضطرابي، يك سازه تفاوت­هاي فردي است كه در آن فرد از نشانه­هاي بدني كه با برانگيختگي اضطرابي (افزايش ضربان قلب، تنگي نفس، سرگيجه) مرتبط است، مي­ترسد و اصولاً از اين عقيده ناشي می­شود كه اين نشانه­ها به پيامدهاي بالقوه آسيب­زاي اجتماعي، شناختي، و بدني منجر مي­شود.

بر اساس نظر مؤلفان، حساسيت اضطرابي، علائم اختلالات اضطرابي را تشديد مي­کند. افراد با حساسيت اضطرابي بالا پاسخ برانگيختگي خود را آزار­­ دهنده مي­يابند و بنابراين تجربه اضطراب در پاسخ به محرک تقويت مي­شود.

بر اين اساس، اين سازه نقش مهمي در گسترش و تداوم اختلالات اضطرابي بازي مي­کند(دهقان، 1392).

تعاریف عملیاتی

تعريف عملياتي: نمره­اي که آزمودني در مقياس حساسيت اضطرابي  (ASI-R)که توسط تيلور و کاکس در سال 1998 ساخته شده، به­دست آمده.

منابع:

  1. دهقان، منیره، (1392)، پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد.
  2. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1387) روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.
  3. مرادی­منش، فردین؛ میرجعفری، سیداحمد؛ گودرزی، محمدعلی؛ محمدی، نورالله. (1386). بررسی ویژگیهای روانسجی شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی(ASI-R). روان­شناسی 44، سال یازدهم، شماره 4 ، ص 446-426.
  4. Deacon, B.J., Abramovits, T.S., Wood, C.M. ,Tolin, D.F. (2003).The Anxiety Sensitivity Index-Revised: Psychometric ProPerties and Factor Structure in tow nonclinical samples. Behaviour Research and Therapy.41,1427-1449.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه حساسیت اضطرابی تیلور و کاکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *