دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی – موریس

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه خودکارآمدی – موریس (۲۰۰۱):

به منظور بررسی خودکارآمدی در افراد می توان از پرسشنامه خودکارآمدی که توسط موریس (۲۰۰۱) طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد.

خودکارآمدی: خودکارآمدی به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی‌های خود در کنترل افکار، احساس ها، فعالیت‌ها و نیز عملکرد مؤثر او در موقعیت های استرس زا می باشد (کاپرارا و همکاران، ۲۰۰۲).

 خودکارآمدی باورهای شخصی درباره قابلیت هایی برای سازماندهی و اجرا دوره های عمل مورد نیاز برای مدیریت موقعیتهای که در آینده پیش خواهد آمد، است (بندورا، ۲۰۰۰).

 مفهوم خود کارآمدی از نظریه شناختی-اجتماعی، بندوار مشتق شده است که به باورها یا قضاوت های فرد نسبت به توانایی های خود در انجام وظایف ومسولیت ها اشاره دارد، نظریه شناختی-اجتماعی مبتنی بر الگوی علی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است.

 این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای شناختی اشاره دارد، تاکید می‌کند (یوسف وند، ۱۳۹۳)

 

سوالات:
۱ در کلاس وقتی دیگر همکلاس هایتان با شما مخالفند چقدر می توانید عقاید خود را بیان کنید؟
۲ هنگام روی دادن یک واقعه ناخوشایند تا چه حد می توانید خودتان را جمع و خوشرو باقی بمانید؟
۳ اگر کارهای جذاب و هیجان انگیز دیگری هم باشند چقدر می توانید خود را به درس خواندن مشغول کنید؟
۴ بعد از این که خیلی ترسیده اید چقدر می توانید دوباره خودتان را آرام کنید؟
۵ چقدر می توانید با بچه های همسن و سال خودتان دوست شوید؟
۶ تا چه حد می توانید یک فصل کتاب را برای امتحان بخوانید؟
۷ با فردی که او را نمی شناسید تا چه حد می توانید خوب مکالمه کنید؟
۸ تا چه حد می توانید خود را کنترل کنید که نگران نشوید؟
۹ چقدر در انجام دادن و تمام کردن همه تکالیف مدرسه در همان روز موفق هستید؟
۱۰ وقتی با همکلاسی ها کار مشترک انجام می دهید تا چه حد می توانید با آنها بمانید و سازگار شوید
۱۱ چقدر می توانید احساسات خود را کنترل کنید؟
۱۲ در طول هر کلاس چقدر می توانید حواس خود را جمع کنید؟
۱۳ چقدر می توانید به دیگران دوستانتان بگویید کاری که انجام می دهند دوست ندارید؟
۱۴ وقتی احساس شکست درسی و ناامیدی می کنید تا چه اندازه می توانید به خود انگیزه بدهید؟
۱۵ در انجام دادن و ارائه تمام تکلیف ها و کارهای مدرسه چقدر موفق هستید؟
۱۶ تا چه حد می توانید یک داستان خنده دار را در جمعی خانوادگی یا در بین گروهی از همسالان تان تعریف کنید؟
۱۷ چقدر می توانید پدر و مادرتان را با کارهای مدرسه تان راضی و خشنود کنید؟
۱۸ تا چه حد می توانید با همسن و سال های تان دوست باقی بمانید؟
۱۹ در پس زدن فکرهای بد و ناخوشایند چقدر موفق هستید؟
۲۰ در پشت سر گذاشتن یک امتحان تا چه حد موفق هستید؟
۲۱ در نگران نشدن برای چیزهایی که ممکن است اتفاق بیفتند چقدر موفق هستید؟

خودکارآمدی: خودکارآمدی به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی‌های خود در کنترل افکار، احساس ها، فعالیت‌ها و نیز عملکرد مؤثر او در موقعیت های استرس زا می باشد (کاپرارا و همکاران، ۲۰۰۲).

 خودکارآمدی باورهای شخصی درباره قابلیت هایی برای سازماندهی و اجرا دوره های عمل مورد نیاز برای مدیریت موقعیتهای که در آینده پیش خواهد آمد، است (بندورا، ۲۰۰۰).

 مفهوم خود کارآمدی از نظریه شناختی-اجتماعی، بندوار مشتق شده است که به باورها یا قضاوت های فرد نسبت به توانایی های خود در انجام وظایف ومسولیت ها اشاره دارد، نظریه شناختی-اجتماعی مبتنی بر الگوی علی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است.

 این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای شناختی اشاره دارد، تاکید می‌کند (یوسف وند، ۱۳۹۳)

این پرسشنامه شامل ۲۱ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد پرسشنامه سه بعد خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی عاطفی، خودکارآمدی تحصیلی را مورد سنجش قرار می دهد که شماره گویه های مربوط به این مولفه ها به قرار زیر است:

  • گویه‌های ۱، ۵، ۷،۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۸ مربوط به خودکارآمدی اجتماعی
  • گویه‌های ۲، ۳، ۴، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۹، ۲۱ مربوط به خودکارآمدی عاطفی
  • گویه‌های ۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۰ مربوط به خودکارآمدی تحصیلی است.

شیوه نمره گذاری:

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه

نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ – ۲۵ – ۴۰

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱ تا ۱۰ باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰ تا ۲۵ باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۲۵ باشد، میزان متغیر بسیار خوب می باشد.

پایایی و روایی پرسشنامه:

در مطالعه درفشان (۱۳۹۲) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظرخواهی شد و مورد تایید قرار گرفت.

 در تحقیق ابوالی (۱۳۹۳) ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس برابر با ۸۸/۰ گزارش شده است. پایایی این مقیاس با به‌کارگیری روش آلفای کرونباخ به ترتیب، خودکارآمدی اجتماعی ۸۲/۰ و خودکارآمدی هیجانی-عاطفی ۸۶/۰ و خودکارآمدی تحصیلی ۸۴/۰ گزارش شده است (موریس، ۲۰۰۱).

 در پژوهش درفشان (۱۳۹۲) مقدار آلفای کرونباخ جهت عامل خودکارآمدی تحصیلی (۷۵/۰)، عامل خودکارآمدی اجتماعی (۷۰/۰)، خودکارآمدی عاطفی (۷۱/۰) و کل مقیاس خودکارآمدی (۸۵/۰) است که نشان می‌دهد عامل‌های استخراج شده و کل مقیاس از ضریب پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

منابع:

درفشان، مریم (۱۳۹۲)، پیش­بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان دبیرستانی بر اساس سرمایه­های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

یوسف وند، بتول (۱۳۹۴)، رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی ۱۲-۷ ساله شهرستان الشتر، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

Bandura, A. (2000). Cultivate self–efficacy for personal & organizational effective-ness. Handbook of principles of organization behavior. Oxford, UK: Blackwell.

Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of Psychopathology and behavioral Assessment, 23(3), 145-149.

Caprara, G. V., Regalia, C., & Bandura, A. (2002). Longitudinal impact of perceived self-regulatory efficacy on violent conduct. European psychologist, 7(1), 63-69.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی – موریس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *