دانلود رایگان پرسشنامه خود کنترلی ویلکاکسون

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه های خود کنترلی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم ۳۶ ماده ای) + ۴ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم ۱۳ ماده ای)

_____________________________________

قسمتی از پرسشنامه خود کنترلی ویلکاکسون:

این مقیاس توسط کندال و ویلکاکسون در سال ۱۹۷۹ در دانشگاه مینه سوتا ساخته شده است و شامل ۳۳ سؤال می باشد که ۱۰ سؤال آن مربوط به خودکنترلی، ۱۳ سؤال آن مربوط به تکانشگری و ۱۰ سؤال آن نیز مربوط به هر دو (تکانشگری و خودکنترلی) می باشد.

 در عین حال نمره کلی به دست آمده از این مقیاس بیانگر میزان خود کنترلی است. بدین ترتیب برای ارزیابی میزان خود کنترلی از نمره کل پرسشنامه و برای ارزیابی متغیر تکانشگری، سؤالات ۲-۱۰- ۱۴- ۱۵ – ۱۶- ۱۷ – ۱۸- ۲۰- ۲۱- ۲۲- ۲۵- ۲۸- ۳۰ مربوط به خرده مقیاس تکانشگری مدنظر بوده است. نمره گذاری سؤالات پرسشنامه به صورت مستقیم و معکوس است و دارای یک مقیاس لیکرت هفت درجه ای است به این ترتیب که نمره یک از سؤالات مثبت نشان دهنده حداکثر خود کنترلی و نمره هفت نشان دهنده ی حداقل خود کنترلی است و در سؤالات معکوس کاملا برعکس است، دامنه نمرات از ۳۳ تا ۲۳۱ در نوسان است که هر چه نمره کودک به ۲۳۱ نزدیک تر باشد دارای خود کنترلی کمتری است.

 در سؤالات مربوط به خرده مقیاس تکانشگری نیز نمره گذاری همه سؤالات به صورت مستقیم است و دامنه نمرات از ۱۳ تا ۹۱ می باشد و هرچه نمره کودک به ۹۱ نزدیک تر شود دارای تکانشگری بیشتری است.

عدد ۴ در وسط خط، بیانگر جایگاهی است که دانش آموزان به طور متوسط در آن حالت قرار می گیرند ( یعنی دانش آموز از نظر آن رفتار یا ویژگی در حد متوسط قرار دارد.

سوالات:
۱ زمانی که کودک قول می دهد که کاری را انجام بدهد، همیشه می توانید روی قول او برای انجام آن کار حساب کنید؟
۲ آیا کودک بدون دعوت قبلی، ناگهان وارد بازی یا فعالیت می شود؟
۳ آیا کودک می تواند زمانی که هیجان زده شده یا به او توهین شده، به طور ارادی آرام بشود؟
۴ کیفیت کار کودک همیشه در یک حد است یا دچار نوسان زیاد می شود؟۱  در یک حد
۵ آیا کودک برای هدف های بلندمدت تلاش می کند؟
۶ زمانی که کودک سؤالی می پرسد، آیا منتظر جواب می ماند یا قبل از دریافت جواب، به امور دیگری می پردازد (مانند یک سؤال جدید) منتظر جواب می ماند
۷ آیا کودک هنگام صحبت با همسالان صحبت آنان را قطع می کند یا منتظر می شود نوبت صحبت کردن او برسد؟ منتظر می شود
۸ زمانی که کودک کاری را انجام می دهد. تا تمام شدن کار آن را رها نمی کند؟
۹ آیا کودک دستورات بزرگسال دستول خود را انجام می دهد؟
۱۰ آیا کودک هر چیزی را فوری می خواهد؟
۱۱ زمانی که کودک باید در صف منتظر بماند. آیا صبورانه منتظر می شود؟
۱۲ آیا کودک آرام می نشیند؟
۱۳ آیا کودک در کارهای گروهی حرف دیگران را قبول می کند یا بر نظر خود اصرار کرده و آن را بر دیگران تحمیل می کند؟ قبول می کند
۱۴ آیا قبل از انجام کاری، باید انجام آن را چندین بار به کودک یاد آوری کرد؟
۱۵ آیا زمانی که کودک مورد سرزنش قرار می گیرد، به طور نامناسبی واکنش نشان می دهد؟
۱۶ آیا کودک زیاد در معرض تصادفات قرار می گیرد؟ (زیاد تصادف می کند).
۱۷ آیا کودک کارها با تکالیف معمولی و روزمره را فراموش می کند یا نادیده می گیرد؟
۱۸ آیا پیش می آید که در بعضی روزها کودک نتواند آرام و قرار داشته باشد و کارهایش را انجام دهد؟
۱۹ اگر به کودک حق انتخاب داده شود، آیا اسباب بازی کوچک را انتخاب می کند یا منتظر اسباب بازی بزرگ تر در فردا می شود؟ منتظر می شود
۲۰ آیا کودک اموال دیگران را می قاید؟ (بدون اجازه بر می دارد)
۲۱ آیا کودک زمانی که دیگران در حال انجام کاری هستند به آنها آزار می رساند؟
۲۲ آیا کودک مقررات اساسی را می شکند؟
۲۳ آیا کودک می داند که چه می کند؟
۲۴ در پاسخ به سؤالات، آیا کودک یک پاسخ دقیق می دهد یا به طور ناگهانی بدون تفکر چندین پاسخ می دهد؟ دقیق
۲۵ آیا حواس کودک نسبت به کار با تکالیفش به راحتی پرت می شود؟
۲۶ آیا به نظر شما کودک را می توان بیشتر بی دقت معرفی کرد یا با دقت؟ بادقت
۲۷ آیا کودک با همسالانش به خوبی بازی می کند؟ (پیروی از مقررات، منتظر نوبت شدن، همکاری)
۲۸ آیا کودک به جای اینکه در یک زمان به انجام کار معین بپردازد، از یک فعالیت به فعالیت دیگر می پرد؟ فعالیت معین
۲۹ اگر تکلیفی در آغاز برای کودک خیلی دشوار باشد آیا کمک او ناکام می شود و دست از کار می کشد یا اول در مورد آن مشکل طلب کمک می کند؟ کمک می طلبد
۳۰ آیا کودک بازی ها را به هم نمی زند؟
۳۱ آیا کودک قبل از عمل فکر می کند؟
۳۲ اگر کودک به جای اینکه بلافاصله جواب بدهد، به کاری که انجام می دهد توجه بیشتری بکند، بهتر عمل می کند؟
۳۳ آیا کودک کارهای زیادی را در یک زمان انجام می دهد یا بر روی یک کار تمرکز دارد؟

 

روایی پرسشنامه:

ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۹۸ ٪و با استفاده از روش باز آزمایی ۸۴٪  محاسبه گردیده است که قابل قبول است. مقیاس ارزیابی خود کنترلی توسط یک ناظر که رفتار کودک را ارزیابی می کند به کار گرفته می شود. همچنین در ایران توسط همتی، به پژوه، غباری، علیزاده، دهشیری و عادل عظیمی (۱۳۸۳) ویرایش و روایی محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفته است

پایایی پرسشنامه:

 پایایی این آزمون نیز توسط همتی با استفاده از روش آلفا بر روی یک نمونهی صد نفری از دانش آموزان شهر تهران ۹۸٪ محاسبه شده است. در این تحقیق نیز پایایی آزمون توسط پژوهشگر محاسبه شده است. آزمون بر روی ۳۰ کودک انجام شد که ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۹۴٪ به دست آمده است.

 

تعریف مفهومی

خود کنترلی: خود کنترلی یعنی توانایی کنترل و اداره کردن عواطف، هیجان ها و تکانه های خود و انطباق با محیط، توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا. به عبارتی خودکنترلی، توانایی کنترل عواطف و هیجان ها و رفتارهای صادقانه ی درست است. خود کنترلی به معنای سرکوب کردن هیجانات و احساسات نیست برعکس، به این می پردازد که ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان داریم و چیزی که مورد تأیید است روش ابراز احساسات است (گلمن، ۱۹۹۵؛ ترجمه پارسا، ۱۳۸۹).

 

تعریف عملیاتی

خودکنترلی: نمره ای است که آزمودنی از مقیاس اندازه گیری خودکنترلی ویلکاکسون اخذ می کند.

 

منابع:

گلمن،دانیل(1995). هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا(1389). تهران. رشد. همتی علمدار لو، قربان(1383). تاثیر آموزش خودکنترلی بر بهبود بخشی مهارتهای اجتماعی دانش آموزان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

Kendall.P.C. and Wilcox.L.E. 1979. Self –control in chidren ; development of a rating scale.Journal of consulting and cliical psychology.47.1020-1029.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه خود کنترلی ویلکاکسون

  1. جابر

    پرسشنامه رایگانتون عالی بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *