دانلود رایگان پرسشنامه خود توصیف گری بدنی مارش

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه خود توصیف گری بدنی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

پرسشنامه خود توصیف گری بدنی (PSDQ)

_____________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه خود توصیف گری بدنی مارش (۱۹۹۶) ( PSDQ):

پرسشنامه خود توصیف گری بدنی: پرسشنامه خود توصیف گری بدنی( PSDQ) توسط مارش (۱۹۹۶) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل ۴۷ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، خود توصیف گری بدنی شامل ۹ عامل اختصاصی برای خود پنداره بدنی (فعالیت بدنی، ظاهر بدن، چربی بدن، هماهنگی، استقامت، انعطاف پذیری، سلامتی، صلاحیت ورزشی، قدرت) و دو زیر مقیاس کلی که شامل خود پنداره بدنی کلی، عزت نفس کلی که شامل توانایی بدنی، ظاهر بدن، حرمت خود است را در بر می­گیرد.

هر زیر مقیاس دارای ۶ یا ۸ عبارت است سوال های آزمون از یک تا شش درجه ای بر اساس درست یا غلط نمره گذاری شد، این پرسشنامه توسط نبی پور(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

سوالات:
۱ لبها
۲ ساق پا
۳ دندان ها
۴ پیشانی
۵ پاها
۶ خواب
۷ صدا
۸ سطح سلامتی
۹ زانوها
۱۰ ژست
۱۱ وزن
۱۲ جنس
۱۳ نظرتان در مورد پشت سرتان
۱۴ تمرینات ورزشی
۱۵ مچ پا
۱۶ گردن
۱۷ شکل سر
۱۸ ساختمان بدن
۱۹ نیم رخ
۲۰ بلندی قد
۲۱ تنه
۲۲ سن
۲۳ پهنای شانه
۲۴ بازوها
۲۵ قفسه سینه
۲۶ چشم ها
۲۷ هضم غذا
۲۸ کپل ها
۲۹ بافت مو
۳۰ مو
۳۱ ترکیب های صورت
۳۲ اشتها
۳۳ دست ها
۳۴ همسازی موی سر
۳۵ بینی
۳۶ انگشتان
۳۷ دفع
۳۸ مچ ها
۳۹ تنفس
۴۰ کمر
۴۱ میزان انرژی
۴۲ پشت
۴۳ گوش
۴۴ چانه
۴۵ فعالیتهای جسمی
۴۶ قوزک پا

 

شیوه نمره گذاری

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) نشان داده شده است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۷ – ۱۴۱ – ۲۳۵

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۴۷ تا ۹۴ باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۹۴ تا ۱۸۸ باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۱۸۸ باشد،  میزان متغیر  بسیار بالا می باشد.

 

پایایی پرسشنامه‌:

برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (۱۳۸۷) معتقدندکه «برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص ۱۶۹).

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضریب آلفای کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

۲Sj=  واریانس سوالات آزمون

۲s= واریانس کل آزمونپ

 

روایی پرسشنامه‌:

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در تحقیق نبی پور(۱۳۹۳) از روش اعتبار محتوا (سنجش میزان وجود اندازه ی صفت) برای تعیین روایی ابزار گرد آوری دادها استفاده شده است.

بدین‌ترتیب که به منظور تعیین روایی عبارات پرسشنامه، مؤلفه‌ ها و گویههای شناسایی‌شده از ادبیات پژوهش، در اختیار اساتید راهنما قرار داده شد روایی پرسش نامه به روش اعتبار محتوا تأیید گردید.

 

تعاریف نظری

خودتوصیف گری بدنی: ارزشیابی قد، وزن و جنبه های دیگری که ظاهر فیزیکی بدن فرد را تشکیل می­دهد را گویند. این متغیر به شدت تحت تاثیر متغیر های والدینی و متغیر های فرهنگی، گروه همسالان و نگرش های اجتماعی قرار دارد(مارش، ۱۹۹۶).

تصور از خود همان خود ادراک شده است یعنی یک نقطه نظر عینی از مهارت ها، خصوصیات و توانایی ها یی که  فرد از خود دارد(پاپ و مک هال ، ۱۹۸۸). کش و استرچان (۲۰۰۲) تصور از بدن را به احساسات شخصی در رابطه با بدن و ظاهر فیزیکی مربوط می دانند.

 بحث در رابطه با تصور از بدن بیشتر به سمت بررسی نارضایتی از بدن پیش رفته است ( هوانگ، نورمن، زابینسکی، کالفاز  و پاتریک ، ۲۰۰۷).  برخی از مطالعات نشان داده اند که احساسات منفی درباره بدن با عاطفه منفی، عزت نفس پایین و آسیب پذیری به افسردگی مرتبط می باشند.

پژوهشگران در مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که تصور ناراضی کننده درباره بدن با رضایت پایین از روابط رومانتیک و سازش کلی روان شناختی مرتبط است و این عوامل باعث کاهش رضایت از زندگی می شود. تصویر بدنی در برگیرنده اطلاعات، احساسات و ادراکات آگاهانه و غیر آگاهانه شخص در مورد بدن می باشد.

این تصویر از زمان تولد شکل گرفته و همزمان با رشد فرد کامل شده و در طی مراحل زندگی فرد تغییر می کند. تغییر تصویر ذهنی بدن در پی تغییرات قابل مشاهده در بدن می تواند تاثیر زیادی روی شخصیت و رفتار فرد داشته باشد.

 این تصویر ذهنی عامل اساسی در تعیین چگونگی تعامل فرد با دیگران محسوب می شود. تصویر منفی از بدن می تواند منجر به احساسات منفی درباره شکل بدن شود و به عنوان یک عامل خطر و نگهدارنده در آسیب شناسی روانی ذکر شده است(نبی پور، ۱۳۹۳).

 

تعاریف عملیاتی

خودتوصیف گری بدنی: در این پژوهش  منظور از خودتوصیف گری بدنی،  میزان نمره ای است که زنان متاهل مورد مطالعه از پرسشنامه خود توصیف گری بدنی مارش( PSDQ) 1996 کسب می کند.

 

منابع:

نبی پور، زهرا(۱۳۹۳)، رابطه بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  1. Huang, J, Norman, G. J., Zabinski, M. F., Calfas, Karen, Kevin Patrick, (2007) “Body Image and Self-Esteem among Adolescents undergoing an Intervention Targeting Dietary and Physical Activity Behaviors”, Journal of adolescent health, 3 (40): 245-251.
  2. Marsh HW. Physical self-description questionnaire:stability and discriminate validity.Res Exerc Sport 1996; (3)67,249-269.
  3. Pope, A., and McHale, MS.(1988). Self-esteem enhancement with children and adolescent.New York, Pergamon press

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خود توصیف گری بدنی مارش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *